Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 10:24:59 - 10:26:06 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
a budú sa pokúšať o to nabudúce, bolo by zaujímavé získať dáta, kde všade, v ktorých mestách a obciach existuje nejaká pripomienka na tento deň, na 30., 31. september 1938. A chcem okrem toho, že u nás na námestí na Župnom dome je tabuľa na veľký snem sociálnych demokratov z roku 1918, na PT na 17. november na 21. august 1968, tak keď bolo 80. výročie v roku 2018, tak skupina antifašistov, aktivistov teda prišla s návrhom, aby mesto Liptovský Mikuláš umiestnilo tabuľa aj na toto výročie, na výročie mníchovského diktátu, mníchovskej zrady. A odvtedy teda táto tabuľa pripomína toto výročie.
Možno by bolo zaujímavé zistiť, koľko takých tabúľ vôbec na Slovensku je, ktoré vizuálne pripomínajú tento deň.
21. 10. 2021 10:24:02 - 10:26:02 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

=====
20. 10. 2021 16:48:24 - 16:50:23 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky, len možno sme sa nejako nie celkom pochopili. Ja som chcel poukázať v mojom vystúpení na práve to, o čom tu často hovorím aj v súvislosti s Covidom a skade čím, že keď sa niečo má rozhodovať, malo by sa vychádzať z presných dát. Ak teda ZMOS dal nejaké negatívne, negatívne stanovisko, zrejme ho k tomu niečo vedie, možno to, čo som povedal, že tu jeden a pol milióna, tam jeden a pol milióna výpadok, to je, samosprávy ako také na celom Slovensku, tak možno v tom to bude. Ja nie som proti tomuto, tomuto návrhu, pretože to bude závisieť ako ste správne povedali od mestských zastupiteľstiev, nie od poslancov. Poslanec je poslanec, ale zastupiteľstvo rozhoduje o VZN-ka, nebude to nejaká vec, o ktorú treba požiadať a o VZN-ku bude možnosť odpustenia dane, tak tam bude pre všetkých , netreba o to žiadať. Keď tu argumentujete covidovými, dopadmi Covidu, tak je skôr úloha štátu, myslím si, že samosprávy na Slovensku, je známe, že nebyť samospráv a ich činnosti pri testovaní, pri všetkých operáciách na odstránenie dôsledkov covidovej pandémie, tak by to dopadlo hrozne, pretože štátna správa, okresné úrady v tomto boli veľmi pasívne, takže to by som nedával ako argument. Ja som chcel len poukázať na to, že treba pri každom jednom rozhodnutí a pri každom jednom návrhu hlavne dávať pozor na dáta, na dáta. Takže asi toľko k tomu. Ešte raz ďakujem.
20. 10. 2021 16:32:52 - 16:39:32 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko k tomuto návrhu zákona o daniach a miestnom poplatku. Len pár informácií a jednu otázku potom možno na záver s tým, že nikto asi nespochybňuje potrebu pohybu, potrebu športovania ľudí od kedy začnú chodiť, až do konca, pokiaľ sú zdraví a slúži im, slúži im pohybový aparát a túto, túto potrebu, resp. povinnosť, ktorú mestá majú a obce majú zakotvenú aj v zákone, v zákone o obecnom zriadení, že sú povinné vytvárať podmienky pre rozvoj športu a kultúry, ktorá je jednou zo základných povinností alebo kompetencií miest a obcí a samozrejme, že tak, ako sa navrhuje tento, táto zmena zákona o daniach, o miestnych daniach, ako dobrovoľná možnosť výberu, fakultatívna možnosť zavedenia tohoto inštitútu do všeobecne záväzného nariadenia, príslušného, na príslušný rok, tak chcem len dať niekoľko informácií, aby sme, aby ste mali, pretože dát nie je nikdy dosť a na základe dát by sa malo aj rozhodovať.
Ja keď som, keď sme prvýkrát sa stretli s týmto návrhom, tak mal som určité informácie zo ZMOS-u a dal som si, dal som si vypracovať od našich daniarov na mestskom úrade, koľko teda my v rámci mesta Liptovský Mikuláš ročne inkasujeme tých daní. A chcem ale upozorniť, že mesto Liptovský Mikuláš má asi najnižšie sadzby dane spomedzi okresných miest, ak nie najnižšie vôbec a nemenili sme ich od roku 2015. Naše stúpajúce výnosy z daní, z miestnych daní, teda majetkových daní, daní z majetku, z pozemkov, z budov, rastú absolútne preto, pretože sa zvyšuje objem, teda množstvo bytov, podnikov, ale aj športovísk.
Nuž mesto Liptovský Mikuláš keby to zaviedlo do svojho VZN-ka, ak to bude schválené toto a poslanci sa tak uznesú, tak bude to znamenať výpadok na daniach 35-tisíc eur. My máme zhruba desať, jedenásť športovísk, ktoré sú platcami dane, a toto je príjem, ročný príjem do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Mesto Liptovský Mikuláš je mesto olympijských víťazov. My máme radi šport. Mesto Liptovský Mikuláš podporuje rôzne športové aktivity, pokiaľ nie je v rozpočtovom provizóriu, samozrejme, ako v tomto roku. A tak podporuje šport, to znamená prevádzku športových zariadení, ale aj dotačnými schémami mnohé druhy športu, či už priamymi dotáciami alebo v rámci výzvy, keď vyhlásime výzvu na, pre rôzne občianske združenia, športové. My máme asi 150, viac než 150 občianskych združení, ktoré organizujú športový život v meste Liptovský Mikuláš. Je to naozaj fenomén, ktorý je prítomný a ktorý si veľmi vážime, pretože len takto môžeme hlavne pre mládež dať možnosť tráviť voľný čas a pripravovať sa aj na budúce povolanie a na súťaživosť a na veci, ktoré, a na život vôbec aj prostredníctvom športu.
