Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 5. 2022 18:00:24 - 18:01:46 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, škoda, že tie návrhy, ktoré ste tu čítali, ste nepredkladali tých dvanásť rokov, lebo mali ste tú možnosť a neurobili ste to a podporiť rodiny s deťmi, otcov, matky do osemnásť rokov je našou povinnosťou, pretože viete, že bez rodín s deťmi nemá táto spoločnosť žiadnu budúcnosť a zanikne. To prerokovanie tejto prorodinnej a revolučnej, revolučného návrhu znamená také výrazné zvýšenie sociálnej podpory rodín, ktoré tu od vzniku Slovenskej republiky nebolo a konkrétny efekt toho nášho rozhodovania dnes môžu pocítiť už rodiny teraz tento rok v júli a od nás ako od našich, od zástupcov, ktorých volili očakávajú takú základnú vec ako empatia, veľkorysosť, podpora, žičlivosť, aby to bolo schválené. Neviem, či chodíte aj medzi ľudí, ale keď ste sa tento víkend rozprávali s niektorými rodinami, tak určite vám každý povedal, aby ste to podporili.
A v parlamente okrem rečí, rozhodujeme skutkami, takže verím, že vaším skutkom bude hlasovanie za tento návrh a možno na záver už iba také želanie, že nech Pán Boh požehná túto krajinu deťmi, lebo bez nej naša spoločnosť nemá budúcnosť. Ďakujem.
28. 4. 2022 9:09:56 - 9:17:54 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie
===== Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022 evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022. V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre, konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. Dávid Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dávid Lindtner. JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom, VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
28. 4. 2022 9:09:56 - 9:17:54 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie
===== Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022 evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022. V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre, konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. Dávid Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dávid Lindtner. JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom, VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
28. 4. 2022 9:09:56 - 9:17:54 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie
===== Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022 evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022. V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre, konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. Dávid Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dávid Lindtner. JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom, VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
28. 4. 2022 9:09:56 - 9:17:54 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie
===== Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb, o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022 evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022. V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre, konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. Dávid Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico CSc. sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dávid Lindtner. JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom, VII Gv 56/22/1000-15 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
27. 4. 2022 12:19:48 - 12:19:55 65. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 917 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem pekne. Mandátový a imunitný bude 12.30. Ďakujem.
26. 4. 2022 13:10:00 - 13:25:20 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1041 z 19. apríla 2022 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu Sloboda a Solidarita, a o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
1. Ivana Husára, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Jána Rudolfa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu predsedu Štátnych hmotných rezerv.
3. Moniky Kurian, rodenej Filipovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu Sloboda a Solidarita, pretože prijala pracovnú ponuku v medzinárodnej organizácii v zahraničí.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 19. apríla 2022 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu.
Podľa čl. 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 a 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil podľa príslušných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 19. apríla 2022 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 TZ. z. uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje,
2. že dňa 19. apríla 2022 bolo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Podľa § 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestná čin, a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022,
3. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020. Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák, narodený 18. februára 1974, bytom Lipany,
4. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová, narodená 18. novembra 1981, bytom Humenné,
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Ďakujem. Pán predseda, skončila som.
26. 4. 2022 13:10:00 - 13:25:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov - OĽANO, SaS a SME RODINA - navrhujem vypustiť z návrhu programu parlamenté tlače 781, zahraniční Slováci, 927, novela zákona o obecnom zriadení, a zaradiť ich do programu najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 14. júna. Tiež navrhujem zaradiť hlasovanie o tlačiach 868 a 874 na neskôr v priebehu schôdze. Termín hlasovania bude oznámený. Zároveň navrhujem presunúť za bod 76 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné parlamentné tlače: 897, 840, 857 a 931.
24. 3. 2022 11:39:25 - 11:42:52 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 942 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa tlače 942. Teraz predložím predkladajúcu správu a potom prečítam návrh uznesenia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár podal v súlade s § 32 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e) proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. mája 2021.
