Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 5. 2023 19:24:41 - 19:25:21 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pán predsedajúci. Tiež by som rád požiadal o podporu, ide o podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov. Vlastne aj podľa nariadenia Európskej komisie s decembra minulého roka, ktorým vyzvala členské krajiny na uľahčenie administratívy a legislatívy pre budovanie obnoviteľných zdrojov, čiže žiaľ zatiaľ ministerstvo životného prostredia nepripravilo patričnú legislatívu, ktorým, ktorou by toto podporilo, ale snažíme sa aspoň malými zmenami vlastne umožniť väčšiu výstavbu obnoviteľných zdrojov a vypustiť z toho rôzne nezmyselné zdržovanie. Takže veľmi ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 19:23:02 - 19:24:24 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Aj tento druhý návrh zákona súvisí s obnoviteľnými zdrojmi, jeho cieľom je zrýchlenie niektorých procesov v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V niektorých štádach, štádiách procesu napríklad pri určovaní rozsahu navrhovanej činnosti, to znamená, či sa tam bude vlastne to posudzovať alebo je to len vlastne ten, ten jednoduchší proces. Príslušné orgány majú síce zákonom stanovenú povinnosť, ale nemajú tam určenú lehotu v rámci ktorej majú konať. Preto časti dochádza k úplne zbytočnému zdržovaniu, prieťahom v konaní, posudzovaní vplyvu na životné prostredie a celý proces sa veľmi spomaľuje. Čiže vo vybraných prípadoch v tom, v tejto novele zákona priraďujeme príslušnému orgánu lehotu na splnenie jeho zákonnej povinnosti, teda zvyčajne je to 30 dní.
Ešte raz, upozorňujem, že nejde o rozhodnutie o EA alebo niečom podobnom, len o vyjadrení akým spôsobom sa ten ktorý projekt bude posudzovať. Takisto cieľom návrhu zákona je v prílohe zákona, teda tento návrh mení a určuje prahové hodnoty, činnosť objekty alebo zariadenia, ktoré určujú rozsah posudzovania vplyvov, či je to povinné hodnotenie alebo je to len zisťovacie konanie. Takisto sa upravujú predmetné prahové hodnoty a tak, aby vlastne toto posudzovanie bolo efektívnejšie, aby sa zachoval takisto štandard ochrany životného prostredia. Zase nebudem zachádzať do detailov, verím, že každý, kto o tento zákon má záujem si to preštudoval a veľmi rád odpoviem na otázky v rozprave. Ďakujem.
23. 5. 2023 19:20:02 - 19:20:21 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1635 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Ja chcem len požiadať vlastne celú Národnú radu bez ohľadu na politickú príslušnosť a podporu tohto zákona, ktorý zvyšuje energetickú nezávislosť Slovenska, umožní naozaj reálny rozvoj obnoviteľných zdrojov či už tých väčších, ktoré vlastne potom prispievajú do prenosovej siete alebo aj tých menších. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
23. 5. 2023 19:12:36 - 19:17:46 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1635 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Spravodajcom je Peter Vons, ktorý by tu mal byť niekde. Skúste pozrieť. Tu je áno.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Dobre, spravodajca je tu, čiže Peter Vons. Nech sa páči.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Prosím ho, že nech sa pripraví.
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Chcel by som povedať, pár slov k tomuto zákonu, ktorým možno ste trošku prekvapení, že sme sa spojili poslanci z takých dvoch rôznych poslaneckých klubov OĽANO a SAS, ale v podstate to čo nás spája, je záujem pomôcť rozvoju obnoviteľných zdrojov. Iste vnímate energetickú krízu, ktorá prehrmela Európou v minulom roku, pozostatky cítime aj dnes. V podstate dnes až alebo v tomto roku vlastne štát pociťuje vo svojom deficite tie dopady tejto energetickej krízy, pretože tá elektrina a ten plyn, ktorý sa dodáva mnohým podnikom, inštitúciám, samosprávam ale aj domácnostiam, sa nakupoval už vlani práve za tie veľmi vysoké ceny a čím menej tohto plynu a čím menej tejto elektriny z fosílnych zdrojov Slovensko nakupuje a dodáva tým vlastne lepšie, pretože tým menej je závislé od týchto zdrojov, ktoré sú mimo územia Slovenskej republiky a dneska do veľkej miery v Rusku ale aj v iných totalitných režimoch a to, aby toho bolo čo najmenej, v tom môžu práve pomôcť obnoviteľné zdroje.
