Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 11. 2021 9:28:59 - 9:30:11 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem veľmi pekne za faktické poznámky a chcem povedať opätovne, že sa veľmi teším, že táto, tento návrh zákona začne reálne, v prípade, že bude schválený, reálne pomáhať rodičom samoživiteľom od januára 2022. A chcem aj povedať, že podľa správy o sociálnej situácii Slovenska práve preto, že ten zákon nie je aktuálne dobre postavený a robí prekážky pre tieto matky samoživiteľky alebo otcov samoživiteľov, tak sa nám znižuje počet týchto rodičov, ktorí o náhradné výživné vôbec žiadajú. To znamená, budem veľmi rada, pokiaľ aj vy budete ďalej šíriť informáciu o tom, že môžu opätovne požiadať v januári a že aj príjem do domácností, ktorý bol teraz nastavený na výšku tisíc euro, už nebude problémom a budú môcť o to náhradné výživné požiadať. Je to veľmi dôležitá informácia pre všetkých rodičov samoživiteľov, aby vedeli, že budú môcť o náhradné výživné požiadať znova a už ich nikto nepošle preč a bude im vyhovené.
Ďakujem.
25. 11. 2021 9:21:43 - 9:27:26 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavila novelu zákona o náhradnom výživnom. Sme už v druhom čítaní, tento návrh zákona jednomyseľne prešiel v prvom čítaní a na všetkých výboroch a neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Rada by som vysvetlila, prečo predkladáme túto novelu a potom čo chceme v zákone zmeniť.
Sú to práve neúplné rodiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou a už výpadok jednomesačného výživného má pre neúplnú rodinu vážne následky. V neúplnej rodine je to rodič samoživiteľ, zväčša matka samoživiteľka, ktorá má na pleciach fungovanie celej domácnosti. Okrem každodennej starostlivosti o deti musí platiť účty, stravu, náklady na byt, ošatenie pre deti, krúžky a, nedajbože, príde choroba. Samozrejme, nehovoriac o tom, že jej osobný život ide absolútne do úzadia.
Čo sa týka psychiky dieťaťa, je veľmi zlé, keď musí už tak v útlom veku prežívať prepady do chudoby a rodič mu nedokáže zabezpečiť jeho potreby. A preto prichádzame s novelou zákona o náhradnom výživnom, ktoré musí nastúpiť okamžite v prípade výpadku riadneho výživného. A tento výpadok riadneho výživného je len ľahostajný prístup k vlastnému dieťaťu druhým rodičom a ten sa prestaví do stavu neplnenia si vyživovacej povinnosti.
Tento návrh zákona odstraňuje prekážky, ktoré sa v praxi ukázali ako problém, aby sa rodič samoživiteľ vôbec k náhradnému výživnému dostal. A teraz vysvetlím, čo tieto zmeny budú znamenať v praxi.
Po prvé, rodič sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. To znamená, už po jednomesačnom výpadku riadneho výživného môže podať návrh u exekútora na vykonanie exekúcie na základe súdneho rozhodnutia o výživnom. Hneď po podaní návrhu exekútora môže požiadať na príslušnom úrade práce o náhradné výživné. V žiadosti o náhradné výživné prikladá potvrdenie exekútora o podaní návrhu a súdne rozhodnutie o vyživovacej povinnosti. Úrad práce má 30 dní na spracovanie údajov. Takže celý tento proces je skrátený na dva mesiace včetne prvého mesiaca, kedy riadne výživné nepríde k rukám rodiča. Aktuálne platí, že matka musí po podaní návrhu exekútora počkať dva mesiace, aby mohla úrad práce požiadať o náhradné výživné. To znamená, že aktuálne celý tento proces trvá štyri mesiace.
Po druhé, rušíme hranicu príjmu do domácnosti, ktorá aktuálne obmedzuje požiadať o náhradné výživné. Príjem do domácnosti nie je len príjem matky, ale aj príjem samotného dieťaťa, napríklad brigády. To znamená, že nebude potrebné dokladovať príjmy, ako je tomu teraz. Ixkrát sa v praxi ukázalo, že matka nemohla požiadať o náhradné výživné len preto, že ju delila päťeurová suma od toho, aby mala nárok.
Po tretie, výška náhradného výživného bude v rovnakej výške, v akej bolo určené súdom riadne výživné. To znamená, že úrad práce bude v plnej výške akceptovať potreby dieťaťa, ktoré určil súd.
