Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2023 11:56:18 - 11:57:17 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ten pán, ktorý vystúpil v rozprave, sa nevenoval odbornému obsahu a hanbiť sa môže on. Ten, ktorý si ako predseda hnutia, ktorý oklamal voličov, a z protikorupčného hnutia sa stala skupina ľudí plná nenávisti a podrazov, on je zodpovedný za vulgarizáciu spoločnosti a mal by prijať osobnú zodpovednosť. Aj práve takéto vystúpenia, ktoré tu predviedol, plné nenávisti, ohovárania, osočovania, je presne to, čo doviedol on do parlamentu, a toto je, sa šíri tu ako taký hnusný vírus po celej spoločnosti. Namiesto toho, aby prijal osobnú zodpovednosť, ďalej v tom pokračuje a útočí. Nevenuje sa odbornej téme, ale len osobným pomstychtivým nápadom a urážkam.
21. 6. 2023 17:19:52 - 17:21:07 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Možno, pani kolegyňa, ja si vážim, že máte snahu vyjsť nejakým spôsobom v ústrety pri tej problematike tejto chaty, ktorú otvorila SME RODINA. Ale treba si povedať na rovinu, toto je šialenstvo. Je šialenstvo úplne ten zákon, nový zákon kvôli Rainerovej chate prijímať do legislatívy Slovenskej republiky. Je šialenstvo, že vôbec otvárame čítanie, druhé čítanie pred hlasovaním a takýto pozmeňovací návrh, ktorý zásadným spôsobom aj hoc prenájom môže likvidovať ďalšie chaty. Vôbec nevieme o tom, aký dopad môže mať tento zákon aj pozmeňovák na ďalšie súvislosti s chatami v národných parkoch. Ja naozaj prosím, aby sme tento zákon neschválili a nedopustili sa nejakej ďalšej legislatívnej šialenosti. Už parlament má dosť zlú povesť na to, čo tu sa stvára a prijímajú sa alebo neprijímajú sa dobré zákony a prijímajú sa tu šialenosti na poslednú chvíľu v otvorených rozpravách.
20. 6. 2023 10:41:52 - 10:48:47 94. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem, vážený pán minister, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, mám dva krátke pozmeňovacie a doplňovacie návrhy, ktoré upravujú vzťah najmä k fungovaniu samosprávnych krajov.
Prvý pozmeňovací návrh dáva povinnosť ministerstvu dopravy Slovenskej republiky ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach národného integrovaného cestovného lístka, integrovanej tarify, integrovaného prepravného poriadku, výške cestovného a zliav integrovanej tarify a o spôsobe predaja národného integrovaného cestovného lístka; ten musí obsahovať aj spôsob a mechanizmus finančnej kompenzácie za uznávanie národného integrovaného cestovného lístka vzhľadom na to, že jeho cena alebo poskytovaná zľava môžu spôsobovať dopravcom výpadok z tržieb. V prípade dopravných služieb vo verejnom záujme ide o výpadok, ktorý je v konečnom dôsledku (podľa platných zmlúv o službách vo verejnom záujme) uhrádzaný z rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov. Ak zákonom vzniká povinnosť akceptovať cestovný lístok, ktorého cena nie je vopred známa, musí byť prípadný rozdiel v príjme tržieb z cestovného kompenzovaný tým subjektom, ktorý túto, tú povinnosť zavádza. V opačnom prípade má táto povinnosť preukázateľne negatívny dopad na rozpočty samosprávy.
Teraz prečítam prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Karola Galeka k vládnemu návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) sa dopĺňa takto:
V čl. I § 42 písm. j) znie:
„j) podrobnosti o náležitostiach národného integrovaného cestovného lístka, integrovanej tarify, integrovaného prepravného poriadku, výške cestovného a zliav integrovanej tarify, o spôsobe predaja národného integrovaného cestovného lístka a spôsob riešenia finančnej kompenzácie pre dopravcov za akceptáciu národného integrovaného cestovného lístka,".
