Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202453
ID oznámenia: 
15185
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ALEXANDRA PIVKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
50956 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NÁHRADY PREUKÁZANÝCH VÝDAVKOV S VÝKONOM TEJTO FUNKCIE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ NOVOHRADU)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OOCR TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(REGIÓN NEOGRADIENSIS Z.P.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
VICEPREZIDENTKA ÚNIE MIEST SLOVENSKA
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9358; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9358; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9358; podiel: 1/2
DVOJGENERAČNÝ RODINNÝ DOM; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9358; podiel: 1/2
DVOJGARÁŽ; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9358; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČÍŽ; číslo LV: 1090; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČÍŽ; číslo LV: 1090; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČÍŽ; číslo LV: 1090; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČÍŽ; číslo LV: 1092; podiel: 2/27
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 926; podiel: 171/182880
LESNÝ POZEMOK ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 926; podiel: 171/182880
LESNÝ POZEMOK ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 929; podiel: 171/182880
VODNÁ PLOCHA ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
VODNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
OSTATNÁ PLOCHA ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZÁHRADA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZÁHRADA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
LESNÝ POZEMOK ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
LESNÝ POZEMOK ; kat. územie TOMÁŠOVC; číslo LV: 1182; podiel: 588/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1683; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1682; podiel: 420/652680
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/2
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ INVESTIČNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
INVESTÍCIA V PODIELOVÝCH FONDOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 27. 10. 2005
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 06. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->