Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 18:51:27 - 18:52:11 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ja už len na záver, mi nezostáva nič iné len konštatovať, že nezachytil som žiadnu reakciu nejakého poslaneckého klubu o tom, žeby nesúhlasili so zavedením výdavkových limitov. Pri tej dlhovej brzde alebo tej daňovej brzde, ktorú predstavila SaS je samozrejme diskusia, hľadá sa nejaký kompromis ale výdavkové limity nespochybnil nikto to znamená, že každý súhlasí s jeho zavedením, je to miesto je to potrebný nástroj, ktorý v našej legislatíve mal byť už zavedený dávnejšie pretože by nám pomohol aj súčasnej kríze oveľa viacej. Takže verím, že panie poslankyne, páni poslanci, prítomní aj neprítomní, zajtra o 11.00 h budú hlasovať za. Ďakujem.
21. 10. 2021 18:45:29 - 18:50:21 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si pripomenúť, že ústavný zákon obsahuje povinnosť zavedenia záväzných limitov na verejné výdavky pričom postup ich určenia má stanoviť iný zákon tak je to dnes napísané v zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Takto tam bolo napísané vlastne od roku 2011. Napriek tomu, že zákon nešpecifikuje do akého termínu by mala byť legislatíva schválená, limity mali byť zavedené bez zbytočného odkladu. Toto tvrdenie vychádza zo štúdie tzv. ústavnoprávna analýza vybraných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá bola publikovaná 31. 7. 2020 pán Giba a pán Bujňák. Vláda Slovenskej republiky na dňa 30. septembra 2020 schválila návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa záväzné limity verejných výdavkov zaviedli. Zatiaľ však nebola novela schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Nato, aby sa výdavkové limity mohli verejné financie riadiť do roku 2023 tak ako to predpokladá vo svojom návrhu vláda, by bolo potrebné ich schváliť čo najskôr v tomto roku. Potreba ich urýchleného schválenia vyplýva z časovej náročnosti implementácie výdavkových limitov do rozpočtového procesu. to znamená, že nám zostávajú už len dve riadne schôdze do konca roka, čiže čas sa naozaj kráti.
Súčasný právny stav absencie záväzných limitov výdavkov vo verejnej správy porušuje ústavný zákon a malo by byť prioritou súčasnej vlády a koalície implementovať záväzné viacročné limity verejných výdavkov čo najskôr. Pre prehľad panie poslankyne a pánom poslancom, si ešte dovolím vám predniesť vývoj zavádzania výdavkových limitov. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol schválený v roku 2011 v čl. 7 ods. 3 predpokladá zavedenie výdavkových limitov. Prvý analytický návrh spôsobu stanovenia týchto limitov predstavil Inštitút finančnej politiky ministerstva financií až v októbra 2018 v diskusnej štúdie s názvom "Skrutkovač na hodnotu za peniaze". Po predstavení tohto návrhu nasledovali odborné diskusie počas roka 2019,v júli 2020 zverejnili Inštitút finančnej politiky nový návrh verejných výdavkov, výdavkových stropov v komentári štátna kasa na uzde. Limity výdavkov sa v roku 2020 dostali z analytickej roviny návrhov do legislatívnej podoby. Dňa 30. septembra 2020 schválila vláda nový návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a predložila návrh ústavného zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Novela bola prerokovaná zatiaľ len v prvom čítaní a to dňa 5. novembra 2020.