Tak my, mesto Liptovský Mikuláš, pre vašu informáciu 31,5-tisícové mesto, vynakladá ročne na prevádzku športových zariadení, ale aj na tieto podpory, o ktorých som hovoril, viac než 1,5 milióna eur. Viac než 1,5 milióna eur. To len také informácie pre, pre vás. Neviem, ako je to na Slovensku. Možno máte dáta, koľko takýchto daní sa vyberá na, hlavne v mestách, ale aj vo väčších obciach. Určite existujú fitnescentrá alebo menšie športoviská, ktoré sú v obciach, ktoré majú určitú, určitú veľkosť, tak to by bolo zaujímavé.
Ale chcel by som sa pána predkladateľa spýtať, lebo existovalo nejaké stanovisko ZMOS-u, ktoré teraz nemám zasa pri sebe, ale mám ho kdesi v takej podobe konceptu, kde ZMOS vyjadril nesúhlas v tom čase, keď som ho ja mal možnosť dostať, možno ten názor zmenil, ja neviem, asi nám to môžete potom objasniť v záverečnom slove alebo vo faktickej poznámke. A viete, ak, to na záver poviem, keby som to tak len letmo skúsil prepočítať, ak máme 135 miest a keby len desaťtisíc, desaťtisícový príjem malo jedno mesto, tak vám to vyjde na takmer 1,5 milióna eur výpadok do príjmu miest a obcí v rámci jedného roku. Tu 1,5 milióna pri prechode správy národných parkov, z lesov na štátnu ochranu prírody ďalší 1,5 milióna, potom ďalšie nové kompetencie bez peňazí a takto sú samosprávy skúšané stále dookola. Aj keď, ešte pripomínam tú vec, že samozrejme, toto je fakultatívne, mestá a obce, možno niektoré to uplatnia, kde nájdu dostatok argumentov, resp. majú dostatočný zdroj príjmov na svoju činnosť a nebudú im tie výpadky chýbať, alebo sú tie výpadky také malé, že jednoducho si to dokážu, dokážu nejako vykompenzovať.
Takže bude to na rozhodnutí, ak tento zákon bude prijatý poslancov obecných, alebo teda mestských zastupiteľstiev a obecných zastupiteľstiev, ako sa vysporiadajú. Čo je možno dobré, aj to, že sa môžu niektoré zariadenia dať zdaniť, niektoré sa nedá, takže tých kombinácií je tam veľa.
Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 16:21:56 - 16:23:56 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne kolegom za faktické poznámky. Nemožno k nim vlastne ani nič povedať. Súhlasím s obomi vystupujúcimi a chcem podčiarknuť, ďakujem za možnosť ešte prípadne nejakých návrhov pozmeňovacích. A chcem ešte podčiarknuť to, čo povedal pán kolega Potocký, tu by malo byť cieľ áno, aby sme, aby sa tým mladým ľuďom otvárali určité možnosti získavať informácie, ovplyvňovať, navrhovať čo by sa v meste, v obci mohlo zlepšiť, pretože pre nich sa predovšetkým robia pre budúce generácie. Tak potiaľ je to v poriadku, a že tak ako ste to správne poznamenali, že by nemal byť tento inštitút mládežníckeho parlamentu či už študentského alebo mládežníckeho alebo obecného mládežníckeho nejak zneužívaný.
Z mojich skúseností keď to samozrejme do tej korony ešte fungovalo pomerne dobre, tak sa to takto dialo. Ono sa to takto dialo, vážili sme si aj kritické pripomienky alebo návrhy alebo určité podnety. Nebránili sme sa žiadnej diskusii a mnohokrát to bolo pod, bolo veľmi poučné. Dokonca sme napríklad mali aj takú súťaž alebo anketu, keby nazvali sme to "Keby som bol primátorom, primátorkou mesta.", a to sú ľudia, to už bolo pred časom, to sú ľudia ktorí sú dnes, ktorí sa tej súťaže zúčastnili. Dokonca boli na popredných miestach. Dnes sú to ďalej aktívni mladí ľudia, ktorým to prospelo. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 16:11:55 - 16:19:49 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, kolegovia usmievajúci sa aj menej usmievajúci sa, dámy, páni, panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel najskôr pán podpredseda požiadať, lebo mal som to tak zhrnuté len nepočítal som, že príde na rad tento návrh zákona práve v túto hodinu, keď bolo preskočených neviem koľko možno aj desať bodov kvôli tomu, že nie je tu prítomný minister alebo nie je tu prítomný predkladateľ. A bolo by možno dobré, keby sme zajtra našli na stole pri prezentácii nejaký nový program, ktorý, ktorý bude, ktorý bude odzrkadľovať túto skutočnosť, že kedy bude vlastne čo prerokovávané.