Poslanec Miroslav Suja počas vystúpenia podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča k tlači 532 (to bola novela zákona o štátnom rozpočte) viackrát verbálne narušil jeho vystúpenie i napriek upozorneniam predsedajúceho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, aby v zmysle rokovacieho poriadku svojimi prejavmi neprerušoval vystúpenie podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky. Počas svojho vystúpenia poslanec Miroslav Suja chytil do ruky pohár vody a oblial podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe doručeného návrhu začal podľa § 136 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov disciplinárne konanie proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Na rokovaní 21. schôdze Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2021 sa zúčastnil pán poslanec Miroslav Suja a bol k tomu vytvorený priestor na osobné vyjadrenie sa k disciplinárnemu konaniu. Mandátový a imunitný vybor Národnej rady Slovenskej republiky na základe všetkých materiálov, ktoré mal ako podklad na rozhodovanie a po osobnom vyjadrení poslanca Miroslava Suju k danej veci prijal uznesenie, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov udeliť poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur. Je k tomu priložené uznesenie, ktoré teraz prečítam.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 24. marca 2022 k návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 942).
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky udeľuje poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
23. 3. 2022 10:27:34 - 10:28:48 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno krátko iba reagovala na dve poznámky.
Prvá z nich je, keď ste, pán poslanec Žiak, hovorili o monopole cirkvi, aby bolo jasné, ľudia sa rozhodli prihlásiť ku katolíckej cirkvi, preto je najväčšia. A cirkev ako inštitúcia sa nerozhodla, že bude monopolom, ale ľudia sa rozhodli, že bude najväčšia. To je veľký rozdiel. Myslím si, že to chápete pri rozhodovaní sa slobodne.
A druhá vec je, že na jednej strane vyčítate, že tu nejde o peniaze pri svojom príklade, ktorý ste uviedli, a na druhej strane vyčítate peniaze katolíckej cirkvi. Môžem vás uistiť, že to, čo robí katolícka cirkev na Slovensku a mnohé iné cirkvi, je oveľa viac ako to, čo dostane od štátu. Venuje sa charitatívnym a starým ľuďom, deťom, školám, rôznym projektom a v rámci aj kultúrnych pamiatok. Proste cirkev v štáte je v tomto prípade nenahraditeľná, čo bolo teraz vidno aj pri utečeneckej kríze na hranici.
A možnože už iba k návrhu pána Valášeka, myslím si, že je nesprávny a úplne nepochopil, o čom sú cirkvi na Slovensku a v čom je ich základ.
Ďakujem.
16. 3. 2022 19:13:08 - 19:15:17 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Je iba nejaké štyri poznámky. Len aby som upresnila, táto malá novela rokovacieho poriadku zahŕňa také dva body. Prvý z nich je, aby sa aplikovali, aplikoval § 32 rokovacieho poriadku aj na zasadanie výborov. Čiže to nie je niečo čo by bolo niečo nové v tomto pléne. Je to len analógia aby to platilo aj na výboroch. Čo si myslím, že je úplne normálne, nie je to nič divné. A druhá časť sa týka určenia pokút podľa § 139 ods. 1 a 4 ide o 1 000 eur a 500 eur. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1000 eur a do výšky 500 eur. A my tu stanovujeme v týchto dvoch odsekoch na pevné sumy. A verím, že v budúcnosti sa príjme aj Etický kódex poslanca, aspoň nejaký základný a ja nemám problém so slovnou kreativitou poslancov, ale aj na mandátovom a imunitnom výbore sa častejšie stretávame a teda zasadáme oveľa viac ako, akokoľvek inokedy v minulých volebných obdobiach a vidím, že sa to nejakým spôsobom ako keby to stúpa. Čiže tá, žiaľ, nazvem to tak, že faktické tvrdenie niektorých kolegov by mali byť, by sa mali nad nimi zamyslieť, pretože mnohokrát označujú iných kolegov veľmi hanlivými alebo vedami, ktoré nie sú fakticky pravdivé a nedokážu sa za to ani ospravedlniť. Aj na tejto schôdzi budeme rokovať o pokute pre pána poslanca, nášho kolegu na konci schôdze. Tak isto parlament môže rozhodnúť či túto pokutu potvrdí, ktorú navrhoval mandátový a imunitný výbor alebo nie. A už iba na záver, teraz nemyslím na prejavy kohokoľvek kto tu dneska vystúpil k tejto téme, ale ja určite nie som za žiadne zrušenie výrokovej imunity. Som za pomerne širokú slobodu slova a s tým súvisí, že aj hlúpy prejav má byť chránený. Ďakujem.
