17. týždeň v parlamente (26. 4. - 2. 5. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 26.4.2021


Výbory NR SR

10:00 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
tlač 490
Informácia o Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (predloží predseda vlády SR)
Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2021 (ex-post) (predloží: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
Informácia o stave príprav národnej diskusie o budúcnosti Európy a zapojení parlamentnej dimenzie do tejto diskusie (predloží: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre sociálne veci
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
tlač 471, 482, 455, 444

Utorok 27.4.2021


Výbory NR SR

13:00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 403, 438, 444, 450, 451, 452, 485, 435, 436, 437
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 2020 – Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 2020 – Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF)

Streda 28.4.2021


Výbory NR SR

9:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 439, 438, 435, 436, 437, 403, 367, 440, 490, 521, 450, 444, 445, 447, 451, 455, 457, 452, 459, 460
Správa o zákonnosti spracúvania údajov v súlade s § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Prestávka
Rôzne

Štvrtok 29.4.2021


Tlačová konferencia

15:00 - 15:30Peter Kremský: Stanovisko po rokovaní hospodárskeho výboru NR SR
Stanovisko po rokovaní hospodárskeho výboru NR SR
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

9:30 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
Diskusia k Návrhu národného plánu obnovy a odolnosti SR.
10:00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 33
tlač 438, 525
Rôzne
10:00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a
tlač 440, 367, 451, 457, 450
Rôzne
11:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 482, 438, 460, 447
Rôzne
11:00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“
tlač 438, 435, 367, 450, 452
Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu - Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
Programové vyhlásenie vlády SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde SR
Schémy a prax prerozdeľovania dotácií na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013, KOM (2020) 824
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES, KOM (2020) 825
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch) KOM (2020) 842
Odporúčanie Rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela Dohodu medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, KOM (2020) 857
Rôzne
11:00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
v budove NRSR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 183 na 1. poschodí
tlač 525
Rôzne
12:00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a
tlač 525
Rôzne
12:00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 148
tlač 403, 457, 525
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 525
13:00 Výbor NR SR pre sociálne veci
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
tlač 525
13:30 Výbor NR SR pre kultúru a médiá
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
tlač 525
Rôzne
14:00 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
Programové vyhlásenie vlády SR
Rôzne
14:00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 34
tlač 525, 444, 444 (SSV)
Rôzne
15:00 Zahraničný výbor NR SR
hlavná budova NR SR , miestnosť č. 149, 1. poschodie
tlač 525
Rôzne
15:30 Zahraničný výbor NR SR
hlavná budova NR SR, miestnosť č. 149, 1. poschodie
Dôvody vyhostenia troch zástupcov diplomatickej misie Ruskej federácie z územia Slovenskej republiky
Rôzne
18:00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 525, 525 (SSV)

Piatok 30.4.2021

9:00 - 19:00 27. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

11:40 - 12:10Anna Záborská: Programové vyhlásenie vlády z pohľadu Kresťanskej únie (OĽANO)
Programové vyhlásenie vlády z pohľadu Kresťanskej únie (OĽANO)
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
9:30 - 10:00Ján Budaj: Jeden z najväčších zdrojov pitnej vody na Slovensku získal náležitú ochranu.
Jeden z najväčších zdrojov pitnej vody na Slovensku získal náležitú ochranu.
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
15:30 - 16:00Vladimír Lengvarský: Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19, platné od pondelka 3. mája
Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19, platné od pondelka 3. mája
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

8:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 525, 439 (SSV), 445 (SSV), 459 (SSV)
Rôzne
8:30 Mandátový a imunitný výbor NR SR
rokovacia miestnosť č. 183, budova NR SR 1. poschodie
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Sobota 1.5.2021

Sviatok práce
Deň pracovného pokoja
Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
Pamätný deň

Nedeľa 2.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 367 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom zo 4. februára 2021 o preloženie tohto bodu programu na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. marca 2021.) (Navrhovateľ požiadal listom zo 14. mája 2021 o zaradenie jeho návrhu zákona na riadnu júnovú schôdzu.)
tlač 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 435 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 437 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
tlač 438 Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
tlač 439 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 440 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom zo 4. mája 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. júna 2021.) (Navrhovateľ požiadal listom z 9. júna 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)
tlač 444 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Juraja KRÚPU a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 445 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
tlač 447 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
tlač 450 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
tlač 451 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 452 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
tlač 455 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
tlač 457 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 459 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
tlač 460 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 471 Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020
tlač 482 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
tlač 485 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2020
tlač 490 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej
tlač 521 Zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky
tlač 525 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 522 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2020
tlač 523 Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
tlač 525 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
tlač 526 Návrh na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
tlač 527 Petícia občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Deň v parlamente

<- ->