Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD172159
ID oznámenia: 
16499
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ALŽBETA JÁGERSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
6780 € (z výkonu verejnej funkcie), 16588 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
E CONSULTING GROUP, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC ČÍČOV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC CHOTÍN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC PATINCE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC BÚČ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC VIRT
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PRÍSTAVBOU; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9781; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9781; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9781; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->