Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203261
ID oznámenia: 
16902
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ADRIANA BUJDÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TICKETPORTAL SK, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSŤ
(ADRIANA BUJDÁKOVÁ - AB EKONOM)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(IRS NETWORK, A.S.)
požitky: ODMENA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(TOOTOOT, A.S.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(TICKETPORTAL SK, S.R.O.)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4471; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7269; podiel: 658/100000 BSM
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU, PRÍSLUŠENSTVO; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4471; podiel: 658/100000 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 5335; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR - ZARIADENIE OBCHODU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5927; podiel: 1/2 BSM
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5927; podiel: 57/10000 BSM
PODIEL NA POZEMKU A PRÍSLUŠENSTVE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5927; podiel: 57/10000 BSM
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3136; podiel: 1/2 BSM
SPOLOČNÉ ČASTI, ZARIADENIA DOMU, PRÍSLUŠENSTVO; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3136; podiel: 1620/764281 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA UMELECKÝCH PREDMETOV, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
PEŇAŽNÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 24. 05. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->