16. 3. 2022 18:48:10 - 18:48:45 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, spolu s kolegami robíme takú malú novelu rokovacieho poriadku, ktorej cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov a druhá časť sa týka jednoznačnosti výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady. Je to pomerne veľmi malá novela, takže iba toľko krátko k tomu. Ďakujem.
16. 2. 2022 11:16:02 - 11:16:11 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, členovia Mandátového a imunitného výboru dneska 12.15, miestnosť 143. To je výbor pre zdravotníctvo. Ďakujem.
2. 12. 2021 11:19:18 - 11:19:30 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Prosím členov mandátového a imunitného výboru, že dnes je zasadnutie 12.30, ale v miestnosti č. 143, čo je výbor pre zdravotníctvo. 143 ďakujem.
1. 12. 2021 18:11:03 - 18:12:11 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 2 Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja možno iba krátko. V tom uznesení sú vyjadrené vety, ktoré by som rada prečítala. A píše sa tam aj, že podporujeme prevenciu nelegálnej migrácie smerujúcu do Európskej únie alebo vyslovujeme a odmietame a odmietame zneužívanie migrantov na politické účely. Myslím si, že politika Slovenskej republiky pri nelegálnej migrácií je dlhodobo rovnaká a jasná a prezentujú to aj vlastne naši vládni predstavitelia.
A možno dneska taká krátka správa, ktorú som si prečítala na Twitteri ministra obrany Poľskej republiky, ako sa chovajú Bielorusi možno na tej hranici. V okolí Terespolu odpálili osvetľovacie stožiare, ktoré postavili vojaci Poľskej armády na hraniciach s Bieloruskom. Boli zničené v dôsledku výstrelov z pneumatických zbraní a k odstreľovaniu došlo na území Bieloruska a v oblasti Bieloruska.
A možnože iba na konci, myslím si, že to uznesenie správne, že podporíme našich kolegov v rámci schengenu a našich najbližších susedov Poľsko.
Ďakujem.
9. 11. 2021 15:40:49 - 15:41:35 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja možno iba dve poznámky. Prvá z nich je, ak by bol schválený náš návrh zákona o konkrétnej pomoci tehotným ženám, tak lekárka by dala tejto mladej žene do ruky informácie, aké má možnosti. A je mi ľúto tejto dámy, že musela podstúpiť niečo veľmi zlé, ako sme sa všetci zhodli na potratoch, v živote. Ale ak by bol schválený náš návrh zákona, tie informácie dostane, ako dostane finančnú, materiálnu, psychologickú pomoc. A opäť opakujem, my hovoríme o konkrétnej pomoci tehotným ženám, nie o interrupciách. Ďakujem.
9. 11. 2021 15:19:22 - 15:21:15 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som možno k tomu uviedla, Janko, len tri poznámky krátke. To, čo si povedal, že na konkrétnej pomoci tehotným ženám by sme sa mali vedie zhodnúť, súhlasím. Mnohé si z nich vymenoval. A k niektorým si mal nejakú poznámku, ktorá možno, pretože niektoré veci sú ti dosť nejasné, myslím si, že Anka Záborská ti ich ešte objasní. Ale ja by som ti chcela povedať iba tri veci.