Navrhovateľ potom sériou listov opakovane požiadal o stiahnutie návrhu z programu rokovaní, v súčasnosti bolo prerokovanie návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presunuté na schôdzu s predpokladaným začiatkom v novembri teda vlastne v októbri. Vláda Slovenskej republiky deklarovala snahu zaviesť limity výdavkov už od roku 2023 preto bude potrebné nájsť novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti počas jesene 2021. Aj v Pláne obnovy Slovenskej republiky sa vláda zaviazala zaviesť výdavkové limity prostredníctvom schválenia novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy do konca roku 2021 čoby umožnilo zaviesť limity verejnej správy verejných výdavkov na roky 2023 a 2024. V takom prípade by však bola záväznosť pravidla v porovnaní s úpravou cez ústavný zákon výrazne nižšia. To znamená vážené panie poslankyne, páni poslanci, že od roku 2011 už prešlo viac ako desať rokov, zistili sme, že tá dlhová brzda hneď pri prvej kríze nefunguje, všetky limity boli prestrelené to znamená, jediný nástroj, ktorý by nám v tých dobrých časoch pomohol verejné financie šetriť, aby sme im mohli teraz v tých zlých časoch míňať sú jedine výdavkové limity, ktoré bohužiaľ kvôli v nedohode v koalícii sú stále blokované, hlavne teda parlamentnou stranou Sloboda a Solidarita.
Viem, že sa hľadal kompromis, že ste chceli schváliť iba výdavkové limity čiže neaktualizovať dlhovú brzdu ani nezaviesť prechod na čistý dlh avšak od tohto bolo tiež pokiaľ viem upustené a vzhľadom nato, že čas sa kráti. Do konca roka máme už len dve riadne schôdze, bude mimoriadne dôležité, aby sme čo najskôr aktualizáciu alebo danú novelu čo najskôr schválili. Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 18:40:47 - 18:43:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si predložiť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Predložený návrh ústavného zákona má za cieľ zabezpečiť posilnenie transparentnosti verejných financií zavedením limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proticyklickej rozpočtovej politiky. Áno, predložený návrh zákona vychádza z vypracovaného návrhu Ministerstva financií Slovenskej republiky, to otvorene priznávame, ktorý bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený 1. októbra 2020. To znamená, už je tomu viac ako jeden kalendárny rok. Do dnešného dátumu nebol tento návrh prerokovaný vo všetkých čítaniach a schválený ako celok. Napriek tlaku odbornej verejnosti sa zavedenie najmä výdavkových limitov každú riadnu schôdzu odkladá. Po uplynutí jedného roku od predloženia ústavného zákona sme sa rozhodli vytvoriť tlak na vládnu koalíciu a prispieť tak k splneniu ústavnej povinnosť zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky výdavkové limity.
To znamená, navrhujeme, navrhuje sa určenie limitu verejných výdavkov na každý rozpočtový rok príslušného volebného obdobia, pričom návrh novely obsahuje základné zásady jeho výpočtu, pri ktorom sa bude vychádzať z hodnoty plánovaného štrukturálneho salda určeného na základe ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti s primeraným zohľadnením miery rizika. V rámci určeného limitu verejných výdavkov bude tiež vytvorená rezerva na krytie nepredvídaných rozpočtových vplyvov. Navrhuje sa, aby limit verejných výdavkov schvaľovala Národná rada Slovenskej republiky, pričom po jeho schválení bude možné na rokovanie národnej rady predkladať návrhy s dôsledkom na jeho prekročenie len s návrhom kompenzačných opatrení. Návrh novely obsahuje aj spôsob aktualizácie limitu verejných výdavkov; aktualizovaný limit verejných výdavkov vypočítava Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vždy k 30. júnu rozpočtového roka, ako aj na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky. Plnenie určeného limitu verejných výdavkov bude ex-post hodnotiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tento návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a
s právom Európskej únie. Prijatie návrhu ústavného zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Účinnosť návrhu ústavného zákona sa so zohľadnením dostatočnej legisvakačnej lehoty určí od 1. januára 2022 a viac uvediem v rozprave do ktorej sa hlásim ako prvý.
