Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 2. 2023 17:40:02 - 17:46:18 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1405 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

2. 2. 2023 17:25:02 - 17:40:21 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1288 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Prítomných 128, za 68, zdržalo sa 56, 4 nehlasovali. Uvedený návrh sme schválili.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, teraz dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 88, proti 5, zdržalo a 41. Uvedený návrh sme schválili.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 88, proti 5, zdržalo sa 41. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Ďalej budeme hlasovať o bode 39 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok. Je to tlač 1396. Prosím, spravodajkyňu z ústavnoprávneho výboru poslankyňu Petru Hajšelovú, aby uviedla hlasovanie. 1396.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 86, proti 5, zdržalo sa 42. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávneho výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, že za gestorský výbor určuje ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 84, proti 6, zdržalo sa 40. Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Pokračujeme v hlasovaní v prvom čítaní návrhu poslancov Svrčeka a Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 1397), bod 40 schváleného programu. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci pani poslankyni Kataríne Hatrákovej, aby uviedla hlasovanie. Je to bod 1397.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 111, proti 19, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu zákona, návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výboru určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 115, proti žiadni, zdržalo sa 17. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Teraz prosím povereného člena výboru pre hospodárske záležitosti pána poslanca Petra Vonsa, aby uviedlo hlasovanie o bode 41 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslanca Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č,. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatrenia v príprave niektorých diaľnic, stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Tlač 1398. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 94, proti 1, zdržalo sa 32, nehlasoval 1. Uvedený návrh sme schválili. Čiže konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ďalej, aby za gestorský výboru určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 103, proti 9, zdržalo sa 12, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Teraz budeme ďalej hlasovať o bode 42 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Svrčeka a Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Je to tlač 1399. Spravodajcom je opäť poslanec Peter Vons. Prosím ho, aby uviedlo hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 88, proti 24, zdržalo sa 18, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Prosím pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predlo... pardon. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ďalej, aby za gestorský výboru určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 100, proti 6, 25 sa zdržalo, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Ďalej budeme hlasovať o bode 44 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslancov Svrčeka a Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Je to tlač 1401. Prosím, predsedu výboru pre financie a rozpočet poslanca Mariána Viskupiča, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči, máte slov, pán predseda.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 80, proti žiadni, 46 sa zdržalo, nehlasovali 2. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedené výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predseda, prosím, dajte o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 93, proti žiadni, zdržalo sa 35, nehlasoval nikto. Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Chcem upozorniť pána Borguľu, aby nepoužíval telefonické zariadenia a nefotil a netelefonoval v sále. Ďakujem.
Pokračujeme hlasovaním o bode 45 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Pčolinského a Hlinku na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava č. 1405. Spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru poslanec Miloš Svrček. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
=====


=====
2. 2. 2023 17:16:20 - 17:16:43 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ako procedurálny návrh, pán poslanec? Preložiť kde? Na koniec? Na koniec tejto schôdze? Lebo iba na koniec to môžete sám teraz urobiť. Áno? Dobre, však to vie mi to dakto dať. Lebo tam sa nemení program, to sa len posúva. Dobre. To znamená, že máme tunák procedurálny návrh pána poslanca Kremského, aby sme o tomto hlasovali tiež na konci schôdze. Prosím, je všeobecný súhlas? (Nesúhlasná reakcia pléna.) Nie. Je všeobecný nesúhlas, tak teraz dám o tomto návrhu hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 69, proti 43, zdržalo sa 20, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.
Ak je priestor na rokovanie, myslím si, že bolo by dobré v tak vážnom zákone sa dohodnúť v nejakom konsenze, ale rovnako si myslím, že tie zásobníky musíme mať nejakým spôsobom naplnené a garantované ľuďom plyn. Dobre, takže budeme pokračovať.
Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa, aha to je tento, dobre, to sme preložili, takže ideme ďalej. Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 546/2001 Z. z. o verejnom obrancovi práv. Je to tlač 1354, bod 17 schváleného programu. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslankyni Kataríne Hatrákovej, aby hlasovanie uviedla.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 108, proti 5, zdržalo sa 20, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom, o určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Aha. Pardon.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre ľudské práva a menšiny a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 100, proti 5, zdržalo sa 20, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme hlasovať o bode 18 programu, je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 1288). Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Jána Szőllősa, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému vládnemu návrhu zákona vystúpil jeden poslanec. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh podal pán poslanec Karahuta. Pán poslanec Karahuta zároveň požiadal vyňať body 1 až 4 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Keďže boli dnes v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prešlo to, pán kolega, takže je to v poriadku. Prítomných 132, za 86, proti 9, zdržalo sa 35, nehlasovali 2. Uvedený návrh sme schválili.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Dajte, prosím, najprv hlasovať o bodoch 5 a 6 zo spoločnej správy, ktoré neboli vyňaté na osobitné hlasovanie spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 86, proti 5, zdržalo sa 38, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne vyňatých na osobitné hlasovanie. Odporúčanie gestorského výboru je uvedené body schváliť, upozorňujem však, že bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje uvedenú problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 20, proti 59, zdržalo sa 52, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme neschválili.

Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Karahutu. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za ...
=====
2. 2. 2023 17:15:46 - 17:16:20 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S procedurálnym pán poslanec Kremský.
2. 2. 2023 17:15:34 - 17:15:44 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je všeobecný súhlas, prosím? Áno. Ďakujem pekne. Uvedené sme presunuli na koniec tejto schôdze a rovnako aj ja dávam procedurálny návrh, aby sme návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona (trestný zákon), je to tlač 1400, tiež posunuli hlasovanie na koniec tejto schôdze. Je, prosím všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. Uvedené sme tiež presunuli a budeme teraz pokračovať v hlasovaní. Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o. Pardon. Ešte s procedurálnym pán poslanec Sulík. Nech sa páči. Nevšimol som si ho.
2. 2. 2023 17:14:51 - 17:15:02 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je, prosím všeobecný súhlas? (Reakcia z pléna.) Zapnite, prosím ešte mikrofón pánovi poslancovi Čepčekovi. Zapnite, prosím pánovi, prihlás sa. Nech sa páči, pán poslanec.
2. 2. 2023 17:13:28 - 17:14:17 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S procedurálnym návrhom teraz vystúpi pán poslanec Čepček.
2. 2. 2023 17:12:56 - 17:13:20 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pán poslanec Kremský.
2. 2. 2023 17:10:41 - 17:12:37 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S procedurálnym návrhom. Nie. Ešte by som za klub OĽaNO neni nikto prihlásený. Je? Kremský. Áno. Za klub ale je tuná skôr Peter Pčolinský za klub Sme rodina. Nech sa páči.
2. 2. 2023 17:10:02 - 17:10:37 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prestávka.)
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať, ale teraz by som odovzdal slovo predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby zaujal stanovisko. Nech sa páči.
2. 2. 2023 16:59:44 - 17:00:06 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1405 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať, ale predtým som dostal požiadavku zo strany SaS takže bude prestávka päťminútová na poradu klub k hlasovaniu SaS a nakoniec dá k tomu stanovisko. Samozrejme budú sa môcť vyjadriť aj ostatné politické strany. Takže, teraz prerušujeme do 17.08 h, päťminútová prestávka na poradu klubu SaS. Ďakujem.
(Prestávka.)
=======
2. 2. 2023 11:40:10 - 11:46:06 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
V nemocniciach a rodičoch samozrejme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 115, proti 1, zdržalo sa 12, nehlasovali 5.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime teraz k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Len dve hlasovania.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 125, proti 2, zdržali sa 4.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o bode 29 programu. Je to prvé čítanie návrhu poslancov Marcinkovej, Viskupiča a Ledeckého na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústava, je to tlač 1363. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Alojzovi Baránikovi, aby hlasovanie uviedol. Hej, aby som mohol ísť na materskú, teda kolegyne aby mohli ísť, aby ste vedeli.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. Prosím pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona, návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 85, proti 7, zdržalo sa 43, nehlasoval 1.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Moment. Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedla hlasovanie. Nech sa páči, máte slovo, pán Baránik.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh ústavného zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 91, proti 7, zdržalo sa 35, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.
Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o návrhu poslancov Marcinkovej, Viskupiča, Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, je to tlač 1364 bod 30 schváleného programu.
Opäť prosím pána poslanca Alojza Baránika aby uviedol hlasovanie.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. To je stále materská.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 88, proti 9, zdržalo sa 38.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, spravodajcu, aby uviedla hlasovanie. Nech sa páči, máte slovo.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 89, proti 9, zdržalo sa 28, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili a tým sme vyčerpali nateraz všetko hlasovanie.
2. 2. 2023 11:17:11 - 11:17:27 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1336 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pre záznam zapísať prosím. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento zákon v druhom čítaní. Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 70, proti 15, zdržalo sa 54, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2001 Z. z. Prosím, ukľudnime sa v sále. O dobrovoľníctve, tlač 1297, bod 19 schváleného programu. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyni Jane Majorovej Garstkovej, aby hlasovanie uvádzala.
Dávam slovo pánovi poslancovi Šipošovi, áno je to tlač 1297.