Tie podporné a ochranné opatrenia pre deti, rodiny, tie sociálne a ochranné opatrenia a technicko-administratívne, z ktorých si povedal, že prečo by žena mala niečo vypisovať alebo sa zdôverovať v tom dotazníku. V mnohých krajinách na základe toho sa nastavuje politika štátu ako pomôcť ženám, ktoré sú v zložitej finančnej situácii. A uznáš, že ak máme na vodíkový autobus, tak musíme vedieť pomôcť ženám ktoré sa ocitnú v zložitej finančnej situácii. Toto by štát mal vedieť odstrániť. Lenže my dneska ani nevieme, aký percentuálny podiel alebo koľko z tých žien ide práve, je v takej zložitej situácii, že nemá financie. My to nevieme, my to nemáme ako zistiť.
A myslím si, že tá informácia, ktorá sa potom bude spracovávať, a na základe toho vieme tým ženám viac pomôcť, je správna. My nejdeme teraz zisťovať všetky dôsledky. Dokonca ona to ani nemusí uviesť, ak nebude chcieť. Môže tam napísať aj nepravdu techniky. Ide o to, že na základe toho vieme pomôcť efektívnejšie tým ženám.
A iba krátko, tie práva dieťaťa narodiť sa a ženy rozhodnúť sa, by mali byť nejakým spôsobom vyvážené. A 24 hodín pre nás by nemal byť až taký problém tomu, tej žene aj tomu dieťaťu dať, ak je v zložitej situácii.
Ďakujem.
9. 11. 2021 15:02:21 - 15:03:06 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za faktické, možno iba krátko k pánu Cmorejovi.
Možno čítam s porozumením texty, ktoré ste vy tu predniesli asi inak ako vy, pretože tie texty vôbec nereagujú na návrh zákona. Ten návrh zákona hovorí o konkrétnych podporných opatreniach pre deti a rodiny, o sociálnych a ochranných opatreniach a možno o nejakých technicko-administratívnych opatreniach. Ten návrh nezakazuje interrupcie, kde všetky tieto organizácie vystupovali k niečomu úplne inému, ako máme v návrhu zákona a opäť opakujem, treba si prečítať návrh zákona s porozumením a reagovať na to, čo tam je. Ďakujem.
9. 11. 2021 14:50:35 - 14:59:19 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, v zmysle článku 73 našej ústavy vykonávame náš mandát osobne a podľa svojho svedomia. Preto sa dnes nebudem prihovárať pani poslankyni Cigánikovej, pánu poslancovi Cmorejovi, ani niekoľkým ďalším koaličným poslancom, ktorým ich svedomie umožňuje odmietnuť návrh zákona o konkrétnej pomoci tehotným ženám. Prosím, je to vec vášho svedomia. Neprihováram sa ani tým kolegom z opozície, pre ktorých je téma konkrétnej pomoci tehotným ženám príliš hlasno horúca na to, aby si ňou pálili prsty. Naopak, chcem sa poďakovať všetkým kolegom z koalície i z opozície, ktorí považujú tému ochrany života matky a jej dieťaťa za dôležitejšiu než hocijaké koalično-opozičné spory.
Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem za vaše hlasovanie v prvom čítaní a prosím o vašu podporu predloženého návrhu zákona v druhom a treťom čítaní. Dovoľte, aby som sa dnes prihovorila k tým z vás, ktorí sú vystrašení a zneistení po nátlakových akciách propotratovej loby. Lebo je to tak.