21. 10. 2021 18:27:54 - 18:29:30 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ja by som chcel pánovi kolegovi Schlosárovi poďakovať za to, že prišiel do Národnej rady s takýmto návrhom zákona a je podľa mňa smutné, že s tým musela prísť opozičná strana, pretože ono paralelne s tým, kedy sa tu začali zavádzať, či už také podprahové alebo nejakým aktívnym spôsobom nejaké aktívne programy, ktoré teda nútia alebo presviedčajú ľudí, aby sa dali očkovať. To jednoducho vláda mala prísť s tým, že zároveň to bude aj nejaký nezávislý program, ktorý v prípade, že budú nejaké nežiadúce účinky, tak jednoducho tí ľudia vedia, že niekto za to preberie tú zodpovednosť a budú nejakým spôsobom odškodnení. V konečnom dôsledku je tu predsa aj Rada Európy, ktorá stráži dodržiavanie ľudských práv a tá tiež v rezolúcii požiadala alebo vyzvala členské štáty, aby zaviedli nezávislé programy za očkovanie s cieľom zabezpečiť odškodnenie za neprimerané škody a škody spôsobené očkovaním. Čiže my neprichádzame s ničím iným, iba s tým, že napĺňame požiadavku Rady Európy, ktorá dohliada nad dodržiavaním ľudských práv a verím, že každý, či už je to odporca alebo aj podporovateľ a či už dobrovoľného alebo povinného očkovania to podporí, aby naozaj každý človek, či už ktorý nútene alebo dobrovoľne sa toho očkovania zúčastní, podstúpi ho, aby vedel, že v prípade, že niečo sa mu stane, tak ten štát alebo ten program sa potom o neho postará. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 16:48:10 - 16:49:43 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 717 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Raši, ja vám chcem poďakovať, že ste prišli s týmto návrhom zákona a že ste ukázali, že opozícia vie byť konštruktívna a vie prichádzať s návrhmi, ktoré reálne pomôžu s problémami, ktoré majú ľudia, alebo teda budú mať ľudia aj v súvislosti so zvyšovaním sa cien energií, pretože pred malou chvíľou pri predchádzajúcom bode sme mali možnosť počuť, ako sa koaličný poslanec priznal, že vlastne oni ako koalícia alebo minister hospodárstva prichádza s návrhmi, ktoré tú problematiku neriešia skoro vôbec. Oni sa tam venujú napríklad tomu Národnému jadrovému fondu, ktoré tvorí iba 2 % z tej celej zložky energie. Vy prichádzate s návrhom, aby bola znížená daň na 5 % pri prenose a distribúcii elektriny, ktorá tvorí 31 % cien energie, čiže je to naozaj oveľa výraznejšia pomoc ako to, čo navrhuje samotná koalícia.
Pán poslanec, ešte vám chcem pripomenúť, že budúci rok je plánovaný odhad príjmov do štátneho rozpočtu na úrovni 20 miliárd eur, čo nikdy v živote Slovenská republika takéto obrovské príjmy nemala. Čiže baviť sa tu o tom, že z čoho budeme teraz financovať ten výpadok tejto dane, je absolútna katastrofa, pretože nemôže štát s rastúcimi príjmami aj rast, stále jej narastá, svoje výdavky, proste ten rast budeme musieť jedného dňa zastaviť, aby sme tu mali konečne finančné prostriedky na pomoc ľuďom.
Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 11:24:59 - 11:25:16 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán predseda, ja si dovolím pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, že dnes o 12.15 v štandardnej miestnosti budeme mať rokovanie výboru, tam vás všetkých pozývam, ďakujem pekne.
21. 10. 2021 11:24:58 - 11:25:14 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja si dovolím pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, že dnes o 12.15 v štandardnej miestnosti budeme mať rokovanie výboru, tak vás všetkých pozývam. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 13:30:11 - 13:31:13 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán predseda. Tak na úvod by som chcel povedať, že ja som veľmi rád, že v minulosti sa zrušila tá trestnoprávna imunita aj priestupková imunita poslancov Národnej rady bolo to veľmi správne, aby čelili tiež spravodlivosti aj poslanci Národnej rady. Avšak naozaj pri tomto projekte Movir podľa mňa to je teraz v smere na vás pán minister, je podľa mňa úplne normálna opozičná politika, že upozorňujeme možnože niekedy sa aj niektoré informácie zveličujú alebo sú prekrútené ale je potrebné vždycky upozorňovať, dávať na verejnosť informácie a je úplne normálne, že každý minister aj poslanec musí zniesť určitú formu aj kritiky aj nejakého verejného tlaku a nepokladá za správne sa teraz oháňať nejakými trestnými oznámeniami. Treba to vysvetliť, treba to vysvetliť, treba sa spraviť nejakú tlačovku a je to vybavené.
