Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 15:16:29 - 15:18:01 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22. 6. 2021 15:05:41 - 15:12:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofronko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l odsek 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,"
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia."
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
A po 3, nakoniec v K ČI. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za doterajší odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie nasledovne:
"(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3."
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som.
22. 6. 2021 15:05:41 - 15:12:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofronko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l odsek 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,"
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia."
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
A po 3, nakoniec v K ČI. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za doterajší odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie nasledovne:
"(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3."
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som.
22. 6. 2021 15:05:41 - 15:12:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofronko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l odsek 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,"
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia."
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
A po 3, nakoniec v K ČI. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za doterajší odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie nasledovne:
"(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3."
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som.
22. 6. 2021 15:05:41 - 15:12:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofronko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l odsek 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,"
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. K Čl. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia."
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
A po 3, nakoniec v K ČI. 1, bod 22
V bode 22, § 161l sa za doterajší odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie nasledovne:
"(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3."
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som.
22. 6. 2021 14:43:39 - 14:46:42 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22. 6. 2021 14:25:23 - 14:27:20 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, Erik, vo svojom príspevku si správne uviedol, že tieto, tento projekt obedov zadarmo vychádza aj z medzinárodných skúseností. Vieme, že mnohé krajiny, predovšetkým severské, kde sa často obracia naša pozornosť, napríklad Fínsko a podobne, majú tento systém zavedený už dávno. Pravdupovediac, mali mestá a obce s ním pri úvode, uvádzaní tohto projektu problémy, potrebovali investovať, ale pribudli nové pracovné miesta a výsledok bol ten, že v tom období od 1. septembra do konca roku 2019 narástol počet obedov o 25 až 27 %, čo je veľmi významné. Školy, riaditelia škôl, školských jedální a spolu s rodičmi si zvykli na ten manažment, ktorý bolo si potrebné osvojiť a fungovalo to. Deti sa socializovali a naozaj je teraz len otázka dúfať v to, že daňovo-bonusoví rodičia v čo najväčšom počte budú uprednostňovať obedy zadarmo. Mám čerstvú informáciu aj zo včera, keď som bol na jednej škole, že mnohí tak aj urobia. To znamená, že možno bolo zbytočné robiť toto kolečko, pretože oni, rodičia uprednostňujú, aby deti obedovali a ten systém bol dobrý. Nuž a naozaj treba len pripomenúť, že táto oprava opráv je tu už niekoľkýkrát, aj minulý týždeň sme opravovali minerálne oleje, ktoré boli poznamenané určitou nekvalitou legislatívy prijatou pred pár mesiacmi. Samozrejme, že tento, tento návrh podporíme, pretože je dobrý pre deti. Ďakujem pekne.
11. 5. 2021 16:38:04 - 16:39:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja by som na vystúpenie pána kolegu Ferenčáka chcel nadviazať na to čo hovoril môj predchodca pán poslanec Susko, že tiež by som možno privítal, aby sa dospelo k nejakej dohode medzi týmito dvoma v zásade teda podobnými návrhmi alebo skoro rovnakými s tými odlišnosťami, ktoré boli povedané. Možno by to bolo prvý taký opozičný návrh, ktorý je účelový a prešiel by. Viete, naozaj samosprávy sa boria od začiatku kedy dostali do vienka miestne komunikácie, chodníky, cesty účelové alebo verejné s investičným dlhom a iste by vedeli porozprávať kolegovia primátori a starostovia, majú to spočítané koľko na existujúcich pasportovaných miestnych komunikáciách je naviazaného investičného dlhu. Nebránim, nemali by sme sa brániť ani tejto iniciatíve, ktorá je tuná na stole pretože môže sa vyskytnúť jednotlivé prípady kde by sa dala uplatniť, ja ho tiež vítam. Ale malo by to byť vykonateľné a, a potrebné. Chcem teda povedať, že ja by som rád podporil ten návrh, ktorý predniesol pán Ferenčák a je podobný s tým, ktorý pani Kozelová navrhla ale myslím si, že je realizovateľnejší v praxi. Takže asi toľko, ďakujem pekne.
11. 5. 2021 15:17:15 - 15:18:44 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Chcem oceniť, pán predseda výboru poľnohospodárskeho a pre životné prostredie aj ten príklad, ktorý si použil. Ja si pamätám, keď sa menilo povinné členstvo v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore na nepovinné, a ten dopad je presne taký ako si ho pomenoval, poľnohospodárstvo nie je samospráva poľnohospodárska nie je jednotná, a preto tie záujmy sa tam bijú jeden s druhým a konečný výsledok vieme aký je. Ja by som preto chcel upozorniť na to, o čom tu celý čas rozprávame, práve na tých šesť bodov, ktoré obsahuje petícia a jej požiadavky, hlavne na ten druhý, ktorý hovorí: "Poľovníctvo bude organizované, teda aby sa v tom zákone pripravovanom, natrvalo zabezpečili, zaručili najmä, a to teda ten bod dva, poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy, a to by možno mal byť taký odkaz pre tú budúcu dvojdňovú debatu, alebo aj pre ten seminár v kinosále, že to by sme mali mať na pamäti, aby sme, aby teda sa vytvorili také podmienky pre ďalší rozvoj poľovníctva na Slovensku, ktoré zaručia jeho optimálne fungovanie so všetkými faktormi, o ktorých sme hovorili.". Ďakujem pekne za to, že si to takto pomenoval.
11. 5. 2021 14:36:15 - 14:38:15 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja na vystúpenie kolegu Pročku by som chcel no len, možno pár poznámok z vlastnej skúsenosti. Ja som už dlhé obdobie, viac než tridsať rokov, aby som nebol presný, členom jedného poľovníckeho združenia v Liptove, tak ako boli tie poľovnícke združenia, väčšinou aj sa zachovali. Pokiaľ nás bolo v roku 90 tridsať, dneska nás je už tridsať šesť. Je to úžasná partia ľudí od čakateľov, je ďalších desať, od osemnásť dvadsať rokov až po dôchodcov, už ľudí, ktorí naozaj prežili s poľovníctvom celý život a robia všetky tie veci, ktoré musia robiť. A lebo ak si poľovník, vieš čo to obnáša sa vystrojiť a vyzbrojiť, ako sa stať členom poľovníckeho združenia a nie je jednoduché plniť si povinnosti v tom revíry, kŕmenie, brigády a hlavne plniť potom aj plán lovu a chovu, alebo chovu a lovu, aby som bol presný. Nemali by sme asi tak jednoznačne, aj keď samozrejme existujú tie tzv. režijné revíry, treba pomenovať kde sú, koľko ich je, ako sa s nimi nakladá, akú majú funkciu a tak ďalej. Ale väčšinou to poľovníctvo je združované v poľovníckych združeniach, ktoré plnia svoju aj sociálnu funkciu, aj takú nejakú ochranársku, environmentálnu presne tie veci, o ktorých aj hovorí tá petícia, sa stále budem k tej petícii vracať, pretože tá petícia má hlavu a pätu. A chcem poopraviť, nechal som sa trošku uniesť v tom prvom vystúpení, že samozrejme, že petícia požaduje, aby sa v tom zákone, ktorý sa pripravuje, v novelizácii zákona, ktorý samozrejme bude reflektovať súčasnú dobu, aby sa objavili tie veci, ktoré tam sú. Viete, tá komora nemá len tie organizačné povinnosti, ale napríklad reprezentuje aj do zahraničia. Tam má kopu funkcií a na to potrebuje... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 5. 2021 14:14:19 - 14:16:20 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať kolegyni Vaľovej za naozaj veľmi precízny prehľad o vývoji organizácie poľovníctva na Slovensku alebo na území dnešného Slovenska, pretože siaha to až do 19. storočia odkiaľ začala.
