Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 5. 2021 18:58:08 - 18:59:35 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorý predkladám, rieši situáciu tým rodinám, ktoré pri zrušení obedov zadarmo prepadli sitom a to z dôvodu, že si nemôžu nárokovať na zvýšený daňový bonus. A preto ponechávame práve deťom týchto rodičov školské obedy zadarmo. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Taktiež poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie alebo poberateľov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Druhého decembra 2020 sme tu v pléne schválili zákon, ktorým sme umožnili uplatniť zvýšený daňový bonus aj rodičom detí od 6 do 15 rokov. Dovtedy mali túto možnosť iba rodičia detí do šesť rokov. Tento zvýšený daňový bonus prinesie peniaze do rodín aj počas prázdnin na rozdiel od školských obedov. To sú v podstate tri mesiace navyše. Sú to letné prázdniny dva mesiace, zimné, jesenné, jarné, naozaj je to tri mesiace navyše.
Návrh zákona bude mať účinnosť od 1. augusta 2021, to znamená, že rodiny, ktoré si nemôžu uplatňovať daňový bonus, automaticky budú pokračovať od septembra 2021 obedami zadarmo. Podľa hrubých odhadov sa to týka približne 7 800 detí, čo bude mať dopad na štátny rozpočet 2 milióny eur ročne.
Ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
12. 5. 2021 18:55:30 - 18:56:24 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegyňami a kolegami Žitňanská, Drábiková, Marcinková, Cmorej a Pčolinský sme predložili návrh zákona, ktorým sa navrhuje upraviť cieľovú skupinu detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na stravu, a to za účelom zabezpečenia možnosti poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu a ktorých rodičia alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus. Cieľová skupina detí sa navrhuje určiť vzhľadom na skutočnosti vzťahujúce sa na ich rodičov alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, ktoré objektívne odôvodňujú vyššiu pravdepodobnosť nevzniknutia nároku na daňový bonus.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu zákona.
A, pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvá.
12. 5. 2021 11:47:05 - 11:47:54 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem za slovo. Chcem za seba povedať, že zahlasujem za tento návrh zákona, ale takisto som názoru, že do druhého čítania by mala byť dopracovaná adresnosť. A som aj názoru, že treba naozaj reagovať promptne, to je ten dôvod, prečo budem reagovať za. Ale zároveň chcem dodať, že keď sme ako hnutie SME RODINA v minulom volebnom období ako opoziční poslanci predkladali návrhy zákonov, ktoré boli naozaj výborné, ktoré podporovali rodiny s deťmi, osamelé matky, tak musím povedať, že nikdy poslanci hnutia SMER, dneska strany HLAS, nikdy nepodporili naše dobré návrhy pre rodiny s deťmi a osamelé matky.
11. 5. 2021 15:47:56 - 15:49:55 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 645 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rad.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2021 14:40:30 - 14:47:30 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 438 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť už pánom ministrom avizovaný pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z trinástich novelizačných bodov, pričom väčšina z nich je legislatívno-technická úprava. Okrem legislatívno-technickej úpravy týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vypustenie štátnozamestnaneckého pomeru, a to preto, že navrhovaná právna úprava zásadne vychádza predpokladu dočasného obmedzenia činností zamestnávateľa a s tým spojenej zníženej potreby práce od jeho zamestnancov v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, mimoriadnych okolností alebo okolností vyššej moci. Jej účelom má byť udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov. Zamestnávateľom štátnych zamestnancov v širšom kontexte je štát v užšom kontexte konkrétny služobný úrad. V tejto súvislosti je preto otázka udržania konkurencieschopnosti zamestnávateľa v kontexte navrhovanej právnej úpravy bezpredmetná. Určovanie počtu štátno-zamestnaneckých miest a pracovných miest v orgánoch štátnej správy je naviazané na štátny rozpočet.
Každá rozpočtová kapitola má v rozpočte na konkrétny kalendárny rok určený limit výdavkov na mzdy a platy. V rámci rozpočtu verejnej mienky sa rozpočtujú prostriedky na mzdy a platy zamestnancov a štátnych zamestnancov na nasledujúce tri kalendárne roky. To znamená, že sa ráta s ich rozpočtovým krytím. Taktiež sa pozmeňujúcim návrhom zabezpečuje, aby podmienkou nároku na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce splnil aj ten zamestnávateľ, ktorý podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu má odloženú splatnosť poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Rovnako sa navrhovanou úpravou zabezpečuje splnenie podmienky pre nárok na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce aj u toho zamestnávateľa, ktorému podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu, je odpustená povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Ďalej navrhujem prechodným ustanovením uplatniť platenie poistného štátom za osoby uplatňujúce si odvodovú úľavu v období pred účinnosťou zákona, ktoré sa stali poistencami štátu z dôvodu ich PN, OČR alebo materskej dovolenky, pričom tento dôvod trvá aj po nadobudnutí účinnosti zákona.
