Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161920
ID oznámenia: 
16687
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANDREJ DANKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
43328 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY
(SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
5 X OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4706; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4706; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4253; podiel: 1/58
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 5975; podiel: 21/39
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4130; podiel: 20/273
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4811; podiel: 1/6
ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4706; podiel: 1/1
3X VINICE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4706; podiel: 1/1
4 X ZÁHRADY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4706; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4130; podiel: 8/273
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4253; podiel: 10/58
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÝ ČLN, továrenská značka: SEA RAY, rok výroby: 2018, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
OSOBNÝ MAJETOK, podiel: 100%
ŠPERKY A NÁRAMKOVÉ HODINKY, podiel: 100%
UMELECKÉ DIELA A OBRAZY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
PÔŽIČKY, podiel: 100%
POHĽADÁVKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
PREVZATIE DLHU, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 12. 2019
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 11. 2019
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie NIVY, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->