Za organizovanou a zdanlivo hlučnou kampaňou sú lobistické propotratové organizácie. V tomto konkrétnom prípade ide lobistkám a lobistom o to, aby sme im nesiahali na ich totem. Za komunizmu ich predchodkyne a predchodcovia dobili potratovú kótu a oni sa teraz cítia viazaní ju brániť za každú cenu. Šermujú pri tom slovami ako bezprecedentný, stigmatizácia, medzinárodné dohovory. Ak potrebujú väčšie kalibre, uchýlia sa ku klamstvám. Za všetky uvediem to, ktoré sa týkalo poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti so spontánnymi potratmi. Podľa môjho presvedčenia nemáme, dokonca nesmieme vedome klamať. Ani v politike, ani v našom civilnom živote. Nezvyknem byť expresívna, ale v tejto súvislosti budem. Klamať, keď ide o život, považujem za obzvlášť nechutné. A aj keď toto klamstvo je chránené slobodou prejavu, aj tak je nechutné. Nechutná bodka. Ani v politike nemáme používať hocijaké prostriedky. Ale aj vedome klamať zrejme niektorým umožňuje ich svedomie.
Vážené kolegyne a kolegovia, z koalície aj z opozície, ktorí považujete ochranu života a konkrétnu pomoc tehotným za vec svojho svedomia, nenechajte sa pomýliť tými, ktorí kričia. Nenechajte sa pomýliť tými, ktorí sa vám vyhrážajú. Nenechajte sa pomýliť tými, ktorí klamú. Znejú akože premúdrelo, ale väčšinou sú to len táraniny.
Dovoľte dva príklady. Vo svojej výzve tvrdia propotratové lobistky a lobisti, že povinnosť podrobovať sa akejkoľvek čakacej dobe pred vykonaním interrupcie je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. To je bomba. A čo teraz? Teraz si stačí len v kľude a v pokoji prečítať, aké čakacie lehoty majú nepochybne demokratické krajiny západnej Európy. Prečítam ich v dňoch a pre lepšie porovnanie so Slovenskom aj v hodinách. Belgicko 6 dní - 144 hodín, Holandsko 5 dní - 120 hodín, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko 3 dni - 72 hodín. Taliansko 7 dní - 168 hodín. A my na Slovensku sme v hystérii z predĺženia zo 48 hodín na 72 hodín po predložení pozmeňujúceho návrhu. V ultraliberálnom Holandsku majú čakaciu lehotu 120 hodín a žiadna hystéria sa nekoná. Žiadny rozpor s medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi, žiadne vyhrážanie, žiadna stigmatizácia.
Druhá moja obľúbená téza týchto lobistiek a lobistov je, že vraj lekári a lekárky by v rámci procesu poučenia mohli ženám poskytovať zaujaté, medicínsky nepresné a stigmatizujúce informácie. Slobodou slova a prejavu sú chránené všetky hlúposti, ktoré vo verejnom priestore zaznejú a aj ich pôvodcovia. Tak je to v demokracii, a tak je to správne, ale to neznamená, že sa s každou blbosťou, ktorú niekto vysloví alebo položí na papier, máme nechať vystrašiť. Strašenie lobistov a lobistiek, že lekári a lekárky by v rámci procesu poučenia mohli ženám poskytovať zaujaté, medicínsky nepresné a stigmatizujúce informácie je ničím nepodložené. Je to jednoducho blbosť. V nemocnici už dnes pred operáciou podpisujete informovaný súhlas. V lepších nemocniciach, ale vás lekári dôkladne informujú o tom, aké riziká môžu v súvislosti s operáciou podstúpiť alebo liečbou podstupujete. Tak je to v poriadku, a tak to má byť aj v súvislosti s každým vážnejším lekárskym zákrokom, vrátane umelého potratu.
Vážené dámy a páni, dovolila som si opustiť môj obvykle vecný a pokojný tón, aby som sa priblížila tomu, čo sa na nás na posledné týždne valilo z každej strany propotratových lobistov zo sociálnych i tradičných médií, lebo toto je ich agenda, ich spôsob, ich problém. Ja sa vrátim k vecnému, pokojnému tónu a budem sa usilovať apelovať na vás, milé kolegyne a kolegovia, ktorí máte obavu podporiť zákon o pomoci tehotným ženám kvôli stigmatizujúcemu nátlaku lobistov.
