Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161953
ID oznámenia: 
16852
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. art. ANDREJ HRNČIAR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
40531 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÝ KALNÍK; číslo LV: 288; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie DOLNÝ KALNÍK; číslo LV: 247; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: 1361; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÝ KALNÍK; číslo LV: 216; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÝ KALNÍK; číslo LV: 216; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DOLNÝ KALNÍK; číslo LV: 216; podiel: 1/2
TRÁVNIK; kat. územie SUKOŠAN, REPUBLIKA CHORVÁTSKO; číslo LV: 6744; podiel: 1/2
DVOR; kat. územie SUKOŠAN, REPUBLIKA CHORVÁTSKO; číslo LV: 6744; podiel: 1/2
DVA BYTY; kat. územie SUKOŠAN, REPUBLIKA CHORVÁTSKO; číslo LV: 6744; podiel: 1/2 // 174/1000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
HODINKY, podiel: 1/2
UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM, podiel: 1/2
CENNÉ PAPIERE - AKCIE, podiel: 1/1
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 29. 04. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->