Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 5. 2023 20:01:40 - 20:03:14 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ten návrh predkladám s kolegami, má za cieľ odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzanie s potratenými, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôsledného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami. V návrhu zákona sa na základe požiadaviek z praxe spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovať za zdravotné starostlivosti pri zaobchádzaní s potratenými plodmi, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. Súčasná právna úprava upravuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovanie rodičmi. V prípade pokiaľ rodič si nepožiada o tieto ľudské pozostatky za účelom pochovania, skončia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom. Kritérium zachovania ľudského, dôstojného prístupu a dodatočnej piety voči potrateným ľudským plodom, ktoré sú považované za ľudské pozostatky v prípade vyžiadania si rodičmi, avšak nemôže byť závislé na subjektívnom rozhodovaní rodičov, ale predstavuje univerzálnu spoločenskú hodnotu.
Ak nazeráme na plod ako na ľudský pozostatok, v prípade záujmu rodičov o jeho pochovanie, nemožno na neho v prípade neprejavenia záujmu rodičov o pochovanie, nazerať ako na odpad. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overených ... v mnohých európskych krajinách, Českej republiky, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku, ako aj iných. Ja by som iba krátko povedala, že aj Svetová zdravotnícka organizácia žiada a Európsky súd pre ľudské práva, aby sme túto vec upravili, takisto aj čo sa týka pôrodu a kedy je to pôrod a kedy je to už potrat.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
23. 5. 2023 16:43:42 - 16:45:05 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1625 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí to podporili. Myslím si, že je to správna vec, ktorú robíme a možno iba v krátkosti tak ako ste vy povedali zhrniem, že kňazi rôznych cirkví alebo kazatelia sa po, podieľajú na mnohej bohumilej činnosti aj mimo ich, ich povolania, ktoré robia bežne vo farnostiach. A spomeniem možno za tie roky, ktoré sme si možno aj všimli intenzívnejšie to boli napríklad aj starostlivosť o chorých na kovidových oddeleniach v nemocniciach. Alebo o bezdomovcov či drogovo závislých, ktorých sa o ktorých sa starajú. Rovnako takisto o väzňov vo väzniciach pomáhali ako dobrovoľníci policajtom, vojakom na hraniciach keby, keby vypukla vojna na Ukrajine. Venujú sa takisto deti a mládeží, rovnako aj rodinám s ktoré majú zložité ekonomické či iné ťažké rodinné pomery. Majú mnohé rómske misie a takisto slúžia aj starým chorým, či zomierajúcim vo farnostiach okrem ich vlas, ich povolaní, ktorá ktoré súvisia ešte s ďalšími inými činnosťami. Čiže mne sa zdá, že to je hodné viac ako 600 eur a podľa mňa si zaslúžia aspoň 700 eur za ich prácu.
Verím, že tento návrh bude mať podporu v pléne a že prejde a myslím si, že to je naša, naša povinnosť to dorovnať. Ďakujem veľmi pekne.
23. 5. 2023 16:33:20 - 16:34:59 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1625 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tri krátke otázky. Viete, koľko je na Slovensku minimálna mzda? Najnižšia možná mzda, ktorá musí byť na Slovensku od januára 2023 vyplatená na plný pracovný úväzok je 700 eur. Viete, koľko ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu? Približne 4 % zamestnancov. A viete, koľko duchovných, teda kňazov, popov či kazateľov za minimálnu mzdu pracuje? Takmer 100 %. Väčšina kňazov, pastorov, popov a kazateľov cirkví a náboženských spoločností zarába dokonca menej ako 600 eur. Nezanedbateľnú časť z nich tvoria otcovia rodín, gréckokatolícki kňazi, pravoslávni popi a kazatelia menších náboženských spoločností.
Ešte raz to zopakujem. Na Slovensku máme pracujúcich otcov rodín, ktorí zarábajú menej ako 600 eur v hrubom. To je vážne, kolegyne, kolegovia, a je to na hranici chudoby.
Začiatkom tohto roka sa téme ohrozenia chudobou venovala aj pani prezidentka, hoci po stretnutí s vtedajším ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny medzi typickými, typickými kategóriami ľudí, ktorí chudobou, ktorí sú chudobou ohrození, duchovných neuviedla, čísla hovoria jasne. Bez akýchkoľvek pochybností sú duchovní pracujúci na Slovensku ohrození chudobou.