Po štvrté, ruší sa polročné prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné. To znamená, že rodič samoživiteľ nebude musieť každých šesť mesiacov nanovo predkladať potvrdenia. Týmto sa zníži administratívna záťaž nielen matky, ale aj úradu.
Po piate, ak súd rozhodne o zvýšení výživného spätne, tak aj úrad práce túto sumu zakceptuje a spätne doplatí.
A ešte jedna veľmi dôležitá úprava, ktorú táto novela prináša a týka sa 2 700 sirôt. Na Slovensku máme 2 700 sirôt, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok aj napríklad z dôvodu, že rodič nemal odpracovaných potrebný počet rokov, alebo siroty, ktoré mali sirotský dôchodok nižší ako 70 eur. A týmto 2 700 sirotám bude mesačne vyplácané náhradné výživné vo výške 70 eur.
Náhradné výživné určené pre siroty bude vyplácané úradom práce spätne odo dňa úmrtia rodiča.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem ešte povedať pár slov k sirotskému dôchodku. Na Slovensku máme približne 20-tisíc sirôt a priemerná výška sirotského dôchodku je žalostných 140 eur. Práve preto zvýšenie sirotského dôchodku a v prvom rade upravenie súbehu poberania sirotských dôchodkov bude mojou ďalšou aktivitou, ktorá je taktiež ukotvená v programovom vyhlásení vlády. Za pomoc pri vzniku tohto návrhu zákona ďakujem pánovi Hlinkovi.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za pozornosť a za podporu tejto novely zákona. Ďakujem.
25. 11. 2021 9:18:30 - 9:19:13 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.
Návrh zákona vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu nezaopatreným deťom a konať v súlade s ich najlepším záujmom. Navrhovanou novelou zákona sa zabezpečí rýchly prístup žiadateľa k náhradnému výživnému.
Všetky navrhované zmeny rada vysvetlím v rozprave, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem.
24. 11. 2021 10:24:41 - 10:26:17 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 776 z 20. októbra 2021 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, súčasne určil lehoty na prerokovanie výboru vo výboroch a v gestorskom výbore.
Oba určené výbory zhodne odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s medzinárodnou zmluvou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a táto má prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Správa výborov o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 152 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Ďakujem.
10. 11. 2021 9:47:56 - 9:49:22 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánom poslancom Hlinkovi, Kočišovi a Tarabovi. A vy si naozaj neviete vôbec predstaviť, akú mám radosť, že dnes ten návrh predkladám. Je to naozaj šesťročné úsilie a musím povedať, že ja už ako opozičný poslanec som túto verziu predložila každého pol roka, tak ako mi to dovolil rokovací poriadok, takže naozaj je to pre mňa taká veľká výzva k tomu, že keď si človek niečo zaujme, tak jednoducho to vie dotiahnuť do úspešného konca aj tu v parlamente.
Čo sa týka vašich komentárov, ja vám ďakujem, vidím, že ste to pochopili všetko tak, ako to bolo podané. A naozaj budem ešte veľmi rada, ak, keď sa teraz začneme venovať tým dvadsiatim tisícom sirotám, ktoré majú naozaj ten sirotský príspevok v priemernej výške 140 euro, takže to nájde takisto podporu tu v parlamente. A tam nie je problém len ten, že tá výška je 140 euro, ale, bohužiaľ, od určitej doby je to nastavené tak, že ten súbeh dôchodkov sirotských proste nemôže presahovať určitú hranicu. To znamená, treba upraviť aj toto, lebo zbytočne navýšime sumu sirotského dôchodku, keď jednoducho nebude to možné vyplácať. Takže ja urobím všetko pre to, aby aj tento návrh bol prepracovaný tak, ako je návrh k náhradnému výživnému, a budem rada, keď podporíte aj ten.
Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
10. 11. 2021 9:33:54 - 9:35:17 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavila novelu zákona o náhradnom výživnom, rada by som vysvetlila, prečo predkladáme túto novelu a potom, čo chceme v zákone zmeniť.