Kolegyne, kolegovia, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a teraz pristúpim k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I § 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
2. V čl. I § 2 písm. e) sa vypúšťa druhý bod. Nasledujúci bod sa primerane preznačí. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa. Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
3. V čl. I § 2 písm. f) sa za slovami "pracovný pomer" vypúšťa čiarka a slová "štátnozamestnanecký pomer".
4. V čl. I § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo "má" nahrádza slovom "odviedol", slovo "zaplatené" sa vypúšťa a slovo "platiť" sa nahrádza slovom "odvádzať".
Po 5. V čl. I § 4 ods. 2 písm. b) sa slová "druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa" nahrádzajú slovami "názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
"11) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
7. V čl. I poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa citácia "§ 74 zákona č. 55/2017 Z. z.".
8. V čl. I § 12 ods. 1 sa slovo "platiť" nahrádza slovom "odvádzať'.
9. V čl. III bode 17 § 128 ods. 1 písm. g) sa slová "pomere, štátnozamestnaneckom pomere" nahrádzajú slovom "pomere".
10. V čl. VII bod 1 znie:
"1. V § 11 ods. 7 písm. m) sa vypúšťa piaty bod. Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod. Poznámka pod čiarou k odkazu 44b sa vypúšťa.".
11. V čl. VII bod 11 znie: "11. V § 17 a odsek 1 znie: «(1) Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len pohľadávka").».".
12. V čl. VII sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
"14. V § 29b ods. 12 sa slová «šiesteho bodu» nahrádzajú slovami «piateho bodu».". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
13. V Čl. VII sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
"17. Za § 38ex sa vkladá § 38ey, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 38ey Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022. Fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát na základe podmienky určenej v § 11 ods. 7 písm. m) piateho bodu v znení účinnom do 31. decembra 2021 a ktorá tieto podmienky spĺňa bez prerušenia aj po 31. decembri 2021, sa naďalej považuje za osobu, za ktorú platí poistné štát.»."
Ďakujem.
18. 3. 2021 10:15:52 - 10:17:01 25. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 450 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 1. 2021 14:08:07 - 14:15:16 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 402 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý mi je naozaj srdcu blízky, pretože myslí práve na tých ľudí, za ktorých som neustále bojovala. Sú nimi poberatelia náhradného výživného, poberatelia príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a poberatelia hmotnej núdze.
Práve naše hnutie SME RODINA má obrovskú zásluhu aj na tom, že dnes už vymáhanie náhradného výživného nie je na pleciach matky a už nekladie polená pod nohy pri žiadosti o jeho poberanie.
Tento pozmeňujúci návrh, ktorý teraz predkladám, opäť myslí práve na týchto ľudí, ktorí poberajú náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a dávku v hmotnej núdzi. Návrh im umožňuje vykonávať prácu na dohodu, ktorá bezprostredne súvisí s COVID-om, a pritom príjem nebude mať vplyv na poberanie dávky takéhoto človeka. Ak by bol započítaný, mohlo by to znamenať zníženie poskytovanej dávky alebo dokonca jej úplné odňatie.
Ako príklad možno uviesť účasť fyzických osôb na celoplošnom testovaní alebo regionálnych testovaniach na ochorenie COVID-19, výkon činnosti v nemocniciach s pacientami práve týchto ochorení. Týka sa to predovšetkým opatrovateľov, ktorí sa starajú o ťažko postihnutú osobu, a takisto napríklad o tých, čo poberajú príspevok na prepravu alebo dietetickú stravu.
Tento pozmeňujúci návrh zároveň umožňuje ľuďom evidovaným na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie v čase hospodárskej mobilizácie v krízových situáciách organizovať a vykonávať činnosti mobilných odberných miest na očkovacích miestach pri plošnom testovaní, pričom výkon týchto činností z hľadiska príjmu z nich nebude dôvodom pre vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Ďalšie pozitívum, ktorý tento pozmeňujúci návrh prinesie, je, že v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa ľudia môžu uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky. Všetky tieto opatrenia majú uľahčiť fungovanie v tejto neľahkej dobe.