Predložená novela, o ktorej diskutujeme, má za cieľ upraviť platy duchovných tak, aby sa dostali nad úroveň minimálnej mzdy.
Vážené kolegyne a kolegovia, rada by som vás požiadala, aby ste podporili predloženú novelu zákona a umožnili ďalej skupine našich obyvateľov žiť aspoň na hranici minimálnej mzdy.
Ďakujem.
23. 5. 2023 16:28:25 - 16:31:31 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1625 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som uviedla návrh zákona, ktorý spolu s kolegami pánom Vašečkom a pánom Lukáčom predkladáme na túto schôdzu. Je to návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Krátko uvediem.
V roku 2019 bol schválený zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností a od roku 2020 sa upravilo indexovanie transferu cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sa skladali z 20 %, ktoré zohľadňovali rast cien v hospodárstve a z 80 % valorizovali, boli rátané z valorizácie miezd vo verejnej správe. Žiaľ, aplikačnou praxou, keď prišla kríza v roku 2020, sa zastavila valorizácia platov zamestnancov v štátnej správe, čo tvorilo až 80 % tejto valorizácie miezd duchovných a minimálna mzda pokračovala v relatívne dynamickom tempe. Pre ilustráciu, v roku 2020 mali tri štvrtiny duchovných osôb v rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi plat v pásme do 50 eur nad úrovňou minimálnej mzdy v príslušnom stupni náročnosti práce, čo vtedy bolo asi 520, išlo na 580 eur a v roku 2021 a v roku 2022 sa ich podiel v dôsledku nízkej indexácie príspevku štátu a rastu minimálnej mzdy ešte zvýšil. Dneska je minimálna mzda 700 eur. Dneska práve platy duchovných patria k najnižším v ekonomike.
Transfer zo štátu pre väčšinu cirkví je hlavným a u viacerých prípadov jediným zdrojom financovania platov. Pretrvávajúca disproporcia medzi indexáciou transferu cirkvám a rastom minimálnej mzdy neúmerným spôsobom vytvára tak na financovanie platov duchovných v rámci všetkých cirkví, čo by malo za následok posuvné posúvanie duchovných na hranicu sociálnej chudoby.
V rámci predkladaných zmien navrhujeme s kolegami, aby v existujúcom vzorci pre indexovanie transferu cirkvám výmena ukazovateľa valorizácie miezd štátnej správy sa vymenila za ukazovateľa rastu priemernej mzdy v hospodárstve.
A druhou zmenou je doplnenie ustanovenia, ktoré by zabezpečilo, že rast transferu v každej cirkvi nebude pod úrovňou rastu minimálnej mzdy.
Cieľom navrhovaných zmien je vlastne ošetrenie situácie, ktorá by mohla viesť k prepadu, k prepadu sociálnej úrovne duchovných a navrhovaná zmena bude prioritne pomocou pre menšie cirkvi, ktoré z dôvodu malého počtu veriacich dostávajú pomerne nižší príspevok. Nakoľko viac ako 96 % príspevku štátu je použitých na mzdové náklady, súčasný stav neumožňuje valorizovať platy ani vo výške rastu minimálnej mzdy. Je to o to naliehavejšie, že mzdy zamestnancov, hlavne duchovných, sú na úrovni minimálnej mzdy, a to aj s praxou nad 20 rokov.
Ďakujem pekne a ja sa potom krátko hlásim do rozpravy.
23. 5. 2023 10:13:36 - 10:15:05 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, som rada, že sa zhodneme na tom, že ľudský život začína počatím a verím, že sa zhodneme aj na tom, že keď ho ukončíte interrupciou, tak je ukončený. To znamená, že to právo, o ktorom ste hovorili, ktoré má byť v nejakom balanse, nie je. Je mi veľmi ľúto, že kolegovia aj vaši hovoria, že ten návrh je tu neviem koľký krát a pani poslankyňa Záborská ho dala tuším tretíkrát, všetko ostatné sa týka nie pomoci tehotným ženám. Návrhy, ktoré tu boli predkladané asi za všetky volebné obdobia od 90. roku, ja hovorím o tomto volebnom období a ešte možno jedna taká vec, ktorá tu odznela, ak sa v téme pomoci tehotným ženám nič nezmenilo, je to práve preto, že mnohí ľudia hovoria, že ten návrh zakazuje interrupcie, čo nie je pravda. Každá žena, ktorá alebo každý človek, keď ide na nejakú vážnu operáciu alebo ide na nejaký zásah do vlastného tela, ktorá sa týka, ja neviem, amputácie nôh alebo hocičoho iného, tak potrebuje viacej konzultácie alebo vyšetrení, takisto rôznej podpory zo strany lekárov, tak ja nevidím nič na tom zlé, keď pani poslankyňa Záborská predkladá návrh zákona, ktorý chce pomôcť ženám tak, aby ženy boli informované, pretože ona interrupcie nezakazuje a v tomto volebnom období ich ani nikdy nepredložila. Ďakujem.