A to z jedného prostého dôvodu, že dáta sú vždy pri nejakom rozhodovaní asi najdôležitejšie a na to by som chcel upriamiť pozornosť, že síce môžu byť, môžu mať rôzne skupiny, jednotlivci rôzne želania, ale dáta sú podstatné. A dáta hovoria, aj tak ako tu boli prezentované o výhodnosti existencie poľovníckej samosprávy. Veď komorový systém je na Slovensku úplne bežný v rôznych oblastiach, či už je to advokátska komora, komora architektov, poľnohospodárska komora a podobne.
Neviem, prečo by nemala existovať a preukázala svoju životaschopnosť práve aj Slovenská poľovnícka komora. A tak ako sa málo sa vraciame k tomu k samotnému textu petície, ale keď si ho začnete, začnete čítať ten petičný text, tak začína to vlastne práve tým poukázaním na to, že ide o poľovnícky jednotnú poľovnícku samosprávu ako rešpekt, ktorá rešpektuje princípy občianskej spoločnosti. Nuž ja som myslel, že žijeme v občianskej spoločnosti a dúfam, že keď sa táto diskusia zdarne dotiahne dokonca k tejto petícii ktorú podpísalo ak máme 63-tisíc poľovníkov, vyše 150-tisíc ľudí, tak naozaj je to významné a mali by sme to brať naozaj vážne a na vedomie.
Dúfam teda, že sa zopakuje situácia z roku 2002, 2003, kedy na základe petície sa stiahol návrh zákona, ktorý by o tom hovoril.
10. 5. 2021 15:02:00 - 15:04:01 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Lehotský, vy ste si tak pospomínali hlavne na dvoch pánov, ktorého, ktorých mená ste vyslovovali so železnou pravidelnosťou, pán Fico, pán Pellegrini, a stále dookola. A spomínali ste si aj na to, že za smrť Jána a Martiny sú určení jasní zodpovední a hlavne tých, ktorých ste pomenovali. Len keby ste si tak spomenuli na ďalšie veci možno, ktoré ste akoby opomenuli.
Chcem sa spýtať, či si spomínate, kto to vlastne rozviazal ruky tej polícii, ktorá už od roku 2019 začala, ešte možno aj skôr, pripravovať veci, ktoré sa následne stali. Viete, kedy bola zadržaná vami spomínaná pani Janovská? Spomeňte si, to bolo ešte pred tým, než prišla táto vláda k moci. Spomínate si na to, keď po tragickej smrti hrdinu generála Lučanského, ktorý, ako tu bolo povedané, zavieral veľkých mafiánov, ktorí boli hrdlorezi, a keď po jeho smrti sa zavraždil, samovraždil bývalý príslušník SIS pán Böhm, ktorý bol najskôr zavretý, potom bol pustený, zabudli mu zobrať zbrane.
Takže to by som vám len chcel pripomenúť a pripomenúť vám ešte jedno, že či si, či máte v podvedomí tú skutočnosť, že viac než 80 % ľudí vyslovuje nedôveru tejto vláde v prieskumoch, čo je úplne jasné, ale aj z praxe to vieme, keď chodíme po teréne.
No a úplne na záver. Viete, spomínali len dva subjekty, je málo. „A predsa sa točí“ je taká pieseň od Elánu, možno by bolo dobré si ju... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
6. 5. 2021 16:15:38 - 16:17:18 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
6. 5. 2021 10:10:36 - 10:12:30 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za obe faktické poznámky. Pani poslankyňa Pleštinská, plne sa stotožňujem s tým, aby z hľadiska súčasnej, súčasnej praxe a aj z hľadiska zistení NKÚ o pozícii hlavných kontrolórov, tak ako sa v správe uvádza. Možno nejakým metodickým, metodickým spôsobom alebo nejakým iným spoločne možno s Úradom vládneho auditu vstúpili do tohto procesu. Lebo naozaj nepoznám primátora mesta alebo starostu obce, ktorý by chcel vedome niečo, niečo škodiť to tej obci alebo vedome zneužívať verejné zdroje. Možno česť výnimkám, aby som bol korektný.
Ale skôr my vidíme pozíciu hlavného, hlavných kontrolórov ako pomocníkov, ktorí by mali byť pri tejto napĺňaní všetkých služieb, ktoré mesto, obec robí.
Takže áno, aj tie naše stavovské organizácie sa takto asi snažia a musím potvrdiť to, čo povedal pán kolega Ferenčák, že ten vzťah by mal byť vyvážený, ten systém vzájomných bŕzd a protiváh ako sme si, sme si to vznikli, zvykli nazvať by tu mal byť a nemalo by sa jednoducho používať na vymáhanie nejakých výsledkov nejakej objektívnej pravdy, nejaké kladivo. Keď mám trošku viac poslancov ako primátor, tak ideme používať kladivo a nie rozhovor. Tie rozhovory sú v tejto dobe nejako čoraz ťažšie ako by niektorí boli na inej vlnovej dĺžke a nie na tej, ktorá by mala byť práve zameraná na službu obyvateľom mesta, obce alebo občanom Slovenska ako takým.
Ďakujem pekne.
6. 5. 2021 9:53:49 - 10:07:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2020 v tejto podobe, ale aj v podobe našej tlače. Pretože sa niektoré časti správy zaoberajú výsledkami kontrol, ktoré prebiehali v samosprávach, dovoľte mi, aby som z pohľadu aj primátora mesta a člena predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska na niektoré zareagoval. Možno sa s mojím hodnotením stotožnia aj predstavitelia samospráv, ktorí sú početne zastúpení aj tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Nielen formálna stránka správy, ale predovšetkým jej obsah v jednotlivých kapitolách svedčia o tom, že kvalita práce Najvyššieho kontrolného úradu sa dostala na vysokú úroveň o čom svedčia nielen jednotlivé zistenia, ale aj návrhy pre legislatívu i odporúčania pre orgány verejnej správy či iných subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať
===== ... subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať objektívne. Komunikácia úradu s orgánmi verejnej správy, s mestami a obcami je na vysokej úrovni. V blízkej minulosti musím povedať, že úrad viac komunikoval aj verejne. Je možné, že z dôvodu mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame, sa orientuje viac do online priestoru. Rád by som zareagoval na tri oblasti, o ktorých správa pojednáva. V kapitole 342 hodnotí, ako hospodárila územná samospráva. Tu na vzorke v minulom roku na vzorke dvanástich vybraných miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja vrátane mesta Liptovský Mikuláš sa zamerala na kontrolu nakladania s majetkom obcí, hodnotila postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v rokoch 2016 - 2019. Na základe zistených skutočností odporúča NKÚ ministerstvu financií legislatívne zmeny pri uplatňovaní inštitútu osobitného zreteľa a zavedenie sankcie neplatnosti právneho úkonu za nedodržanie procesných ustanovení zákona o majetku obcí, či VÚC. Výsledky kontrol v jednotlivých samosprávach majú prerokovávať obecné a mestské zastupiteľstvá a o prerokovaní informovať NKÚ. V tlačovej správe NKÚ k tejto agende je mesto Liptovský Mikuláš uvedené ako príklad dobrej praxe v tomto smere. Potvrdil to aj pán podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy na ostatnom rokovaní predsedníctva ZMOS-u, čo ma teda osobne veľmi potešilo. Je to teda zverejnené aj na stránke NKÚ.
