Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 3. 2023 10:20:27 - 10:21:15 88. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým predkladateľom tohto zákona, pretože je veľmi dôležitý. Na Slovensku platí povinná školská dochádza aj pre deti so zdravotným znevýhodnením a znamená to, že školy by mali byť pripravené vzdelávať aj tieto deti a ponúkať im potrebnú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov. Väčšina žiakov so zdravotným znevýhodnením sa dnes učí v špeciálnych školách, no trendom je integrovať ich čoraz častejšie do bežných materských a základných škôl. A tu je okrem hlavného pedagóga veľmi dôležitý aj pedagogický a osobný asistent. Ja si myslím, že pomoc osobného asistenta je dôležitá a neoceniteľná.
Takže ešte raz ďakujem a verím, že to vyjde.
21. 3. 2023 10:03:49 - 10:04:38 88. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1456 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

17. 3. 2023 12:57:23 - 12:58:02 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

17. 3. 2023 12:43:43 - 12:49:25 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá vznikla v roku 1985. Postupne sa stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe s transformačným potenciálom, ktorá napriek tomu, že je primárne kultúrnou iniciatívou, môže priniesť aj významné sociálne a ekonomické výhody, najmä ak sa začlenia do dlhodobej rozvojovej stratégie mesta, ktoré je držiteľom titulu. V neposlednom rade predstavuje mimoriadnu príležitosť a prestíž nielen pre mesto a región, ale celú Slovenskú republiku.
V zmysle legislatívneho rámca akcie Európske hlavné mesto kultúry na roky 2020 až 2033 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber, budem rozprávať už len skratku EHMK na Slovensku na rok 2026 zverejnilo 17. novembra 2019 výzvu na predkladanie prihlášok. Do súťaže sa zapojilo osem kandidátskych miest Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, ktoré skupina odborníkov za účelom predbežného výberu v dňoch od 2. do 5. februára 21 vypočula. Priebeh súťaže má dve fázy, predbežný výber a konečný výber, resp. výber, ktorého súčasťou je aj medzinárodná komisia Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 zložená z nezávislých odborníkov a odborníčok na oblasť kultúry a umenia. Do konečnej fázy výberu postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina, ktorých záverečné vypočutie sa uskutočnilo v decembri 2021 v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vo fáze konečného výberu na základe vypočutí miest a ich osobných návštev odporučila predsedníčka skupiny odborníkov vymenovať za Európske hlavné mesto kultúry 2026 mesto Trenčín, ktoré vo svojej prihláške, takzvanom bidbooku splnilo požadované kritériá. Európska komisia oficiálne zverejnila víťaza Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 na Slovensku 14. marca 2022 v úradnom vestníku Európskej únie v sérii C. Titulom EHMK bolo doteraz ocenených viac ako 60 miest. Nadobudnuté skúsenosti sú dôkazom toho, že akcia EHMK je vynikajúcou príležitosťou pre mestá zvýšiť svoj profit na medzinárodnej aj lokálnej úrovni. Prestížny titul je udeľovaný na rotačnom princípe v zmysle vopred určeného harmonogramu v rámci ktorého sa v roku 2026 môže udeliť titul Európskeho hlavného mesta kultúry jednému mestu v Slovenskej republike a jednému vo Fínsku. Do projektu môžu mestá zapojiť aj svoje okolité oblasti.