A ja vám ďakujem za pozornosť a zároveň prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
A teraz by som prečítala paragrafové znenie.
1. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 544/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. II sa doterajší text označuje ako bod 2, pred ktorý sa vkladá bod 1, ktorý znie: V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vykonávať hygienické a protipandemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
3. V čl. II sa doterajší text § 72 označuje za odsek 2, pred ktorý sa vkladá odsek 1, ktorý znie:
„V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.“
4. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014, zákona č. 263/2014, zákona č. 375/2014, zákona č. 353/2015, zákona č. 378/2015, zákona č. 125/2016, zákona č. 355/2016, zákona č. 191/2018, zákona č. 83/2019, zákona č. 223/2019, zákona č. 391/2019, zákona č. 393/2019, zákona č. 46/2020, zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Všetko. Ďakujem.
24. 11. 2020 18:41:43 - 18:42:59 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, novelou zákona o sociálnych službách sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Mojím návrhom zákona sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu a ďakujem za podporu tohto zákona.
3. 11. 2020 14:31:03 - 14:33:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, zákonom č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa okrem iných právnych úprav s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Mojim návrhom zákona sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu, budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.
Zároveň Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov, a preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť za účelom prehodnotenia jeho obsahu s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, ako aj za účelom prípadného získania výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som a poprosím, otvorte a prosím vás o podporu tohto návrhu.
22. 10. 2020 17:47:59 - 17:49:40 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 312a. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 337 z 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh, vládny návrh zákona číslo, tlač 312, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 64 z 22. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 10. 2020 16:55:00 - 16:57:47 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 217a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 280 z 22. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 217, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 62 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 10. 2020 10:16:11 - 10:17:04 16. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 312. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 301 zo 14. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
20. 10. 2020 13:20:52 - 13:22:07 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 311 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 300 zo 14. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 311) na prerokovanie výboru Národnej rady pre sociálne veci od začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať národná..., Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 22. schôdzi a uznesením č. 56 z 15. októbra 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhom..., vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 16. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 9. 2020 19:01:40 - 19:03:40 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Čo sa týka nejakých faktov, ktoré ste hovoril o pánovi ministrovi, tak si myslím, že by mali byť smerované smerom k nemu a nie smerom ku mne, takže nebudem hovoriť za neho.
Čo sa týka ústavnoprávneho výboru, tak áno, keďže toto podanie bolo v novembri 2019, ja som bola jeho iniciátorkou, pretože sme nevedeli s vami pohnúť, pretože ste odmietli týmto ženám pomôcť, tak som vyzbierala napriek opozičným, opozičnými poslancami 40 podpisov, ale aktuálne stanovisko ústavnoprávneho výboru bolo nečakať na nález Ústavného súdu.
Čo sa týka vášho vystúpenia, tak ja rozumiem, že ste musel vystúpiť, vy ste veľmi dobrý rétor, a ja naozaj teda nemala som pocit, že som nejak rozčertená, ako ste to vy vo svojom vystúpení hovorili. Jedine, viete, ja som do toho dala strašne veľa energie. Ja sa tým ženám venujem rok a pol a je ich naozaj 140-tisíc. A verte mi, že moje emócie mi pomáhajú k tomu, aby som dotiahla veci do dobrého konca. Takže, samozrejme, že po roku a pol už mám toho tiež dosť a som veľmi rada, že aj vy podporíte tento návrh zákona. A ja som ani nečakala, že niečo iné poviete na konci vašej rozpravy, pretože vy viete, že to musíte podporiť. To znamená; a takisto aj vy ste povedali, že ste to mali urobiť vtedy. To bola vaša chyba a vy to dnes už viete.