To je prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ďalší pozmeňujúci návrh, ide o úpravu ustanovenia vzhľadom na to, že navrhované znenie zákona určuje v jeho pôvodnom znení pre vyššie územné celky pevný a povinný 45-percentný podiel financovania vopred neznámej sumy úhrady za vopred neznámy rozsah dopravných služieb, ktorých objednávateľom je pritom výlučne ministerstvo dopravy. Naviac pôvodné znenie návrhu zákona zavádzalo povinné spolufinancovanie lodnej dopravy pre vyššie územné celky bez akéhokoľvek krytia výdavkov vyšších územných celkov, vzniknutý na základe tohto zákona, zo štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu máme za to, že navrhované znenie bolo v priamom rozpore s čl. VI ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci alebo vyššiemu územnému celku, štát na ich plnenie súčasne zabezpečí obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky. Pozmeňujúcim návrhom sa obligatórna povinnosť vyššieho územného celku uhrádzať príspevok mení na fakultatívnu možnosť podieľať sa na úhrade príspevku a aj to len za predpokladu, že dopravné výkony, na ktorých úhrade sa dobrovoľne podieľa vyšší územný celok, sú realizované na základe jeho žiadosti a v súlade s plánom dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587).
Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) sa mení takto:
V čl. I § 30 odsek 9 znie:
„(9) Na financovaní úhrady za dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu na základe zmluvy o poskytnutí príspevku podieľať aj vyššie územné celky, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v zmluve o dopravných službách. Poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách."
To je vlastne všetko. Oproti tomu, ako bol predložený, tu mi chýbala predložka písmenka z "v zmluve", ja som ho prečítala, ja to opravím ručne a odovzdávam vám, pán spravodajca, aj s touto predložkou v, aby bol odovzdaný pozmeňovací a doplňujúci návrh tak, ako bol prečítaný. Takže vám ho odovzdávam opravený.
16. 6. 2023 11:34:01 - 11:34:42 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán podpredseda, dávam návrh na zaradenie bodov 63, tlač 1730, bod 64, tlač 1731, a bod 68, tlač 1741, ihneď po schválení tohto procedurálneho návrhu, v prípade ihneď po skončení hlasovacieho bloku o jedenástej v utorok 20. 6., ak by nebol všeobecný súhlas teraz v piatok 16. 6. Sú to tie zákony vrátené pani prezidentkou, ktoré prepadli z dôvodu neprítomnosti spravodajcov. Spravodajcovia sú tu, prípadne ich náhradníci, tak bolo by dobré, keby sme to mohli prerokovať. Takže poprosím o všeobecný súhlas.
16. 6. 2023 11:27:14 - 11:28:50 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1617 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne. No, pani kolegyňa, ja viem, že si bola primátorka, ale po roku 2004. V roku 2004 bola veľká fiškálna reforma financovania samosprávy a v tomto roku bol aj zrušený zákon, ktorým, ktorý dovtedy riešil výnos dane a ustanovoval miestnu daň a miestne poplatky. A vtedy to už bolo, vtedy to bolo. Bolo to už zavedené v samosprávach a bolo to zrušené z toho dôvodu, že vlastne ide o dvojité zdanenie. Lebo každý ten podnikateľ, ktorý podniká aj v takejto oblasti cestovného ruchu alebo aj v rôznych tých aktivitách, o ktorých si hovorila, tak odvádza svoju daň zo svojej činnosti a z tej dani z príjmov, tá je súčasťou príjmu štátneho rozpočtu. A ak by obec zavádzala takúto novú daň, tak vlastne je to duplicitná, duplicitná daň. A z toho dôvodu bol, nebola zavedená v novom zákone, ktorý začal platiť od roku 2004. Takže, žiaľ, tento návrh nebudeme my ho vedieť podporiť aj z tohto dôvodu, že je to zavádzanie novej dane, ale aj to, že by to bolo dvojité zdanenie, aj keď ten úmysel nepochybne je dobrý, nájsť nejaké ďalšie zdroje pre samosprávy, aby mali dofinancované tieto aktivity.
