Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 15:54:57 - 15:58:48 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1651 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám zdôvodnil predloženie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je už takmer tridsaťročná snaha...
=====
25. 5. 2023 11:11:48 - 11:13:48 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, priamo z terénu z praxe máme skúsenosti o činnosti dobrovoľných hasičských zborov na tých rôznych úrovniach či sú to už obecné alebo aj tie nižšieho stupňa a môžem povedať, že tak ako teraz funguje dobrovoľné hasičstvo je to skoro optimálne. Aj čo sa týka vzťahov ku Hasičskému a záchranárskemu zboru. Ja sám mám skúsenosti pravidelne spoločne organizujú aj spoločne súťaže prípravy na to čo ich čaká keď sa niečo stane alebo aj okresný hasičský zbor organizuje pravidelne vyhodnotenie dobrovoľných hasičov a odovzdá im a ďakuje im za spoluprácu lebo to ako funguje keď sa niečo stane a to nie je len požiar, to je aj povodeň to je aj víchrica to sú aj dopravné nehody, všade sú tí naši dobrovoľní hasiči volaní a tých hrozieb je čoraz viac. Takýmto spôsobom keď sa to naruší ak by bol prijatý tento návrh zákona tak by sa vzniesla veľká nedôvera alebo veľká taká dezorganizácia do tohto systému. Tak ja by som sa tiež prihováral k tomu, aby sa presa len ten návrh stiahol. A chcem ešte pripomenúť, že ten tá dobrovoľná organizácia, organizácia organizácií má nielen tú zásahovú a súťažnú súťažný rozmer ale veľa času venuje aj výchove mládeže. To viete asi mnohí, dobre, že sa sú aj tie detské mládežnícke družstvá, ktoré navzájom súperia a pripravujú sa na ďalšiu činnosť keď postúpa do tých dospeláckych kategórií. Nerušte to prosím vás. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 9:25:27 - 9:27:27 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Neviem, či zapadnem do týchto chválospevov na tento zákon, ktorý je predložený a ktorý ospevuje materstvo, matky, rodiny a my ich ospevujeme tiež a ja sa tiež priznám, že som oficiálne verejne vinšoval v nedeľu na koncerte v synagóge v Liptovskom Mikuláši našim matkám za všetko a pekné reči sme viedli a peknú muziku sme počúvali a verte, že nám ide tak isto o matky. Len, len všetko má svoje len. Viete, čo pani Záborská máte problém, no ale prosím vás pekne pán podpredseda, upozornite pani Záborskú, že mi narúša integritu a myšlienkový proces a prosím o čas.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Čas ste si zobrali sám pán poslanec.

Blcháč, Ján, poslanec, NR SR
Dobre, ja len pripomeniem asi nečítali kolegovia, ktorí tu vystupujú s faktickými poznámkami stanovisko ministerstva financií, ktoré vyčíslilo dopad tohto zákona na 458 miliónov eur na budúci rok a to znamená, že keď samosprávy prišli v tomto roku o 500 miliónov eur, na budúci rok to bude znovu o 500 miliónov eur. Dokopy miliarda. Idete po krku samosprávam. Chápal by som a podporili by sme ten zákon v tom prípade, keby tieto náklady pre matky alebo tieto úľavy navrhol navrhovateľ tak, že odpustí alebo štát preplatí matkám pracujúcim odvody za zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne, čo je zhruba na tej istej úrovni ako sú tie dane. Nech sa páči, keď hovoríte, že je štát tak dobre na tom, že inflácia je super na Slovensku, tak dajte to na krk štátu. Prečo to opäť dávate na krk samosprávam. Tomuto sa nedá rozumieť.
9. 5. 2023 15:04:12 - 15:06:09 90. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa neprikláňal k tomu, aby sme odkladali hlasovanie o tomto návrhu zákona, pretože ako predkladateľ povedal, prešiel školským výborom, myslím, aj sociálnym konsenzuálne a ten zákon je dostatočne prerokovaný.