Slovensko podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov v podstate už dlhé roky. Veľmi dlhé roky to bolo len v oblasti alebo v hlavne oblasti rečí. Prvá takáto veľká vlna bola v rokoch 2008, 2009, 2010 keď sa stavali prvé veľké solárne elektrárne, žiaľ ten proces udeľovania povolení a prideľovania kapacít bol taký netransparentný, že v podstate tam uspeli hlavne rôzne oligarchické štruktúry a, a investori s prepojením na vtedajšiu prvú vládu Roberta Fica. V dôsledku toho v podstate aj tieto obnoviteľné zdroje boli pomerne drahé, štát stál veľmi veľa ich dotovanie po dlhé roky, ktoré pokračuje až dodnes. A vlastne spolu s tým vlastne sa aj sa objavilo blokovanie ďalších takýchto kapacít, takže vlastne tieto obnoviteľné zdroje sa na Slovensku dlhé roky nerozvíjali. V posledných rokoch najmä po nástupe novej vlády po roku 2020 sa to znovu o niečo zlepšilo, ale v podstate ten praktický dopad a praktický rozvoj obnoviteľných zdrojov stále nedostatočný.
Od 1. 4. 2022 bol napríklad do právneho poriadku zavedený inštitút voľnej kapacity pripojenia, ktorú prevádzkovateľ prenosovej sústavy rozvrhuje medzi prevádzkovateľov distribučných sústav podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. To bol zákon, ktorý sme my tu odhlasovali v tejto Národnej rade a ide o inštitút, ktorého účelom nie je obmedzovanie voľnej kapacity na pripojenie, ale práve naopak, na základe transparentného a nediskriminačného postupu prideľovať okamžite disponibilnú voľnú kapacitu pripojenia a prispieť tak k rozvoju sústavy a tak aby to vlastne prenosová distribučná sústava zvládla. Napriek tomu tento systém nefunguje úplne dobre, pretože vidíme tam, že veľký záujemcovia o kapacitu obsadzujú pomerne veľkú časť tejto, tejto pridelenej kapacity blokujú ju a napriek tomu, že si vlastne takúto kapacitu objednajú, tak nestavajú tieto obnoviteľné zdroje, ale vlastne si ju ako keby stále predlžujú, obnovujú a blokujú v podstate túto kapacitu prenosovej a distribučnej sústavy. Preto sme pripravili takýto, taký, takúto novelu zákona, ktorou to zjednodušujeme, zavádzame jasné, transparentné pravidlá a umožňu, umožníme tým, aby skutoční záujemcovia o výstavbu obnoviteľných zdrojov naozaj mohli tieto zdroje stavať. Pokiaľ ich nepostavia, vlastne prídu o, o takú kauciu alebo poplatok a tak aby si to nemohli vlastne donekonečna predlžovať, ale aby sa znovu museli niekde zaradiť na koniec radu a ísť odznova ak naozaj reálne majú záujem o výstavbu takéto obnoviteľného zdroja.
Takže zatiaľ toľko k tomu, nebudem vysvetľovať jednotlivé paragrafy. Pokiaľ niekto má záujem, v rozprave veľmi rád potom zareagujem ku konkrétnym otázkam. Ďakujem.