16. 6. 2023 10:58:50 - 11:00:50 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Toto, čo si povedala, Monika, je pravdou, že dramaticky sa zvýšilo nájomné od časti vlastníka poľnohospodárskeho družstva, ale povedzme si pravdu, že oni nie sú ten vinník, ale bolo to dlhodobé neriešenie aj bývalého starostu, ktorý 12 rokov pôsobil vo Vajnoroch, kandidoval na kandidátke OĽANO. Teraz je šéfom úradu katastra a za tých 12 rokov ako pozemkár nedokázal dosiahnuť výmenu pozemkov s hlavným mestom, hoci hlavné mesto malo dostatok pozemkov na to, aby boli zamenené. Nevenovala sa tomu dostatočná pozornosť. Situácia vyzrela do takejto, do takejto chvíle, kedy už naozaj hrozí, že 50-tisíc euro, ktoré by mali platiť za prenájom futbalového ihriska, je pre oddiel, ktorý nielenže vychoval futbalistov, ale vychováva skvelých športovcov a množstvo chalanov nielen z Vajnor, ale z blízkeho okolia navštevuje toto ihrisko. Áno, treba podporovať šport, masový šport, nie tretiu hodinu telocviku, na ktorú nie sú podmienky, ale snažme sa uchovať tie podmienky, ktoré sú, a podporovať šport tam, kde má zázemie, kde je chuť, a hľadajme riešenia aj takéto pozemkové, kde určite toto nie je jediné futbalové ihrisko, ktoré má takéto majetkoprávne s históriou dané súvislosti. A možno aj predkladateľ návrhu zákona by sa mohol viacej zamerať na analýzu podmienok na realizáciu športu aj organizovaného, ale aj masového, ako sú nejaké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 6. 2023 17:31:39 - 17:32:16 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Pán predseda, tento tvoj návrh, ktorý si si osvojil, je, nie je ani v súlade s tým, ako sme hovorili na grémiu, lebo na grémiu nebol, nemôžem povedať, že bola dohoda, ale teda bola požiadavka, že sa zavar... zaradia schválené prvé čítania, ktoré prejdú do druhého, na záver tejto schôdze. A nemyslím si, že v stredu...

Kollár, Boris, predseda NR SR
To by malo byť na záver, nie?

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... je záver schôdze. A toto je predradenie akéhokoľvek teda postupu, veď to je neuveriteľné!
15. 6. 2023 12:49:49 - 12:49:57 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1688 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Vážení kolegovia, to je veľmi kratučké, technické, technická úprava. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kolegovia, prosím, utíšme sa, už len päť hlasovaní. Už len päť.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
...ktorá bola nevyhnutná z toho dôvodu, že keď sme schválili už pozmeňovacie návrhy, je potrebné tam urobiť krátku technickú úpravu. Čiže dovoľte, aby som prečítala dva pozmeňovacie návrhy, ale naozaj je to veľmi krátke. Takže čítam.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj, páni poslanci, pani poslankyne.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Anny Zemanovej a Karola Galeka k návrhu skupiny poslancov na vydanie o turistických trasách, zákona o turistických trasách (tlač 1391).
1. V čl. I § 9 odsek 4 znie:
"(4) Ak ministerstvo v konaní podľa osobitného predpisu5) vydá stanovisko, že zriadenie turistickej trasy je žiaduce, má ministerstvo postavenie účastníka konania."
2. V čl. I § 19 odsek 4 znie:
"(4) Verejnosť môže nahlasovať ministerstvu turistické trasy bez správcu, ak nie sú uvedené v zozname podľa ods. 2, do 31. decembra 2024. Ak nebola podaná žiadosť na existujúcu turistickú trasu podľa ods. 2 do 31. decembra 2024, ministerstvo zapíše príslušnú turistickú trasu do turistického registra do 28. februára 2025 a stáva sa jej dočasným správcom. Ministerstvo do jedného roka turistickú trasu, ktorej je dočasne správcom, zruší alebo prevedie na základe dohody jej správu na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu."
Druhý pozmeňovací návrh poslankyne Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o turistických trasách (tlač 1391).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V čl. I § 7 ods. 2 písm. i) sa slová "povolenia a súhlasy" nahrádzajú slovami "povolenia, súhlasy a obmedzenia".
2. V čl. I poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) Napríklad § 13 ods. 2 písm. i) zákon 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z., § 6 ods. 5 písm. a) 2. bod zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti."
3. V čl. I § 18 sa slová "§ 8" nahrádzajú slovami "§ 7".
To je všetko. Ďakujem pekne.
