Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161941
ID oznámenia: 
15550
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EDUARD ADAMČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVÓM DOME; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2205; podiel: 1/1 (V BSM)
PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH BYTOVÉHO DOMU; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2205; podiel: 1/1 (V BSM)
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2704; podiel: 1/1 (V BSM)
RADOVÁ GARÁŽ ; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2192; podiel: 1/1 (V BSM)
GARÁŽ; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2192; podiel: 1/1 (V BSM)
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie GRUNT; číslo LV: 2192; podiel: 1/1 (V BSM)
RODINNÝ DOM; kat. územie KOJŠOV; číslo LV: 425; podiel: 1/1 (V BSM)
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOJŠOV; číslo LV: 425 ; podiel: 111 (V BSM)
ZÁHRADY ; kat. územie KOJŠOV; číslo LV: 425; podiel: 1/1 (V BSM)
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY ; kat. územie KOJŠOV; číslo LV: 425 ; podiel: 1/1 (V BSM)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1 (V BSM)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKA TRETEJ OSOBE, podiel: 1/1 (V BSM)
PÔŽIČKA TRETEJ OSOBE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->