Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202678
ID oznámenia: 
15835
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ALENA KÁNOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(JUDr. ALENA KÁNOVÁ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEHO ORGÁNU
(SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR)
požitky: CESTOVNÉ NÁHRADY
ČLEN NADÁCIE SLOVENSKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU
(SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEHO ORGÁNU
(SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV)
požitky: CESTOVNÉ NÁHRADY
ČLEN KOMISIE ŠPORTOVCOV
(MEDZINÁRODNÁ STOLNOTENISOVÁ FEDERÁCIA)
požitky: CESTOVNÉ NÁHRADY
REPREZENTANT SR
(SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV)
požitky: ÚHRADA VÝDAVKOV ŠPORTOVCOVI TOP TÍMU V SÚLADE SO ZMLUVOU MŠVVŠ SR
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMÄNOVÁ; číslo LV: 618; podiel: 1/6
ZÁHRADA A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 15394; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 06. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->