Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214202
ID oznámenia: 
18811
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANTON JURA, MBA
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÚSCH A.S., KOŠICE)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÚSCH A.S. KOŠICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(OZ STEEL ARENA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BUNGALOV ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie STARÁ LESNÁ; číslo LV: 914; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA-ZÁHRADA; kat. územie MYSLAVA; číslo LV: 1405-2713-734-3799-3800; podiel: 1/1
ZÁHRADNÁ CHATA - ZÁHRADA; kat. územie PRAKOVCE; číslo LV: 611-571; podiel: 1/1
BYT - ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie NOVÝ SMOKOVEC; číslo LV: 697; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÝ TVAROŽEC; číslo LV: 449-459-490-510; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK - OSTATATNÁ PLOCHA; kat. územie PETROVA; číslo LV: 708-860-861-879-897-948; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM-ZASTAVANÁ PLOCHA-ORNÁ PÔDA- TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PETROVA; číslo LV: 259-572-481-1046; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KRK CHORVÁTSKO; číslo LV: 447/26; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
DOMÁCE PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
BONUSOVÉ CERTIFIKÁTY, podiel: 1/1
AKCIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 11. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->