Čo sa však stalo v mestskom zastupiteľstve? Tu chcem tak trošku navodiť atmosféru alebo vašu pozornosť orientovať na to, čo sa môže stať v zastupiteľstvách, keď si nie všetci poslanci uvedomujú svoju zodpovednosť, častokrát možno aj trestoprávno, ale to teraz nechcem do toho zachádzať, voči mestu, voči orgánom, inštitúciám ktoré s mestom nejakým spôsobom komunikujú, v tomto prípade s NKÚ. Toto, tento prístup prekvapil takpovediac aj vedúceho kontrolnej skupiny, pretože časť poslancov, ktorých je tesná nadpolovičná väčšina sa rozhodlo, že správu o výsledku kontroly, ktorá bola predložená na mestskom zastupiteľstve, hlasovaním vylúčila z programu. Uznesenie nebolo prijaté. My nemáme, čo poslať na NKÚ, akurát sa domáhame nejakého, nejakej informácie, čo s tým urobiť alebo ako s tým naložiť. Predpokladám, že to bude čoskoro dokomunikované. Toto sa ešte kontrolórovi, ktorý s nami komunikuje z kontrolnej skupiny, nestalo. Čo je podstatné pri týchto kontrolách, ktoré vykonáva Najvyšší kontrolný úrad, toto by som chcel potvrdiť a mali by sme si možno brať príklad pri našich niektorých vystúpeniach, že najskôr si stanoví plán potom robí hĺbkové analýzy, získava dáta. Získava dáta a až na základe tých dát proste vyhodnotí situáciu a odporúča niečo pre legislatívu, možno niekedy podá nejaké podanie niekde inde, ale takto by sme mali postupovať všeobecne.
Čo sa týka tej druhej oblasti, ktorú by som chcel spomenúť je to, že Najvyšší kontrolný úrad konštatuje pri komentovaní kontrolných zistení zlyhanie vnútorného kontrolného systému, preto sa mu v správe aj primerane venuje. NKÚ na základe výsledku analýzy, ktorú vykonal vo všetkých samosprávach, odporučil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky opraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Tu by som chcel povedať, že tieto legislatívne zmeny sú veľmi aktuálne a nesmierne aj potrebné. Prečo to hovorím? My sme pred niekoľkými mesiacmi tu v Národnej rade riešili zmenu zákona o obecnom zriadení, kde sme, kde Národná rada prijala rozhodnutie, že pri tom, keď sa vyskytnú nejaké problémy a hlavný kontrolór si neplní svoje povinnosti vedúceho zamestnanca, tak vtedy by mali byť na jeho odvolanie stanovené dôvody, čo dovtedy v zákone nebolo, teraz to už tam je.
Žiaľ, v dikcii zákona zostalo slovo, že na základe týchto dôvodov mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ale zrejme do budúcnosti by bolo potrebné, aby to bolo úplne jednoznačné, malo by tam byť slovo ´odvolá´, odvolá, pretože ak, ja to potom spomeniem aj konkrétne, ak sa preukáže exaktne, že si tie svoje základné povinnosti neplní a vnútorný kontrolný systém je takto neúčinný, tak v tom prípade by mala byť povinnosť tých, ktorí ustanovia hlavného kontrolóra, to znamená mestské zastupiteľstvo. Tam nemá ani primátor mesta možnosť, keď vidí, že tá budúcnosť je neistá, ani nepodpíše uznesenia, ja som taktiež nepodpísal uznesenie, ale to neznamená, že to uznesenie neplatí. Uznesenie platí nadpolovičnou väčšinou, aj keď to primátor mesta nepodpíše. Takto to proste funguje.
No a okrem sprísnenia kritérií úrovne dosiahnutého vzdelania, tak ako to navrhuje v legislatíve Najvyšší kontrolný úrad, by snáď bolo ešte potrebné dorobiť do tej legislatívy, aby kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý bude schvaľovaný v zastupiteľstve, prešiel určitou skúškou spôsobilosti, nazvime to, my sme to komunikovali aj s pánom predsedom pred časom a myslím si, že to je naozaj veľmi potrebné, a ktorá by mala zaručovať, táto skúška spôsobilosti, aj odbornú, odborný, a dokonca ja by som povedal v niektorých prípadoch aj psychologický rozmer. A mal by byť vytvorený záväzný systém priebežného vzdelávania končiaceho sa skúškou. Legislatíva sa mení, život ide stále ďalej a hlavný kontrolór, ktorý je potrebný v obci a meste a v každej inej inštitúcii, ktorá sa, ktorá používa verejné zdroje, tak takýto systém by mal byť jednoducho nastolený.
Ja teraz poviem taký, taký príbeh, jeden príbeh kontrolóra, ktorý bol v okresnom meste schválený mestským zastupiteľstvom po tom, ako ten predošlý predčasne skončil, na 80-percentný úväzok, podotýkam, bol schválený 4. 6. 2020. Tak po prvé, takýto, tento kontrolór dodnes nepodpísal pracovnú zmluvu. On je zamestnanec podľa zákona, nepodpísal pracovnú zmluvu, hoci mu bola predložená. Tento hlavný kontrolór nevykonal za jedenásť mesiacov dodnes žiadnu kontrolu s výnimkou jednej, ktorá bola už pripravená pri jeho nástupe. Hlavný kontrolór platne nepredložil, nie je teda ani schválený, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Hlavný kontrolór nepredložil do 60 dní po ukončení roka, čo je jeho jedna z jeho ďalších povinností, hlavných, ani dodnes predložil, správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Hlavný kontrolór "sa ukázal" v robote od 1. 1. tohto roku dodnes zhruba trikrát asi na pár minút. Čo s tým? Je zrejmé, že takéto závažné veci sú hrubým porušením pracovných povinností vedúceho zamestnanca alebo zamestnanca, hoci už dvakrát navrhoval prednosta mestského úradu, ktorý tento stav nejakým spôsobom reflektuje a nie je to dobré, jednoducho sa nerobí tak, ako sa má. My sme si síce vytvorili odbor vnútorného auditu ako čiastočnú náhradu, aby sme aspoň niečo zachytili, ale to nestačí. Čiže dvakrát bolo prerokovanie odvolania kontrolóra neúspešné. Musíme to riešiť.
