Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 6. 2021 17:40:57 - 17:43:32 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 469 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram rozpravu, do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Evidujem jedného prihláseného. Nech sa páči, pani poslankyňa Kozelová, máte slovo. Končím možnosť prihlásiť sa ústne.
17. 6. 2021 17:40:01 - 17:40:57 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 469 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pekne pani ministerka a musím konštatovať, že naozaj sa v minulosti stalo, že veľmi veľa neoceniteľných drahých artefaktov sa vyviezlo a Slovenská republiky prišla o obrovské hodnoty nevyčísliteľného charakteru. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre kultúru a médiá, poslancovi Milanovi Potockému, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov, a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
17. 6. 2021 17:25:01 - 17:36:30 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

17. 6. 2021 17:10:01 - 17:25:20 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
uviedol hlasovanie.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predseda, hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 (správne 125), za 96, proti 1, zdržali sa 28. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme odhlasovali v prvom čítaní návrh zákona, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, chcem vás požiadať o odsúhlasenie termínu jeho prerokovania v druhom čítaní. Navrhujem, aby sme tento návrh zákona č. 589 prerokovali zajtra 18. júna 2021 po bodoch ministra vnútra. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia.) Ďakujem. Konštatujem, že sme určili termín prerokovania tohto návrhu zákona.
Zároveň chcem požiadať predsedov príslušných výborov, aby zvolali schôdze výborov tak, aby sme mohli o návrhu zákona v druhom čítaní rokovať na schôdzi Národnej rady tak, ako sme si určili. Ďakujem.
Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb a zamestnanosti. Tlač 499 bod 20 schváleného programu. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre sociálne veci poslankyni Lucii Drábikovej, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči, máte slovo, pani poslankyňa.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NRSR
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ani procedurálne návrhy. Spoločná správa obsahuje jeden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 124. Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme teda o jedinom pozmeňujúcom návrhu. Pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných125 poslancov, za 123, zdržal sa 1. Uvedený návrh sme schválili.
Pani spoločná spravodajkyňa, predložte návrh na pokračovanie rokovania a návrh zákona v treťom čítaní. Pardon, pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 125. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok (tlač 562) bod 10 schváleného programu. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor poslancovi Ondrejovi Dostálovi, aby hlasovanie uviedol.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
V rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci, Neboli podané žiadne procedurálne návrhy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 79, proti 8, zdržalo sa 37, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o predelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje vládny návrh zákona do 14. septembra 2021.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 87, proti 1, zdržalo sa 37. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 558). Prosím, predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Juraja Krúpu, aby hlasovanie uviedol.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský, nie, pardon. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 psím. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s aktualizáciou vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 106, proti 13, zdržali sa 4. Konštatujem, že Národná rada schválila navrhnuté uznesenie.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie 2021 až 2026 (tlač 486). Dávam slovo členke výboru pre sociálne veci pani poslankyni Lucii Drábikovej, aby hlasovanie uviedla. Najskôr budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu, ktorý v rozprave podal pán poslanec Ľubomír Vážny.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ľubomíra Vážneho.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných125 poslancov, za 44, proti 77, zdržali sa 4. Konštatujem, že sme tento návrh neschválili. Pani spravodajkyňa, prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení ako je uvedené v materiáli k tlači 486.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 81, proti 7, zdržalo sa 36, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada schválila navrhnuté uznesenie.
Opäť prosím pani poslankyňu Luciu Drábikovú, aby uviedla hlasovanie o návrhu uznesenie k bodu 12 schváleného programu. Je to návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548). Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím hlasovať o návrhu uznesenia v znení ako je uvedené v materiáli k tlači 548.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 103, proti 7, zdržalo sa 15. Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne.
Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon proti byrokracii (tlač 554) bod 15 schváleného programu. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyni Alexandre Pivkovej, aby hlasovanie uviedla.

Pivková, Alexandra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 psím. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 124. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Pivková, Alexandra, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 126. Konštatujem, že sme teda návrh schválili.
Ďalej budeme hlasovať o bode 16 programu. Je to prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (tlač 559). Prosím, spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti pána poslanca Petra Libu, aby hlasovanie uviedol.

Liba, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
=====
17. 6. 2021 17:05:55 - 17:06:49 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním. V mene štyroch poslaneckých klubov za hnutie OĽANO, SME RODINA, SaS a Za ľudí, podávam procedurálny návrh, aby sme v prvom čítaní o tlači 547 hlasovali na záver tejto schôdze. Je to vládny návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, bod 7 schváleného programu. je všeobecný súhlas. Áno. Ďakujem.
Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o návrhu poslancov Kremského, Viskupiča, Krajčíra, Lehotského a Krajčího na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon 94/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja tlač 589. Dávam slovo spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Jozefovi Hlinkovi, aby uviedol hlasovanie.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, prosím pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 87, proti 1, zdržali sa 36. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhuje výbor ..

=====
17. 6. 2021 11:55:07 - 11:57:10 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce sa k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem minútovú prestávku.
(Prestávka.)
Vážené dámy, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, je návrh, aby pán minister s dvomi zákonmi, ktoré sú ten živnostenský a, a medzinárodná zmluva, aby boli dnešnému krízovému štábu kvôli pandémii, na ktorej sa musí zúčastniť, aby bol zajtra ráno prerokovaní o deviatej. Je všeobecný súhlas, prosím? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. A poobede o druhej, o štrnástej po obednej prestávke začne pani ministerka Kolíková. Ďakujem pekne, nakoľko je dvanásť hodín, máme dvojhodinovú prestávku obednú.
(Prestávka.)
=====
17. 6. 2021 11:52:40 - 11:55:06 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet poslancovi Jozefovi Hlinkovi.
17. 6. 2021 11:46:55 - 11:52:39 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Na základe rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvému čítaniu návrhu poslancov Petra Kremského, Mariána Viskupiča, Ľuboša Krajčíra, Tomáša Lehotského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 589, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 602. Dávam slovo poslancovi Petrovi Kremskému, aby návrh uviedol.
17. 6. 2021 11:42:52 - 11:46:55 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca? Nech sa páči, pán spravodajca.
17. 6. 2021 11:40:40 - 11:42:52 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce sa k rozprave, chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nech sa páči, áno, nech sa páči.
17. 6. 2021 11:40:01 - 11:40:01 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Reagovať na faktické poznámky bude pán poslanec Mazurek, nech sa páči.
17. 6. 2021 11:38:19 - 11:39:34 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 6. 2021 11:37:34 - 11:38:18 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 6. 2021 11:35:52 - 11:37:34 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 6. 2021 11:33:48 - 11:35:52 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 6. 2021 11:32:43 - 11:33:47 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 6. 2021 11:30:39 - 11:32:43 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou poznámku vystúpi pán poslanec Krupa.
17. 6. 2021 11:28:20 - 11:30:39 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kočiš.
17. 6. 2021 11:25:01 - 11:25:01 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Registrujem osem faktických poznámok. Prvý vystúpi pán poslanec Suja.
17. 6. 2021 11:16:25 - 11:18:19 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Už nikto? Dobre, môžeme pokračovať v návrhu poslancov Petra Kremského, Mariána Viskupiča, pána Krajčíra a poslanca Lehotského, Marka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 598, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 602. Dávam slovo poslancovi Kremskému, aby návrh uviedol.
Kolegovia, kolegyne, ospravedlňujem sa, mal som zlý papier v špagáte. Budeme pokračovať rozpravou. Vystúpi poslanec Mazurek. Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

Deň v parlamente

<- ->