6. 10. 2021 10:29:12 - 10:30:27 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Títo podporovatelia tohto návrhu zákona o registrovaných partnerstvách oni často tých oponentov sa tak pýtajú, že prečo sme zlí a takí stredovekí a konzervatívni, že prečo nechceme týmto osobám priznať nejaké ďalšie práva, ktoré by proste mali mať, aby mohli, aby mohli sprevádzať osobu a dediť a podobne. Ale tu treba povedať, že tieto osoby, teda ako všetky ostatné osoby, ako všetci ostatní obyvatelia oni predsa majú už práva, ktoré im jednak garantuje aj Ústava, aj tie dohovory, ale veď oni majú právo napríklad bývať v spoločnej domácnosti, veď to im nikto nezakazuje, majú právo spoluvlastniť majetok, majú právo, majú právo voliť, proste majú práva, ktoré my im vôbec nechceme ani zobrať, ani sa o tom nebavíme, proste v poriadku, však sú to občania, obyvatelia, majú také práva ako my všetci. Ale ja nevidím vôbec žiadny dôvod na to, aby sme im priznali nejaké iné práva, nadpráva proste, ktoré im nepatria, pretože nesplnili určité podmienky a nevidím absolútne žiadny dôvod na to, prečo by sme to proste mali meniť. A nemyslím si, že tí ľudia sú v spoločnosti na nejakom, na nejakej, na nejakej hrane alebo že sú odstrkovaní alebo že by proste boli utláčaní. Proste tak isto tu žijú ako my všetci ostatní. Nikto proste nebude nič kritizovať, pokiaľ nebudete prichádzať s takýmito návrhmi. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 9:47:09 - 9:48:51 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Bolo by naozaj toho veľmi veľa na čo by sa dalo reagovať, pretože pán kolega Schlosár to naozaj poňal z takého veľmi širokého pohľadu, za čo mu chcem vyjadriť poďakovanie, ale to čo chcem ja povedať je to, že máme dnes na Slovensku základné práva, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky, garantujú to rôzne medzinárodné dohovory a ktoré majú všetci občania a obyvatelia Slovenskej republiky naozaj bez ohľadu na to, či sú takí, alebo onakí, ale potom máme proste určité práva, ktoré človek môže získať len v prípade, že splní určité podmienky a proste, keď si podmienky nesplní nemôže očakávať ani od spoločnosti vyžadovať, že tie práva automaticky dostane. Čiže nemôžem očakávať, že budem mať práva ako majú manželia, keď proste do toho manželského zväzku nevstúpim, alebo nemôžem očakávať, že budem dediť po niekom s kým nie som v žiadnom rodinnom vzťahu. Takisto ako nemôžem očakávať, že budem mať práva ako poslanec Národnej rady a budem mať plat ako poslanec, keď som nikdy nekandidoval a nebol som za poslanca zvolený. Nemôžem očakávať, že budem mať právo vstúpiť do nejakého štátu, keď som nedostal víza. Nemôžem očakávať, že budem mať právo jazdiť po diaľnici, keď proste nemám napr. auto, atď., atď., proste určité práva dostaneme len po splnení určitých podmienok a keď tie podmienky nesplníme, tak proste tie práva mať nebudeme. A to isté platí aj pri týchto právach týkajúcich sa manželského zväzku, dedenia a pod.
Ak budeme naozaj postupne presadzovať takéto postupné krivenia práv, ktoré budú viesť jednoznačne iba k jednej jedinej veci, a to k deštrukcii spoločnosti, pretože spoločnosť je postavená na určitých hodnotách, a tie hodnoty proste nemôžeme zničiť.
Ďakujem pekne ešte raz kolegovi za jeho príspevok.