V tretej veci, v tretej oblasti by som sa ešte krátko dotkol tej časti správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa dotýka kontroly slovenskej inšpekcie, resp. kontroly skládkovania, ak to tak môžem nazvať a tu chcem povedať, že naozaj táto agenda na Slovensku je veľmi aktuálna. My sami u nás v regióne máme jeden prípad, ktorý nepodliehal tak, nepodliehal tejto kontrole. Tam slovenská inšpekcia, musím povedať, konala veľmi promptne už dávnejšie, udelila pokutu, nariadila znovu uzavrieť skládku, ktorá bola predčasne zle uzatvorená, sú na to jasné dôkazy a mesto stojí jej prevádzkovanie v takom stave, v akom je, značné zdroje každý rok a je ohrozené životné prostredie. Skôr iné orgány zatiaľ nekonali, uvidíme, ako to bude ďalej, pretože je tá situácia nepríjemná a my si životné prostredie, samozrejme, vážime a chceme mu napomôcť aj takýmto spôsobom, ale stotožňujem sa s tým, čo napísal, napísal do správy Najvyšší kontrolný úrad, ktorú nám predložil jeho predseda, kde upozorňuje smerom ku skládkam ministerstvo životného prostredia na nutnosť prijatia oparení na riešenie dlhoročne pretrvávajúcich problémov starých skládok odpadu. NKÚ odporúča tiež Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie žiadať od ministerstva životného prostredia nápravu, hlavne vypracovanie právnej analýzy prekážok pri vynucovaní environmentálneho práva. S týmto sa možno len stotožniť a myslím si, že tie závery sú veľmi trefné a poukazujú na potrebu meniť buď legislatívu alebo podnietiť konanie štátnych úradov alebo ministerstiev tak, ako by konať mali.
Ďakujem pekne.
6. 5. 2021 9:53:49 - 10:07:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2020 v tejto podobe, ale aj v podobe našej tlače. Pretože sa niektoré časti správy zaoberajú výsledkami kontrol, ktoré prebiehali v samosprávach, dovoľte mi, aby som z pohľadu aj primátora mesta a člena predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska na niektoré zareagoval. Možno sa s mojím hodnotením stotožnia aj predstavitelia samospráv, ktorí sú početne zastúpení aj tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Nielen formálna stránka správy, ale predovšetkým jej obsah v jednotlivých kapitolách svedčia o tom, že kvalita práce Najvyššieho kontrolného úradu sa dostala na vysokú úroveň o čom svedčia nielen jednotlivé zistenia, ale aj návrhy pre legislatívu i odporúčania pre orgány verejnej správy či iných subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať
===== ... subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať objektívne. Komunikácia úradu s orgánmi verejnej správy, s mestami a obcami je na vysokej úrovni. V blízkej minulosti musím povedať, že úrad viac komunikoval aj verejne. Je možné, že z dôvodu mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame, sa orientuje viac do online priestoru. Rád by som zareagoval na tri oblasti, o ktorých správa pojednáva. V kapitole 342 hodnotí, ako hospodárila územná samospráva. Tu na vzorke v minulom roku na vzorke dvanástich vybraných miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja vrátane mesta Liptovský Mikuláš sa zamerala na kontrolu nakladania s majetkom obcí, hodnotila postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v rokoch 2016 - 2019. Na základe zistených skutočností odporúča NKÚ ministerstvu financií legislatívne zmeny pri uplatňovaní inštitútu osobitného zreteľa a zavedenie sankcie neplatnosti právneho úkonu za nedodržanie procesných ustanovení zákona o majetku obcí, či VÚC. Výsledky kontrol v jednotlivých samosprávach majú prerokovávať obecné a mestské zastupiteľstvá a o prerokovaní informovať NKÚ. V tlačovej správe NKÚ k tejto agende je mesto Liptovský Mikuláš uvedené ako príklad dobrej praxe v tomto smere. Potvrdil to aj pán podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy na ostatnom rokovaní predsedníctva ZMOS-u, čo ma teda osobne veľmi potešilo. Je to teda zverejnené aj na stránke NKÚ.
Čo sa však stalo v mestskom zastupiteľstve? Tu chcem tak trošku navodiť atmosféru alebo vašu pozornosť orientovať na to, čo sa môže stať v zastupiteľstvách, keď si nie všetci poslanci uvedomujú svoju zodpovednosť, častokrát možno aj trestoprávno, ale to teraz nechcem do toho zachádzať, voči mestu, voči orgánom, inštitúciám ktoré s mestom nejakým spôsobom komunikujú, v tomto prípade s NKÚ. Toto, tento prístup prekvapil takpovediac aj vedúceho kontrolnej skupiny, pretože časť poslancov, ktorých je tesná nadpolovičná väčšina sa rozhodlo, že správu o výsledku kontroly, ktorá bola predložená na mestskom zastupiteľstve, hlasovaním vylúčila z programu. Uznesenie nebolo prijaté. My nemáme, čo poslať na NKÚ, akurát sa domáhame nejakého, nejakej informácie, čo s tým urobiť alebo ako s tým naložiť. Predpokladám, že to bude čoskoro dokomunikované. Toto sa ešte kontrolórovi, ktorý s nami komunikuje z kontrolnej skupiny, nestalo. Čo je podstatné pri týchto kontrolách, ktoré vykonáva Najvyšší kontrolný úrad, toto by som chcel potvrdiť a mali by sme si možno brať príklad pri našich niektorých vystúpeniach, že najskôr si stanoví plán potom robí hĺbkové analýzy, získava dáta. Získava dáta a až na základe tých dát proste vyhodnotí situáciu a odporúča niečo pre legislatívu, možno niekedy podá nejaké podanie niekde inde, ale takto by sme mali postupovať všeobecne.
Čo sa týka tej druhej oblasti, ktorú by som chcel spomenúť je to, že Najvyšší kontrolný úrad konštatuje pri komentovaní kontrolných zistení zlyhanie vnútorného kontrolného systému, preto sa mu v správe aj primerane venuje. NKÚ na základe výsledku analýzy, ktorú vykonal vo všetkých samosprávach, odporučil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky opraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Tu by som chcel povedať, že tieto legislatívne zmeny sú veľmi aktuálne a nesmierne aj potrebné. Prečo to hovorím? My sme pred niekoľkými mesiacmi tu v Národnej rade riešili zmenu zákona o obecnom zriadení, kde sme, kde Národná rada prijala rozhodnutie, že pri tom, keď sa vyskytnú nejaké problémy a hlavný kontrolór si neplní svoje povinnosti vedúceho zamestnanca, tak vtedy by mali byť na jeho odvolanie stanovené dôvody, čo dovtedy v zákone nebolo, teraz to už tam je.
Žiaľ, v dikcii zákona zostalo slovo, že na základe týchto dôvodov mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ale zrejme do budúcnosti by bolo potrebné, aby to bolo úplne jednoznačné, malo by tam byť slovo ´odvolá´, odvolá, pretože ak, ja to potom spomeniem aj konkrétne, ak sa preukáže exaktne, že si tie svoje základné povinnosti neplní a vnútorný kontrolný systém je takto neúčinný, tak v tom prípade by mala byť povinnosť tých, ktorí ustanovia hlavného kontrolóra, to znamená mestské zastupiteľstvo. Tam nemá ani primátor mesta možnosť, keď vidí, že tá budúcnosť je neistá, ani nepodpíše uznesenia, ja som taktiež nepodpísal uznesenie, ale to neznamená, že to uznesenie neplatí. Uznesenie platí nadpolovičnou väčšinou, aj keď to primátor mesta nepodpíše. Takto to proste funguje.