Ale nevadí, táto problematika, ktorá sa tu predkladá na prerokovanie to je zmena zákona o obecnom zriadení, a potom ako sa to už zvykne tými prílepkami robiť aj zmene školského zákona a ďalšieho zákona, je v princípe neškodná by som to, by som to nazval z toho pohľadu, že zavádza možnosť obci, mestu ustanovujúci podobne ako komisie mestského zastupiteľstva ako nepovinný orgán môže zriadiť a nemusí zriadiť obecnú všeobecný školský parlament alebo mládežnícky parlament. A teraz my tie pojmy prosím odpustite, lebo nemám to obecný mládežnícky parlament, ďakujem. Tak to je jedna téma.
Druhá téma, aby sme si ujasnili, lebo zdá sa, že aj tí doteraz diskutujúci preskakovali z jednej témy do druhej. Študentský parlament bude mať byť zriadený podľa zasa toho prílepku, ktorý sa týka školského zákona, nie zákona o obecnom zriadení na stredných školách, na stredných školách, a tento nebude mať žiadny vzťah priamo na mesto. Ten bude riešiť školské záležitosti spolu s riaditeľom, ktorý alebo vedenie školy mu bude vytvárať predpoklady na činnosť a môže prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu prednášať svoje proste komunikovať, konzultovať a podobne. A prostredníctvom toho obecného spolupracovať aj s ďalšími školskými parlamentami na ďalších stredných školách, ak som to správne pochopil.
No a potom je tá tretia kategória, a to je ten mládežnícky parlament, ktorý sa netýka obcí, ale ten sa týka vyšších územných celkov. Tam je to zriadené a niektorých ďalších subjektov.
Ja chcem informovať ctenú snemovňu, že chcem potvrdiť to, čo povedal pán Faič. Možno, že pri takýchto veciach do budúcnosti by bolo dobré komunikovať a získavať dáta od týchto relevantných inštitúcií ako, akými je ZMOS alebo Únia miest Slovenska, pretože oni majú prehľad určite kde všade a akým spôsobom fungujú takéto mládežnícke organizácie. Nazvime to všeobecne pri mestách a obciach. Ja môžem len z, z prostredia mesta Liptovský Mikuláš povedať, že u nás je, my máme v organizačnej štruktúre sami sme si to stanovili, zriadený aj mládežnícky parlament, aj radu starších, aj radu pre marginalizované rómske komunity, ktorá ešte čaká na svoj, na svoj čas, aj radu cirkvi napríklad podobne ako Michalovce. A ďalšie takéto nepovinné subjekty. A rada starších tá funguje bez problémov. Samozrejme fungovala do času korony, vypuknutia koronakrízy. Pretože to stretávanie zvlášť s touto skupinou je teraz problematické a fungovalo to veľmi dobre. Ten parlament alebo tá rada starších má zastúpenie asi v pätnástich ľudí, v pätnástich aj klubov seniorov alebo ďalších organizácií a na pravidelnej báze sa stretávame, kde sa prednášajú informácie.
A napríklad máme aj mládežnícky parlament zriadený, ktorý funguje časovo rôzne, len to závisí od toho keďže je to dobrovoľná záležitosť, že či sa nájdu aktívni mladí ľudia alebo sa, alebo odídu zo školy a niekedy nepríde k tej náhrade.
Takže tieto inštitúcie napríklad v meste Liptovský Mikuláš fungujú a alebo sú zriadené. Teraz sú obmedzené, je obmedzené fungovanie a môžem povedať, že mali sme dokonca projekt, ktorý, ktorý spájal aktivity rady starších a mládežníckeho parlamentu. To bol projekt asi pred dvomi rokmi a bolo to zamerané na takú genera, medzigeneračnú solidaritu a, a vzájomnú, vzájomné poučenie.
Ja si myslím, že keď otvárame zákon o obecnom zriadení, ten by potreboval určité inovácie možno dôležitejšie ako toto. Keď to tam bude, nič sa nestane, pretože je to nepovinná záležitosť, že mesto, obec môže zriadiť takýto obecný študentský a mládežnícky parlament.
Ja len chcem, keď si dobre spomínam z dôvodovej správy, keď kde sa zdôvodňuje práve potreba vzniku toho obecného, ale aj tých školských, mládežníckych a mládežníckych parlamentov, a tu by som chcel trošku zdôrazniť, že tam by bolo treba byť opatrný, keď sa uvádza, že je to nástroj ten, tam tento inštitút mládežníckeho, študentského parlamentu na to, aby sa posilňovala dôvera v právny štát. To si pamätám dobre, tam je to napísané v tej dôvodovej správe. Nuž rozvíjať právne vedomie mladých ľudí je veľmi dôležité, ale to by samozrejme nemohli byť tie poruchy v, v existencii právneho štátu ktoré tu máme. Máme na jednej strane deklaráciu o posilňovaní spravodlivosti, o, o právnom prostredí ktoré je čoraz lepšie a ono je to práve sa mi zdá niekedy inak. Pretože aj dnes sme tu mali ďalší zákon ktorý sme opravovali. Takým tempom prijímame zákony, že to ani právnici nestíhajú sledovať, nie to ešte mládežníci.