5. 10. 2021 9:34:58 - 9:36:17 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Šeliga, ja sa chcem faktickou poznámkou vyjadriť k tomu trestu prepadnutia majetku. Ešte v piatok sme tiež načali túto tému. Na úvod chcem povedať, že ja nie som zástanca ani jedného, ani druhého názoru, či to má byť taký trest alebo nemá tak byť taký trest, ja sa snažím si vytvoriť nejaký názor na základe diskusie a preto ma zaujíma aj váš názor a vy ste mi naposledy povedali, že v ústave je tiež napísané, že sme slobodní a napriek tomu môže byť trest odňatia slobody, ale ja keď čítam ústavu, tam to je jasne napísané, že, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže ústava hovorí o tom, že je možno niekoho pozbaviť slobody a tie podrobnosti ustanoví zákon, ale pri tom majetku ja keď to čítam ako to čítam, ja tam vidím napísané to, že iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov. To je, tam je viacej takých, takých článkov. Čiže nie je mi to úplne jasné ako je to, ako je to v súlade s tou ústavou ten trest prepadnutia majetku, keď ten majetok tam má také špeciálne, špeciálne to právo alebo tú ochranu a snaží sa proste vysporiadať s tými argumentami tak, aby som v prípade, že raz budeme o tom v parlamente hlasovať, sa vedel rozhodnúť správne. Iba o to mi ide. Ďakujem za vysvetlenie.
5. 10. 2021 9:19:03 - 9:20:24 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán prokurátor, chcel by som sa vrátiť ešte k tej debate, ktorú ste mali v piatok ohľadne toho uznesenia generálnej prokuratúry, v ktorom sa, v ktorom sa teda konštatuje, že bol porušený zákon a zrušili si tam, zrušila sa právoplatné uznesenia vyšetrovateľov. Vy ste sa skôr vyjadrovali k tomu zneseniu ako takému samotnému teda, že vy tvrdíte, že generálny prokurátor nato nemal zákonnú právomoc ale a nechcem o tom polemizovať či mal alebo nemal lebo pre mňa v tejto chvíli a k tomu čo sa chcem spýtať to nie je podstatné. Pretože to uznesenie je pre mňa len forma ako som sa ja dozvedel tie informácie, ktoré sú tam napísané. Ja som sa vás skôr pýtal na ten obsah tých úradných záznamov hlavne týkajúcich sa korupčnej činnosti Národného bezpečnostného úradu na príklade, ktorých som vám chcel povedať alebo poukázať na to, že tí vyšetrovatelia si tie informácie v tých úradných záznamoch vymýšľali a že je dokázateľným spôsobom, dokázateľným spôsobom sa dá preukázať, že tie informácie sú úplne vymyslené aj z tých samotných prepisov tých odposluchov je vidieť, že oni si to proste vymýšľali. K tomuto som sa, aby ste sa vyjadril, že či takéto spôsob je v poriadku a či by nebolo potrebné nejakým spôsobom proti tomu zasiahnuť. Ďakujem za odpoveď.
1. 10. 2021 13:19:17 - 13:21:17 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem za slovo. Pán špeciálny prokurátor, ďakujem teda, že ste sa vyjadrili aj k tomu, čo som spomenul vo faktickej poznámke o tých úradných záznamoch. Vy ste tam hovorili ten príklad o tých, o tom úrade inšpekčnej služby, ale ja som mal konkrétne na mysli niečo iné, konkrétne som vychádzal z uznesenia Generálnej prokuratúry, ktorý rozhodol o tom, že bol porušený zákon a že tie právoplatné uznesenia vyšetrovateľa sa zrušujú. Konkrétne sa mi, konkrétne sa jedná o dva úradné záznamy, ktoré sa týkajú Národného bezpečnostného úradu, a v tých úradných záznamoch, ktoré spísali tí vyšetrovatelia NAKA, sa píše, že boli získané informácie k dlhodobo páchanej trestnej činnosti na Národnom bezpečnostnom úrade vedúcimi pracovníkmi tohto úradu, a ja som v rámci svojej funkcie, lebo som predseda výboru, ktorý kontroluje činnosť NBÚ, videl aj tie prepisy tých súdom schválených odposluchov, kde keď to človek prečíta, tak vidí, že oni si tie informácie diktovali, toto tam daj, toto tam nedaj, proste si vymýšľali tie úradné záznamy. A aj z obsahu tých úradných záznamov, aj zo znalosti, ktoré teda mám o tom, ako funguje Národný bezpečnostný úrad, mi je jasné, že tie úradné záznamy boli úplne vymyslené, tam boli úplne vykonštruované informácie, napríklad sa tam píše o tom, že im, tým vyšetrovateľom boli otvorené tie bezpečnostné previerky s tým, že už je vopred určené, že o tie bezpečnostné previerky prídu. To tam je napríklad napísané v tom úradnom zázname, ale ako by mohli o tie bezpečnostné previerky prísť v prípade, že by o tom rozhodol Národný bezpečnostný úrad, keď predsa o tom konečnom dôsledku rozhodne výbor tu v parlamente, ktorý má na starosti preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a ten rozhodne o tom, či o tie bezpečnostné previerky prídu alebo nie. Nie Národný bezpečnostný úrad. A potom sú tam takisto rôzne informácie o participácii na nejakom projekte, ktorý vôbec nikdy nebol začatý, neexistoval, takže žiadne firmy tam nemohli žiadnu korupciu robiť a podobné informácie.
