13. týždeň v parlamente (29. 3. - 4. 4. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 29.3.2021

Akcie nie sú hlásené.

Utorok 30.3.2021

9:00 - 19:00 25. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

10:00 - 10:30Martin Borguľa: Odškodnenie nielen zdravotných pracovníkov, ale aj opatrovateliek
Odškodnenie nielen zdravotných pracovníkov, ale aj opatrovateliek
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

8:30 Mandátový a imunitný výbor NR SR
rokovacia miestnosť č. 183, 1. poschodie budova NR SR
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
12:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 480, 478, 476
Rôzne
12:00 Zahraničný výbor NR SR
budova NR SR , miestnosť č. 149
1. Informácia o ekonomickej diplomacii v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov na rok 2021
2. Návrh poslanca Mariána Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484)
3. Správa Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Mariána Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484a)
Rôzne
12:30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 480, 476, 480 (SSV)
13:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 478, 478 (SSV)
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, v zasadacej miestnosti č. 32 (rokovacia miestnosť Výboru NR SR pre kultúru a médiá)
tlač 476, 476 (SSV)

Streda 31.3.2021

9:00 - 19:00 25. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Štvrtok 1.4.2021

9:00 - 19:00 25. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

15:00 - 15:30Jaroslav Karahuta: Mimoriadna schôdza vo veci zmareného poslaneckého prieskumu
Mimoriadna schôdza vo veci zmareného poslaneckého prieskumu
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

12:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 488
Rôzne
12:30 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 148
Zhodnotenie odpovedí poslaneckého prieskumu značky kvality SK a prijatie uznesenia k preskúmaniu najvyšším kontrolným úradom NKÚ.
Prezentácia doteraz vypracovaného Výkonného nariadenia k prijatému zákonu 69/2021 Z. z. Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pred parlamentným výborom.
12:45 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 488, 488 (SSV)
13:15 Mandátový a imunitný výbor NR SR
rokovacia miestnosť č. 183, budova NR SR 1. poschodie
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Piatok 2.4.2021

Veľký piatok
Deň pracovného pokoja

Sobota 3.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Nedeľa 4.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 476 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave
tlač 478 Vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
tlač 480 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
tlač 488 Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 449 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2020
tlač 466 Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020
tlač 471 Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020
tlač 482 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
tlač 488 Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
tlač 489 Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. januára 2020 do 28. februára 2021
tlač 491 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO a Petra KRUPU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
tlač 492 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO, Rastislava SCHLOSÁRA a Andreja MEDVECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 493 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO, Magdalény SULANOVEJ a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
tlač 494 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO, Mareka KOTLEBU a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Deň v parlamente

<- ->