Sú to práve neúplné rodiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Už výpadok jednomesačného výživného má pre neúplnú rodinu naozaj vážne následky. V neúplnej rodine je to rodič samoživiteľ, matka samoživiteľka, ktorá ma na pleciach fungovanie celej domácnosti. Okrem každodennej starostlivosti o deti musí platiť účty, stravu, náklady na byt, ošatenie pre deti, krúžky, nedajbože príde choroba, nehovoriac o tom, že jej osobný život ide absolútne do úzadia. Pre psychiku dieťaťa je veľmi zlé, keď musí zažívať finančné prepady do chudoby a rodič mu nedokáže finančne zabezpečiť jeho potreby. A preto prichádzame s novelou zákona o náhradnom výživnom, ktoré musí nastúpiť okamžite v prípade výpadku riadneho výživného.
Táto novela odstraňuje prekážky, ktoré sa v praxi ukázali ako problém, aby rodič samoživiteľ vôbec sa dostal k náhradnému výživnému, a tými sú:
1. Rodič, resp. matka sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného.
2. Rušíme hranicu príjmu do domácnosti, ktorá bránila požiadať o náhradné výživné.
3. Náhradné výživné sa bude poskytovať v rovnakej výške, akou je súdom určené riadne výživné, to znamená, že rušíme stropy, ktoré bránili vôbec začať poberať náhradné výživné.
4. Rušíme polročné prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné.
5. Ak súd spätne zvýši riadne výživné, úrad práce zakceptuje toto zvýšenie a spätne doplatí aj náhradné výživné v zvýšenej sume.
6. Ďalšia dôležitá pomoc, ktorú novela prináša. Sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, budeme poskytovať náhradné výživné vo výške 70 eur a týka sa to aj sirôt, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur.
A teraz sa vrátim k jednotlivým bodom v novele a vysvetlím, čo tieto zmeny budú znamenať v praxi.
Rodič sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. To znamená, že už po jednomesačnom výpadku riadneho výživného môže podať návrh u exekútora na vykonanie exekúcie na základe súdneho rozhodnutia o výživnom. Hneď po podaní návrhu u exekútora môže požiadať na príslušnom úrade práce o náhradné výživné. K žiadosti o náhradné výživné prikladá potvrdenie exekútora o podaní návrhu a súdne rozhodnutie o vyživovacej povinnosti. Úrad práce má 30 dní na spracovanie údajov. Takže celý tento proces je skrátený na dva mesiace včetne prvého mesiaca, kedy riadne výživné nepríde k rukám rodiča.
Aktuálne platí, že matka musí po podaní návrhu u exekútora počkať dva mesiace, aby mohla úrad práce požiadať o náhradné výživné, to znamená, že teraz jej celý proces trvá štyri mesiace, čo si musíme uvedomiť, že štyri mesiace bez riadneho výživného aj náhradného výživného má naozaj veľké... spôsobí v tejto rodine veľké problémy a ten čas, ktorý skracujeme na dva mesiace, je naozaj veľká pomoc pre tú rodinu.
Rušíme hranicu príjmu do domácnosti, ktorá aktuálne obmedzuje požiadať o náhradné výživné. Príjem do domácnosti nie je iba príjmom matky, ale napríklad aj samotným príjmom dieťaťa, napríklad z brigády, a je to taký základný strop, ktorý je potrebný odstrániť. To znamená, že nebude potrebné dokladovať príjmy, ako je tomu teraz. Výška náhradného výživného bude v rovnakej výške, v akej bolo určené súdom riadne výživné. To znamená, že úrad práce bude v plnej výške akceptovať potreby dieťaťa, ako to určil súd.
Ruší sa aj polročné prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné. To znamená, že rodič samoživiteľ nebude musieť každých šesť mesiacov predkladať nanovo potvrdenia. Týmto sa zníži administratívna záťaž nielen matky, ale aj úradu. Ak súd rozhodne o zvýšení výživného spätne, tak aj úrad práce túto sumu zakceptuje a spätne doplatí.
A čo sa týka sirôt, ktorým nevzniká nárok na sirotský dôchodok, máme tu 2 700 sirôt, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, napríklad z dôvodu, že rodič nemal odpracovaných dostatočný počet rokov, alebo siroty, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 euro, tak týmto sirotám bude mesačne vyplácané náhradné výživné vo výške 70 eur. Týka sa to 2 700 detí, sirôt. Náhradné výživné bude pre siroty vyplatené úradom práce spätne odo dňa úmrtia rodiča.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na Slovensku poberá sirotský dôchodok približne 20-tisíc sirôt a priemerná výška sirotského dôchodku je žalostných 140 eur. Práve preto zvýšenie sirotského dôchodku a upravenie súbehu poberania sirotských dôchodkov bude našou ďalšou aktivitou, ktorú sa nám podarilo ukotviť aj programovom vyhlásení vlády. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za pozornosť, za podporu novely a špeciálne pánovi poslancovi Jozefovi Hlinkovi za pomoc pri vzniku tejto novely.