1. 10. 2021 12:36:54 - 12:38:54 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Šeliga, aj ostatní kolegovia, ja som nebol súčasťou minulých vlád ani nie som súčasťou tejto vlády, čiže mám k tomu taký nadstranícky alebo taký objektívnejší pohľad a chcem povedať, že ja som rád tomu, že sa tá korupcia vyšetruje, a verím tomu, že postupne aj tie obvinenia budú siahať na tie vyššie miesta, ale to, čo chcem povedať, je to, že celý ten proces až do toho právoplatného odsúdenia musí byť spravený tak, aby o tom nebola žiadna pochybnosť, že to bolo spravené naozaj v súlade so zákonom aj s Trestným poriadkom. A tu chcem uviesť príklad toho Dušana Kováčika, ktorého ja vôbec neobhajujem a tiež si myslím, že to je človek, ktorý nemal nikdy zastávať funkciu špeciálneho prokurátora, mal toho naozaj veľa, za čo by mal byť potrestaný, ale mňa ten súdny proces, tak ako som ho sledoval, nepresvedčil, že je to proste, že mu bola riadnym spôsobom pred súdom dokázaná tá jeho vina. Proste tie dôkazy aj to vypočúvanie tých svedkov, podľa mňa to bolo veľmi slabé a myslím si, že by v tejto veci malo byť, mala byť spravená určitá náprava. A až vtedy tomu budem naozaj tlieskať, keď proste aj tí vyšetrovatelia, aj ten súd, aj tá prokuratúra to spravia riadne. A nemôže to byť spravené, pán poslanec, tým spôsobom, že nejakí vyšetrovatelia, ktorých aj vy si zastávate, tu budú falšovať nejaké úradné záznamy, budú si diktovať nejaké vymyslené informácie a potom budú tu stíhať a obviňovať nejakých ľudí, ktorí sú síce, majú, majú síce nejaké maslo na hlave, ale nemôže to byť spravené takýmto spôsobom.
A druhá otázka, pán poslanec, ste hovorili o tom prepadnutí toho majetku. Ja, s tým, samozrejme, z morálneho hľadiska súhlasím, že majú byť nejaké exemplárne tresty, ale by ma zaujímalo, ako sa vyrovnávate s ústavou, konkrétne s čl. 20 ods. 1 a ods. 5, ktoré hovoria o tom, že vlastnícke právo má rovnaký zákonný obsah a ochranu, majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepoužíva, tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 9. 2021 18:45:49 - 18:47:01 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán predseda. Pán poslanec Baránik, ja nie som právnik ani advokát ale jedna vec ma tak zarazila, ktorú ste hovorili o tom spojení o tom, že sa nemôže spojiť obhajoba obžaloba lebo že ten prokurátor alebo vyšetrovatelia nemôžu, nemôžu v podstate sa stať obhajcom toho či už obvineného alebo podozrivého alebo obžalovaného to je jedno v akom je postavení. Ale skúste mi to prosím vás pán poslanec vysvetliť lebo v Trestnom poriadku je napísané, že dôkazy sa musia obstarávať bez rozdielu či svedčia v prospech alebo v neprospech obvineného. To znamená, či už je to v prípravnom konaní alebo či už je to v nejakom ďalšom konaní tak predsa aj keď tá prokuratúra alebo tí vyšetrovatelia zistia, že tie dôkazy jednoznačne svedčia v prospech tak predsa prečo by tá prokuratúra alebo vyšetrovatelia nemohli to obvinenia alebo tú obžalobu zrušiť a proste toho človeka oslobodiť. Veď podľa mňa takto to má v právnom štáte fungovať, veď predsa vy nemôžete nemôže ten prokurátor za každú cenu sa vás snaží, snaží dostať pred ten súd a potom vás, potom vás potrestať nejakým trestom pokiaľ sa zistí, že je jednoducho v tej veci nevinní. Ďakujem.