No a okrem sprísnenia kritérií úrovne dosiahnutého vzdelania, tak ako to navrhuje v legislatíve Najvyšší kontrolný úrad, by snáď bolo ešte potrebné dorobiť do tej legislatívy, aby kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý bude schvaľovaný v zastupiteľstve, prešiel určitou skúškou spôsobilosti, nazvime to, my sme to komunikovali aj s pánom predsedom pred časom a myslím si, že to je naozaj veľmi potrebné, a ktorá by mala zaručovať, táto skúška spôsobilosti, aj odbornú, odborný, a dokonca ja by som povedal v niektorých prípadoch aj psychologický rozmer. A mal by byť vytvorený záväzný systém priebežného vzdelávania končiaceho sa skúškou. Legislatíva sa mení, život ide stále ďalej a hlavný kontrolór, ktorý je potrebný v obci a meste a v každej inej inštitúcii, ktorá sa, ktorá používa verejné zdroje, tak takýto systém by mal byť jednoducho nastolený.
Ja teraz poviem taký, taký príbeh, jeden príbeh kontrolóra, ktorý bol v okresnom meste schválený mestským zastupiteľstvom po tom, ako ten predošlý predčasne skončil, na 80-percentný úväzok, podotýkam, bol schválený 4. 6. 2020. Tak po prvé, takýto, tento kontrolór dodnes nepodpísal pracovnú zmluvu. On je zamestnanec podľa zákona, nepodpísal pracovnú zmluvu, hoci mu bola predložená. Tento hlavný kontrolór nevykonal za jedenásť mesiacov dodnes žiadnu kontrolu s výnimkou jednej, ktorá bola už pripravená pri jeho nástupe. Hlavný kontrolór platne nepredložil, nie je teda ani schválený, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Hlavný kontrolór nepredložil do 60 dní po ukončení roka, čo je jeho jedna z jeho ďalších povinností, hlavných, ani dodnes predložil, správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Hlavný kontrolór "sa ukázal" v robote od 1. 1. tohto roku dodnes zhruba trikrát asi na pár minút. Čo s tým? Je zrejmé, že takéto závažné veci sú hrubým porušením pracovných povinností vedúceho zamestnanca alebo zamestnanca, hoci už dvakrát navrhoval prednosta mestského úradu, ktorý tento stav nejakým spôsobom reflektuje a nie je to dobré, jednoducho sa nerobí tak, ako sa má. My sme si síce vytvorili odbor vnútorného auditu ako čiastočnú náhradu, aby sme aspoň niečo zachytili, ale to nestačí. Čiže dvakrát bolo prerokovanie odvolania kontrolóra neúspešné. Musíme to riešiť.
V tretej veci, v tretej oblasti by som sa ešte krátko dotkol tej časti správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa dotýka kontroly slovenskej inšpekcie, resp. kontroly skládkovania, ak to tak môžem nazvať a tu chcem povedať, že naozaj táto agenda na Slovensku je veľmi aktuálna. My sami u nás v regióne máme jeden prípad, ktorý nepodliehal tak, nepodliehal tejto kontrole. Tam slovenská inšpekcia, musím povedať, konala veľmi promptne už dávnejšie, udelila pokutu, nariadila znovu uzavrieť skládku, ktorá bola predčasne zle uzatvorená, sú na to jasné dôkazy a mesto stojí jej prevádzkovanie v takom stave, v akom je, značné zdroje každý rok a je ohrozené životné prostredie. Skôr iné orgány zatiaľ nekonali, uvidíme, ako to bude ďalej, pretože je tá situácia nepríjemná a my si životné prostredie, samozrejme, vážime a chceme mu napomôcť aj takýmto spôsobom, ale stotožňujem sa s tým, čo napísal, napísal do správy Najvyšší kontrolný úrad, ktorú nám predložil jeho predseda, kde upozorňuje smerom ku skládkam ministerstvo životného prostredia na nutnosť prijatia oparení na riešenie dlhoročne pretrvávajúcich problémov starých skládok odpadu. NKÚ odporúča tiež Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie žiadať od ministerstva životného prostredia nápravu, hlavne vypracovanie právnej analýzy prekážok pri vynucovaní environmentálneho práva. S týmto sa možno len stotožniť a myslím si, že tie závery sú veľmi trefné a poukazujú na potrebu meniť buď legislatívu alebo podnietiť konanie štátnych úradov alebo ministerstiev tak, ako by konať mali.
Ďakujem pekne.
6. 5. 2021 9:53:49 - 10:07:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2020 v tejto podobe, ale aj v podobe našej tlače. Pretože sa niektoré časti správy zaoberajú výsledkami kontrol, ktoré prebiehali v samosprávach, dovoľte mi, aby som z pohľadu aj primátora mesta a člena predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska na niektoré zareagoval. Možno sa s mojím hodnotením stotožnia aj predstavitelia samospráv, ktorí sú početne zastúpení aj tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Nielen formálna stránka správy, ale predovšetkým jej obsah v jednotlivých kapitolách svedčia o tom, že kvalita práce Najvyššieho kontrolného úradu sa dostala na vysokú úroveň o čom svedčia nielen jednotlivé zistenia, ale aj návrhy pre legislatívu i odporúčania pre orgány verejnej správy či iných subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať
===== ... subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať objektívne. Komunikácia úradu s orgánmi verejnej správy, s mestami a obcami je na vysokej úrovni. V blízkej minulosti musím povedať, že úrad viac komunikoval aj verejne. Je možné, že z dôvodu mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame, sa orientuje viac do online priestoru. Rád by som zareagoval na tri oblasti, o ktorých správa pojednáva. V kapitole 342 hodnotí, ako hospodárila územná samospráva. Tu na vzorke v minulom roku na vzorke dvanástich vybraných miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja vrátane mesta Liptovský Mikuláš sa zamerala na kontrolu nakladania s majetkom obcí, hodnotila postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v rokoch 2016 - 2019. Na základe zistených skutočností odporúča NKÚ ministerstvu financií legislatívne zmeny pri uplatňovaní inštitútu osobitného zreteľa a zavedenie sankcie neplatnosti právneho úkonu za nedodržanie procesných ustanovení zákona o majetku obcí, či VÚC. Výsledky kontrol v jednotlivých samosprávach majú prerokovávať obecné a mestské zastupiteľstvá a o prerokovaní informovať NKÚ. V tlačovej správe NKÚ k tejto agende je mesto Liptovský Mikuláš uvedené ako príklad dobrej praxe v tomto smere. Potvrdil to aj pán podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy na ostatnom rokovaní predsedníctva ZMOS-u, čo ma teda osobne veľmi potešilo. Je to teda zverejnené aj na stránke NKÚ.