23. 5. 2023 19:01:34 - 19:02:44 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem. Ten návrh, aby to prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá, ten mám povedať teraz? Alebo stačí takto... (Rečník sa obrátil na predsedajúceho. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, vy len termín hlasovania máte oznámiť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Čiže termín hlasovania zajtra o jedenástej, tak ako... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
23. 5. 2023 18:55:58 - 18:57:32 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán predsedajúci. Ale nie som predsedom finančného výboru, stačí mi jeden, takže tam som iba... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hospodárskeho.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
... členom. To je v poriadku. Jasné. Ďakujem.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a tiež navyše navrhujem, aby tento zákon prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá, ktorý nebol navrhnutý, keďže ide o zníženie dane z pridanej hodnoty práve pre kultúru. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

19. 5. 2023 15:30:44 - 15:31:13 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že tento zákona je navrhnutý a tiež by som chcel podporiť jeho prijatie. Je mi ľúto, že ho sprevádzalo toľko zbytočných prázdnych rečí a zdržovania. Žiaľ táto irónia, sarkazmus a arogancia nie voči nám, ale voči občanom, ktorí vás počúvajú a tí občania vám za to ukážu raz vysvedčenie. Robíte si to sami, kolegovia. Takže je, je mi to ľúto a dokonca ani ten cieľ, samozrejme, nepodarí dosiahnuť.
19. 5. 2023 15:26:13 - 15:26:16 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Už to nie je potrebné.
19. 5. 2023 14:57:16 - 14:59:08 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. No pani kolegyňa Bittó Cigániková, možnože by ste mali aspoň počúvať, už keď máte vystúpenie v rozprave potom reakcie, je to základná slušnosť. No rozumiem, že čo je vašim zámerom plniť stranícku úlohu, zdržať rozpravu, aby sa zákon o pomoci tehotným ženám ani náhodou nedostal dnes na program, ale aspoň dá sa to robiť aj inteligentným spôsobom, takže keď tu šírite nezmysli, tak potom pŕŕŕ asi musím zareagovať špeciálne, keď ste ma spomenuli. Prvá vec, že berieme dane občanom. No nie. Dane pochádzajú hlavne od firiem. To treba vedieť, treba si to pozrieť, lebo potom šírite nezmysly a vyzerá to veľmi neodborne, že ste si to nenaštudovali. Veľká väčšina daní pochádza od firiem a tie firmy zvyčajne nepatria občanom, lebo zvyčajne sú v zahraničnom vlastníctve, niektoré sú dokonca štátne a dokonca iným štátom patria, často patria úplne iným občanom, teda ak ich môžme nazvať občania a tak ďalej. Čiže treba si v tom urobiť poriadok. Druhá vec, keď sme hovorili o Slovnafte, nikto tu nehovoril, že zdaníme zlodejov, aspoň ja určite nie, možno ste to hovorili vy, že ich považujete za zlodejov, ja ich nepovažujem za zlodejov, ale pletiete tu hrušky s jablkami v tom, že toto je mimoriadne zdanenie. Tam zdaňujeme nadzisk. Mimoriadny zisk. Neviem, či rozumiete pojmu windfall tax, to je nezaslúžený zisk, ktorý nespočíva v tom, že sú nejakí šikovní manažéri, ktorí tu dobre predali benzín a naftu, ale z toho, že vojnová situácia im prispela do rozpočtu. Treba si prečítať článok dnes v Sme, ktorý má bývalý minister hospodárstva, tam to presne vysvetľuje. Takže, prosím vás, naštudujte si to. Ďakujem.