Mesto Trenčín spoločne s Trenčianskym vyšším územným celkom na účely realizácie projektu EHMK 2026 zriadili samostatnú právnickú osobu - neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín, ktorému by mali byť prostredníctvom riadiaceho orgánu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky štátneho rozpočtu priamo poukázané v uvedených výškach počas jednotlivých kalendárnych rozpočtových rokoch. Rozprávame sa o sume 15 miliónov eur a pre rok 2023 je to 800 tisíc eur. Projekt nie je financovaný výlučne zo štátneho rozpočtu, ale využíva aj ďalšie zdroje financovania. Na finančnej účasti sa okrem vlády Slovenskej republiky podieľajú aj Európska únia, kraj, mesto a sponzori. Kultúrny program je tvorený troma vzájomne prepojenými kategóriami po a) je to kreatívny a umelecký program, po b) marketing a komunikácia programov, po c) európska dimenzia. Očakávané prínosy vychádzajú z minulých skúseností z projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré ukazujú, že pozitívne dopady významne prevyšujú vynaložené náklady. Významnú časť kultúrneho programu bude tvoriť európsky rozmer, ktorý obyvateľom prinesie spoznávanie európskych kultúr z rodiny Európskych hlavných miest kultúry. Projekt predpokladá okrem iného vybudovanie kultúrnej infraštruktúry, zvýšenie prílevu turistov, zvýšenie mobility v rámci regiónu a iné. Súčasťou prípravy na titul Európskeho hlavného mesta kultúry sú aj investície do infraštruktúry, ktoré budú poskytované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Sme pripravení vypočuť si vaše pripomienky, názory, návrhy a samozrejme následne ich zapracovať do dopĺňajúceho návrhu. Chcem vás všetkých uistiť, že prebieha intenzívna komunikácia medzi úradom vlády, ministerstvom kultúry, členmi kultúrneho výboru a mestom Trenčín. A týmto vás teda žiadam o podporu a žiadam vás aj o vaše názory, ktorým sa teda budem tešiť a samozrejme som pripravená na akékoľvek rokovanie a môžem vám dať ešte do pozornosti to, že najbližšie stretnutie všetkých, ktorých som pred chvíľou menovala, bude budúci týždeň, aby sme tento zákon ešte vyprecizovali. Takže ďakujem veľmi pekne.
17. 3. 2023 12:40:42 - 12:41:54 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v roku 2013 hostilo titul Európske hlavné mesto kultúry mesto Košice. V roku 2026 bude jeho hostiteľom mesto Trenčín. Skúsenosti minulých období ukázali, že pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné pripraviť adekvátny právny rámec, ktorý by umožňoval efektívne napĺňanie programových aktivít v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a požiadavkami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Európskou komisiou. Tento právny rámec by mal zahŕňať zadefinovanie postavenia subjektu, ktorý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike implementuje a ktorý sa na účely tohto zákona považuje za vykonávateľa, ako aj právne vzťahy, ktoré pri implementácii titulu môžu vznikať medzi vykonávateľom a tretími subjektami, ktoré sa na realizácii projektu podieľajú. V neposlednom rade sa ukázala ako nevyhnutné upraviť spôsob financovania projektu. Viac by som k tomu povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
17. 3. 2023 10:25:40 - 10:26:26 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ty veľmi dobre vieš, že ja nie som spolupredkladateľkou tohto zákona, tak neviem prečo si sa takto na mňa zameral a veľmi dobre vieš, že môj pohľad na tento zákon je veľmi reálny, ja som hneď v úvode rozprávala, vie to aj Karol, vedia to všetci predkladatelia, že s týmto návrhom nesúhlasím a že budem dávať pozmeňujúci návrh zákona. Samozrejme musím dodať, že áno podporujem pohyb, som si vedomá všetkého, čo tento zákon prináša, ale nepáčilo sa mi to, ako si sa opätovne na mňa zameral a ja sa ťa opýtam, prepáč, pán bývalý minister školstva, čo si pre telesnú výchovu urobil ty za svoje pôsobenie? Ďakujem.