Čo sa však stalo v mestskom zastupiteľstve? Tu chcem tak trošku navodiť atmosféru alebo vašu pozornosť orientovať na to, čo sa môže stať v zastupiteľstvách, keď si nie všetci poslanci uvedomujú svoju zodpovednosť, častokrát možno aj trestoprávno, ale to teraz nechcem do toho zachádzať, voči mestu, voči orgánom, inštitúciám ktoré s mestom nejakým spôsobom komunikujú, v tomto prípade s NKÚ. Toto, tento prístup prekvapil takpovediac aj vedúceho kontrolnej skupiny, pretože časť poslancov, ktorých je tesná nadpolovičná väčšina sa rozhodlo, že správu o výsledku kontroly, ktorá bola predložená na mestskom zastupiteľstve, hlasovaním vylúčila z programu. Uznesenie nebolo prijaté. My nemáme, čo poslať na NKÚ, akurát sa domáhame nejakého, nejakej informácie, čo s tým urobiť alebo ako s tým naložiť. Predpokladám, že to bude čoskoro dokomunikované. Toto sa ešte kontrolórovi, ktorý s nami komunikuje z kontrolnej skupiny, nestalo. Čo je podstatné pri týchto kontrolách, ktoré vykonáva Najvyšší kontrolný úrad, toto by som chcel potvrdiť a mali by sme si možno brať príklad pri našich niektorých vystúpeniach, že najskôr si stanoví plán potom robí hĺbkové analýzy, získava dáta. Získava dáta a až na základe tých dát proste vyhodnotí situáciu a odporúča niečo pre legislatívu, možno niekedy podá nejaké podanie niekde inde, ale takto by sme mali postupovať všeobecne.
Čo sa týka tej druhej oblasti, ktorú by som chcel spomenúť je to, že Najvyšší kontrolný úrad konštatuje pri komentovaní kontrolných zistení zlyhanie vnútorného kontrolného systému, preto sa mu v správe aj primerane venuje. NKÚ na základe výsledku analýzy, ktorú vykonal vo všetkých samosprávach, odporučil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky opraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Tu by som chcel povedať, že tieto legislatívne zmeny sú veľmi aktuálne a nesmierne aj potrebné. Prečo to hovorím? My sme pred niekoľkými mesiacmi tu v Národnej rade riešili zmenu zákona o obecnom zriadení, kde sme, kde Národná rada prijala rozhodnutie, že pri tom, keď sa vyskytnú nejaké problémy a hlavný kontrolór si neplní svoje povinnosti vedúceho zamestnanca, tak vtedy by mali byť na jeho odvolanie stanovené dôvody, čo dovtedy v zákone nebolo, teraz to už tam je.
Žiaľ, v dikcii zákona zostalo slovo, že na základe týchto dôvodov mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ale zrejme do budúcnosti by bolo potrebné, aby to bolo úplne jednoznačné, malo by tam byť slovo ´odvolá´, odvolá, pretože ak, ja to potom spomeniem aj konkrétne, ak sa preukáže exaktne, že si tie svoje základné povinnosti neplní a vnútorný kontrolný systém je takto neúčinný, tak v tom prípade by mala byť povinnosť tých, ktorí ustanovia hlavného kontrolóra, to znamená mestské zastupiteľstvo. Tam nemá ani primátor mesta možnosť, keď vidí, že tá budúcnosť je neistá, ani nepodpíše uznesenia, ja som taktiež nepodpísal uznesenie, ale to neznamená, že to uznesenie neplatí. Uznesenie platí nadpolovičnou väčšinou, aj keď to primátor mesta nepodpíše. Takto to proste funguje.
No a okrem sprísnenia kritérií úrovne dosiahnutého vzdelania, tak ako to navrhuje v legislatíve Najvyšší kontrolný úrad, by snáď bolo ešte potrebné dorobiť do tej legislatívy, aby kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý bude schvaľovaný v zastupiteľstve, prešiel určitou skúškou spôsobilosti, nazvime to, my sme to komunikovali aj s pánom predsedom pred časom a myslím si, že to je naozaj veľmi potrebné, a ktorá by mala zaručovať, táto skúška spôsobilosti, aj odbornú, odborný, a dokonca ja by som povedal v niektorých prípadoch aj psychologický rozmer. A mal by byť vytvorený záväzný systém priebežného vzdelávania končiaceho sa skúškou. Legislatíva sa mení, život ide stále ďalej a hlavný kontrolór, ktorý je potrebný v obci a meste a v každej inej inštitúcii, ktorá sa, ktorá používa verejné zdroje, tak takýto systém by mal byť jednoducho nastolený.
Ja teraz poviem taký, taký príbeh, jeden príbeh kontrolóra, ktorý bol v okresnom meste schválený mestským zastupiteľstvom po tom, ako ten predošlý predčasne skončil, na 80-percentný úväzok, podotýkam, bol schválený 4. 6. 2020. Tak po prvé, takýto, tento kontrolór dodnes nepodpísal pracovnú zmluvu. On je zamestnanec podľa zákona, nepodpísal pracovnú zmluvu, hoci mu bola predložená. Tento hlavný kontrolór nevykonal za jedenásť mesiacov dodnes žiadnu kontrolu s výnimkou jednej, ktorá bola už pripravená pri jeho nástupe. Hlavný kontrolór platne nepredložil, nie je teda ani schválený, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Hlavný kontrolór nepredložil do 60 dní po ukončení roka, čo je jeho jedna z jeho ďalších povinností, hlavných, ani dodnes predložil, správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Hlavný kontrolór "sa ukázal" v robote od 1. 1. tohto roku dodnes zhruba trikrát asi na pár minút. Čo s tým? Je zrejmé, že takéto závažné veci sú hrubým porušením pracovných povinností vedúceho zamestnanca alebo zamestnanca, hoci už dvakrát navrhoval prednosta mestského úradu, ktorý tento stav nejakým spôsobom reflektuje a nie je to dobré, jednoducho sa nerobí tak, ako sa má. My sme si síce vytvorili odbor vnútorného auditu ako čiastočnú náhradu, aby sme aspoň niečo zachytili, ale to nestačí. Čiže dvakrát bolo prerokovanie odvolania kontrolóra neúspešné. Musíme to riešiť.
V tretej veci, v tretej oblasti by som sa ešte krátko dotkol tej časti správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa dotýka kontroly slovenskej inšpekcie, resp. kontroly skládkovania, ak to tak môžem nazvať a tu chcem povedať, že naozaj táto agenda na Slovensku je veľmi aktuálna. My sami u nás v regióne máme jeden prípad, ktorý nepodliehal tak, nepodliehal tejto kontrole. Tam slovenská inšpekcia, musím povedať, konala veľmi promptne už dávnejšie, udelila pokutu, nariadila znovu uzavrieť skládku, ktorá bola predčasne zle uzatvorená, sú na to jasné dôkazy a mesto stojí jej prevádzkovanie v takom stave, v akom je, značné zdroje každý rok a je ohrozené životné prostredie. Skôr iné orgány zatiaľ nekonali, uvidíme, ako to bude ďalej, pretože je tá situácia nepríjemná a my si životné prostredie, samozrejme, vážime a chceme mu napomôcť aj takýmto spôsobom, ale stotožňujem sa s tým, čo napísal, napísal do správy Najvyšší kontrolný úrad, ktorú nám predložil jeho predseda, kde upozorňuje smerom ku skládkam ministerstvo životného prostredia na nutnosť prijatia oparení na riešenie dlhoročne pretrvávajúcich problémov starých skládok odpadu. NKÚ odporúča tiež Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie žiadať od ministerstva životného prostredia nápravu, hlavne vypracovanie právnej analýzy prekážok pri vynucovaní environmentálneho práva. S týmto sa možno len stotožniť a myslím si, že tie závery sú veľmi trefné a poukazujú na potrebu meniť buď legislatívu alebo podnietiť konanie štátnych úradov alebo ministerstiev tak, ako by konať mali.
