Informácie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020 Vytlačiť stránku / Print page

15. 4. 2021 17:00

Bratislava 15. apríla 2021 (Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií) - V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020, upozorňujeme, že: Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) verejní funkcionári uvedení v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) ústavného zákona sú povinní podať do 30.4.2021 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej „oznámenie“) za predchádzajúci kalendárny rok 2020 Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).

Osobitne upozorňujeme na to, že okrem výslovne vymenovaných verejných funkcionárov v cit. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona, sa táto povinnosť vzťahuje podľa písm. zc) aj na funkciu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

Verejní funkcionári oznámenie podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako na tejto stránke sú zverejnené najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sú nápomocné pri vypĺňaní tlačiva.

 Verejní funkcionári, ktorí v roku 2020 skončili verejnú funkciu, majú okrem povinnosti podať vyššie uvedené oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona do 30.4.2021 aj povinnosť podať oznámenie do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona („Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“). Táto povinnosť sa netýka bývalých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, členov Súdnej rady Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a bývalých členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

 Upozorňujeme verejných funkcionárov, aby dodržali termíny na podanie oznámení. V opačnom prípade výbor začne konanie za oneskorené podanie oznámenia alebo jeho nepodanie a môže uložiť za takéto porušenie ústavného zákona pokutu.

 

 Boris Susko

predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

                                                                                            

 

Deň v parlamente

<- ->