Čiže ten cieľ je dobrý, len tá podstata, že dôveru v právny štát, dôvera v právny štát sa dá upevňovať vtedy, keď ten právny štát funguje ako má právny štát fungovať. Žiaľ musíme konštatovať častokrát toto počujeme, že tu práve Slovenská republika má veľké rezervy. Takže to len do budúcnosti ešte raz opakujem. To čo tu bolo povedané komunikovať s tými inštitúciami ako je ZMOS, Únia miest Slovenska a dovolil som si teda aspoň takýmto spôsobom prispieť do diskusie k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 10:00:19 - 10:02:13 40. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, ja chcem najskôr poďakovať za rozšírenie si môjho slovníka, pretože ste použili také zaujímavé výrazy, budem si to musieť trochu naštudovať ako nepopulistická zelená strana, resp. neprirodzený trh, pozriem sa na to, lebo ma to veľmi zaujalo. Ale chcem sa vyjadriť k tej pasáži vášho prejavu, kde ste sa venovali spaľovaniu odpadov. Na jednej strane ste tesne predtým ako ste sa k tomu dostali, vyjadrili o tom, čo je realita slovenská, že je tu určitá miera chudoby, nazvime to, myslím, že ste povedali chudobná krajina v súvislosti s nakladaním s odpadmi, napriek tomu dosahujeme dobré výsledky v triedení odpadov a v rôznych recykláciách, avšak potom ste sa snažili upriamiť pozornosť na spaľovanie, kde ste použili príklad severských krajín, resp. Švajčiarska a pod. Ja sa len chcem spýtať, či zvažujete pri tom aj výšku komunálneho poplatku. Myslím, že u nás je obmedzená zatiaľ do 36 eur na obyvateľa rok. Väčšina samospráv sa už k tomuto, k tejto hranici blíži a je to dosť výrazné zvyšovanie v posledných rokoch, aby sa náklady na odpadové hospodárstvo pokryli z komunálneho poplatku, avšak nechcem povedať konkrétne číslo, možno je to násobok tejto, tejto hodnoty, by to bolo vtedy keby sa mala, malo spracovávať odpad výlučne spaľovaním. Bolo by to ideálne samozrejme, ale otázka je aké je to reálne.
Ďakujem.
29. 9. 2021 16:40:08 - 16:42:08 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán kolega Šeliga sa viackrát odvolával na pojem verejnosť, práca s verejnosťou, komunikácia s verejnosťou a že tu sú nejaké rezervy Generálnej prokuratúry smerom k verejnosti a k jej informovanosti a mňa tak toto inšpirovalo k takej úvahe, že bolo by asi zaujímavé, ak by niekto bol vykonal prieskum znalosti informácií, ktoré zdieľal pán generálny prokurátor na známej tlačovej konferencii, zrejme na tú tému ste narážali. No asi nikto taký prieskum neurobil, ale zdá sa, že ľudia sú veľmi dobre informovaní o dôvodoch rozhodnutia pána generálneho prokurátora v tých veciach, čo potvrdzujú viaceré moje skúsenosti či už z okolia, v ktorom pôsobím, ale napríklad môžem kľudne zverejniť skúsenosť zo snemu ZMOS-u, ktorý bol začiatkom septembra, a to, že ľudia cítia podvedome, že asi tie rozhodnutia pána generálneho prokurátora boli správne, potvrdzuje jednak asi najbúrlivejší potlesk pri privítaní hostí, ale po vystúpení pána generálneho prokurátora a vyslovene na netrestnú nótu alebo netrestný úsek, ten, čo sa týka teda miest a obcí, myslím si, že ten potlesk bol ešte masívnejší a to by som chcel teda dať do pozornosti, že aj odborná verejnosť, aj laická verejnosť, zdá sa, podporuje, tak ako to tu bolo viackrát na číslach poukázané, činnosť nového pána generálneho prokurátora. Ja tiež osobne nepoznám pána Žilinku, ale toto som si dovolil zverejniť.
Ďakujem.
29. 9. 2021 10:52:12 - 10:54:12 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Potom, čo sa v tomto parlamente v ostatnom čase deje ja považujem za zázrak, že vôbec rokujeme o uznesení ku cenám energií a o požiadavke, aby do 15. októbra vláda predložila nejaké riešenie. My sme ho čakali už teraz ten zázrak od pána Sulíka sa tu ne, nekonal a zázrakom je, že teda máme tu návrh, ktorý predložil pán predseda, pán kolega Peter Pellegrini, ktorý keby sa ešte jeden zázrak mal urobiť, by mohli vládni poslanci, poslanci koalície podporiť, pretože je to jediný reálny spôsob ako sa vyrovnať s hrozbou narastajúcich cien energie od budúceho roku. Siaha tam, kam môže siahať. To znamená, tam kde je štát, vláda môže zasiahnuť naplno do Slovenského plynárenského priemyslu, resp. do SEPS-u, resp. vytvorením alebo ponúknutím rôznych poukážok pre ľudí, ktorí budú trpieť energetickou chudobou. Nemôže siahnuť, tak ako bolo správne povedané v tom príspevku pána Pellegriniho, tam, kde nemá kompetenciu, hoci máme väčšinu v Slovenských elektrárňach. Manažérska zmluva obmedzuje vôbec niečo získať z tohto podniku. A len pre vašu informáciu, mňa prekvapila asi pred desiatimi rokmi, keď som bol na exkurzii v Liptovskej Mare na elektrárni, ktorá by mala vyrábať a produkovať, tak táto elektráreň, ktorá má ohromnú kapacitu, funguje asi jednu hodinu denne na výrobu elektrickej energie, ale to je dané tým, že je ten medzinárodný rozmer týchto energetických súvislostí, na ktorý pán predseda Pellegrini poukázal.