23. 5. 2023 9:38:55 - 9:40:26 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
23. 5. 2023 9:38:55 - 9:40:26 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
23. 5. 2023 9:38:55 - 9:40:26 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
23. 5. 2023 9:38:55 - 9:40:26 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
18. 5. 2023 17:19:32 - 17:19:45 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Prosím o termínovanie tlač 1625 na piatok o desiatej hodine, teda zajtra. Ide o návrh o finančnej podpore cirkví.
17. 5. 2023 16:08:08 - 16:09:28 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Ja mám možno pár odpovedí na otázky, ktoré tu zazneli. Tento druh súkromnej nadácie je bežný v západných krajinách a myslím si, že aj občania Slovenskej republiky majú možnosť aj takto efektívne spravovať svoj súkromný majetok vrátane možnosti vytvorenia tej súkromnej nadácie. Možno krátke výhrady, ktoré zazneli aj nielen teraz v pléne, aj v médiách, čo sa týka možno zneužívania tohto inštitútu, skôr ide podľa mňa o hlboké nepochopenie, respektíve je možno aj zavádzanie zo strany a neodborné argumenty, pretože predložený návrh zavádza takú mieru transparentnosti a možnosti kontroly daňovými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ako iné európske krajiny ani nemajú. Ja keď som sa stretla aj so zástupcami týchto organizácii, spolu sme si to prechádzali a zhodli sme sa na jednej veci, že áno, že tento inštitút je dôležité upraviť v slovenskom právnom systéme, oni to videli v inom návrhu zákona, ja teda v tomto a možno ešte na záver, ak by bol návrh schválený, tak Slovensko odstráni deficit, ktorý v tejto oblasti máme a po vzore všetkých okolitých krajín budú mať aj ľudia na Slovensku možnosť efektívne spravovať vlastný súkromný majetok. Ďakujem veľmi pekne.
17. 5. 2023 15:58:12 - 16:01:32 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Krátko v úvodnom slove odôvodním ako sme spolu v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a pánom kolegom Svrčekom predložili novelu zákona o nadáciách a s tým aj súvisiacu novelu zákona Občianskeho zákonníka, ktorého cieľom je efektívna správa vlastného majetku. Novelou navrhujeme vytvorenie právneho inštitútu, teda právnickej osoby, ktorá bude môcť byť zriadená pre podporu súkromných účelov. Podľa preferencií každej dospelej osoby bude možné nastaviť spôsob spravovania a odovzdávania majetku pre členov rodiny i ďalšie generácie, ako aj nimi určené osoby. Navrhujeme neobmedzovať zakladateľov vo voľbe okruhu osôb, ktoré bude súkromná nadácia podporovať. To umožní vytvárať súkromné nadácie na podporu blízkych, vzdelanej rodiny, osôb žijúcich v partnerskom vzťahu, deti v pestúnskej starostlivosti, ale aj priateľov. Koncepcia nadačného práva vychádza najmä z lichtensteinského a rakúskeho právneho systému, podľa ktorých je v plnej vôli zakladateľa ako si súkromný účel vymedzí.
V našom platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástroj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. V návrhu zavádzame právnické osoby aj na súkromné účely, ktoré pomôžu aj rodinám a osobám, ktoré majú deti zverené do pestúnskej starostlivosti a ešte úspešne neprešli procesom osvojenia alebo z rôznych dôvodov ho ani absolvovať nemôžu alebo nechcú. Zavedenie tohto právneho nástroja môže pomôcť vyriešiť napríklad aj dedičské konania, spory o dedičstvo pri zdedených pozemkoch, kedy jeden pozemok vďaka nášmu systému niekoľko desiatok vlastníkov. Návrh obsahuje aj pravidlo, že súkromná nadácia nesmie slúžiť výlučne na podporu podnikania a to aj s ohľadom na súvislosti s reguláciou v oblasti daní a predchádzania praniu špinavých peňazí. Rovnako v návrhu vymedzujeme aj orgány súkromnej nadácie, kde rozlišujeme medzi obligatórnymi orgánmi súkromnej nadácie, ktorými sú správca súkromnej nadácie a dozorná rada alebo revízor a s fakultatívnymi orgánmi súkromnej nadácie sú správna rada alebo iné orgány ustanovené v nadačnej listine alebo v stanovách. Čiže zakladateľ súkromnej nadácie sa tak môže rozhodnúť o štruktúre, ktorá bude pre účely a činnosť konkrétnej súkromnej nadácie najvhodnejšia.