Ja mám jeden, jednu takú otázku na pána predrečníka, pána kolegu Vetráka, ako, akú má predstavu, pretože ak som to správne pochopil, tak do polovice júla má rodič, ktorý neumiestni svoje dieťa v škôlke v meste, obci alebo mestskej časti, predložiť potvrdenie od danej škôlky, od daných škôlok v tomto prípade, keď máte 30-tisícové mesto, tam ich je desať, jedenásť, väčšie mesto ešte viac. Takže to dosť značne zvýši administratívnu náročnosť. Ja by som sa prikláňal k tomu, teda to je otázka, aby sme zvážili prijať čo možno najskôr túto novelizáciu, lebo nám začína ďalší školský rok o chvíľku, a potom predsa existujú iné inštitúty, ako sú rôzne vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí alebo ministerstva školstva, ktoré detaily, o ktorých sa tu začíname baviť, budú nejakým spôsobom riešiť tak, aby bolo všetkému, každému jasné, čo má robiť, ako sa má, ako sa má správať a čo má od koho pýtať, komu čo predkladať a tak ďalej. Takže nie všetko podľa môjho názoru musí byť v zákone presne stanovené. Tak ako je to predložené aj s tými pozmeňovacími návrhmi, myslím, že je to v poriadku.
Ďakujem pekne.
9. 5. 2023 14:43:20 - 14:45:20 90. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Pán predkladateľ Erik Tomáš, presne si pomenoval problém, ktorý nastal a ktorý vyplýva zasa z nesystematického prístupu tejto vládnej garnitúry ku samospráve, k územnej samospráve, v tomto prípade k jej kompetencii, originálnej kompetencii, ktorou sú materské školy. Pridáva sa zasa povinnosť, ale nikoho už nezaujíma, že akým spôsobom sa naplní, pretože tento príspevok je naozaj dobrý nástroj na to, aby sa ten, tá povinnosť zabezpečiť predprimárne vzdelávanie všetkým rodičom naplnila prostredníctvom súkromných škôl.
Správne si povedal, že treba tento príspevok aj z toho dôvodu, že tie príspevky do tých súkromných materských škôl sú vyššie, ako sú príspevky rodičov do štátnych, resp. mestských, obecných materských škôl, a to je zvláštne, nezdá sa vám? Prečo sú príspevky do súkromných materských škôl vyššie, keď od miest, obcí dostávajú 100-percentný normatív, tak ako tie mestské alebo obecné škôlky? To je jedna poznámka.
A druhá poznámka, budeme sledovať, viete, mali sme tu pred časom zákon o, návrh zákona o dani, kde sa zriadili, resp. podporuje sa zriadenie firemných materských škôl. Dúfajme, že tento nástroj tiež príde do praxe a že budú môcť tieto príspevky rodičia, ktoré dostanú podľa tohto návrhu zákona, ktorý predkladá strana HLAS – sociálna demokracia, že budú môcť uplatniť tento príspevok potom aj v tých firemných materských školách. Sám som zvedavý, koľko ich vznikne.
Ďakujem pekne.
9. 5. 2023 14:18:17 - 14:19:32 90. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1633 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona a predkladám informáciu k nemu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet do 32 dní, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do 30 dní po jeho prerokovaní v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
30. 3. 2023 10:40:20 - 10:42:20 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Máš to, pán kolega Ferenčák,...
