Stretnutie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti s Výborom pre infraštruktúru poľského Sejmu Vytlačiť stránku / Print page

30. 5. 2018 15:00

Katowice 30. mája (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Dňa 30.5.2018 sa konalo spoločné stretnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti s Výborom pre infraštruktúru poľského Sejmu za účasti ministra infraštruktúry Poľskej republiky pána Andrzeja Adamczyka. Hlavnou témou stretnutia bol stav príprav, implementácie a koordinácie cestnej a železničnej dopravnej siete medzi Slovenskom a Poľskom v kontexte budovania dopravnej infraštruktúry v rámci trans-európskych dopravných koridorov. Okrem poslancov hospodárskeho výboru sa na zasadnutí zúčastnili aj členovia Skupiny priateľstva s Poľskou republikou. Predsedníčka výboru Jana Kiššová zdôraznila potrebu dobre fungujúcej dopravnej infraštruktúry, ktorá je predpokladom nielen zvyšovania konkurencieschopnosti krajín a rastu bohatstva, ale má mimoriadny význam pre zlepšovanie a rozvoj podnikateľského prostredia v obidvoch krajinách.

Poslanec výboru Miroslav Ivan upozornil na zanedbávanie infraštruktúry ciest prvej triedy na Slovensku a na vysokú cenu výstavby jedného kilometra diaľnic v porovnaní s okolitými krajinami. Je potrebné zmeniť pohľad na cestnú infraštruktúru a presadzovať projekty cez hodnotu za peniaze. Prítomných oboznámil s aktuálnym stavom príprav, realizácie a financovania kľúčových diaľničných úsekov a prepojení, najmä diaľnice D3, rýchlostnej cesty R3 a prepojenie rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 na východe krajiny, tzv. Via Carpathia. Strategický význam koridoru Via Carpathia bol opakovane vyzdvihnutý ministrom infraštruktúry Poľska, ako aj členmi poľského výboru pre infraštruktúru, pretože vďaka nemu dôjde k prepojeniu pobaltských štátov s pobrežím Čierneho mora a Gréckom. Zástupcovia obidvoch krajín sa zhodli na tom, že vyvinú maximálne diplomatické úsilie, aby došlo k zaradeniu Via Carpathia do tzv. TEN-T koridorov. Podľa slov ministra infraštruktúry bude poľská časť koridoru dobudovaná v roku 2025.

Zástupcovia obidvoch parlamentov sa zhodli aj na potrebne posilniť fungovanie lokálnej cezhraničnej dopravy na slovensko-poľskom pohraničí a diskutovali o možnostiach zapojenia samosprávnych krajov a vojvodstiev do budovania konkrétnych prepojení. Pohraničie má plniť spájajúcu úlohu a už teraz je spolupráca veľmi intenzívna, napriek nedostatočnej ponuke cezhraničnej osobnej prepravy. O aktuálnej situácii zo strany Žilinského samosprávneho kraja informoval jeho podpredseda a zároveň poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík.

Okrem cestnej a železničnej infraštruktúry bol predmetom diskusie aj stave leteckých prepojení a leteckej dopravy na Slovensku a v Poľsku. Poslanci obidvoch výborov navštívili na záver stretnutia novovybudovanú letiskovú riadiacu vežu na letisku v Katoviciach a oboznámili sa s plánmi rozvoja letiska, ktoré sa chce v budúcnosti sústrediť najmä na rozvoj carga.

Predsedníčka výboru pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová, predseda výboru pre infraštruktúru Sejmu Bogdan Rzońca a predseda skupiny priateľstva so Slovenskou republikou Jerzy Polaczek vyjadrili presvedčenie o význame takýchto spoločných medziparlamentných stretnutí. Vzťahy medzi obidvomi krajinami sú veľmi intenzívne na viacerých úrovniach a budovanie dopravnej infraštruktúry môže iba prispievať k ich zlepšovaniu s prínosom na obidvoch stranách.

Deň v parlamente

<- ->