Ďakujem pekne.
6. 5. 2021 9:53:49 - 10:07:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2020 v tejto podobe, ale aj v podobe našej tlače. Pretože sa niektoré časti správy zaoberajú výsledkami kontrol, ktoré prebiehali v samosprávach, dovoľte mi, aby som z pohľadu aj primátora mesta a člena predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska na niektoré zareagoval. Možno sa s mojím hodnotením stotožnia aj predstavitelia samospráv, ktorí sú početne zastúpení aj tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Nielen formálna stránka správy, ale predovšetkým jej obsah v jednotlivých kapitolách svedčia o tom, že kvalita práce Najvyššieho kontrolného úradu sa dostala na vysokú úroveň o čom svedčia nielen jednotlivé zistenia, ale aj návrhy pre legislatívu i odporúčania pre orgány verejnej správy či iných subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať
===== ... subjektov. Z komunikácie s predstaviteľmi NKÚ viem, že táto významná inštitúcia venuje veľkú pozornosť výberu a pravidelnému zvyšovaniu odbornosti a motivácie kontrolórov, ktorí sú z môjho pohľadu kompetentní a svoju prácu sa snažia vykonávať objektívne. Komunikácia úradu s orgánmi verejnej správy, s mestami a obcami je na vysokej úrovni. V blízkej minulosti musím povedať, že úrad viac komunikoval aj verejne. Je možné, že z dôvodu mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame, sa orientuje viac do online priestoru. Rád by som zareagoval na tri oblasti, o ktorých správa pojednáva. V kapitole 342 hodnotí, ako hospodárila územná samospráva. Tu na vzorke v minulom roku na vzorke dvanástich vybraných miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja vrátane mesta Liptovský Mikuláš sa zamerala na kontrolu nakladania s majetkom obcí, hodnotila postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v rokoch 2016 - 2019. Na základe zistených skutočností odporúča NKÚ ministerstvu financií legislatívne zmeny pri uplatňovaní inštitútu osobitného zreteľa a zavedenie sankcie neplatnosti právneho úkonu za nedodržanie procesných ustanovení zákona o majetku obcí, či VÚC. Výsledky kontrol v jednotlivých samosprávach majú prerokovávať obecné a mestské zastupiteľstvá a o prerokovaní informovať NKÚ. V tlačovej správe NKÚ k tejto agende je mesto Liptovský Mikuláš uvedené ako príklad dobrej praxe v tomto smere. Potvrdil to aj pán podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy na ostatnom rokovaní predsedníctva ZMOS-u, čo ma teda osobne veľmi potešilo. Je to teda zverejnené aj na stránke NKÚ.
Čo sa však stalo v mestskom zastupiteľstve? Tu chcem tak trošku navodiť atmosféru alebo vašu pozornosť orientovať na to, čo sa môže stať v zastupiteľstvách, keď si nie všetci poslanci uvedomujú svoju zodpovednosť, častokrát možno aj trestoprávno, ale to teraz nechcem do toho zachádzať, voči mestu, voči orgánom, inštitúciám ktoré s mestom nejakým spôsobom komunikujú, v tomto prípade s NKÚ. Toto, tento prístup prekvapil takpovediac aj vedúceho kontrolnej skupiny, pretože časť poslancov, ktorých je tesná nadpolovičná väčšina sa rozhodlo, že správu o výsledku kontroly, ktorá bola predložená na mestskom zastupiteľstve, hlasovaním vylúčila z programu. Uznesenie nebolo prijaté. My nemáme, čo poslať na NKÚ, akurát sa domáhame nejakého, nejakej informácie, čo s tým urobiť alebo ako s tým naložiť. Predpokladám, že to bude čoskoro dokomunikované. Toto sa ešte kontrolórovi, ktorý s nami komunikuje z kontrolnej skupiny, nestalo. Čo je podstatné pri týchto kontrolách, ktoré vykonáva Najvyšší kontrolný úrad, toto by som chcel potvrdiť a mali by sme si možno brať príklad pri našich niektorých vystúpeniach, že najskôr si stanoví plán potom robí hĺbkové analýzy, získava dáta. Získava dáta a až na základe tých dát proste vyhodnotí situáciu a odporúča niečo pre legislatívu, možno niekedy podá nejaké podanie niekde inde, ale takto by sme mali postupovať všeobecne.
Čo sa týka tej druhej oblasti, ktorú by som chcel spomenúť je to, že Najvyšší kontrolný úrad konštatuje pri komentovaní kontrolných zistení zlyhanie vnútorného kontrolného systému, preto sa mu v správe aj primerane venuje. NKÚ na základe výsledku analýzy, ktorú vykonal vo všetkých samosprávach, odporučil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky opraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Tu by som chcel povedať, že tieto legislatívne zmeny sú veľmi aktuálne a nesmierne aj potrebné. Prečo to hovorím? My sme pred niekoľkými mesiacmi tu v Národnej rade riešili zmenu zákona o obecnom zriadení, kde sme, kde Národná rada prijala rozhodnutie, že pri tom, keď sa vyskytnú nejaké problémy a hlavný kontrolór si neplní svoje povinnosti vedúceho zamestnanca, tak vtedy by mali byť na jeho odvolanie stanovené dôvody, čo dovtedy v zákone nebolo, teraz to už tam je.
Žiaľ, v dikcii zákona zostalo slovo, že na základe týchto dôvodov mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ale zrejme do budúcnosti by bolo potrebné, aby to bolo úplne jednoznačné, malo by tam byť slovo ´odvolá´, odvolá, pretože ak, ja to potom spomeniem aj konkrétne, ak sa preukáže exaktne, že si tie svoje základné povinnosti neplní a vnútorný kontrolný systém je takto neúčinný, tak v tom prípade by mala byť povinnosť tých, ktorí ustanovia hlavného kontrolóra, to znamená mestské zastupiteľstvo. Tam nemá ani primátor mesta možnosť, keď vidí, že tá budúcnosť je neistá, ani nepodpíše uznesenia, ja som taktiež nepodpísal uznesenie, ale to neznamená, že to uznesenie neplatí. Uznesenie platí nadpolovičnou väčšinou, aj keď to primátor mesta nepodpíše. Takto to proste funguje.