Čo sa týka prijímania darov, aby tam nebol priestor na pranie špinavých peňazí alebo pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti navrhuje sa výlučne bezhotovostný platobný styk, pričom nadácia nesmie prijímať príspevky a dary osobne iba na účet v banke. Samozrejme akékoľvek príspevky od zakladateľa alebo dary od iných fyzických osôb sú bezodplatné. Pri súkromných nadáciách sa ponecháva súčasne rozlišovanie medzi príspevkom a darom, možno na konci ešte treba uviesť, že súkromné nadácie majú zakázané čerpať 2 % dane alebo organizovať verejné zbierky a účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2024. Ďakujem pekne, skončila som.
16. 5. 2023 11:35:16 - 11:36:16 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem, pán predseda. Z poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh na uznesenie a informáciu Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. mája 2023 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. že prezidentka Slovenskej republiky vymenovala vládu Slovenskej republiky 15. mája 2023, čím zaniklo dočasné poverenie vláde Slovenskej republiky udelené prezidentkou Slovenskej republiky 16. decembra 2022.
2. že po zániku dočasného poverenia vláde Slovenskej republiky si uplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Ján Budaj, Eduard Heger, Roman Mikulec, Jaroslav Naď; za hnutie SME RODINA: Štefan Holý a Milan Krajniak; a za stranu ZA ĽUDÍ: Veronika Remišová počnúc dňom 16. mája 2023.
3. že dočasne poverená vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 15. mája 2023 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andreja Stančíka. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Andrej Stančík uplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky počnúc dňom 16. mája 2023.
4. že uplatnením mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Vojtechovi Tóthovi, Sebastiánovi Kozarecovi, Vladimírovi Zajačikovi, Györgymu Gyimesimu, Petrovi Csehovi a za hnutie SME RODINA: Eve Hudecovej, Jozefovi Hlinkovi a za stranu ZA ĽUDÍ: Miriam Šutekovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty v bodoch 2 a 3 uvedených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. mája 2023.
5. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine, a to v pôvodnom poradí;
6. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia. Ďakujem.
23. 3. 2023 18:20:08 - 18:21:40 88. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Milí kolegovia, dovoľte mi také tri krátke poznámky. Nie, záverečné slovo, dovoľte mi také tri krátke poznámky k niečomu, čo vlastne v uznesení vôbec nie je, ale celý čas tuná o tom bola diskusia. Teda nech padnú všetky citácie z Biblie a zo Svätého písma na úrodnú pôdu pre život všetkých poslancov aj tohto pléna, naozaj, už som to dlho nepočula. Verím, že si to každý zoberie aj k srdcu, čo tu mnohí z vás hovorili niekedy aj k sebe samým a možno aj iným.
Druhá vec je ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť je hlavne nesmierna hodnota ľudského života od prirodzeného počatia po prirodzenú smrť. Ja chápem, že SaS to nič nehovorí a vyberá si iba časti, ktoré sú pre nich dôležité.
Tretia vec, cirkev. Cirkev pomáha menšinám a rôznym vylúčeným komunitám oveľa viac ako by ste si mnohí mysleli a za to by mala patriť každého človeka vďaka, že práve s týmito komunitami a skupinami pomáha a tiež chápem, že mnohí to nechcú prijať, lebo to neni možno veľmi sexi, alebo populárne v súvislosti s cirkvou.
A teraz jedna jediná veta na záver iba a k uzneseniu. Predložili sme ho preto, aby orgány verejnej moci, rovnako aj nadnárodné inštitúcie striktne sa držali v medziach svojich právomocí vymedzených a právnych poriadkoch, či medzinárodných dokumentoch. Ďakujem za pozornosť.