===== Ďakujem pekne. Máš to, pán kolega Ferenčák, ťažké, lebo je 2, 8, budeš mať čo robiť odpovedať, ale chcem vysloviť, podporiť to, čo si povedal úplne vo všetkom, pretože pre mňa osobne je tento návrh zákona veľkým prekvapením, veľkým prekvapením a to potom, keď sme si mohli všetci všimnúť na lištách televízii rôznych, vyjadrenie premiéra a zároveň ministra financií Eduarda Hegera, bolo to myslím minulý týždeň v piatok, keď sa vyjadril, že mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Ešte raz, formulácia ako z marketingovej učebnice, mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Toto keď si niekto prečítal, ktorý nemá vedomosť, tak pomyslí, mnohé tie mestá a obce čo sa sťažujú, veď majú viac peňazí ako sa očakávalo, ale pritom to nie je pravda, viete. Veď už sme si zvykli, že sa tu klame ráno, klame sa na obed, klame sa večer a klame sa aj teraz. Pri tomto návrhu zákona, ktorý síce fyzicky pomôže obciam a mestám, pretože zrazu budú mať starostovia, primátori obecné tie zastupiteľstvá peniaze, aby mohli konať, ale no tak potom budú mať o to menej ako som už pred chvíľkou povedal, o tie ďalšie mesiace budú mať 8 až 10 % menej, tie, ktoré majú narozpočtované. To bude menšia katastrofa. A katastrofa bude tiež aj v tom, že keď prídu tieto peniaze, pomerne veľké peniaze naraz na obec, tak čo s tým, viete, čo s tým, kam ich dať. Tak toto je vážna otázka, nad ktorou si asi nikto nedal námahu si zodpovedať.
30. 3. 2023 10:40:20 - 10:42:20 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Máš to, pán kolega Ferenčák,...
===== Ďakujem pekne. Máš to, pán kolega Ferenčák, ťažké, lebo je 2, 8, budeš mať čo robiť odpovedať, ale chcem vysloviť, podporiť to, čo si povedal úplne vo všetkom, pretože pre mňa osobne je tento návrh zákona veľkým prekvapením, veľkým prekvapením a to potom, keď sme si mohli všetci všimnúť na lištách televízii rôznych, vyjadrenie premiéra a zároveň ministra financií Eduarda Hegera, bolo to myslím minulý týždeň v piatok, keď sa vyjadril, že mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Ešte raz, formulácia ako z marketingovej učebnice, mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Toto keď si niekto prečítal, ktorý nemá vedomosť, tak pomyslí, mnohé tie mestá a obce čo sa sťažujú, veď majú viac peňazí ako sa očakávalo, ale pritom to nie je pravda, viete. Veď už sme si zvykli, že sa tu klame ráno, klame sa na obed, klame sa večer a klame sa aj teraz. Pri tomto návrhu zákona, ktorý síce fyzicky pomôže obciam a mestám, pretože zrazu budú mať starostovia, primátori obecné tie zastupiteľstvá peniaze, aby mohli konať, ale no tak potom budú mať o to menej ako som už pred chvíľkou povedal, o tie ďalšie mesiace budú mať 8 až 10 % menej, tie, ktoré majú narozpočtované. To bude menšia katastrofa. A katastrofa bude tiež aj v tom, že keď prídu tieto peniaze, pomerne veľké peniaze naraz na obec, tak čo s tým, viete, čo s tým, kam ich dať. Tak toto je vážna otázka, nad ktorou si asi nikto nedal námahu si zodpovedať.
30. 3. 2023 10:40:20 - 10:42:20 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Máš to, pán kolega Ferenčák,...