17. 3. 2023 10:05:48 - 10:06:29 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

17. 3. 2023 10:05:43 - 10:05:48 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

16. 3. 2023 19:05:34 - 19:06:34 88. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Pán kolega, tak ako aj ty podporujem túto ideu. Priemerný počet hodín vzdelávania žiaka na základnej škole a strednej škole je 13-tisíc hodín a teoretickému vzdelávaniu patrí 93 %. Pohybovým aktivitám iba 7 %. Milujem šport, podporujem šport, chcem, aby naše deti boli zdravé a rešpektujem názory všetkých tých, ktorí tu ostali. Ale, ak dovolíte, mám odučených 20 rokov každý boží deň v telocvični, učila som na malotriedke, to znamená telesná výchova celý rok vonku. Učila som v telocvični buď s jednou triedou alebo sme tam boli dve triedy naraz. Vzdelávala som pedagógov, panie učiteľky na vysokej škole a preto, že mám tieto skúsenosti, vás prosím, spojme sa kvôli deťom, kvôli pohybu, kvôli zdraviu, ale spojme sa s rozumom. Ďakujem veľmi pekne.
16. 3. 2023 18:07:50 - 18:08:57 88. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Gröhling, ja mám veľmi reálny pohľad na tento zákon a mám v pláne aj podať pozmeňujúci návrh zákona, Karol Kučera o tom vie. A vy ste vraveli, že sú školy, že riaditelia a školy to nechcú. Chcela by som povedať aj moju skúsenosť. Rozprávala som sa s mnohými, mnohými riaditeľmi aj učiteľmi a sú ale aj takí, ktorí to veľmi vítajú, brali do úvahy COVID, duševné zdravie, oslabené zdravie detí a iné, iné, iné veci. Takže sú aj takí, ktorí to vítajú, teda nemajú všetci len to negatívne stanovisko. Chcela by som povedať, že pre mňa je dôležité, mať dostatok pedagógov telesnej výchovy, mať vybudovanú infraštruktúru a nechať možnosť školám vybrať si svoju špecializáciu. Ale chcem oceniť snahu Karola Kučeru, chcem ho pochváliť za jeho prácu a zároveň ho prosím o nájdenie nejakého spoločného kompromisu. Ďakujem.
14. 2. 2023 12:05:24 - 12:06:03 83. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za vaše vystúpenie pán Mičovský. Áno, cieľom návrhu je predovšetkým vytvoriť neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register, stanoviť práva a povinnosti na úseku týchto trás a turistického značenia a za účelom ochrany upraviť priestupky a iné správne delikty. Tento zákon sme dlží Klubu slovenských turistov, Slovenskému cykloklubu, Národnej asociácii horských vodcov, členom Poľovníckej stráže, ale hlavne všetkým občanom na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
10. 2. 2023 11:19:08 - 11:19:18 83. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Tiež chcem pre záznam nahlásiť, že ma pri parlamentnej tlači 1414 vykázalo, že som nehlasovala a pritom som hlasovala za. Ďakujem.
7. 2. 2023 14:07:25 - 14:08:26 83. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Dovoľte aj mne zareagovať na predrečníka. Pán poslanec je veľmi zvláštne aj, keď tu nie si, že ty už vieš kto s kým a ako bude hlasovať, ja to teda neviem, ale ja viem, že sa zamestnanec poverený školským stravovaním ospravedlnil za zlyhanie ministerstva školstva v čase, keď vy ste tam mali svojho ministra. Zo zlyhania sa však nenajeme. Nový pán minister Horecký bol vo svojej funkcii 50 hodín, keď som ho kontaktovala s tým, že potrebujeme navýšiť finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií. Vzrástla totižto inflácia, vzrástli ceny potravín a výrazne sa tým znížila kvalita a úroveň školského stravovania. Prebehlo zopár stretnutí a nový minister ihneď zmenil pásma z 1. 9. 2019. Z troch pásiem vzniklo 5 finančných pásiem a na to zareagovala na túto zmenu zareagovala pani poslankyňa Krištúfková, keďže je to jej téma. Takže ja len toľko na doplnenie a ďakujem.
