Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202973
ID oznámenia: 
19421
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER ANTAL
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2020: 
67000 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(INTECH ŽIAR NAD HRONOM)
požitky: NEMÁM
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(FUTBALOVÝ KLUB POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM DOLNÁ ŽDAŇA)
požitky: NEMÁM
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
(OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE ZAŽIAR)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie LUTILA; číslo LV: 700; podiel: 1/1
GARÁŽ, SKLADY, NA LV AKO ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM + ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie LUTILA; číslo LV: 690; podiel: BSM
BYT, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 1999; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 584, 582, 1499; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚCŤE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 05. 2002
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 04. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->