Ďakujem veľmi pekne.
10. 11. 2021 9:31:31 - 9:32:28 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.
Návrh zákona vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu nezaopatreným deťom a konať v súlade s ich najlepším záujmom. Navrhovanou novelou zákona sa zabezpečí rýchly prístup žiadateľa k náhradnému výživnému.
Tento zákon by nadobudol účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I bodov 15, 16, 19 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť 1. decembra 2022.
Všetky navrhované zmeny by som rada vysvetlila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
17. 9. 2021 12:05:47 - 12:07:01 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tak ako už som spomínala, tento návrh prináša so sebou takú medzigeneračnú solidaritu a ponúka možnosť, aby aj starý rodič, ktorý je na dôchodku, mohol byť poberateľom rodičovského príspevku. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Pretože v mnohých rodinách je to práve starý rodič, ktorý na plný úväzok supluje rodičov vo veku dieťaťa do troch rokov, aby sa rodičia mohli vrátiť do pracovného života. Je to taký naozaj milý ústretový oficiálny krok, ako ohodnotiť prácu starého rodiča, ktorú zanecháva v tejto rodine. V mnohých prípadoch rodič nechce prijať peniaze od svojich detí ani žiadnu finančnú výpomoc, ale táto forma bude pre neho prijateľnejšia. Výška rodičovského príspevku je presne v tej výške, ktorú by poberal rodič dieťaťa a nemá vplyv na poberanie dôchodku. Ako som spomínala, návrh nemá vplyv na štátny rozpočet. Jedná sa naozaj o medzigeneračnú solidaritu a je to len rozšírenie možností uľahčiť život rodinám. Ďakujem za podporu tohto návrhu.
17. 9. 2021 12:03:00 - 12:03:50 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok. Starí rodičia sa tak budú môcť starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičia sa budú môcť vrátiť do pracovného života. Rovnakú možnosť sa navrhuje poskytnúť aj tzv. nebiologickým starým rodičom, teda rodičom náhradných nebiologických starých náhradných rodičov alebo rodičom manžela alebo manželky rodiča dieťaťa. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečí medzigeneračná solidarita. Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.
Hlásim sa do rozpravy a podrobnejšie vysvetlím.
Ďakujem.
17. 9. 2021 12:00:40 - 12:01:53 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 659. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 689 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
12. 5. 2021 18:58:08 - 18:59:35 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorý predkladám, rieši situáciu tým rodinám, ktoré pri zrušení obedov zadarmo prepadli sitom a to z dôvodu, že si nemôžu nárokovať na zvýšený daňový bonus. A preto ponechávame práve deťom týchto rodičov školské obedy zadarmo. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Taktiež poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie alebo poberateľov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Druhého decembra 2020 sme tu v pléne schválili zákon, ktorým sme umožnili uplatniť zvýšený daňový bonus aj rodičom detí od 6 do 15 rokov. Dovtedy mali túto možnosť iba rodičia detí do šesť rokov. Tento zvýšený daňový bonus prinesie peniaze do rodín aj počas prázdnin na rozdiel od školských obedov. To sú v podstate tri mesiace navyše. Sú to letné prázdniny dva mesiace, zimné, jesenné, jarné, naozaj je to tri mesiace navyše.
Návrh zákona bude mať účinnosť od 1. augusta 2021, to znamená, že rodiny, ktoré si nemôžu uplatňovať daňový bonus, automaticky budú pokračovať od septembra 2021 obedami zadarmo. Podľa hrubých odhadov sa to týka približne 7 800 detí, čo bude mať dopad na štátny rozpočet 2 milióny eur ročne.
Ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
12. 5. 2021 18:55:30 - 18:56:24 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegyňami a kolegami Žitňanská, Drábiková, Marcinková, Cmorej a Pčolinský sme predložili návrh zákona, ktorým sa navrhuje upraviť cieľovú skupinu detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na stravu, a to za účelom zabezpečenia možnosti poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu a ktorých rodičia alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus. Cieľová skupina detí sa navrhuje určiť vzhľadom na skutočnosti vzťahujúce sa na ich rodičov alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, ktoré objektívne odôvodňujú vyššiu pravdepodobnosť nevzniknutia nároku na daňový bonus.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu zákona.
A, pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvá.
12. 5. 2021 11:47:05 - 11:47:54 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem za slovo. Chcem za seba povedať, že zahlasujem za tento návrh zákona, ale takisto som názoru, že do druhého čítania by mala byť dopracovaná adresnosť. A som aj názoru, že treba naozaj reagovať promptne, to je ten dôvod, prečo budem reagovať za.
Ale zároveň chcem dodať, že keď sme ako hnutie SME RODINA v minulom volebnom období ako opoziční poslanci predkladali návrhy zákonov, ktoré boli naozaj výborné, ktoré podporovali rodiny s deťmi, osamelé matky, tak musím povedať, že nikdy poslanci hnutia SMER, dneska strany HLAS, nikdy nepodporili naše dobré návrhy pre rodiny s deťmi a osamelé matky.
11. 5. 2021 15:47:56 - 15:49:55 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 645 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2021 14:40:30 - 14:47:30 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 438 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť už pánom ministrom avizovaný pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z trinástich novelizačných bodov, pričom väčšina z nich je legislatívno-technická úprava. Okrem legislatívno-technickej úpravy týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vypustenie štátnozamestnaneckého pomeru, a to preto, že navrhovaná právna úprava zásadne vychádza z predpokladu dočasného obmedzenia činností zamestnávateľa a s tým spojenej zníženej potreby práce od jeho zamestnancov v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, mimoriadnych okolností alebo okolností vyššej moci. Jej účelom má byť udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov. Zamestnávateľom štátnych zamestnancov v širšom kontexte je štát, v užšom kontexte konkrétny služobný úrad. V tejto súvislosti je preto otázka udržania konkurencieschopnosti zamestnávateľa v kontexte navrhovanej právnej úpravy bezpredmetná. Určovanie počtu štátno-zamestnaneckých miest a pracovných miest v orgánoch štátnej správy je naviazané na štátny rozpočet.
Každá rozpočtová kapitola má v rozpočte na konkrétny kalendárny rok určený limit výdavkov na mzdy a platy. V rámci rozpočtu verejnej mienky sa rozpočtujú prostriedky na mzdy a platy zamestnancov a štátnych zamestnancov na nasledujúce tri kalendárne roky. To znamená, že sa ráta s ich rozpočtovým krytím. Taktiež sa pozmeňujúcim návrhom zabezpečuje, aby podmienku nároku na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce splnil aj ten zamestnávateľ, ktorý podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu má odloženú splatnosť poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Rovnako sa navrhovanou úpravou zabezpečuje splnenie podmienky pre nárok na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce aj u toho zamestnávateľa, ktorému podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu, je odpustená povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Ďalej navrhujem prechodným ustanovením uplatniť platenie poistného štátom za osoby uplatňujúce si odvodovú úľavu v období pred účinnosťou zákona, ktoré sa stali poistencami štátu z dôvodu ich PN, OČR alebo materskej dovolenky, pričom tento dôvod trvá aj po nadobudnutí účinnosti zákona.
Kolegyne, kolegovia, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a teraz pristúpim k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I § 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
2. V čl. I § 2 písm. e) sa vypúšťa druhý bod. Nasledujúci bod sa primerane preznačí. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa. Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
3. V čl. I § 2 písm. f) sa za slovami "pracovný pomer" vypúšťa čiarka a slová "štátnozamestnanecký pomer".
4. V čl. I § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo "má" nahrádza slovom "odviedol", slovo "zaplatené" sa vypúšťa a slovo "platiť" sa nahrádza slovom "odvádzať".
5. V čl. I § 4 ods. 2 písm. b) sa slová "druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa" nahrádzajú slovami "názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
"11) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
7. V čl. I poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa citácia "§ 74 zákona č. 55/2017 Z. z.".
8. V čl. I § 12 ods. 1 sa slovo "platiť" nahrádza slovom "odvádzať'.
9. V čl. III bode 17 § 128 ods. 1 písm. g) sa slová "pomere, štátnozamestnaneckom pomere" nahrádzajú slovom "pomere".
10. V čl. VII bod 1 znie:
"1. V § 11 ods. 7 písm. m) sa vypúšťa piaty bod. Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod. Poznámka pod čiarou k odkazu 44b sa vypúšťa.".