23. 3. 2023 10:55:36 - 10:56:19 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja možno iba krátko, Slovenská republika je právnym štátom, kde vo voľbách zvíťazí istý počet politických strán, ktoré utvoria napríklad väčšinu v parlamente a tie rozhodujú o legislatíve. A tá v roku 2020, kde ste boli aj vy členom vládnej koalície, prijala v programovom vyhlásení vlády túto vetu alebo ste za ňu hlasovali "Budeme dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.". A vy mi teraz pán Lehotský hovoríte, že v zásade ani zmluva o Európskej únii sa nemá dodržiavať. To považujem za absurdné. Ďakujem.
23. 3. 2023 10:44:09 - 10:48:12 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, Európsky parlament, žiaľ, už druhýkrát v relatívne krátkom čase nerešpektoval princíp subsidiarity a prekročil svoje kompetencie. Tentokrát je smutným faktom, že porušenie princípu subsidiarity iniciovali a spolu predkladali poslanci zo Slovenska. A to konkrétne Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík a Michal Viecik. O čo konkrétne ide?
Koncom minulého roka prijal Európsky parlament uznesenie s názvom "Rastúci počet trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ, osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku.". Uvedené uznesenie by sa v konkrétnostiach dalo kritizovať pre politizujúci a zavádzajúci dokonca nepravdivý obsah. Národná rada Slovenskej republiky sa však pri predloženom návrhu uznesenia striktne drží zmluvy o Európskej únii. Dovoľte mi zacitovať čl. 5 zmluvy o Európskej únii.
Ods. 1. Vymedzenie právomoci Európskej únie sa spravuje zásadou prenesenia právomoci. Vykonávanie právomoci Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.
Ods. 2. Podľa zásady prenesenia právomoci, Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov ich vymedzených a právomoci, ktoré na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. Vedeniu Európskeho parlamentu a jeho poslancom, preto pripomíname, že právna úprava tých otázok týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkom je vo výlučnej kompetencii národných štátov, teda členov Európskej únie. Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, preto upozorňujeme, že primárna reakcia na vraždu na zámockej, ktorú príslušné orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako teroristický čin, opatrenia prijaté následne, revízia legislatívy a tvorba verejných politík, vrátane vzdelávacie kurikula spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky. My, ktorí žijeme a pôsobíme na Slovensku vieme, že Slovenská republika sa zasadzuje o dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd na území Slovenska, ako aj vo svete a že vo svojich politikách kladie dôraz na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva ohrozených skupín obyvateľov. Zdá sa, že niektorí naši kolegovia, europoslanci, sa však na Slovensko pozerajú viac z Bruselu než z Bratislavy. Čo je však horšie, uchyľujú sa k porušeniu základných právnych dokumentov Európskej únie, a tak sa pýtam, ako môžu takto flagrantne porušovať pravidlá tí, ktorí sa sami označujú za demokratov. Vedia táto dáma a páni, že jednou z kľúčových podmienok demokracie je vláda, práva, teda právny štát a ako môžu od občanov Európskej únie a od jej členských štátov očakávať dodržiavanie zákonov tí, ktorí ich sami porušujú? Ak má Európska únia fungovať, musia všetky inštitúcie postupovať striktne podľa práva.
Preto je veľmi dôležité, aby sme kolegom, poslancom z Európskeho parlamentu pripomenuli, aké kompetencie Európsky parlament má a ktoré nemá. Je to dôležité aj preto, že nerešpektovanie ustanovení primárneho práva Európskej únie môže oslabiť inštitucionálne fungovanie celej európskej integrácie. Naše uznesenie predkladáme aj preto, že právna istota vyžaduje, aby sa orgány verejnej moci, rovnako ako aj nadnárodné inštitúcie striktne držali v medziach svojich právomocí, vymedzených v právnych poriadkoch, či medzinárodných dokumentoch.
Vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia a už vopred ďakujem za jeho podporu. Ďakujem.
23. 3. 2023 10:40:20 - 10:41:39 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy.
===== Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh, a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a samozrejme v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity. Toľko krátko k úvodu, a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.
23. 3. 2023 10:40:20 - 10:41:39 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy.
===== Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh, a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a samozrejme v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity. Toľko krátko k úvodu, a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.
23. 3. 2023 10:40:20 - 10:41:39 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy.
===== Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh, a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a samozrejme v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity. Toľko krátko k úvodu, a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.
23. 3. 2023 10:40:20 - 10:41:39 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy.
===== Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja krátko uvediem návrh, a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a samozrejme v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity. Toľko krátko k úvodu, a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->