No a okrem sprísnenia kritérií úrovne dosiahnutého vzdelania, tak ako to navrhuje v legislatíve Najvyšší kontrolný úrad, by snáď bolo ešte potrebné dorobiť do tej legislatívy, aby kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý bude schvaľovaný v zastupiteľstve, prešiel určitou skúškou spôsobilosti, nazvime to, my sme to komunikovali aj s pánom predsedom pred časom a myslím si, že to je naozaj veľmi potrebné, a ktorá by mala zaručovať, táto skúška spôsobilosti, aj odbornú, odborný, a dokonca ja by som povedal v niektorých prípadoch aj psychologický rozmer. A mal by byť vytvorený záväzný systém priebežného vzdelávania končiaceho sa skúškou. Legislatíva sa mení, život ide stále ďalej a hlavný kontrolór, ktorý je potrebný v obci a meste a v každej inej inštitúcii, ktorá sa, ktorá používa verejné zdroje, tak takýto systém by mal byť jednoducho nastolený.
Ja teraz poviem taký, taký príbeh, jeden príbeh kontrolóra, ktorý bol v okresnom meste schválený mestským zastupiteľstvom po tom, ako ten predošlý predčasne skončil, na 80-percentný úväzok, podotýkam, bol schválený 4. 6. 2020. Tak po prvé, takýto, tento kontrolór dodnes nepodpísal pracovnú zmluvu. On je zamestnanec podľa zákona, nepodpísal pracovnú zmluvu, hoci mu bola predložená. Tento hlavný kontrolór nevykonal za jedenásť mesiacov dodnes žiadnu kontrolu s výnimkou jednej, ktorá bola už pripravená pri jeho nástupe. Hlavný kontrolór platne nepredložil, nie je teda ani schválený, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Hlavný kontrolór nepredložil do 60 dní po ukončení roka, čo je jeho jedna z jeho ďalších povinností, hlavných, ani dodnes predložil, správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Hlavný kontrolór "sa ukázal" v robote od 1. 1. tohto roku dodnes zhruba trikrát asi na pár minút. Čo s tým? Je zrejmé, že takéto závažné veci sú hrubým porušením pracovných povinností vedúceho zamestnanca alebo zamestnanca, hoci už dvakrát navrhoval prednosta mestského úradu, ktorý tento stav nejakým spôsobom reflektuje a nie je to dobré, jednoducho sa nerobí tak, ako sa má. My sme si síce vytvorili odbor vnútorného auditu ako čiastočnú náhradu, aby sme aspoň niečo zachytili, ale to nestačí. Čiže dvakrát bolo prerokovanie odvolania kontrolóra neúspešné. Musíme to riešiť.
V tretej veci, v tretej oblasti by som sa ešte krátko dotkol tej časti správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa dotýka kontroly slovenskej inšpekcie, resp. kontroly skládkovania, ak to tak môžem nazvať a tu chcem povedať, že naozaj táto agenda na Slovensku je veľmi aktuálna. My sami u nás v regióne máme jeden prípad, ktorý nepodliehal tak, nepodliehal tejto kontrole. Tam slovenská inšpekcia, musím povedať, konala veľmi promptne už dávnejšie, udelila pokutu, nariadila znovu uzavrieť skládku, ktorá bola predčasne zle uzatvorená, sú na to jasné dôkazy a mesto stojí jej prevádzkovanie v takom stave, v akom je, značné zdroje každý rok a je ohrozené životné prostredie. Skôr iné orgány zatiaľ nekonali, uvidíme, ako to bude ďalej, pretože je tá situácia nepríjemná a my si životné prostredie, samozrejme, vážime a chceme mu napomôcť aj takýmto spôsobom, ale stotožňujem sa s tým, čo napísal, napísal do správy Najvyšší kontrolný úrad, ktorú nám predložil jeho predseda, kde upozorňuje smerom ku skládkam ministerstvo životného prostredia na nutnosť prijatia oparení na riešenie dlhoročne pretrvávajúcich problémov starých skládok odpadu. NKÚ odporúča tiež Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie žiadať od ministerstva životného prostredia nápravu, hlavne vypracovanie právnej analýzy prekážok pri vynucovaní environmentálneho práva. S týmto sa možno len stotožniť a myslím si, že tie závery sú veľmi trefné a poukazujú na potrebu meniť buď legislatívu alebo podnietiť konanie štátnych úradov alebo ministerstiev tak, ako by konať mali.
Ďakujem pekne.
5. 5. 2021 9:34:15 - 9:35:57 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne, pán kolega Matin Borguľa, že si zdôraznil ten význam tohto návrhu a, samozrejme, že je to niečo, čo je potrebné a možnože je to aj symbolické v tomto čase, pretože koncom tomto týždňa budeme si opäť pripomínať výročie, budeme opäť chodiť k pamätníkom a pomníkom na časy oslobodzovania. A tak myslím si, že aj to vystihuje to, že je to aj časovo aktuálny návrh zákona. A myslím si, že tie vdovy, ktoré, alebo tí pozostalí, ktorí ešte dodnes môžu sa hrdiť výkonmi a účinkovaním svojich príbuzných práve v časoch oslobodzovania, my v Liptovskom Mikuláši to poznáme veľmi dobre, pretože v roku 1945 práve najväčšie, najväčšie boje na území Slovenska boli v Liptovskom Mikuláši, o čom svedčí aj veľký pamätník, ktorý bude mať tohto roku 60 rokov jeho otvorenia. A usilujeme sa tiež o to, aby sa toto miesto, kde pravidelne každých päť rokov sa konajú aj celoštátne oslavy víťazstva nad fašizmom a dňa oslobodenia, aby sa tento areál tohto pamätníka na Háji-Nicovô stal zároveň aj národným vojnovým cintorínom.
Takže určite takáto iniciatíva je dobrá a ďakujeme, že ste ju predložili.
3. 5. 2021 19:31:08 - 19:33:04 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blcháč, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si Matúš jednu takúto úvahu dovolil v k tvojmu vystúpeniu a síce, keď si spomínal prípad istého advokáta, ktorý poskytoval, ktorý začal poskytovať služby viacerým inštitúciám, neviem, či tam bolo ministerstvo pôdohospodárstva, určite ministerstvo životného prostredia a dve, dve župy a keď sa poukázalo na tento deal alebo tento obchod, tak tá služba prestala. To je na tom to najpodstatnejšie, pretože je jasné, že každá inštitúcia potrebuje mať právne služby, zvlášť dnes, keď sa tých konfliktov kopí do nekonečna. A z toho mi vyp, z toho mi vychádza iba jedno. Podozrivé je to, keď tá služba skončila a tým pádom sa vlastne tá, ten, ten obchod akoby stransparentnil, ozrejmil, že nebol v poriadku a preto sa ľudia ospravedlnili, skončili a nepokračovali. Keby boli pokračovali, tak ktovie koľko by to stálo dodnes. Keby však bolo všetko v poriadku a dokázali by si tí, na ktorých si poukázal obhájiť to, že tie služby sú potrebné, sú treba, aby boli aj zaplatené, čo je logické a právne služby nie sú lacné, v tom prípade by sa nič nedialo, takže z toho mi vyplýva iba to, že zrejme, zrejme ten obchod, tá zmluva nebola v poriadku a preto skončila. Čím skôr, tým lepšie. A prekvapuje ma, že, že si hovoril, že tento človek sedí ešte v legislatívnej rade vlády a v ďalších orgánoch, čo je teda naozaj zvláštne. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->