NRSR: Prijímatelia sociálnych služieb budú mať právo na dôverníka Vytlačiť stránku / Print page

11. 5. 2021 17:28

Bratislava 11. mája (TASR) – Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení budú mať právo určiť si dôverníka na právne udalosti. Počíta s tým novela zákona o sociálnych službách, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi všetkých 132 prítomných poslancov.
      Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o seniorov.
      Zavedie sa preto základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. "Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby," približuje dôvodová správa.
      Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť. Podľa návrhu prijímateľovi určením dôverníka nehrozí riziko zhoršenia majetkovej pozície.
      Zároveň sa podľa návrhu zakáže, aby sa poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa stal opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby. Má sa tak zamedziť konfliktu záujmov.
      Kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby by sa mala zvýšiť zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi. Návrh prináša dôverníkovi možnosť oboznámiť sa so situáciou a prípadne použiť právne nástroje s cieľom pomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia prijímateľa.
      Súčasne sa podľa návrhu zvýši kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a zamedzí sa zneužitiu vágne formulovaného výpovedného dôvodu. Pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby sa tiež terminologicky spresní.
      Parlament odobril aj pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny Hatrákovej (OĽANO). Reflektuje aj na odporúčanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), na základe čoho sa navrhlo ustanoviť písomnú formu súhlasu osoby s jej určením za dôverníka. Ďalej sa v pozmeňujúcom návrhu konštatuje, že prijímateľ sociálnej služby bude môcť mať popri dôverníkovi stále kontaktnú osobu, vylúčená je aj konkurencia s inštitútom opatrovníka. Ustanoví sa tiež povinnosť prijímateľa sociálnej služby oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby osobné údaje určeného dôverníka, aby poskytovateľ mohol plniť povinnosti, ktoré mu zákon ukladá vo vzťahu k dôverníkovi.
      Návrh zákona podľa predkladateľov čiastočne prispeje k napĺňaniu téz programového vyhlásenia vlády. Zároveň konštatujú, že prispeje k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv osobitne z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Novela zákona podľa dôvodovej správy reaguje aj na zistenia z každoročných správ o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.


      alh lem

 

Deň v parlamente

<- ->