Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202973
ID oznámenia: 
27957
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER ANTAL
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2022: 
74989 € (z výkonu verejnej funkcie), 793 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
(OZ ZAŽIAR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM DOLNÁ ŽDAŇA A.S.)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA, PAUŠÁLNE NÁHRADY
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(INTECH ŽIAR NAD HRONOM)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 3612; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 584, 582, 1449; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
PÔŽIČKA TRETEJ OSOBE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->