To znamená, že aj to boli vaši voliči, ktorých ste sklamali, a vôbec sa nevylučuje to, že sme vtedy podporili zastropovanie dôchodkov, pretože jedno bolo zastropovanie dôchodkov, kde nebol naplnený práve ten ústavný princíp toho pol roka, ale tú fixnú tabuľku predložil váš poslanec SMER-u pán Vážny na výbore. A ja ako opozičný poslanec som vtedy už mala so sebou tie zástupkyne žien a hlasovala som proti tejto tabuľke... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 9. 2020 18:51:34 - 18:51:39 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
(Začiatok reakcie zaznel mimo mikrofónu.) ... akú vtedy avizoval váš minister pán Richter. Presne taká, keď pred výborom, kedy pán poslanec Vážny priniesol túto fixnú tabuľku, ktorá bola chybná, a kedy ste sľubovali týmto ženám, že tento problém odstránite. To bolo v septembri 2019. Presne tú, stačí si pozrieť záznamy vášho pána ministra. Je to presne tá istá suma. Určite viete, lebo vy sám osobne ste to týmto ženám sľuboval. Ja osobne som bola za vami a bola som vás prosiť, že som opozičný poslanec a je mi jasné, že jednoducho to nepretlačím, a či by ste tie ženy nevypočuli. Že je ich 110-tisíc, je ich 140-, lebo to číslo dneska viem presne. To znamená, je to presne tá suma, ktorú hovoril váš pán minister Richter pred výborom, keď ste prijali tú fixnú tabuľku, ktorá bola chybná, takže to číslo sa nezmenilo. Samozrejme, že je to, je to, je to dohodnuté, tá suma sa našla.
To znamená, mňa len mrzí, že ste to neurobili vtedy, lebo by nám nevznikli tie tri kategórie žien, ktoré vznikli. To znamená tie ženy, kde nebol naplnený ústavný princíp a tie ženy už odišli do toho dôchodku.
23. 9. 2020 18:31:10 - 18:50:21 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, tejto téme sa venujem už rok a pol a už ikskrát som vysvetľovala dôležitosť napraviť tento problém, ktorý tu vznikol, a vznikol v júli 2019, a to po prijatí novely ústavy a pri zastropovaní dôchodkového veku. Som veľmi rada, že v prvom čítaní a následne v ústavnoprávnom výbore a v sociálnom bol jednohlasne podporený, a to bez pripomienok.
Pred rokom – ešte ako opozičná poslankyňa – som sa týchto žien ujala, resp. tejto agendy, nakoľko bývalá koalícia ani po mnohých stretnutiach so zástupkyňami týchto žien im nebola ochotná pomôcť. Chcem zdôrazniť, že sa to týka okolo 140-tisíc žien a tým, že im nevyhoveli v júli 2019, tak nám ženy ročníkov ´57 a skoro už celý ročník ´58 odišlo do dôchodku bez toho, aby sa naplnil ústavný princíp a bolo im odpočítané pol roka za každé jedno vychované dieťa. A práve kvôli tomuto nám tu vznikli tri kategórie žien.
Prvá kategória žien je tá, ktorej pomôže tento návrh zákona a bude naplnený ústavný princíp a sa im odpočíta pol roka za každé jedno vychované dieťa. Druhá kategória žien je tá, ktorá v podstate bude mať mix odpočtu rokov plus kompenzácia. A tretia kategória žien je tá, ktorá sa spravodlivosti nedočkala; ďakujem (rečníčke priniesli pohár vody); ktorá sa spravodlivosti nedočkala a odišla do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebolo im odpočítané pol roka za dieťa.
Tieto ženy, ktoré nám už odišli do dôchodku a nemali zohľadnené vychované deti, tak ako to navrhujeme v našom zákone, riešime pozmeňujúcim návrhom, ktorý spolu s pani poslankyňami Hatrákovou a Zemanovou predkladáme a ktorý vám teraz stručne odôvodním.
Navrhujeme v ňom z dôvodu zamedzenia nežiaducej retroaktivity, aby poistencom, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek do účinnosti predloženého návrhu zákona a ktorí by ho podľa predloženého návrhu zákona dovŕšili pred jeho účinnosťou, bol za deň dovŕšenia dôchodkového veku ustanovený deň, kedy predložený návrh zákona nadobudne účinnosť, to je 1. januára 2021, najskorší možný termín, odkedy bolo možné ustanoviť dôchodkový vek týmto poistencom.
Samotná kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku za obdobie rozdielu dôchodkových vekov realizovaného započítaním tohto obdobia do obdobia dôchodkového poistenia hodnoteného podľa § 66 ods. 2, to je obdobia dôchodkového poistenia po dovŕšení dôchodkového veku.
Pozmeňujúcim návrhom riešime aj poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov starobného dôchodku podľa § 69 ods. 1, ktorí nemali nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Navrhujeme, aby rozdiel dôchodkových vekov bol takémuto poberateľovi zohľadnený znížením krátenia predčasného starobného dôchodku. Navrhujeme, aby sa dotknutým poistencom jednorazový doplatok k starobnému dôchodku vyplatil z úradnej povinnosti, teda bez nutnosti podania žiadosti.
