Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203060
ID oznámenia: 
16219
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANDREA TURČANOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
45801 € (z výkonu verejnej funkcie), 6170 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZPSK
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(AGENTÚRA REGIONÁLNEH ROZVOJA PSK)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(PREŠOVSKÁ UNIVERZITA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 13923; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 6034; podiel: 1/1
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 14121; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ŠTÁTNY FON ROZVOJA BÝVANIA, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 12. 2005
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->