Prihováram sa vám a chcem vám povedať, že napriek kriku niekoľko desiatok ľudí, nemôže tento zákon, môžete tento zákon podporiť a pomôcť tisíckam ľudí. Veď ak by sme mali strach, ako by sme mohli bojovať proti mafii? Ak by sme mali strach z krikľúňov a z mediálneho lynču v dezinformačných médiách, ako by sme mohli mať jasný postoj k očkovaniu a protipandemickým opatreniam. Ak by sme mali strach, ako by sme mohli kandidovať na verejnú funkciu. Mimochodom, všimli ste si, že strach je aj v knihách a filmoch častým spôsobom, ako zlo korumpuje dobrých? Strachom z vydierania, strachom z odmietnutia najbližšími, strachom z výsmechu. Ale nenechajte sa tým strachom pomýliť, máme svoje svedomie, máme aj rozum, aby sme posúdili, kto hovorí pravdu a kto o predloženom návrhu klame. Hovorím to nahlas a hovorím to jasne. Tento zákon zakazuje jednu jedinú vec, a to je reklamu na umelé potraty, inak nezakazuje nič. Opakujem, predložený návrh zákona zakazuje jednu jedinú vec, a to reklamu na umelé potraty, inak nezakazuje nič. Naopak, tento návrh zákona veľa dovoľuje. Dovoľuje dať žene viac informácií, viac času na rozmyslenie, viac peňazí v prípade, že ich potrebuje. Jednoducho dáva tehotnej žene viac možností a najmä nenecháva ju v ťažkej situácii samú, ponúka jej pomoc.
Milí kolegovia a kolegyne, aj hlas vášho svedomia môže dnes, môže dnes konkrétne pomôcť. Aj váš hlas dnes môže pomôcť naplniť ďalší záväzok z programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa hovorí, citujem: "Vláda Slovenskej republiky sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín." Aj váš hlas môže pomôcť zmeniť veci k lepšiemu a vy môžete prispieť k tomu, že budeme lepšou, vyspelejšou spoločnosťou, lebo veď vyspelosť spoločnosti sa meria podľa toho, ako dokáže chrániť a pomáhať tým najzraniteľnejším. Nebuďme ľahostajní, pomôžme tehotným ženám v ťažkej situácii, pomôžme ich nenarodeným deťom. Urobme Slovensko opäť lepším miestom pre život. Aj pre život tehotných žien a detí.
Ďakujem všetkým vám, ktorí dáte hlas konkrétnej pomoci tehotným ženám. Ďakujem.
9. 11. 2021 14:30:20 - 14:32:20 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Možno to stihnem do dvoch minút, ale pán poslanec Valášek hovoril o tom, o petícii, ktorá útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách. A rovnako tu čítal tiež rôzne vety od dám, ktoré dal do takej brožúry a ktoré popisovali niečo, o čom náš návrh nie je. Takže zase opäť pán Valášek mieša hrušky s jablkami.
A aby som bola presnejšia, rozšírená možnosť núdzového bývania aj pre nečakané tehotné ženy z jedného roka na tri roky útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Značné zvýšenie príspevku pri narodení zdravotne znevýhodneného dieťaťa pre rodičov a náhradných rodičov skoro do výšky 4-tisíc eur útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Zníženie registračného poplatku na auto o 70 % v prípade kupujúceho, ak má rodič tri a viac detí, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Príspevok pri narodení dieťaťa nie je iba do tretieho dieťaťa, ale aj na štvrté dieťa, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Predĺženie lehoty na rozmyslenie zo 48 za 72 hodín, tak ako je to v mnohých európskych krajinách, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Utajený pôrod, nárok na nemocenskú dávku od 21. týždňa a osobitná ochrana osobných údajov útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Zmena názvu úkonu z prerušenia na ukončenie tehotenstva útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Lepšia informovanosť žien pred zákrokom, pomoc a informovanosť pre ženy, finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc, ktorú dostanú aj písomne od lekára... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->