S ohľadom na široký okruh dotknutých poistencov, o ktorých nárokoch bude potrebné rozhodnúť nad rámec bežnej rozhodovacej činnosti Sociálnej poisťovne, navrhujeme dvojročnú lehotu, v ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne o jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku alebo o zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku.
Z tohto dôvodu tiež navrhujeme posunutie účinnosti právnej úpravy na 1. január 2021 tak, aby informatická podpora Sociálnej poisťovne pripravená na výpočet dôchodku na kalendárny rok 2020 už nemusela byť menná, a to z dôvodu krátkodobej využiteľnosti takéhoto programu.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k doslovnému prednesu pozmeňujúceho návrhu, tak ako to ustanovuje rokovací poriadok, § 29 ods. 1. Poprosím o zastavenie času.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Áno, nech sa páči.

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. Za § 293fe sa vkladajú § 293ff až 293fk, ktoré vrátane nadpisu nad § 293ff znejú:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
§ 293ff
(1) Dôchodkový vek poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 pred 1. januárom 2021, zostáva zachovaný.
(2) Poistenec, ktorý podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 nedovŕšil dôchodkový vek do 31. decembra 2020 a ktorý by podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, dovŕši dôchodkový vek 1. januára 2021.
(3) Fiktívny dôchodkový vek poistenca uvedeného v
a) odseku 1 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred dovŕšením dôchodkového veku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020,
b) odseku 2 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021.
§ 293fg
(1) Poistenec uvedený v § 293ff ods. 3, ktorému je priznaný starobný dôchodok najneskôr od 1. januára 2021, má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku.
(2) Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku nevzniká nárok poberateľovi predčasného starobného dôchodku alebo poberateľovi starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1.
(3) Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí ako súčin sumy starobného dôchodku ku dňu jeho priznania nezvýšenej podľa § 66 ods. 2, nezníženej podľa § 66 ods. 6 alebo z dôvodu súbehu nároku na výplatu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom a zvýšenej podľa § 82b ods. 3 a koeficientu podľa druhej vety. Koeficient sa určí ako podiel počtu dní za obdobie odo dňa, kedy poistenec dovŕšil fiktívny dôchodkový vek, najskôr však od dňa získania 15 rokov dôchodkového poistenia, do dňa dovŕšenia dôchodkového veku (ďalej len „obdobie rozdielu dôchodkových vekov") a čísla 30,4167.
(4) Suma starobného dôchodku ku dňu jeho priznania podľa odseku 3 určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy je suma, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový starobný dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.
(5) Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený invalidný dôchodok, úrazová renta alebo dávka v nezamestnanosti, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa znižuje o úhrn súm za toto obdobie vyplateného invalidného dôchodku, vyplatenej úrazovej renty alebo vyplatenej dávky v nezamestnanosti.
(6) Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, a jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je
a) vyšší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa zníži o polovicu úhrnu súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie,
b) nižší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa za toto obdobie zníži o jednu polovicu.
(7) Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku sa použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na starobný dôchodok okrem § 81, § 82, § 116 ods. 2, § 293dq, § 293dr a 293dx.
(8) Konanie o priznaní jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa začína z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne.
§ 293fh
Poistencovi, ktorému je priznaný starobný dôchodok najskôr od 2. januára 2021, sa obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov započíta do obdobia podľa § 66 ods. 2.
§ 293fi
Ak dôchodkový vek poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. decembra 2020, je alebo by bol podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 nižší ako dôchodkový vek podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020, predčasný starobný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa § 69a ods. 1 sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy podľa § 68 ods. 1 za každých začatých 30 dní bez obdobia rozdielu dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 a dôchodkového veku určeného podľa tohto zákona v znení účinnom od 31. decembra 2020.
§ 293fj
O jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku podľa § 293fg a o zvýšení predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa § 293fi rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2022.
§ 293fk
Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku poistenca uvedeného v § 293ff ods. 3, ktorý Sociálna poisťovňa určila pred 1. januárom 2021, je
a) po 31. decembri 2020, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa považuje 1. január 2021,
b) pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zostáva zachovaný.“.“
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa primerane prečísluje nasledujúci novelizačný bod a primerane sa upraví úvodná veta v čl. I a názov poslaneckého návrhu zákona.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu, 19).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 293/2020 Z. z.“
Čl. III
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. štyristo, pardon, 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z. a zákona č. 95/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu, 38e).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 38e znie:
„38e) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 461/2020 Z. z.“
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., a zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., a zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu, 29c).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 293/2020 Z. z.“.“
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa prečísluje nasledujúci článok a primerane sa upraví názov poslaneckého návrhu zákona.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
3. V čl. II sa slová „1. novembra 2020“ nahrádzajú slovami „1. januára 2021“.
Ďakujem veľmi pekne za... (Potlesk a reakcie z pléna.)
