Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZK203666
ID oznámenia: 
16801
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. ANETA ČAPLÁNOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA MATEJA BELA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 3715; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČAVOJ; číslo LV: 123; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHTELNICA; číslo LV: 1700; podiel: 5/40
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ AKTÍVA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->