Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204073
ID oznámenia: 
16007
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ALŽBETA ŠTOFKOVÁ DIANOVSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDNÍČKA IKR
(ASOCIÁCIA VÝCHOVNÝCH PORADCOV)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5179; podiel: 1/1
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5048; podiel: BSM
RODINNÝ DOM A NÁDVORIE; kat. územie HORŠA; číslo LV: 33; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 1029; podiel: 162/288
ORNÁ PÔDA A TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 1027; podiel: 162/288
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 933; podiel: 162/288
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2006, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 24. 05. 2017
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 06. 2018
FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->