19. 5. 2023 13:57:13 - 13:58:20 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a v gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
19. 5. 2023 13:43:09 - 13:49:23 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem. Keďže som takmer spolupredkladateľ tohto zákona, tiež by som chcel povedať aspoň tri vety. Keď sa tu spomínalo, že či pán poslanec Kuriak si dal nejaký energeťák, tak nie, môžem to dosvedčiť, ale pozval som ho na kávu, takže verím, že aspoň to mu pomohlo. Problém je, že tieto energetické nápoje okrem veľkej dávky kofeínu obsahujú aj ďalšie zložky. To tu pán poslanec spomínal, nebudem to opakovať a práve tento kokteil je pomerne nebezpečný veľmi pre deti do 15 rokov, ale vo väčších dávkach aj pre dospievajúcich a samozrejme aj pre ľudí, ktorí majú veľmi veľkú fyzickú námahu, až vyčerpanosť, čiže to čo tu bolo spomínané, sú fakty a myslím si, že často ich berieme na veľmi, veľmi ľahkovážne. Ja som sa práve posledný mesiac stretol v našom meste, kde žijem, s prípadom, keď mladý človek, ktorý miešal všeličo, nevieme úplne čo všetko, nakoniec zomrel na zlyhanie srdca v saune a pravdepodobne niečo z toho boli aj tieto energetické nápoje, okrem nejakých ďalších asi ťažších vecí, ale v každom prípade, keď človek začína v dvanástich, trinástich energetickými nápojmi, tak veľmi často potom v neskoršom veku sa dostane aj k ďalším veciam, pretože už jednoducho to necíti, nereaguje na to príliš. Jeho organizmus sa stane na to menej citlivým a potrebuje niečo silnejšie. Čiže tento, tento diabolský kruh sa potom stále stupňuje, a táto špirála. Čiže aj toto je dôvod prečo som sa rád pridal k tejto iniciatíve a verím, že sa nám to podarí dotiahnuť, tak ako sa nám podarilo dotiahnuť obmedzenie predaja nikotínových sáčkov. Myslím si, že keď je nejaký argument, že však netreba to zakazovať, treba to riešiť osvetou. No ja si myslím, že takisto ako neriešime osvetou predaj cigariet, predaj alkoholu ľuďom do 18 rokov, tak ani toto asi osveta príliš nepomôže. Navyše veľmi často to ľudia neberú vážne. Vieme napr. ako sa berie vážne podávanie kofeínových nápojov deťom do 15 rokov. Vieme, že takéto deti by v podstate nemali piť kofeínové nápoje, napriek tomu sú ľudia, ktorí svojim štvor, päťročným deťom bežne naliehavú poháre Coly rôzneho typu, aby som teda nemenoval a myslím si, že to je veľká ľahkovážnosť, pretože to môže naozaj ako veľmi negatívne ovplyvniť organizmus. Čiže len toľko k tomu. Navrhujem samozrejme hlasovanie v utorok o11.00 hodine a tiež ďakujem za podporu.
19. 5. 2023 13:13:41 - 13:15:13 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákon o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov, tlač 1602. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
19. 5. 2023 11:40:17 - 11:42:11 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho veľa...
=====
19. 5. 2023 11:40:16 - 11:42:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem. Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme samozrejme aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať a ja tieto medzery a veľmi presne stanoviť to v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné, napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania skovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu. Takže chcel by som vás požiadať tak isto o podporu. Je to myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami. Ďakujem.
19. 5. 2023 11:40:16 - 11:42:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem. Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme samozrejme aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať a ja tieto medzery a veľmi presne stanoviť to v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné, napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania skovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu. Takže chcel by som vás požiadať tak isto o podporu. Je to myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami. Ďakujem.
19. 5. 2023 11:40:16 - 11:42:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem. Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme samozrejme aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať a ja tieto medzery a veľmi presne stanoviť to v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné, napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania skovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu. Takže chcel by som vás požiadať tak isto o podporu. Je to myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami. Ďakujem.
19. 5. 2023 11:40:16 - 11:42:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem. Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme samozrejme aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať a ja tieto medzery a veľmi presne stanoviť to v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné, napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania skovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu. Takže chcel by som vás požiadať tak isto o podporu. Je to myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami. Ďakujem.