1. 2. 2023 18:35:41 - 18:42:00 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené poslankyne a poslanci, dovoľujem si vystúpiť v pléne v súvislosti s prerokovaním návrhu novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
Uvedomujem si, že väčšina zákonov, ktoré tu prijímame, sa viaže na verejný a podnikateľský sektor. Je to prirodzené a je to tak dobré. Pracovný život väčšiny občanov je previazaný práve s týmito dvomi sektormi. Život všetkých ľudí závisí od výkonnosti a efektivity týchto dvoch sektorov. Okrem úspešnosti organizácií a inštitúcií verejného a podnikateľského sektora je ale náš život každodenne prepojený s aktivitou aj pasivitou občanov, ktoré na nás priamo aj nepriamo vplýva. Prospech a rozvoj našej spoločnosti stojí na životaschopnosti bežných občanov a často sa opiera o tých aktívnych občanov, ktorí poskytujú svoju nezištnú pomoc iným v rôznych oblastiach spoločenského života.
Predkladaná novela zákona prichádza v ústrety práve týmto aktívnym občanom. Usiluje sa odstrániť mnohé formálne prekážky, ktoré brzdili dobrovoľníkov pri ich efektívnej pomoci v prospech druhých.
Hlavným účelom návrhu zákona je realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky prihlásila k aktívnej politike podpory dobrovoľníctva, uvedomujúc si, že dobrovoľnícke organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri každodennej pomoci ľuďom. K zvýšeniu kvality dobrovoľníckych príležitostí podporou organizátorov, ich činností vyzýva aj Rada Európskej únie vo svojom odporúčaní.
Zákon o dobrovoľníctve bol prijatý pred viac ako desiatimi rokmi a aplikačná prax legislatívnej úpravy v tejto oblasti priniesla niekoľko požiadaviek, ktoré je potrebné práve touto novelou zákona upraviť. Ich cieľom je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej činnosti s dôrazom na kľúčové prvky manažmentu dobrovoľníkov. Kvalitný manažment prispieva k efektívnemu výkonu dobrovoľníckej činnosti samotnými dobrovoľníkmi.
Navrhovaná právna úprava má zároveň vytvoriť podmienky pre systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov. S cieľom zabezpečiť kvalitu práce s dobrovoľníkmi je mechanizmus postavený na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností je navrhovaná ako dobrovoľné štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti. Po získaní akreditácie môžu tieto organizácie požiadať o poskytnutie dotácie. Akreditácia organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností môže tiež slúžiť ako značka kvality.
Úžitok z práce dobrovoľníkov majú odkázaní starší aj mladší ľudia, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia, ktorí potrebujú pomoc najrôznejšieho druhu. Dobrovoľníci chránia a zveľaďujú prostredie, v ktorom žijeme my všetci. Dobrovoľníci často nahrádzajú a dopĺňajú chýbajúce kapacity štátu, regionálnej a miestnej samosprávy. V konečnom dôsledku sa ústretovosť voči dobrovoľníkom vráti spoločnosti vo forme množstva odvedenej práce v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, humanitárnej, kultúrnej a mnohých ďalších, ktoré som práve nespomenula.