14. 6. 2023 16:44:55 - 16:46:41 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Ondro Dostál, za zhrnutie doterajšieho priebehu schôdze k programové... a rozpravy k programovému vyhláseniu vlády. Si myslím, že vláda Ľudovíta Ódora si zaslúži dôveru a treba sa zamyslieť nad tým, že čo je lepšie pre Slovensko a čo je najlepšie pre Slovensko. Pre Slovensko je najlepšie, keď má vládu, ktorá má dôveru, ako vládu, ktorá je len v poverení. To znamená, že vláda, ktorá má dôveru, je pevnejšie pod kontrolou Národnej rady, môžeme viacej kontrolovať, kritizovať, odvolávať prípadne členov vlády, ktorý by sa nám nepozdával alebo robil by niečo, čo by bolo v príkrom rozpore s predstavami Národnej rady, ako vláda, ktorá je v poverení. Síce pod kontrolou pani prezidentky, ale v podstate nemá Národná rada, poslanci, na ňu dosah. Programové vyhlásenie vlády, tak ako si povedal, je realistické. Áno, je ambiciózne, ale mnohé z toho za tých niekoľko mesiacov, ktoré táto vláda bude v činnosti, sa dajú realizovať a verím, že pripraví aj pevnú pôdu pre ďalšiu vládu, ktorá vzíde po voľbách. Ďakujem ti za tvoje vystúpenie.
13. 6. 2023 18:03:15 - 18:03:22 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem pekne slovo.
Karol Galek, ako podpredseda strany si vlastne vystúpil za náš celý poslanecký klub, ale nielen za poslanecký klub, ale za stranu SaS, SaS-ka, kde jednotliví tímlídri pripravili operatívne stanovisko k programovému vyhláseniu vlády a naozaj tvoje vystúpenie bolo aj vďaka mojim kolegom excelentné.
Ja by som chcela vlastne ešte aj tak upriamiť pozornosť, že myslím si, že táto verzia, ktorá nám bola doručená, má určite ešte ďalšiu internú verziu, rozpracovanú do detailov, lebo tak to bolo aj na našom výbore, kde obaja ministri, pán minister Chrenko aj pán minister Bíreš, podrobne informovali aj o veciach, ktoré v tom, v textovej časti programového vyhlásenia neboli, a predpokladám, že budeme oboznámení o tých detailoch, ktoré možno my ako ich tam nevidíme, nečítame, ale predpokladám, že tie procesy majú jednotlivé rezorty pripravené, a budem očakávať, že sa o nich dozvieme viacej či už v nejakom písomnom materiáli na stránke jednotlivých rezortov, alebo v nejakých iných príležitostiach, aby sme to programové vyhlásenie vlády vedeli aj lepšie kontrolovať, odpočtovať. Ale ja si myslím, že tak ako je uvedené, naozaj bude mať a môže mať podporu celého poslaneckého klubu SaS-ky, to znamená tých 20 hlasov alebo, respektíve všetkých tých, ktorí budeme prítomní na hlasovaní, pretože toto je jedna tiež z vecí, ktorá ešte nie je celkom jasná, ako to teda s tým hlasovaním bude.
Možno pán podpredseda by nás mohol potom informovať, že ako to celé bude procesne, lebo nebolo to celkom jasné, tá informácia o grémiu, z grémia, ktorú podal pán predseda Kollár.
13. 6. 2023 13:42:14 - 13:43:10 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Pán predseda, chcela by som sa teda len uistiť, že ihneď po prerokovaní PVV hlasujeme ihneď o programovom vyhlásení a o zaradení... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno, tak sme sa dohodli na grémiu.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... áno, áno, a teda teraz bolo doplnené o výbor, zaradení do člena výboru. Ale hovorili sme na grémiu, že celé hlasovanie bude pokračovať, hlasovací blok bude pokračovať ihneď po odhlasovaní teda PVV, respektíve po tom bode... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... ale to si takto nepovedal. Aspoň som tomu nerozu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
No tak, však tak sme sa dohodli. Áno, takže tak.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Ja by som chcela poprosiť, že teda nebudeme dnes hlasovať v štandardnom čase o sedemnástej...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... možno o devätnástej...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... alebo kedy skončí...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... tie dve hlasovania a pokračujeme tým veľkým blokom hlasovaní o tých šesťdesiatich... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno. Tak to všetci pochopili. Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Chcela som, aby to bolo takto povedané. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Keď sa to neskončí do devätnástej, tak to ide do ďalš... Áno.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... a keď, keď bude o pol, od pol siedmej, tak hlasujeme.
Dobre. Ďakujem pekne.
