Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162089
ID oznámenia: 
16449
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANNA TRÚSIKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
5263 € (z výkonu verejnej funkcie), 53867 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DMD GROUP, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6245; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6245; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6245; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6245; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5542; podiel: BSM (61/2626)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5542; podiel: BSM (61/2626)
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5542; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SNINA; číslo LV: 1923; podiel: 1/1
DOM; kat. územie SNINA; číslo LV: 1923; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
ÚSPORY V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ, podiel: 1/1
ÚSPORY V STAROBNOM DÔCHODKOVOM POISTENÍ, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY V S.R.O., podiel: BSM
AKCIE, podiel: BSM
POHĽADÁVKY, podiel: BSM
PODIELOVÉ LISTY A CERTIFIKÁTY, podiel: BSM
ÚSPORY V KOMERČNOM POISTENÍ, podiel: BSM
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 07. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->