Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K203867
ID oznámenia: 
16187
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANDREJ GAJDOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(AGRIBUSINESS, S.R.O.)
KONATEĽ
(AGROBIZNIS. S. R. O.)
KONATEĽ
(PERSONALISTIKA A MZDY, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA A GARÁŽ; kat. územie HAMULIAKOVO; číslo LV: 1579; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST A ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HAMULIAKOVO; číslo LV: 1579; podiel: BSM
BYT, SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie OBZOR (NESEBAR), BULHARSKO; číslo LV: 175648040; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA VOČI TRETEJ OSOBE, podiel: BSM
2 X VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 02. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->