25. 5. 2023 18:04:50 - 18:05:11 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na totálny chaos v Národnej rade, situáciu, ktorá tu nastala, navrhujem, aby sa okamžite ukončila 90. schôdza Národnej rady.
24. 5. 2023 18:42:38 - 18:43:24 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1700 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Zákon, takýto dôležitý zákon nemôže byť politickým zákonom, tento zákon je hlboko odborný, zasahujúci obrovskú, obrovské spektrum verejnosti a dotknutých osôb a si myslím, že ministerstvo aj súc vediac, že aká je politická situácia, mohlo ten zákon dať do medzirezortného pripomienkového konania aj s tým rizikom, že už by ho možno nevyhodnocovali, ale bolo by, boli by zjavné, že k tomuto návrhu aké sú stanoviská dotknutej verejnosti a dotknutých subjektov. Neurobili tak. Tak čo na to povedať?
No nestalo sa tak, ale z toho dôvodu je to jeden z kľúčových dôvodov, pre ktorý nemôžeme tento návrh zákona podporiť.
Hlasovanie bude zajtra o 17.00 hod.
24. 5. 2023 18:38:54 - 18:41:36 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1700 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne za slovo. No musím povedať, že ma prekvapil tento návrh zákona. Vieme o tom, že ministerstvo životného prostredia dlhodobo pripravovalo veľkú novelu zákona. Boli sme o ňom na rôznych rokovaniach informovaní, že, nie o obsahu, ale o zámere, že interne ministerstvo pripravuje tento návrh. Napokon bola táto informácia aj uvedená v... v... na Slov-Lex-e ako v rámci predbežnej informácii o tom, že sa tento návrh zákona pripravuje. V rámci predbežnej informácie aj boli nejaké, zopár pripomienok. Avšak všetci sme čakali, že bude tento návrh zákona ministerstvom posunutý do medzirezortného pripomienkového konania. Nestalo sa tak.
Teraz tu prichádza vlastne skupina poslancov s návrhom úplne nového zákona. To nie je novela. To je nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Je tam viacero zásadných zmien. A domnievam sa, že tak zásadný zákon, ktorý je, odzrkadľuje aj dôležitú, veľmi citlivo vnímanú smernicu Aarhuskeho dohovoru o práve na informácie a spolurozhodovania verejnosti vo veciach životného prostredia, tak takýto zákon, je nevyhnutné, aby prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.
Viacero vecí sa tam upravuje. Sú tam veci, ktoré, s ktorými by sa dalo súhlasiť. Viaceré sú na to dôležité, aby prešli dôslednou odbornou oponentúrou verejnosti, ale, samozrejme, aj tej strany, ktorá, na ktorú sa vzťahujú tie požiadavky pri návrhu rôznych zámerov, či sú to strategické dokumenty, sa to týka nejakých zámerov pri navrhovaných činnostiach. Sprísňuje sa tam aj samotná príloha č. 8, ktorá je kompletne zmenená obsahovo, ale aj rozsahom, čo sa týka v rámci limitov, a jednoducho tento, takýto návrh zákona takto tesne pred koncom bez medzirezortného pripomienkového konania podľa mňa nie je možné schváliť.
24. 5. 2023 18:37:11 - 18:38:37 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1700 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1700). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel jeho úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 5. 2023 18:12:28 - 18:14:28 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem pekne, Ondro, za tvoje vystúpenie. Myslím, že si veľmi jasne uviedol aj konkrétne príklady z praxe a niekedy naozaj neprimeranú tvrdosť zákona. A to s tým poukázaním na nebodaj stratu mandátu je naozaj veľmi vážne a len na základe hlasovania poslancov, ktorý môže byť aj je vlastne politickým orgánom, sama poznám rozhodnutia, kedy tento výbor, nie síce v tomto volebnom období, ale mohlo sa stať, ale teda z minulosti mám také znalosti, že výbor rozhodoval v rámci politicky spriaznených osôb, ktoré urobili isté prehrešky inak ako osoby, ktoré neboli politicky spriaznené s väčšinou členov výboru, a tie rozhodnutia boli naozaj veľmi nespravodlivé, nie síce až takéto dramatické, že by niekto prišiel o mandát, ale to riziko je tam a takéto politikárčenie, i keď na základe istého porušenia zákona, ktorý by sa nemalo stať, ale niektoré tie porušenia, ktoré už aj tu bolo povedané, a povedali ich viacerí predrečníci aj z opozície, aj z koalície, že sú neprimerané a že bolo by dobré naozaj ich upraviť, aby kvôli jednému dňu oneskorenia nejakého podania alebo niečo také, že nešlo o zámer nepodať oznámenie o majetku verejného funkcionára, ale naozaj možno o drobnú nedbanlivosť a poukazovať to na to, že nikto vôbec nepodal, pričom vtedy v tom prípade je to jemnejšie trestanie ako ten. čo podal o jeden deň neskôr.