19. 5. 2023 11:34:12 - 11:35:44 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1577 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len veľmi krátko uvediem zákon, ktorý riešim už aj v inej tlači pozmeňujúcim návrhom. Je to v zákone o sociálnom poistení kolegov Svrčeka a Hlinku, myslím, bývalého poslanca, o ktorom sa bude hlasovať v utorok. Ide o zavedenie ustanovenia, podľa ktorého Sociálna poisťovňa bude v zozname neplatičov zverejňovať aj zamestnávateľov, ktorí nemajú v poriadku svoje výkazy odvodov, ktoré vlastne elektronicky si vymieňajú Sociálnou poisťovňou, a takisto bude vlastne zamestnávateľ, ak sa do takéhoto zoznamu dostane, do 14 dní povinný informovať svojich zamestnancov. Je to myslím si, že veľmi dôležité ustanovenie v tom, že keď zamestnávateľ neodvedie poistné alebo v nesprávnej výške ho odvedie do Sociálnej poisťovne, tak Sociálna poisťovňa ho neodvedie ďalej do II. piliera, o čom sa zamestnávateľ dozvie len tak, že teda si to tam pozerá často a zistí, že mu to tam neprišlo, čo robí asi pomerne málo zamestnancov. A takisto by sa o tom mohol zamestnanec dozvedieť tak, že si pozerá zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, čo robí asi naozaj minimum zamestnancov, čiže tomu by sme radi pomohli a vytvorili tak tlak na zamestnávateľov, aby si vysporiadali svoju odvodovú povinnosť, aby si vysporiadali vlastne tie výkazy so Sociálnou poisťovňou. A pokiaľ teda by mali informovať svojich zamestnancov, že pozor, my neplatíme odvody, tak myslím si, že bude to na nich naozaj vážny tlak, aby si to vysporiadali a dali do poriadku skôr ako za tých 14 dní, po ktorých teda musia informovať zamestnancov.
Takže ďakujem za podporu, pokiaľ prejde ten môj pozmeňujúci návrh zákon o sociálnom poistení, tak tento zákon, samozrejme, stiahnem z rokovania.
Ďakujem.
A ešte prepáčte, tiež by som chcel pána spravodajcu poprosiť na termínovanie na stredu jedenástu hodinu, aby sme vedeli, či prešiel vlastne ten pozmeňujúci návrh.
19. 5. 2023 11:25:17 - 11:31:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne za slov. No, ja úplne súhlasím s tým, že treba o tom diskutovať. My sme tým diskusiám otvorení a samozrejme sme ochotní aj k určitých úpravám. Len aby sme tomu rozumeli. Marián, ===== Ďakujem veľmi pekne za slovo.
No ja úplne súhlasím s tým, že treba o tom diskutovať, my sme tým diskusiám otvorení a, samozrejme, sme ochotní aj k určitým úpravám. Len aby sme tomu rozumeli. Marián, spomínal si tu to, že mali by, mala by to riešiť polícia, mali by to riešiť okresné úrady. Áno, ročne na okresné úrady prichádza 400-tisíc podaní na tých, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie. Udelených pokút je hádajte koľko. Nejaký typ? Je tu nejaký typ? Z tých 400-tisíc koľko, koľko pokút odíde? 50-tisíc? Niekto tipoval. Koľko? (Reakcia z pléna.) Tisíc? Nie. 6-tisíc ročne z tých 400-tisíc, hej. Čiže tie okresné úrady sú zahltené, ony tam majú zápchu, ony proste absolútne nestíhajú a v podstate udeľujú pokuty skôr tým, kde si myslia, že tí by to mohli zaplatiť, hej. Lebo tie neexistujúce autá, ktoré vedia, že už neexistujú, keď to niekomu pošlú, ten to vyhodí a nerieši to a často sú to ľudia teda, ktorí ani nemajú príjmy, nedajú sa exekuovať a tak ďalej, čiže no. Čiže presne toto je to, čo tá amnestia rieši.