23. 9. 2021 16:47:09 - 16:49:09 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pán minister, ja by som sa trošku z iného súdka na to pozrel ešte, pretože okrem tej trestnoprávnej roviny vašej práce máte na starosti aj verejnú správu ako významnú súčasť činnosti ministerstva vnútra. Nuž a keď sa pozrieme, čo sa tam deje, táto verejná správa je predstavovaná v okresoch okresnými úradmi a prednostov okresných úradov nedávno menovalo hnutie OĽaNO a vieme, za akých okolností. Vo viacerých mestách alebo okresoch, tak je to tomu aj v našom okrese Liptovský Mikuláš, sa stal prednostom človek, ktorý je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva a chcem sa dotknúť jednej veci, pretože okrem iného tu bojujeme už nejaký čas s ochorením COVID-19, tak si predstavte, že tento pán váš, váš prednosta, ktorého, za ktorého nesie zodpovednosť ministerstvo vnútra a minister vnútra taktiež, verejne spochybnil na svojom facebookovom profile opatrenia, ktoré prijalo mesto Liptovský Mikuláš, nechcel ich rešpektovať pri vstupe do úradu, ponadával mestským policajtom, vedeniu mesta, svoj úrad nemal označený tak ako sa patrí, nuž a keď sme toto oznámili vám priamo a teda ministerstvu, odpoveďou na to je to, že k predmetnému upozorneniu uvádzame, že vec bola s inžinierom Jozefom Repaským, prednostom Okresného úradu Liptovský Mikuláš prejednaná a vzatá na vedomie. Ja by som chcel teda upriamiť pozornosť aj na túto stránku činnosti, ktorá je nedobre zmanažovaná a myslím si, že sú tam veľké rezervy a darmo bude niekto hovoriť o zodpovednosti za očkovanie a COVID, aj tu je v tých ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2021 15:31:00 - 15:33:00 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne. Sú to presne tri týždne, odkedy sme mali možnosť 1. septembra tohto roku si pripomenúť výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. No a poďme si to porovnať. Ako pamätáme si vystúpenie najvyšších ústavných činiteľov, respektíve aj predstaviteľov politických strán, a pamätáme si aj, čo povedali, akú ódu na ústavu, aké ódy na ústavu prednášali a dosť. A dneska to majú potvrdiť alebo zajtra. Pamätáme si, že HLAS – sociálna demokracia prijal Deklaráciu 1. septembra práve na Deň ústavy a som rád, že aj pán kolega Milan Mazurek oceňuje tento text, ktorý bol prečítaný Petrom Pellegrinim, našim predsedom, a že dostane určite podporu viacerých poslancov. A ja by som bol naozaj rád, keby dostal podporu celej snemovne, pretože ak teda už tu bolo povedané, čo znamená slovo demokracia, šibrinkujeme s týmto slovom hore-dole, ľud chce, aby bolo referendum, demokracia je vláda ľudu a tí, ktorí sa oháňajú slovom demokracia, by to mali rešpektovať. Takže uvidíme, ako to vlastne pri tom hlasovaní dopadne.
Mňa len napadá na záver taký jeden príklad, že včera sme tu mali pozvánku na rôzne semináre počas, aj počas zasadnutia parlamentu dokonca, bolo niečo o cyklistike a boli nejaké iné semináre, bývajú. Asi by sme sa zhodli na tom, že pokiaľ by bol vyhlásený seminár na tému demokracia, tak by sme možno aj prerušili schôdzu, aby niekto fundovaný povedal tým alebo presvedčil tých, ktorí toto slovo ešte nerozlúštili, aby ho rozlúštili.
Ďakujem pekne.
22. 9. 2021 14:32:58 - 14:34:58 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja uznávam, resp. rešpektujem názor pána poslanca kolegu Dostála, ktorý je dlhodobo známy a pamätáme si aj vyjadrenia, že rešpektovanie výsledku prípadného úspešného referenda zrejme nebude možné, hoci vieme, že referendum sa vyhlasuje rovno v Zbierke zákonov a to sa musí rešpektovať.
Chcem len pripomenúť, že, poukázať na čl. 2 ods. 1 prvej hlavy ústavy, ktorá hovorí presne toto: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom volebných zástupcov alebo priamo. Alebo priamo. To znamená, že tak isto ako my vykonávame vôľu občanov po voľbách, tak môžu občania priamo v referende rozhodnúť o tom, akým spôsobom si predstavujú ďalej riadiť Slovenskú republiku. Alebo sa tomu hovorí niekedy, že hlas ľudu, hlas boží.