30. 9. 2021 17:54:31 - 17:55:58 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že konečne niekto mal rozprave príspevok aj o samotnej správe, že si ju teda niekto aj prečítal, lebo o tom by primárne mal byť tento bod, ale je samozrejme dobré, že tá debata sa vedie aj o ostatných veciach, ale chcem zareagovať na tú prvú časť toho prejavu o tej federácii Európskej únie a zaujíma tiež teda názor generálneho prokurátora, ale ja nemám absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú ešte naplánované nejaké ďalšie kroky, rozpráva sa teda o ďalších veciach.
===== ale ja nemám a absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú naplávané nejaké ďalšie kroky. Rozpráva sa teda o ďalších veciach, či už je to spoločná európska armáda, alebo či už je to nejaká spoločná finančná monetárna politika, nejaký jeden minister financií pre všetky štáty Európskej únie, alebo teda pre tiež štáty, ktoré majú eur a podobne. Čiže naozaj už dnes môžeme jednoznačne povedať a ja som presvedčený o tom názore, že Európska únia je federatívny štát, Slovenská republika je len časťou tohto celku. Máme len tu nejakú vlastnú autonómiu, ale tá nadradenosť Európskej sa v konečnom dôsledku aj ukotvená v našej ústave, čiže o tom niet vôbec žiadna pochybnosť, ale som zvedavý na váš názor. Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 17:54:31 - 17:55:58 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že konečne niekto mal rozprave príspevok aj o samotnej správe, že si ju teda niekto aj prečítal, lebo o tom by primárne mal byť tento bod, ale je samozrejme dobré, že tá debata sa vedie aj o ostatných veciach, ale chcem zareagovať na tú prvú časť toho prejavu o tej federácii Európskej únie a zaujíma tiež teda názor generálneho prokurátora, ale ja nemám absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú ešte naplánované nejaké ďalšie kroky, rozpráva sa teda o ďalších veciach.
===== ale ja nemám a absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú naplávané nejaké ďalšie kroky. Rozpráva sa teda o ďalších veciach, či už je to spoločná európska armáda, alebo či už je to nejaká spoločná finančná monetárna politika, nejaký jeden minister financií pre všetky štáty Európskej únie, alebo teda pre tiež štáty, ktoré majú eur a podobne. Čiže naozaj už dnes môžeme jednoznačne povedať a ja som presvedčený o tom názore, že Európska únia je federatívny štát, Slovenská republika je len časťou tohto celku. Máme len tu nejakú vlastnú autonómiu, ale tá nadradenosť Európskej sa v konečnom dôsledku aj ukotvená v našej ústave, čiže o tom niet vôbec žiadna pochybnosť, ale som zvedavý na váš názor. Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 17:54:31 - 17:55:58 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že konečne niekto mal rozprave príspevok aj o samotnej správe, že si ju teda niekto aj prečítal, lebo o tom by primárne mal byť tento bod, ale je samozrejme dobré, že tá debata sa vedie aj o ostatných veciach, ale chcem zareagovať na tú prvú časť toho prejavu o tej federácii Európskej únie a zaujíma tiež teda názor generálneho prokurátora, ale ja nemám absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú ešte naplánované nejaké ďalšie kroky, rozpráva sa teda o ďalších veciach.