11. V čl. VII bod 11 znie: "11. V § 17 a odsek 1 znie:
"(1) Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len pohľadávka").".".
12. V čl. VII sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
"14. V § 29b ods. 12 sa slová «šiesteho bodu» nahrádzajú slovami "piateho bodu".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
13. V Čl. VII sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
"17. Za § 38ex sa vkladá § 38ey, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 38ey Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022. Fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát na základe podmienky určenej v § 11 ods. 7 písm. m) piateho bodu v znení účinnom do 31. decembra 2021 a ktorá tieto podmienky spĺňa bez prerušenia aj po 31. decembri 2021, sa naďalej považuje za osobu, za ktorú platí poistné štát."."
Ďakujem.
18. 3. 2021 10:15:52 - 10:17:01 25. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 450 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 1. 2021 14:08:07 - 14:15:16 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 402 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý mi je naozaj srdcu blízky, pretože myslí práve na tých ľudí, za ktorých som neustále bojovala. Sú nimi poberatelia náhradného výživného, poberatelia príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a poberatelia hmotnej núdze.
Práve naše hnutie SME RODINA má obrovskú zásluhu aj na tom, že dnes už vymáhanie náhradného výživného nie je na pleciach matky a už nekladie polená pod nohy pri žiadosti o jeho poberanie.
Tento pozmeňujúci návrh, ktorý teraz predkladám, opäť myslí práve na týchto ľudí, ktorí poberajú náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a dávku v hmotnej núdzi. Návrh im umožňuje vykonávať prácu na dohodu, ktorá bezprostredne súvisí s COVID-om, a pritom príjem nebude mať vplyv na poberanie dávky takéhoto človeka. Ak by bol započítaný, mohlo by to znamenať zníženie poskytovanej dávky alebo dokonca jej úplné odňatie.
Ako príklad možno uviesť účasť fyzických osôb na celoplošnom testovaní alebo regionálnych testovaniach na ochorenie COVID-19, výkon činnosti v nemocniciach s pacientami práve týchto ochorení. Týka sa to predovšetkým opatrovateľov, ktorí sa starajú o ťažko postihnutú osobu, a takisto napríklad o tých, čo poberajú príspevok na prepravu alebo dietetickú stravu.
Tento pozmeňujúci návrh zároveň umožňuje ľuďom evidovaným na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie v čase hospodárskej mobilizácie v krízových situáciách organizovať a vykonávať činnosti mobilných odberných miest na očkovacích miestach pri plošnom testovaní, pričom výkon týchto činností z hľadiska príjmu z nich nebude dôvodom pre vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Ďalšie pozitívum, ktorý tento pozmeňujúci návrh prinesie, je, že v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa ľudia môžu uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky. Všetky tieto opatrenia majú uľahčiť fungovanie v tejto neľahkej dobe.
A ja vám ďakujem za pozornosť a zároveň prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
A teraz by som prečítala paragrafové znenie.
1. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 544/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. II sa doterajší text označuje ako bod 2, pred ktorý sa vkladá bod 1, ktorý znie: V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vykonávať hygienické a protipandemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
3. V čl. II sa doterajší text § 72 označuje za odsek 2, pred ktorý sa vkladá odsek 1, ktorý znie:
„V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.“
4. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014, zákona č. 263/2014, zákona č. 375/2014, zákona č. 353/2015, zákona č. 378/2015, zákona č. 125/2016, zákona č. 355/2016, zákona č. 191/2018, zákona č. 83/2019, zákona č. 223/2019, zákona č. 391/2019, zákona č. 393/2019, zákona č. 46/2020, zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.
A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Všetko. Ďakujem.
24. 11. 2020 18:41:43 - 18:42:59 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, novelou zákona o sociálnych službách sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Mojím návrhom zákona sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu a ďakujem za podporu tohto zákona.
3. 11. 2020 14:31:03 - 14:33:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, zákonom č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa okrem iných právnych úprav s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Mojim návrhom zákona sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu, budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.
Zároveň Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov, a preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť za účelom prehodnotenia jeho obsahu s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, ako aj za účelom prípadného získania výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som a poprosím, otvorte a prosím vás o podporu tohto návrhu.
22. 10. 2020 17:47:59 - 17:49:40 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 312a. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 337 z 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh, vládny návrh zákona číslo, tlač 312, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 64 z 22. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->