Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 6. 2022 17:25:00 - 17:38:44 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 17:10:00 - 17:25:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 16:40:00 - 16:55:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 16:10:00 - 16:25:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 15:40:00 - 15:55:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 15:25:00 - 15:40:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 14:55:00 - 15:10:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 14:40:00 - 14:55:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 14:25:00 - 14:40:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1077 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 13:54:59 - 14:10:19 70. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prázdny zvukový záznam.)
=====
29. 6. 2022 12:25:01 - 12:40:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 1065 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Verejné hlasovanie.)
=====
29. 6. 2022 12:10:01 - 12:25:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 1065 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Verejné hlasovanie.)
=====
29. 6. 2022 11:55:01 - 12:10:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 945 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 6. 2022 11:40:01 - 11:55:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 119, proti žiadny, zdržalo sa 18, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Keďže sme odhlasovali bod 2 spoločnej správy je bezpredmetné hlasovať o bodoch 3 a 4 spoločnej správy. Dajte, prosím, hlasovať o bode 27 spoločnej správy, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie s návrhom gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že som v rozprave podal upravený návrh, ktorý rieši účinnosť zákona.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za žiadny, proti 103, zdržalo sa 34, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme neschválili.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o podaných pozmeňujúcich návrhoch v rozprave. Hlasujeme o mojom pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 133, proti žiadny, zdržali sa 4, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Jany Žitňanskej.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 127, proti žiadny, zdržalo sa 9.
Uvedený návrh sme schválili.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy. Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, aby sa tretie čítanie konalo ihneď. Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 133, zdržali sa 3.
Uvedený návrh sme schválili.

Pristúpime k tretiemu čítaniu k návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem. Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 121, za 118 (potlesk), proti žiadny, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Gratulujem, pán minister. Pristúpime k hlasovaniu o bode 40 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslankýň Hatrákovej a Hajšelovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok, tlač 1032. Prosím spravodajcu z ústavnoprávneho výboru poslanca Miloša Svrčeka, aby hlasovanie uviedol.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 110, proti 19. zdržali sa 4, nehlasovali 3.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom, o určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 12. septembra 2022.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 113, proti 17, zdržalo sa 5.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok, tlač 1052, bod 41 schváleného programu. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor poslancovi Dominikovi Drdulovi, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Jaj, pardon, sorry, pardon, jasné, ospravedlňujem sa, mrzí ma to. Ospravedlňujem sa ešte raz. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 102, proti 21, zdržalo sa 9, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom, určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 12. septembra 2022.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 115, proti 16, zdržali sa 3.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

Pokračujeme hlasovaním o bode 44 programu, je to prvé čítanie o návrhu poslancov Pellegriniho, Sakovej, Rašiho, Tomáša a Šutaj Eštoka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, tlač 1055. Spravodajcom je člen výboru pre sociálne veci pán poslanec Milan Mazurek. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 51, proti 10, zdržalo sa 66, nehlasovalo 6.
Konštatujem, že tento návrh zákona, teda konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/91 Z. z. o pozemkových úpravách, tlač 945, bod 58 schváleného programu. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyne Jarmile Halgašovej, aby hlasovanie uvádzala.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predseda. V rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpilo päť poslancov. Pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Fecko, Svrček a ja. Keďže boli včera v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 86, proti 23, zdržalo sa 28.
Uvedený návrh sme schválili.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 87, proti 21, zdržalo sa 28, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za pána poslanca Fecka 85 poslancov, proti 23, zdržalo sa 28.
Uvedený návrh sme schválili.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 91, proti 9, zdržalo sa 37.
Uvedený návrh sme schválili.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 86, proti 11, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru podať návrh, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 86, proti 14, zdržalo sa 37.
Uvedený návrh sme schválili.

Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných
=====

=====
29. 6. 2022 11:25:01 - 11:40:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne, uvedené sme presunuli.
Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, tlač 978, bod 57 schváleného programu.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Vladimírovi Zajačikovi, aby hlasovanie uvádzal.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. V rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili štyria poslanci, pričom pani poslankyňa Zemanová, pán poslanec Šudík, pán poslanec Svrček a pán poslanec Šíbl podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Keďže boli včera v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 85, proti 21, zdržalo sa 30, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 89, proti 9, zdržalo sa 40.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pani poslankyne Zemanovej. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 88, proti 10, zdržalo sa 39, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Šudíka. Dajte, prosím, hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 89, proti 10, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Svrčeka. Dajte, prosím, hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 94, proti 5, zdržalo sa 39.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Šíbla. Dajte, prosím, hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 89, proti 9, zdržalo sa 40.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme odhlasovali bod zo spoločnej správy a hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 88, proti 11, zdržalo sa 39.
Uvedený návrh sme schválili.
Tým pádom sme v treťom čítaní.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Sme v treťom čítaní otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 88, proti 9, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely geologického zákona.
Pokračujeme v hlasovaní o návrhu na zmeny v zložení výborov (tlač 1075).
Najskôr pristúpime k hlasovaniu o doplňujúcom návrhu, ktorý v rozprave podal pán poslanec Martin Beluský.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o doplňujúcom návrhu pána poslanca Beluského.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 83, proti 10, zdržalo sa 41, nehlasovali 2.
Uvedené sme schválili.
Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.
Teraz dávam hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 135, zdržali sa 3.
Konštatujem, že Národná rada schválila navrhnuté uznesenie.
Nasleduje hlasovanie o bod 64 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, tlač 977. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo, poslancovi Marekovi Krajčímu, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. V rozprave k návrhu zákona som vystúpil ja a pani poslankyňa Jana Žitňanská. Konkrétne pozmeňujúce návrhy za poslancov som podal ja a pani poslankyňa Jana Žitňanská.
V nadväznosti na môj pozmeňujúci návrh som požiadal o vyňatie bodu 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch podaných v rozprave dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona rokovacieho poriadku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme skrátenie lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 113, proti 10, zdržalo sa 14, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Spoločná správa obsahuje 27 bodov.
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2, 5 až 26 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 119, proti žiadny, zdržalo sa 18, nehlasoval 1.
=====
29. 6. 2022 11:25:01 - 11:40:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Zaznievanie gongu.) Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v hlasovaní. Ale predtým chcem požiadať v mene troch klubov poslanecký podávam návrh na vypustenie tlače 1059 a 857 z programu 66. schôdze a zaradíme ich na nasledujúcu schôdzu v septembri 13. 9. 2022. Je, prosím, všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne, uvedené sme presunuli.
Ďalší procedurálny návrh je pán poslanec Vašečka, nech sa páči, vystúpite, máte dve minúty.
29. 6. 2022 11:10:01 - 11:25:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Hlasovanie o 11.15 hod.)
=====
28. 6. 2022 18:25:00 - 18:38:43 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

28. 6. 2022 17:10:00 - 17:25:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...schôdza na odvolanie pána ministra pôdohospodárstva. teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia, tlač 1073. Chcem uviesť, že odľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde, jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov. Prosím spoločného spravodajcu predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Jaroslava Karahutu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo desať poslancov. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu zákona podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Budeme hlasovať o návrhu prednesenom spoločným spravodajcom.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 52, proti 83, nehlasoval 1.
Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia.

Pokračujeme hlasovaním o návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva, tlač 1068.
Prosím spoločného spravodajcu z Výboru pre hospodárske záležitosti pána poslanca Radovana Kazdu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.
Prosím vás pekne, zastavím to na chvíľočku. Tunak hlásia nejaké technické problémy. Prosím, vyberte si všetci karty a ešte raz to skúsme reštartnúť. Technika, poprosím vás. Dobre. Poprosím teraz pána poslanca Radovana Kazdu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému návrhu vystúpili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky a minister hospodárstva Slovenskej republiky. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 56, proti 84, zdržali sa 2.
Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkoví, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva.

Pristúpime k hlasovaniu o bode 59 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, tlač 966. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z Výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči, máte slovo.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave k návrhu zákona nevystúpil nikto. Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.


Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 98, proti 0, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.

Uvedený návrh sme schválili.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.


Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 95, proti 2, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.

Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu návrhu zákona. otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporučenie gestorského výboru.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.


Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 98, proti 0, zdržalo sa 41, nehlasoval 1.

Konštatujem že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupnení strelných zbraní a strelive na civilné použitie na trhu.

Prosím spravodajcu z Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pána poslanca Filipa Kuffu, aby uviedol hlasovanie o bode 51 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslanca Miroslava Suju na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, tlač 1050. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Kuffa, Filip, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, dajte hlasovať, prosím, o tom, že v zmysle rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písm. c) Národná rada prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Prosím, vypnite si mobily.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 54, proti 25, zdržalo sa 58, nehlasovali 4.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Nasleduje hlasovanie o bode 52 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslanca Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu na vydanie zákona, ktorým sa doĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, tlač 1053. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Ústavnoprávny výbor poslancovi Rastislavovi Schlosárovi a uznesenie uviedol, pardon, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Schlosár, Rastislav, poslanec NR SR
V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepodal žiaden procedurálny návrh. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 71, proti 24, zdržalo sa 45, nehlasovali 2.

Konštatujem, že tento návrh zákona nebudeme, teda, že konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Budeme pokračovať hlasovaním

=====
28. 6. 2022 16:55:00 - 17:10:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, zaujmite miesto v sále. Pán poslanec Taraba, pán poslanec Kéry, poprosím vás, aby ste sa nám otočili. Ďakujem pekne, čelom, samozrejme. To druhé sme už videli.
Dovoľte mi, oznámiť vám, že som obdržal nový návrh na odvolanie pána ministra Vlčana, takže pozvánka už išla, je to zavesené na webe, zvolávam túto mimoriadnu schôdzu na zajtra na 14.00 hodinu. A zajtra o 11.00 budeme hlasovať o tých o riaditeľovi RTVS, myslím, že je tam ešte nejaký pozemkový fond a ešte nejaké výmeny vo výboroch. Takže tieto personálne veci budeme hlasovať zajtra o 11.00. A o 14.00 bude mimoriadna schôdza na odvolanie pána ministra pôdohospodárstva.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Jánovi Budajovi, poverenému riadením ministerstva životného prostredia, tlač 1073. Chcem uviesť, že podľa čl. 88 ods.
=====

Deň v parlamente

<- ->