23. 9. 2020 18:26:15 - 18:27:49 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Podrobnosti o právach uvedených v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky ustanovil zákon o sociálnom poistení.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje uplatniť, upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti, tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí.
Tento návrh zákona je ďalším z bodov programového vyhlásenia vlády, čím chcem poukázať na to, že napriek nepríjemnej situácii s koronavírusom vieme túto krivdu voči ženám ročníkov 1957 až 1963 odstrániť, čo ministerstvo práce pod vedením SMER-u neurobilo.
Kolegyne a kolegovia, chcem vás veľmi pekne poprosiť o podporu tohto návrhu a, pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy.
18. 9. 2020 12:07:55 - 12:08:57 12. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 217. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje sa v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 207 z 31. augusta 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 7. 2020 18:23:39 - 18:24:19 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Chcem sa ešte raz poďakovať, takisto sa chcem poďakovať za každú jednu faktickú a verím, že týmto ženám to veľmi pomôže. A chcem sa poďakovať za ne, lebo naozaj už trvá celý rok, kedy, kedy o to bojujú, a v podstate tie ročníky ´57 už nám začali odchádzať minulý rok v lete, preto je to vlastne od roku ´57. Takže ešte raz veľká vďaka za ne a ak ste si ich naozaj aj všimli tu pred Národnou radou, tak ste si všimli, že sem naozaj došli aj s dobrou náladou napriek tomu, že voči tejto krivde bojujú už rok.
Ďakujem ešte raz za ne.
14. 7. 2020 18:17:12 - 18:20:25 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
196.
Ďakujem. Predkladám návrh zákona, ktorý má odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až ´63. Chcela by som poďakovať predovšetkým ešte pani poslankyni Hatrákovej a pani poslankyni Zemanovej za to, že sa pripojili ako spolupredkladateľky za ich kluby.
Vznikla nám tu totižto skupina žien ročníkov ´57 až ´63, ktorým nebolo spravodlivo odpočítaných pol roka za každé jedno vychované dieťa, a tým pádom nebol naplnený ústavný princíp z júla 2019, kedy bola táto novela prijatá. Toto pochybenie vzniklo minulé volebné obdobie, v septembri 2019, a to predložením fixnej tabuľky na výbore pre sociálne veci, ktorá bola schválená bývalou, bývalou koalíciou, koaličnými poslancami. Už vtedy na výbore sa vedelo, že táto fixná tabuľka je chybná a na výbore boli aj účastné dámy, ktoré tieto ženy zastupujú, a napriek tomu, že vystúpili, tak, bohužiaľ, tam prišlo k prijatiu tejto tabuľky.
Týchto žien je vyše 120-tisíc. Vtedy im bolo zo strany bývalého ministra práce pána Richtera sľúbené, že ich vypočuje a že túto krivdu odstráni, ale, bohužiaľ, sa tak nestalo napriek tomu, že vedeli, že tam naozaj nie je naplnený tento ústavný princíp. Preto som následne predložila pozmeňujúci návrh, no opäť nebol podporený bývalou koalíciou, a tak som podala podnet na Ústavný súd, podporený skoro 40 podpismi z klubu OĽANO a SaS, ktorých zástupcovia sa aj tu dnes pod tento návrh zákona podpísali.
Je to agenda, ktorej sa venujem už rok, je to súčasťou aj programového vyhlásenia vlády. A možno ste aj minulý týždeň v utorok si všimli pred parlamentom tieto ženy, bolo ich skoro 300 a prišli naozaj podporiť a nás povzbudiť v tom, aby sme im priniesli tú spravodlivosť, prišli poprosiť o podporu tohto návrhu. A ja si myslím, že im to naozaj dlžíme, dlží im to aj tá novela, ktorú sme prijali minulý rok, v roku 2019. A ja si myslím, že aj každý z nás pozná určite ženu narodenú práve v týchto rokoch, to znamená v rokoch tých ´57 až ´63, a možno ju má práve aj v rodine a ja naozaj pevne verím, že ste tomu venovali pozornosť, tejto krivde, a že týmto ženám pomôžeme a tú spravodlivosť, ktorú si zaslúžia, dostanú.
Tak ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem za podporu a verím, že konečne sa odstráni krivda týmto ženám. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->