===== Ďakujem pekne. Máš to, pán kolega Ferenčák, ťažké, lebo je 2, 8, budeš mať čo robiť odpovedať, ale chcem vysloviť, podporiť to, čo si povedal úplne vo všetkom, pretože pre mňa osobne je tento návrh zákona veľkým prekvapením, veľkým prekvapením a to potom, keď sme si mohli všetci všimnúť na lištách televízii rôznych, vyjadrenie premiéra a zároveň ministra financií Eduarda Hegera, bolo to myslím minulý týždeň v piatok, keď sa vyjadril, že mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Ešte raz, formulácia ako z marketingovej učebnice, mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Toto keď si niekto prečítal, ktorý nemá vedomosť, tak pomyslí, mnohé tie mestá a obce čo sa sťažujú, veď majú viac peňazí ako sa očakávalo, ale pritom to nie je pravda, viete. Veď už sme si zvykli, že sa tu klame ráno, klame sa na obed, klame sa večer a klame sa aj teraz. Pri tomto návrhu zákona, ktorý síce fyzicky pomôže obciam a mestám, pretože zrazu budú mať starostovia, primátori obecné tie zastupiteľstvá peniaze, aby mohli konať, ale no tak potom budú mať o to menej ako som už pred chvíľkou povedal, o tie ďalšie mesiace budú mať 8 až 10 % menej, tie, ktoré majú narozpočtované. To bude menšia katastrofa. A katastrofa bude tiež aj v tom, že keď prídu tieto peniaze, pomerne veľké peniaze naraz na obec, tak čo s tým, viete, čo s tým, kam ich dať. Tak toto je vážna otázka, nad ktorou si asi nikto nedal námahu si zodpovedať.
30. 3. 2023 10:40:20 - 10:42:20 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Máš to, pán kolega Ferenčák,...
===== Ďakujem pekne. Máš to, pán kolega Ferenčák, ťažké, lebo je 2, 8, budeš mať čo robiť odpovedať, ale chcem vysloviť, podporiť to, čo si povedal úplne vo všetkom, pretože pre mňa osobne je tento návrh zákona veľkým prekvapením, veľkým prekvapením a to potom, keď sme si mohli všetci všimnúť na lištách televízii rôznych, vyjadrenie premiéra a zároveň ministra financií Eduarda Hegera, bolo to myslím minulý týždeň v piatok, keď sa vyjadril, že mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Ešte raz, formulácia ako z marketingovej učebnice, mestá a obce majú viac peňazí ako sa očakávalo. Toto keď si niekto prečítal, ktorý nemá vedomosť, tak pomyslí, mnohé tie mestá a obce čo sa sťažujú, veď majú viac peňazí ako sa očakávalo, ale pritom to nie je pravda, viete. Veď už sme si zvykli, že sa tu klame ráno, klame sa na obed, klame sa večer a klame sa aj teraz. Pri tomto návrhu zákona, ktorý síce fyzicky pomôže obciam a mestám, pretože zrazu budú mať starostovia, primátori obecné tie zastupiteľstvá peniaze, aby mohli konať, ale no tak potom budú mať o to menej ako som už pred chvíľkou povedal, o tie ďalšie mesiace budú mať 8 až 10 % menej, tie, ktoré majú narozpočtované. To bude menšia katastrofa. A katastrofa bude tiež aj v tom, že keď prídu tieto peniaze, pomerne veľké peniaze naraz na obec, tak čo s tým, viete, čo s tým, kam ich dať. Tak toto je vážna otázka, nad ktorou si asi nikto nedal námahu si zodpovedať.
30. 3. 2023 10:13:34 - 10:15:23 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, ja súhlasím pán predseda finančného výboru s tým, že obce dostanú do kešu peniaze, ktoré budú môcť použiť na tie účely o ktorých si hovoril, len treba si zároveň uvedomiť, a o tom nikto nehovorí, že o to menej budú dostávať potom v marci, v máji, júni až do konca roku zhruba 8 až 10 %. To sú peniaze, s ktorým v rozpočtoch počítali. Viete dobre, že mnohé mestá a obce začali tento rok v rozpočtovom provizóriu a až v týchto dňoch niektorí schválili rozpočty, a potom tie peniaze, ktoré sú tam započítané rozpočtovo na tie mesiace, budú jednoducho chýbať, to je treba povedať nahlas, že áno, je to ako marketing dobré, je to dobré na to, aby mohli mať peniaze na energie a na niektoré ďalšie výdavky, ale zároveň je treba povedať, že následne budú mať určité problémy z podpríjmov už za marec viete prišlo, prišli podielové dane vrátane teda aj DPD Dane z príjmu právnických osôb, ktoré boli započítané prvé tri mesiace k daňom z príjmam faktických, fyzických osôb už za marec je pokles. A teraz neviem, či to pokles tých alebo oných, ale zrejme tých fyzických.