Presne toto je to, čo tá amnestia rieši, ona je jednorazová, to neni trvalé opatrenie, ja nerozumiem, aký rozpor s právom Európskej únie tam môže byť, keď my riešime jednorazovo jednoducho státisíce áut, ktoré sú tu papierovo na čierno v evidencii, ale reálne nejazdia a neexistujú. A čakať od týchto ľudí, na ktorých sú napísané, že pôjdu na políciu a pôjdu to odhlásiť, lebo im odpustia ten poplatok, no áno, niektorí by prišli, ale koľko? 10-tisíc z tých 400-tisíc? Neviem, hej, akože viac jak 10-tisíc ja by som nepovedal. Čiže, čiže my to musíme pomôcť, toto už si naozaj vyžaduje radikálnejší krok v tom, aby tie autá sa proste automaticky odhlásili, aby automaticky vypadli z evidencie. A samozrejme, ak sa niekomu odhlási to auto a on zistí o dva týždne alebo o mesiac, že aha, ale oni mi odhlásili auto, tak on môže prísť stále na políciu, je to tam v tej novele a s tým, že si zaplatí PZP-čko a znova mu ho naspäť prihlásia, hej. To nie je, že teraz už mu odhlásia a už v živote si ho neprihlási, to tak nie je.
Samozrejme, mysleli sme aj na to, že niekomu sa to stane proste omylom, že jednoducho neustrážil si to a tak ďalej. A to je naozaj na ten interval od 1.1.´24 do 30.6.´24, tá amnestia. Potom po 1.7.´24 ďalej bude pokračovať to, že vám odhlásia auto vlastne iba vtedy, keď zaplatíte ten poplatok. Čiže to nie je, že teraz dáme trvalú amnestiu, to akože by zle dopadlo, aj keby ste na nejaké nebezpečné zločiny dali trvalú amnestiu, no tak však v pohode ako, môžem prekračovať rýchlosť, jazdiť na červenú, však je amnestia. No nie.
A po tom 1.7., to som ešte zabudol spomenúť v úvode, spomenul to tu pán poslanec Marcinčin, že bude platiť to, že ak niekto nezaplatí PZP-čko, to znamená, že dajme tomu mal PZP-čko alebo urobil si zmluvu, ale nezaplatil to, ako sa to často obchádza, že síce prídete na políciu s tou, s tým papierom o zmluve a prihlásia vám auto, ale potom to nezaplatíte a poisťovňa vám to po dvoch mesiacoch či koľko zruší a tak síce máte prihlásené auto, značky, všetko, ale nemáte PZP-čko a už sa nikto o to nestará. Teraz po 1.7.´24 to bude tak, že ak vy toto urobíte, tak vám od poisťovne príde to, že ty musíš zaplatiť príspevok do garančného fondu, ktorý bude vyšší ako PZP-čko, čiže vy si to dobre rozmyslíte. Radšej zaplatíte to PZP-čko, aby vám ten príspevok zrušili, hej. Čiže toto je bič na nepoctivých zase. Ako keď chceme brániť ľudí, ktorí sú nepoctiví, no ja tam sa teda určite nepridám, ja budem brániť tých, čo sú poctiví, čo platia to PZP-čko a možno ho budú mať o niečo lacnejšie alebo im nezdražie vďaka tomu, že tých 10 miliónov ročne nepôjde na škody tých nepoctivých.
A samozrejme, že tie autá bez PZP, tie ostanú niekde, hej. Možno ľudia s nimi budú jazdiť do lesa pre drevo alebo na pole, hej, ale tam je oveľa menšia pravdepodobnosť, že poškodia niekoho iného auto, hej. A to je prvá vec. A druhá vec, že už keď bude to auto odhlásené úradne, tak jazdiť s ním v bežnej premávke akože to už dosť hard core podľa mňa, hej. Že to už je oveľa väčšie riziko ako jazdiť s autom bez PZP-čka. Čiže to si oveľa menej ľudí dovolí a, samozrejme, aj policajti to môžu oveľa ľahšie sledovať, pretože odhlásené auto, keď na tom svojom zariadení uvidia jeho evidenčné číslo, že ide oproti, tak okamžite im tam začne svietiť.