Ja si myslím, že pokiaľ sa bude robiť odpor tomuto návrhu, ktorý predložili naši kolegovia a predčítal ho pán Matúš Šutaj Eštok, tak pôjde o nevyužitú príležitosť vlády aspoň o pár percent, čiastočne zvýšiť dôveryhodnosť, ktorá je tak mizivá, je už dneska pod 15 %. A na druhej strane ale asi nemôžeme toto očakávať, že sa vláda aspoň pokúsi o takúto nápravu svojej dôveryhodnosti. Zrejme bude radšej sa venovať obrane svojej pozície, na názor 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí sa vyslovili v petícii za referendum, neprihliada. Skúste ešte porozmýšľať.
22. 9. 2021 10:27:49 - 10:29:16 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predkladaného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
21. 9. 2021 17:51:12 - 17:53:12 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v dnešných spoločenských podmienkach sa veľmi cení značka. Slovenské národné povstanie je značkou, ktorá by mala byť každým Slovákom a každým poslancom mimoriadne vysoko cenená. Ja neviem, koľko by, ako by to bolo, keby sa mala oceniť aj v eurách. Nedávno sme si pripomenuli 77. výročie SNP, bola aj centrálna oslava, boli rôzne oslavy, boli oslavy veľké aj v Liptovskom Mikuláši za účasti najvyšších predstaviteľov obrany a teda na jednej strane deklarujeme túto našu, tento náš vzťah, na jednej strane vzývame veteránov, ktorí sa zúčastňujú týchto podujatí, na druhej strane, keď pán Strmeň dal takú výzvu, že aby sa predsa len porozmýšľalo o tom prevode, aby sa nerobili unáhlené kroky, vidíme, že výsledok asi bude opäť iný. Nie je zatiaľ isté, či bude zaradené múzeum pod Vojenský historický ústav, snáď aspoň bude samostatnou rozpočtovou organizáciou, ale čo je najhoršie, zdá sa, že budú jeho expozície, ktorých je viacero, nielen ten známy pamätník, ktorý máme pred očami, budú tieto pracoviská roztrhané na kusy. Podľa informácií, ktoré máme digitalizačné pracovisko, ktoré je jedinečné, ja osobne som mal možnosť si ho pozrieť, aj sme niečo v spolupráci s mestom robili, tak toto má pripadnúť napríklad Slovenskej národnej galérii. Neskutočné. Takže nieže len sa ide transformovať múzeum z jedného rezortu do druhého, ale sa ide aj roztrhať na kusy a pánboh ešte vie, čo za tým všetkým môže byť. Takže podporujeme návrh, ktorý predložil pán podpredseda parlamentu a dúfam, že nájde podporu všeobecne. Ďakujem.
21. 9. 2021 10:30:16 - 10:32:13 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Nikto nepochybuje o tom, že zákon o podpore najmenej rozvinutým okresov je účinný, potrebný a určite je prínos pre tie regióny, do ktorých potom táto pomoc smeruje. Ja si len kladiem otázku, že či pri tomto rozmýšľaní podpore do budúcnosti si niekto kladie otázku, že ako to vlastne vyzerá s tými medziregionálnymi rozdielmi. Bola zverejnená štatistika, možno ste si všimli, o výkonnosti regiónov. Tak ak je stovka priemer, Bratislava je na úrovni 250 ako mesta, bratislavské kraje na úrovni 180 až 190 a potom tak po tých krajoch to smerom na východ ide dole. A Prešovský a Košický kraje si myslím okolo 60 vo výkonnosti regiónov. Prevažná väčšina týchto okresov, o ktoré tu ide, je smerom na východ orientovaná a zdá sa mi, že teda tí, ktorí budú rozhodovať o tom do čoho, akým spôsobom podporiť tieto jednotlivé okresy by mali mať na pamäti aj tento parameter, ako pomôcť zvýšiť výkonnosť regiónov, pretože všetky opatrenia, ktoré sa pripravujú, vrátane tých teraz, ktoré sú veľmi medializované a komunikované o obmedzení napríklad hospodárení na lúkach, pasienkoch a podobne, smerujú k tomu, že v tých regiónoch to bude ešte len horšie ako doteraz. Čiže tá výkonnosť bude ešte viacej diferencovaná. Ďakujem pekne.
24. 7. 2021 17:34:52 - 17:36:38 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Tomáš Erik, hovoril si o o tých atakoch včerajších aj na stranu HLAS - sociálna demokracia. Myslím si, že uveriteľnosť je dôležitý fenomén pretože ak niekto by vedel počítať alebo vie počítať tak musel si byť vedomý toho, že ani keby sme tu boli bývalí všetci ani vtedy by sa nebolo nič zmenilo pri schvaľovaní postupu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Takže ono keď ľudia ak budú mať záujem prídu nato, že boli včera takýmto spôsobom podvedení informáciami od niektorých kolegov tak už mi sotva kto v budúcnosti uverí. No a potom je tá tolerancia, ktorej si hovoril, že sme proti povinnému očkovaniu, sme za dobrovoľné očkovanie. Chcem len potvrdiť, že spomínaš si aj ty mali sme pred krátkym časom také stretnutie nazvime to menežmentu našej politickej strany asi 40 ľudí, pán predseda sa spýtal tak pre informáciu, že nech zdvihne ruku ten kto je očkovaný. Musím vám povedať, že zhruba polovica rúk bola očkovaných polovica zatiaľ nie, takže vôbec z toho nikto nerobí tragédiu, je to každého osobná vec, je to každého osobný prístup ku svojmu zdraviu ku svojmu telu každý pozná najlepšie svoj zdravotný stav určite mnohokrát lepšie ako aj jeho ošetrujúci lekár. Takže potvrdil si to čo je blízke alebo čo je typické pre našu stranu, sme za dobrovoľnosť sme proti povinnému očkovaniu. Ďakujem pekne.