Typickým príkladom všeobecne prospešného nasadenia dobrovoľníkov v období posledných pár rokov je mohutná pomoc dobrovoľníkov počas dvoch najväčších krízových udalostí. Prvou z nich je pandémia COVID-19 a druhou je vojna na Ukrajine. Ochrana pred pandémiou si vyžiadala nasadenie tisícov dobrovoľníkov v celej krajine. Aj vďaka nim sa podarilo túto situáciu lepšie zvládnuť a prekonať. Príchod utečencov z Ukrajiny bol ďalšou veľkou skúškou pre štátne orgány a samosprávu, ktorým výrazne pomohli práve dobrovoľníci, ktorí boli od začiatku v prvej línii pomoci priamo na hranici a prakticky aj po celom Slovensku. Tento fakt jasne odzrkadľuje zber údajov, ktorý hovorí, že v čase od februára do októbra minulého roku bolo len na pomoc utečencom z Ukrajiny zapojených prostredníctvom rôznych organizácií približne 16-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ak sa vám zdá toto číslo malé, tak v prepočte na osobohodiny sa dostávame k číslu približne 388-tisíc osobohodín, ktoré boli investované v prospech ľudí ohrozených vojnovým konfliktom. Keď to vynásobíme hodnotou minimálnej mzdy vo výške 4,023 eur na hodinu, hodnota expertnej práce dobrovoľníkov je oveľa vyššia, tak celková hodnota iba tejto pomoci je na úrovni 1 561 101 eur. Ďalšie čísla poukazujú na to, že aj prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa podarilo v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajincov vyzbierať približne 9 600 ton potravinovej a materiálnej pomoci, zdravotníckeho a ďalšieho spotrebného materiálu. Myslím si, že tieto čísla hovoria samé za seba. Výhoda činnosti dobrovoľníkov je v ich rýchlom nasadení, ktoré nie je motivované osobným finančným prospechom, ale spoločenskou potrebou a často aj prosbou o nezištnú ľudskú pomoc. Na druhej strane však často dochádza k podceňovaniu ich práce a nedoceneniu ich ľudských kvalít a spoločenského postavenia.
Vážené pani poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi povzbudiť vás v prospech prijatia novely o dobrovoľníctve, ktorá má šancu odstrániť tieto nedostatky a poskytnúť právnu zábezpeku pre dôstojné postavenie dobrovoľníkov v našej spoločnosti.
Ďakujem vám za seba a v neposlednom rade aj za všetkých dobrovoľníkov.
2. 12. 2022 10:40:02 - 10:40:02 78. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem veľmi pekne. Pridávam sa k podpore tohto návrhu zákona, pretože mať garanciu miesta v materskej škole je na nezaplatenie. Veľmi tým pomôžeme zamestnancom firiem, ale hlavne matkách samoživiteľkám. Čiže ďakujem.
30. 11. 2022 9:10:03 - 9:12:21 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma poveril, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 245 z 29. novembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
30. 11. 2022 9:10:03 - 9:12:06 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1288 z 3. októbra 2022 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 12. októbra 2022 a uznesením č. 217 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy.
Výbor ma uznesením č. 227 z 18. októbra 2022 poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 11. 2022 18:56:03 - 18:57:20 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1252 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem. Pán Mičovský, spomenul ste Národný park Poloniny a veľmi pekne ste rozprával o jeho význame, ale ja si pamätám, že ste bol veľkým kritikom zákona o ochrane prírody a krajiny a tento zákon ste nepodporil.
Môžem vám garantovať, že tento park ako súčasť svetového prírodného dedičstva neostane bez zabezpečenia záchrany. V tejto oblasti je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov a finančne aj personálne je efektívnejšie, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili zložky integračného záchranného systému v spolupráci s Horskou záchrannou službou. Ale tiež rešpektujem váš názor a chápem a súhlasím s vami, že, samozrejme, každý zachránený život je nesmierne dôležitý a je to to najdôležitejšie a najcennejšie, čo máme. A ja rozumiem aj vašej rozprave, aj tomu, že ste chcel podať pozmeňujúci návrh zákona. Rozumiem, chápem.
Ďakujem.
27. 10. 2022 9:55:16 - 9:55:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1185 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1602 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1180) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 231 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 10. 2022 11:40:01 - 11:40:03 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1259 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem.
Problémy starších sú vážne, a preto musíme zmeniť systém pomoci a ochrany tejto skupiny. Upozorňujú na to aj rôzne medzinárodné a svetové inštitúcie a tento návrh zákona je jedným z konkrétnych krokov pomoci.
Pani kolegyňa, spomenula si Fórum pre pomoc starším, ktorá má bezplatnú telefonickú seniorlinku a tá zaznamenáva neustály nárast hovorov z celého Slovenska, a myslím si, že aj toto je ďalší krok pomoci k seniorom.
Veľmi pekne ďakujem za vaše obe rozpravy, aj za to, čo pre seniorov robíte. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->