Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202334
ID oznámenia: 
15434
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ŠTEFAN KUFFA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 1933; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 4715; podiel: 1/24
ZÁHRADA; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 1933; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, DOM; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 1933; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 4796; podiel: 304/680
ORNÁ PÔDA; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 3671; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 3671; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBICA; číslo LV: 4795; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOPOREC; číslo LV: 1004; podiel: 9859/ 82400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOPOREC; číslo LV: 1004; podiel: 9859/ 82400
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
DOM; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĽUBICA; číslo LV: 4795; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MALÉ CHYNDICE; číslo LV: 137; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BANKOVÉ ÚČTY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->