Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202938
ID oznámenia: 
15722
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ADAM KALUŽAY, LL.M., MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 1977, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 1966, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JAGUAR, rok výroby: 1966, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZÁLOHA NA NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU NA ZÁKLADE BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY, podiel: 1/2
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 24. 07. 2019
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
FINANČNÝ DAR, dátum prijatia: 27. 12. 2019

Deň v parlamente

<- ->