Čiže ako zase, pracujeme tu s minimalizáciou rizík a s minimalizáciou porušovania zákona. Nepostihneme všetkých a dokonale, nič nie je dokonalé, ani ja nie som dokonalý dokonca (povedané so smiechom), ale, ale proste ani tento zákon nebude dokonalý, ale ide o to, čo najviac tých porušovateľov zákona, tých nepoctivých ľudí vytlačiť z toho systému a dotlačiť ich do toho, že vieš čo, radšej si to zaplať, oplatí sa to viac. Dnes sme v stave, že mnohým ľuďom sa to oplatí radšej špekulovať a podvádzať a obchádzať zákon. A to si myslím, že je niečo zlé, čomu treba zabrániť, čo treba zmeniť. Takže preto navrhujeme tento zákon a budeme radi, keď ho podporíte.
Ďakujem.
19. 5. 2023 11:25:17 - 11:31:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne za slov. No, ja úplne súhlasím s tým, že treba o tom diskutovať. My sme tým diskusiám otvorení a samozrejme sme ochotní aj k určitých úpravám. Len aby sme tomu rozumeli. Marián, ===== Ďakujem veľmi pekne za slovo.
No ja úplne súhlasím s tým, že treba o tom diskutovať, my sme tým diskusiám otvorení a, samozrejme, sme ochotní aj k určitým úpravám. Len aby sme tomu rozumeli. Marián, spomínal si tu to, že mali by, mala by to riešiť polícia, mali by to riešiť okresné úrady. Áno, ročne na okresné úrady prichádza 400-tisíc podaní na tých, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie. Udelených pokút je hádajte koľko. Nejaký typ? Je tu nejaký typ? Z tých 400-tisíc koľko, koľko pokút odíde? 50-tisíc? Niekto tipoval. Koľko? (Reakcia z pléna.) Tisíc? Nie. 6-tisíc ročne z tých 400-tisíc, hej. Čiže tie okresné úrady sú zahltené, ony tam majú zápchu, ony proste absolútne nestíhajú a v podstate udeľujú pokuty skôr tým, kde si myslia, že tí by to mohli zaplatiť, hej. Lebo tie neexistujúce autá, ktoré vedia, že už neexistujú, keď to niekomu pošlú, ten to vyhodí a nerieši to a často sú to ľudia teda, ktorí ani nemajú príjmy, nedajú sa exekuovať a tak ďalej, čiže no. Čiže presne toto je to, čo tá amnestia rieši.
Presne toto je to, čo tá amnestia rieši, ona je jednorazová, to neni trvalé opatrenie, ja nerozumiem, aký rozpor s právom Európskej únie tam môže byť, keď my riešime jednorazovo jednoducho státisíce áut, ktoré sú tu papierovo na čierno v evidencii, ale reálne nejazdia a neexistujú. A čakať od týchto ľudí, na ktorých sú napísané, že pôjdu na políciu a pôjdu to odhlásiť, lebo im odpustia ten poplatok, no áno, niektorí by prišli, ale koľko? 10-tisíc z tých 400-tisíc? Neviem, hej, akože viac jak 10-tisíc ja by som nepovedal. Čiže, čiže my to musíme pomôcť, toto už si naozaj vyžaduje radikálnejší krok v tom, aby tie autá sa proste automaticky odhlásili, aby automaticky vypadli z evidencie. A samozrejme, ak sa niekomu odhlási to auto a on zistí o dva týždne alebo o mesiac, že aha, ale oni mi odhlásili auto, tak on môže prísť stále na políciu, je to tam v tej novele a s tým, že si zaplatí PZP-čko a znova mu ho naspäť prihlásia, hej. To nie je, že teraz už mu odhlásia a už v živote si ho neprihlási, to tak nie je.