24. 7. 2021 15:48:29 - 15:50:02 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí reagovali. Ja by som chcel tiež poďakovať, že budeme mať nejakých pätnásť minút na návrhy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) po skončení tejto rozpravy, aby sme mohli sa skonsolidovať k hlasovaniu a ďakujem predovšetkým, ktorí budú hlasovať za tento pozmeňovací návrh, aby sa ďalej o tejto novelizácii zákona nerokovalo. V prípade, že by naozaj neprešiel, tak potom, samozrejme, budeme asi všetci svorne za, teda proti, proti prijatiu v prvom čítaní tohto návrhu zákona. Tie nedorozumenia, ktoré vznikli včera, naozaj bolo to hlasovanie veľmi, by som povedal, hektické. Bolo to pripravené hneď po nejakej rozprave, ktorá mala ešte pokračovať. Nuž stalo sa, ale to neznamená, že včera to bolo hlasovanie iba o skrátenom konaní. Takže ešte raz, ďakujem všetkým kolegom aj z opozície, ale dúfam, že aj z koalície, pretože snažíme sa argumentovať a tie argumenty sú úplne jasné. Pokiaľ naozaj by tento návrh zákona prešiel, hrozí nám to, čo som povedal a preto je dobré, keby sme tento, pokračovanie v rokovaní o tomto zákone zastavili. Ďakujem pekne.
24. 7. 2021 15:38:08 - 15:44:28 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja by som si dovolil v tejto rozprave nakoniec potom predložil ten procedurálny návrh a predtým by som ho chcel stručne uviesť. Pozmeňujúci.
V súlade s rokovacím poriadkom § 73 ods. 3 písmeno b). Takže ak dovolíte, môžem skonštatovať, že vláda dnes pretláča v parlamente zákon, ktorý vytvára občanov dvoch kategórií, jednu tvoria zaočkovaní a tí, ktorí si môžu dovoliť nepretržité PCR testovania a druhú všetci ostatní. Niekto včera viackrát použil aj taký termín, že tu máme akýsi bianco šek na to, čo sa do budúcnosti môže udiať. Ma rušia niektorí...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím, páni poslanci, pani poslankyne o pokoj.

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
Nevšímam si dobre.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nech sa páči, môžete pokračovať.

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
Takže ja súhlasím s hodnotením tohto návrhu zákona, ktorý sa dá presne citovať. Je to návrh, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2020 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a tak ďalej, že je to vlastne vystavenie akéhosi bianco šeku na niečo čo dopredu nevieme ani možno predvídať.
Možno ste si všimli v rozprave, že sa odvolávajú viacerí kolegovia v tejto rozprave na rôzne dáta, rôznych médií svetových a ja by som chcel upozorniť, že aj my máme niektoré informácie z niektorých médií, ktorí pozorne, pozorne sledujú vývoj na Slovensku v Slovenskom parlamente a tak trošku aj s iróniou komentujú to, čo sa tu pripravuje.
Pre nás je absolútne neprijateľné, aby boli ľudia ekonomickými a sociálnymi nástrojmi tlačení iba k očkovaniu. Očkovanie musí byť vecou rozhodnutia každého občana po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu a posúdenia a pozitív a rizík očkovania. Každý sa musí rozhodnúť slobodne a za toto rozhodnutie musí niesť zodpovednosť. Vláda pri očkovaní od začiatku roku premárňovala jednu príležitosť za druhou, zvýšiť úroveň zaočkovanosti na Slovensku.
Vláda totálne premrhala príležitosť zvýšiť zaočkovanosť vtedy, keď bola situácia na Slovensku kritická a väčšina okresov bola v COVID automate čiernych. Na poplach bije dnes, kedy je pandémia na svojom minime. Všetky Slovenské okresy sú zelené a ľudia si užívajú leto bez obmedzení. Niet sa čo čudovať, že čakáreň na očkovanie je prázdna a ľudia sa na opatrenia vlády pozerajú s maximálnou nedôverou.
Vláda nás dnes presviedča, že nezaočkovaní ľudia sú podradnou vrstvou, ktorá nemá právo na ďalšiu ekonomickú a sociálnu existenciu. Mnohí pritom očkovanie odmietajú napríklad preto, že v ničom neveria súčasnej vláde a vzhľadom na jej výkon sa im nikto ani nemôže čudovať. Ďalší majú medicínske indikácie, ktoré im zaočkovanie neumožňujú a napokon mnoho ďalších ľudí sa slobodne rozhodlo, že uprednostnia inú ochranu svojho zdravia ako očkovanie a budú za to niesť plnú zodpovednosť.