Takže ešte ak príde k takémuto poklesu a z výpadku akoby tých daní z príjmov právnických osôb, tak o tomto treba vážne hovoriť a hľadať nástroje ako potom následne sa k týmto mestám a obciam, keď prídu do programov postaviť.
Ďakujem.
30. 3. 2023 10:02:40 - 10:03:02 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, potvrdzujem ten, tú úpravu tej účasti hlavných kontrolórov pri kontrole prevodov a nájmov majetku. Myslím si, že takáto forma je dobrá. Kontrolovať treba, lebo je to proste, kto riadi, ten kontroluje, také pravidlo platí a v tomto prípade je to okej. Ďakujem.
30. 3. 2023 9:56:22 - 10:00:02 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán predkladateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi v stručnosti chcem sa vyjadriť k tej časti pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Cmoreja, ktorý hovorí o tom mojom pôvodnom. Keď chceme odstrániť, keď sa chce odstrániť diskriminácia miest a obcí ako zakladateľov obchodných spoločností, ktorá spočíva v tom, že keď sa v roku 2017 s účinnosťou od 1.1.2018 menil Obchodný zákonník a dopĺňal sa do neho § 217 myslím b, možnosť vkladať majetok do obchodných spoločností nielen formou založenia spoločnosti alebo do zvýšenia základného imania, ale aj do kapitálového fondu za konkrétnych podmienok, tak toto sa nepremietlo do zákona o majetku obcí v tom čase z nejakých dôvodov a z aplikačnej praxe máme už aj podnety a skúsenosti, že robí to komplikácie a rôzne dezinterpretácie, ktoré z toho môžu nastať.
Takže ja chcem poďakovať predkladateľom, že zahrnuli tento môj pozmeňovací návrh do tohto veľkého pozmeňovacieho návrhu.
Chcem sa tiež vyjadriť k tomu, že bol som pri prerokovaní toho pozmeňovacieho návrhu. On len v spojení s, organizoval to pán podpredseda vlády Štefan Holý za účasti predkladateľov ministerstva financií, Únie miest Slovenska a boli tam ešte nejaké ďalšie osoby. Združenie miest a obcí Slovenska na svojej rade 14. a 15. marca tohto roku prerokovala materiál, ktorý sa týka pripomienok k tomuto návrhu zákona, ja som ich tam vtedy tlmočil a ešte predtým bolo rokovanie priamo na úrade Združenia miest a obcí Slovenska, kde sa na základe týchto pripomienok urobili niektoré korekcie nie celkom v takých požadovaných hodnotách, ako sa, ako si predstavoval ZMOS, ale blížia sa tie, hlavne tie hranice, nie je tam 5-tisíc, ale 3-tisíc, pôvodne bolo 200, takže je to bližšie k tej hranici toho ZMOS-u. Priložili sa tam niektoré ďalšie veci. Vek znaleckých posudkov sa zvýšil zo šesť na deväť mesiacov a podobne, takže je to, priblížilo sa to k tým hodnotám, ktoré vtedy Rada ZMOS-u odsúhlasila a o čom malo ZMOS kompetencie vyjednávať. Myslím, že z Únie miest Slovenska nemám konečné stanovisko, ale bolo tam, myslím, šesť takých pripomienok, ktoré sa riešili a kde sa hľadala zhoda. Tak predpokladám, že aj toto je zakomponované. Dovolil som si túto informáciu predložiť v rámci rozpravy, aby sa pri rozhodovaní poslancov aj k týmto veciam prihliadalo a uvidíme teda, ako, ako dopadne hlasovanie.
Ďakujem pekne za podporu.
