Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Z214208
ID oznámenia: 
18830
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANDREJ ZMEČEK
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ACAPU, S.R.O.)
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(GRAFATIN INVEST SE)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
IPEC (S) SPOL. S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREZIDENT
(MEDIÁLNY INŠTITÚT, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT S PODIELOM NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH A POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA I. - STARÉ MESTO; číslo LV: 6717; podiel: 1/1
POZEMOK - ZÁHRADA SO ZÁHRADNOU CHATOU; kat. územie BRATISLAVA IV - LAMAČ; číslo LV: 104; podiel: 1/1
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BENKOVA POTÔŇ, DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 1099; podiel: 2/3
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BENKOVA POTÔŇ, DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 1100; podiel: 1/2
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÝ LÉG, DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 997; podiel: 1/2
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BELLOVA VES, DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 219; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie BLAHOVÁ, DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 369; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SÚVISIACE S UMELECKOU ČINNOSŤOU, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNA PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 04. 2004
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->