===== ale ja nemám a absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú naplávané nejaké ďalšie kroky. Rozpráva sa teda o ďalších veciach, či už je to spoločná európska armáda, alebo či už je to nejaká spoločná finančná monetárna politika, nejaký jeden minister financií pre všetky štáty Európskej únie, alebo teda pre tiež štáty, ktoré majú eur a podobne. Čiže naozaj už dnes môžeme jednoznačne povedať a ja som presvedčený o tom názore, že Európska únia je federatívny štát, Slovenská republika je len časťou tohto celku. Máme len tu nejakú vlastnú autonómiu, ale tá nadradenosť Európskej sa v konečnom dôsledku aj ukotvená v našej ústave, čiže o tom niet vôbec žiadna pochybnosť, ale som zvedavý na váš názor. Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 17:54:31 - 17:55:58 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že konečne niekto mal rozprave príspevok aj o samotnej správe, že si ju teda niekto aj prečítal, lebo o tom by primárne mal byť tento bod, ale je samozrejme dobré, že tá debata sa vedie aj o ostatných veciach, ale chcem zareagovať na tú prvú časť toho prejavu o tej federácii Európskej únie a zaujíma tiež teda názor generálneho prokurátora, ale ja nemám absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú ešte naplánované nejaké ďalšie kroky, rozpráva sa teda o ďalších veciach.
===== ale ja nemám a absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že tá nejaká spoločná prokuratúra európska vedie k prehlbovaniu tej federácie, pretože to prehlbovanie je už v podstate výsledkom niekoľkých rokov a ešte sú naplávané nejaké ďalšie kroky. Rozpráva sa teda o ďalších veciach, či už je to spoločná európska armáda, alebo či už je to nejaká spoločná finančná monetárna politika, nejaký jeden minister financií pre všetky štáty Európskej únie, alebo teda pre tiež štáty, ktoré majú eur a podobne. Čiže naozaj už dnes môžeme jednoznačne povedať a ja som presvedčený o tom názore, že Európska únia je federatívny štát, Slovenská republika je len časťou tohto celku. Máme len tu nejakú vlastnú autonómiu, ale tá nadradenosť Európskej sa v konečnom dôsledku aj ukotvená v našej ústave, čiže o tom niet vôbec žiadna pochybnosť, ale som zvedavý na váš názor. Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 17:42:06 - 17:44:09 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za faktickú poznámku a už len naozaj dokončím, dopoviem poslednú vec, ktorú som chcel povedať týmto svojím prejavom je to, že rozprávať tu o niekom, o zneužívaní, alebo nadužívaní toho § 363 ja absolútne odmietam, pretože tak ako som to povedal vo svojej rozprave, to uznesenie, ktorým Generálna prokuratúra to zrušila tie úradné záznamy, označila ich za nezákonné, bolo absolútne správne, pretože tie úradné záznamy boli vykonštruované a naozaj si neviem vysvetliť ten postoj aj niektorých koaličných poslancov, teda samozrejme okrem politickej strany SME RODINA, ktorá sa k tomu vyjadrila správne, ktorí majú k dispozícii všetky tie informácie, mali možnosť nahliadnuť do tých prepisov tých odposluchov a pod., že stále tvrdia niečo iné. Neviem si to vysvetliť iným spôsobom ako tým, že sú do toho tiež nejakým spôsobom zapletení a už len budem konštatovať to, čo na záver svojho uznesenia o vznesení obvinenia tých štyroch vyšetrovateľov NAKA napísal, že v súčasnom demokratickom, právnom štáte je absolútne neakceptovateľné a neprijateľné, pričom táto skutočnosť je viac o to zarážajúca, že takto konajú s vedením riaditeľa úradu inšpekčnej služby, nadriadených príslušníkov úradu inšpekčnej služby, a to dokonca s údajným vedomím samotného ministra ako vyplýva zo zadovážených zvukových záznamov. Toto konštatuje vyšetrovateľ Policajného zboru v uznesení o vznesení obvinenia. Nech si všetci urobia o tejto veci svoj vlastný názor.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->