22. 3. 2023 10:02:44 - 10:04:42 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne. Ja sa chcem pripomenúť pánovi kolegovi Kremskému, ja som primátor mesta Liptovský Mikuláš a sedím tu a so záujmom si vypočúvam argumenty, ktoré sú predkladané v tejto chvíli, keď za pár mesiacov má nastúpiť platnosť legislatívy a vy si pamätáte dobre aký bol vtedy postoj ZMOS-u a čo všetko sa navrhovalo niečo sa akceptovalo, niečo sa neakceptovalo, ja dúfam, že už teraz keď sme tak viac na jednej lodi, už to nie je také brzdenie ako bolo doteraz, tých vzťahov a toho podceňovania samosprávy a samosprávnych orgánov, odstrkovania, ostrakizovania, nebrania do úvahy, že sa ešte podarí niečo aj v tejto súvislosti do druhého čítania zo strany ZMOS-u doplniť. Viete, to je až ťažko počúvať z úst predstaviteľa OĽANO, že nesúhlasí s takýmto postupom. Keby som mal čas a porozprával by som vám, čo sa deje pri príprave územného plánu vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja, ako zasahujú rôzne veci, rôzne organizácie neziskové a podobne, ako nedodržujú postupy, ako neakceptujú existujúce územné plány, to je niečo hrozné. Pokiaľ sa nenapraví tento stav, tak budeme trpieť. No a viete, keď my tie, my sme sa už zmierili s tým, že o tie stavebné úrady prídeme, v úvodzovkách, ale prídeme o ne radi, lebo my máme tých peňazí čoraz menej, viete, že v tomto roku je to mínus 500 miliónov eur pre samosprávy, a napriek tomu doplácame na prevádzku stavebných úradov. Tešíme sa, že už budú tie centrálne krajské.
21. 3. 2023 18:46:50 - 18:48:04 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, bol som určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, a preto predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z mojich oprávnení, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
21. 3. 2023 14:24:30 - 14:26:30 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, strana HLAS – sociálna demokracia opäť podáva konkrétne, reálne riešenie situácie, do ktorej legislatíva Slovenskej republiky dostala v tomto prípade mestá a obce, pretože materské školy sú originálne kompetencie miest a obcí a ktoré platí zo svojich peňazí a organizuje život v nich.
Vieme, že akým, aký prístup má táto aktuálna vláda k mestám a obciam, dokazuje to dennodenne a z toho vyplývajú aj problémy pri rozširovaní kapacít materských škôlok.
Vieme z terénu, že už v krátkej minulosti, alebo v dlhšej minulosti sa pravidelne rozširovali kapacity nie dostatočným tempom, ale rozširovali sa. Teraz však bráni tomu viacero faktorov. Jeden z nich je to, že mestá a obce prišli pre rok ´23 o 500 mil. eur z podielových daní. Je zdĺhavý proces prípravy, výstavby vôbec, rozšírenia kapacity a potom neistota pre získanie napr. eurofondov.
Chcem ešte pripomenúť, že pred pár desiatkami rokov sa rušili mnohé kapacity materských škôlok, tzv. firemné materské škôlky, no tak teraz sa, pred časom sme schválili zákon, ktorý podporuje zasa vznik akoby nových firemných škôlok, ale keď sa pýtam najväčších zamestnávateľov v okolí, tak vôbec o tom ani neuvažujú. A obávam sa, že tento model sa asi tak skoro neuplatní, preto tento návrh, ktorý je predložený na to, aby každé dieťa bolo nejakým spôsobom ošetrené, aj to, ktoré nedostane miesto v materskej škole, aby mu bolo pomo... pomô... pomožené.
Ďakujem pekne.
17. 2. 2023 10:55:31 - 10:55:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Máme tuná návrhy zákonov o samospráve miest a obcí, ktoré zasa siahajú na samosprávne funkcie miest a obcí, takže to je taký nejaký komplex, ktorý zapadá do ataku na samosprávu a do nejakých nových prvkov. Ja tiež chcem povedať a strana HLAS vzhľadom k tomu, že je tento zákon proti ľuďom, nemôže takýto zákon podporiť.