Samozrejme, mysleli sme aj na to, že niekomu sa to stane proste omylom, že jednoducho neustrážil si to a tak ďalej. A to je naozaj na ten interval od 1.1.´24 do 30.6.´24, tá amnestia. Potom po 1.7.´24 ďalej bude pokračovať to, že vám odhlásia auto vlastne iba vtedy, keď zaplatíte ten poplatok. Čiže to nie je, že teraz dáme trvalú amnestiu, to akože by zle dopadlo, aj keby ste na nejaké nebezpečné zločiny dali trvalú amnestiu, no tak však v pohode ako, môžem prekračovať rýchlosť, jazdiť na červenú, však je amnestia. No nie.
A po tom 1.7., to som ešte zabudol spomenúť v úvode, spomenul to tu pán poslanec Marcinčin, že bude platiť to, že ak niekto nezaplatí PZP-čko, to znamená, že dajme tomu mal PZP-čko alebo urobil si zmluvu, ale nezaplatil to, ako sa to často obchádza, že síce prídete na políciu s tou, s tým papierom o zmluve a prihlásia vám auto, ale potom to nezaplatíte a poisťovňa vám to po dvoch mesiacoch či koľko zruší a tak síce máte prihlásené auto, značky, všetko, ale nemáte PZP-čko a už sa nikto o to nestará. Teraz po 1.7.´24 to bude tak, že ak vy toto urobíte, tak vám od poisťovne príde to, že ty musíš zaplatiť príspevok do garančného fondu, ktorý bude vyšší ako PZP-čko, čiže vy si to dobre rozmyslíte. Radšej zaplatíte to PZP-čko, aby vám ten príspevok zrušili, hej. Čiže toto je bič na nepoctivých zase. Ako keď chceme brániť ľudí, ktorí sú nepoctiví, no ja tam sa teda určite nepridám, ja budem brániť tých, čo sú poctiví, čo platia to PZP-čko a možno ho budú mať o niečo lacnejšie alebo im nezdražie vďaka tomu, že tých 10 miliónov ročne nepôjde na škody tých nepoctivých.
A samozrejme, že tie autá bez PZP, tie ostanú niekde, hej. Možno ľudia s nimi budú jazdiť do lesa pre drevo alebo na pole, hej, ale tam je oveľa menšia pravdepodobnosť, že poškodia niekoho iného auto, hej. A to je prvá vec. A druhá vec, že už keď bude to auto odhlásené úradne, tak jazdiť s ním v bežnej premávke akože to už dosť hard core podľa mňa, hej. Že to už je oveľa väčšie riziko ako jazdiť s autom bez PZP-čka. Čiže to si oveľa menej ľudí dovolí a, samozrejme, aj policajti to môžu oveľa ľahšie sledovať, pretože odhlásené auto, keď na tom svojom zariadení uvidia jeho evidenčné číslo, že ide oproti, tak okamžite im tam začne svietiť.
Čiže ako zase, pracujeme tu s minimalizáciou rizík a s minimalizáciou porušovania zákona. Nepostihneme všetkých a dokonale, nič nie je dokonalé, ani ja nie som dokonalý dokonca (povedané so smiechom), ale, ale proste ani tento zákon nebude dokonalý, ale ide o to, čo najviac tých porušovateľov zákona, tých nepoctivých ľudí vytlačiť z toho systému a dotlačiť ich do toho, že vieš čo, radšej si to zaplať, oplatí sa to viac. Dnes sme v stave, že mnohým ľuďom sa to oplatí radšej špekulovať a podvádzať a obchádzať zákon. A to si myslím, že je niečo zlé, čomu treba zabrániť, čo treba zmeniť. Takže preto navrhujeme tento zákon a budeme radi, keď ho podporíte.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->