Už tu bolo povedané o rezolúcii Rady Európy, ja by som chcel pripomenúť stanovisko svetovej zdravotníckej organizácie, že v opatreniach proti COVID-u musia mať rovnaké podmienky zaočkovaní, ľudia testovaní PCR testom a tí, ktorí prekonali chorobu. Slovenská vláda tieto pravidlá nerešpektuje a svoje vlastné zlyhania zakrýva tak, že ľudí tlačí k očkovaniu neprijateľnými metódami. Ako príklad možno by som si dovolil uviesť, že dnes sa berie ako samozrejmosť a bolo to tu niekoľkokrát povedané, že ľudia druhej kategórie alebo nezaočkovaní nazvime ich, si môžu podľa skúseností z prvej aj druhej vlny pandémie na Slovensku bez problémov nakúpiť potraviny a lieky. Tam nebol prístup obmedzený, možno s výnimkou nejakých seniorov.
Keďže návrh zákona, ale neobsahuje žiadny indikatívny zoznam prevádzok, ktoré príslušné, ktoré budú prístupné obom skupinám alebo kategóriám občanov Slovenskej republiky, ľahko sa môže sťať, že tá druhá kategória o ktorej hovorím, občanov Slovenskej republiky bude možno hladovať a možno sa nebude môcť ani liečiť.
Pre tieto a ďalšie dôvody ktoré boli v rozprave komunikované a ktoré som aj uviedol, by som si dovolil predložiť na záver môjho krátkeho vystúpenia jeden návrh, ktorý znie takto:
Vážený pán predsedajúci, v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 ods. 3 písmeno b) podávam návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Prosím, aby o tomto návrhu bolo potom príslušne hlasované. Ďakujem pekne.
24. 7. 2021 9:39:59 - 9:41:57 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel pánovi kolegovi Dostálovi len pripomenúť, že SaS je súčasťou vládnej koalície. Je nezodpovedné, pán kolega, ak sa snažíte vnútiť svojimi vystúpeniami dojem, že za účinný boj s ochorením COVID-19 má byť zodpovedná opozícia. Taktiež hovoríte o populizme. A ja nepovažujem za populizmus, keď hovoríme, ako HLAS – sociálna demokracia, že očkovanie má byť dobrovoľné. Populizmus vyzerá predsa úplne ináč.
Zabúdate tiež na to, že od začiatku vakcinácie urobil, nazvime to, vakcinačný manažment, kvantum pochybení, preto je taká situácia, ako je. V čase, keď sa ľudia chceli očkovať, keď to začínalo, začiatkom tohto roku, koncom minulého, bolo kvantum obmedzení, raz do 65 rokov, raz do 40 rokov, taká vakcína, ľudia si nemohli vybrať, akou vakcínou sa chcú zaočkovať podľa svojho vlastného uváženia. Až na naliehanie strany HLAS – sociálna demokracia, jej predstaviteľov, iste ste to zaregistrovali na tlačových konferenciách, pán minister Lengvarský pristúpil k tomu, že zaviedol systém, aby si ľudia mohli vakcínu vybrať, ktorou sa chcú alebo ktorou sa nechcú očkovať.
Takže dnes, keď je situácia, nazval by som to COVID pohoda, celé Slovensko je zelené, chceme naďalej obmedzovať, chceme naďalej obmedzovať prevádzky, chceme dať, púšťať žilou cestovnému ruchu a chceme, aby sa do budúcnosti prijal nejaký zákon, ktorý dneska presne neurčuje, ako to vlastne bude vyzerať.
Takže toľko, ďakujem.
1. 7. 2021 16:56:55 - 16:58:55 32. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, ďakujem za slovo. Ja by som chcel upriamiť pozornosť prekladateľov, ktorých je viacero, že majú to naozaj veľmi ťažké, pretože už z tých prvých dvoch vystúpení pána kolegu Takáča a Suju, a bude nasledovať vystúpenie v rozprave pána kolegu Filipa Kuffu, to sú ľudia, ktorí žijú v regiónoch a majú svoje skúsenosti a majú svoje dáta, ktoré tu počúvame a mali by ste to brať do úvahy aj tie návrhy, ktoré predkladajú, že by sa mal tento návrh zákona stiahnuť. A nech podlieha riadnemu pripomienkovaciemu konaniu.
Tie dáta, ktoré tu predkladajú, potvrdzujú to, že ten zákon, ten návrh zákona naozaj bazíruje na dátach, ktoré asi nie sú celkom správne, pretože keď hovoríme o drevospracujúcom priemysle na Slovensku, mohol by som vám menovať kvantum významných firiem, ktoré pôsobia či už v regióne Liptov alebo iných regiónoch. Poznám jednu firmu v Rajeckých Tepliciach, ktorá vyrába prierezy na okná a dvere a je unikátna, je najväčším konkurentom celoeurópskom meradle.
Toto všetko možno by bolo treba brať do úvahy okrem tých vecí, ktoré sa týkajú zamestnanosti a podobne.
Takže a tiež som zachytil náznak kritiky od pána kolegu Mičovského, bývalého ministra pôdohospodárstva, ktorý je dokonca lesník a tiež má zrejme vystúpenie skôr kritické ako, ako pozitívne.
Takže ja by som sa chcel tiež prihovoriť ako navrhoval pán kolega Suja, aby sa predsa len, aby sme sa vrátili z kratšej cesty a riadne to premysleli.

Deň v parlamente

<- ->