Ďakujem pekne za tvoje vystúpenie.
24. 5. 2023 17:43:36 - 17:44:45 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že naozaj je potrebné, aby sa upravili tieto ustanovenia ohľadom preukazovania majetku, pretože samotný výbor, ktorý rozhoduje, mnohokrát rozhoduje politicky a nespravodlivo a je dobré, aby sa v takýchto veciach nepolitikárčilo, pretože aj tie sankcie, ktoré vyplývajú z tohto zákona, by mali byť spravodlivé.
A je zbytočné následne potom preukazovať nejaké námietky cez Ústavný súd, ktorý taktiež nemá inú možnosť, ako mnohokrát rešpektovať rozhodnutie toho príslušného výboru, ale tu politic... to politické rozhodovanie v tomto zákone nerieši. Čiže je dobré, aby bolo nastavenie jasné v zákone a aby sa nemohlo politikárčiť v tomto výbore.
Ďakujem.
24. 5. 2023 11:40:51 - 11:41:52 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Podpísaní poslanci, 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podávame týmto podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku návrh na opakovanie druhého čítania k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Navrhujeme predsedovi Národnej rady, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady podľa § 85 ods. 4 písm. c). Návrh odôvodňujeme potrebou vykonania legislatívnych úprav formou pozmeňujúceho návrhu, ktorou je predložený v opakovanom druhom čítaní, ide vlastne o kolíziu, ktorú si všimla parlamentná legislatíva v rámci schválených návrhov, tak aby ten návrh bol v prípade schválenia v poriadku.
Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 11:19:09 - 11:19:28 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujem pekne. Pán predseda, na základe dohody dvoch poslaneckých klubov, SaS a SME RODINA, dávam návrh, aby sme mohli poradu klubov k bodu 134 (tlač 1618). A stačí dve minúty, ak teda by sme odsúhlasili, netreba 15 minút. Ďakujem.
23. 5. 2023 14:58:27 - 15:00:27 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Nikto tu neobhajuje výrok pána Šuchu, ale neni tu, takže sa patrí, aby to jeho stanovisko odznelo. Pán Šucha sa na výbore ospravedlnil za, za výrok, ktorý sa mohol niekoho dotknúť, i keď bolo to použité ako hyperbola, ale mrzelo ho, že teda niekoho sa tie jeho slová, hoci ich tak nemyslel, mohli dotknúť. Za to sa ospravedlnil a myslím si, že väčšina prítomných na výbore sme jeho ospravedlnenie akceptovali a sme mu to aj povedali.
Veľmi pekne ďakujem, Janko Benčík, za tie ilustračné citácie, ktoré naši kolegovia, ústavní činitelia nie jedenkrát používajú, nielen na fórach Národnej rady, ale aj mimo. Mňa čo mrzí je, že z celej tej konferencie alebo z toho, že nikto sa tu nerozpráva a nevnímate ten predmet, o čom sa tá konferencia viedla.
Hovoríte len o dvoch riadkoch, ktoré sú prepisom tejto debaty, ale nehovoríte o tom, že vlastne tam poukazovali na sexuálne obťažovanie žien, na hanlivé vyjadrovanie sa na ženy, ale aj na že naozaj na Slovensku historicky je opisované, že žena je podriadená mužovi, že je to v našich príbehoch, rozprávkach, je to aj v ľudových piesňach uvedené, čiže naozaj je to v tom kontexte našej histórie takýmto spôsobom zakódované a jednoducho proste je to, je to realita, s ktorou je potrebné niečo urobiť, aby sa nediali takéto veci. Áno, ale je to aj vôľa tohto väčšinového parlamentu, kde parlament odmietol Istanbulský dohovor, kde odmietol odsúhlasiť odsúdenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->