17. 2. 2023 10:40:31 - 10:40:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne, pán kolega, za vystúpenie a opäť tu máme na stole agendu poľovníctva, ktorá je na jednej strane pre mnohých prítomných aj mnohých ľudí trošku tajomná, ale pre poľovnícku obec, ktorej som aj ja súčasťou niekoľko desiatok rokov, veľmi dôležitá. Ja považujem tento zákon za súčasť tej legislatívnej smršte, ktorá aktuálne panuje na Slovensku a o ktorej dennodenne počúvame, skúste, prosím vás pekne, trošku pribrzdiť, lebo uvedomme si, že poľovníci to nie sú len tí, ako ich tu niektorí kolegovia charakterizujú, možno sa nájdu aj výnimky, ja netvrdím, že všetci sú ideálni, ale poľovníci úspešne a dobrovoľne konajú v záujme štátu. Veď si spomeňme na tie choroby, ktoré bez pomoci poľovníkov by si štát s nimi nedal rady. Čo sa týka komunikácie s ľuďmi, ktorých sa to týka, naozaj asi chýba a keď sa vyjadrujeme smerom k Slovenskej poľovníckej komore ako k samosprávnej organizácii, podľa môjho názoru, je týmto návrhom siahané na samotnú podstatu samosprávnu v poľovníctve a viete, to tak, keď to tak trošku rozšírime, tak máme tuná návrhy zákonov o samospráve miest a obcí, ktoré zasa siahajú na samosprávne funkcie miest a obcí, takže to je taký nejaký komplex, ktorý zapadá do ataku na samosprávu a do nejakých nových prvkov. Ja tiež chcem povedať, že strana HLAS vzhľadom k tomu, že
====
16. 2. 2023 16:30:08 - 16:30:08 83. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1183 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, ďakujem pekne za slovo. Kolega Gyimesi, správne si poznamenal, že ten bankový sektor je mimoriadne ziskový a zaujímavé je, že keď sa v roku 2020 rušil bankový odvod, tak vtedy sme očakávali, že minimálne sa zmrazia bankové poplatky a každý máme bankový účet a rôzne bankové služby používame. A čo sme zistili? Zistili sme, že sa bankové rôzne služby naďalej zdražujú tak ako si to správne povedal, že bankové poplatky sa zvyšujú tak či tak. Súhlasím.
Takže to vôbec nemá nič spoločné s tým, či sa bankový odvod zavedie alebo nezavedie a ja som nemilo prekvapený, že by banky mali z tohoto systému, ktorý je nakoniec správny pre príjem štátneho rozpočtu vypadnúť. Takže uvidíme pokiaľ tam budú všetci títo, všetky tieto subjekty o ktorých hovoríme a vrátane bánk, tak radi za takýto zákon zahlasujeme. A takéto polemizovanie alebo politikárčenie o tom, že ak nezahlasujete aj bez bánk aj bez médií a bez niečoho ďalšieho, čo od toho, z toho v rámci pozmeňovacieho návrhu pán Vetrák vypúšťa, tak budete nesociálni. To nie je tak. My chceme, ale potom od všetkých. No a možno viete, že bolo treba sa spýtať. Lebo keď sa rušil bankový odvod v tom roku 2020, dovtedy, to je otázka na predkladateľov, či si robili aj dajakú analýzu čo sa stalo s tým balíkom, ktorý zostal v rámci dovtedy vyberaného bankového obod, odvodu. Či sa nejako použil alebo je stále kdesi na účtoch ministerstva financií, to by ma osobne zaujímalo.
Ďakujem pekne.
14. 2. 2023 15:41:26 - 15:42:27 83. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Áno. Ďakujem pekne za slovo vážený pán predsedajúci. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu a preto predkladám informáciu k návrhu, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a ktorého je aj súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->