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Šofranko. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 88, proti 12, zdržalo sa 40.
Uvedený návrh sme schválili.

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 88, proti 11, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Uvedené sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 87, proti 12, zdržalo sa 39, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 406/2001 Z. z. o dobrovoľníctve. Opäť prosím poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú, aby uvádzala hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, je to tlač 1298, bod 20 programu. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Zemanová. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 88, proti 11, zdržalo sa 39, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 92, proti 10, zdržalo sa 39.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 87, proti 12, zdržalo sa 46.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
Ďalej budeme hlasovať o bode 22 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch (tlač 1294). Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti pána poslanca Karola Galeka, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona nevystúpili žiadni poslanci a teda nebol podaný ani žiaden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pristúpime preto k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom bode zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
=====
2. 2. 2023 11:13:01 - 11:17:10 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1336 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Je prosím všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia z pléna.) Áno. Ďakujem pekne. Uvedené sme schválili.
A teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Je to tlač 1419. Prosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Marcela Mihálika, aby hlasovanie uviedol.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili 5 páni poslanci, pričom poslanec Fico podal návrh na nové uznesenie, o ktorom budeme hlasovať. Teraz vás prosím, dajte hlasovať o pôvodnom uznesení, ktoré znie:
Národná rada Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO a Švédska a Fínska na území Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Teraz, prosím pekne, o čom, Ficovom alebo?

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Čítal som uznesenie, čiže o tomto uznesení. Následne budeme hlasovať o...
Áno, o pôvodnom uznesení.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dobre.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
A potom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Fica.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Hlasujeme o uznesení a potom budeme hlasovať o uznesení pána poslanca Fica.

Kollár, Boris, predseda NR SR
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 90, proti 11, zdržalo sa 21, 4 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Teraz vás prosím, dajte hlasovať o uznesení, ktoré v rozprave predniesol poslanec Fico.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 49, proti 54, zdržalo sa 33, nehlasoval 1.
Uvedený návrh pána predsedu Fica sme neschválili.
Takže konštatujem, že Národná rada nakoniec schválila navrhnuté uznesenie.
Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (tlač 1336), bod 16. schváleného programu. Spravodajcom je predseda výboru pre financie a rozpočet poslanec Marián Viskupič. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.
Pán poslanec Drdul, procedurálny? Môžete, no už to je ako máte.
2. 2. 2023 11:10:10 - 11:13:01 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní. Prosím, usaďte sa v sále. Podávam procedurálny návrh, aby sme o tlačiach 1235 a 1040 hlasovali na záver 83. schôdze. Je prosím všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Uvedené sme schválili. Teraz s procedurálnym návrhom vystúpi pani poslankyňa Marcinková. Nech sa páči.
1. 2. 2023 17:55:18 - 17:55:18 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Pollák. Nie je prítomný.
Pani poslankyňa Kozelová. Nie je prítomná.
Pán poslanec Mizík. Nie je prítomný.
Pani poslankyňa Tabak. Nie je prítomná.
Pán poslanec Krajčír nie je prítomný.
Pán poslanec Taraba nie je prítomný.
Pán poslanec Pročko. Je tu niekde? (Reakcia z pléna.) Nie je prítomný. Ako sa nám to čistí krásne.
Pán poslanec Nemec. Nie je prítomný.
Pani poslankyňa Vaľová. Nie je prítomná. Výborne. (Reakcie v pléne.)
Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nech sa páči, pán minister.
1. 2. 2023 17:45:31 - 17:54:02 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Žiada si záverečné spoločný spravodajca? Nie. O tomto budeme ďalej, budeme hlasovať zajtra o jedenástej.
A teraz pristúpime na faktické, myslím, že, pustite mi monitor, pokračujeme v schôdzi. Faktická pán poslanec Mazurek, nie je prítomný, pán poslanec Jarjabek, nie je prítomný, pán poslanec Urban. Nech sa páči.
1. 2. 2023 17:42:00 - 17:45:31 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Súčasne, prosím, spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tomáša Šudíka, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, vystúpením pána ministra podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku sa otvára rozprava znova. Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť a vystúpiť ústne v rozprave. Ďakujem pekne. Končím možnosť prihlásiť sa. Evidujem jedného pána poslanca Šíbla. Nech sa páči, pán poslanec máte slovo.
1. 2. 2023 17:42:00 - 17:45:31 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Želá si záverečné slovo spoločný spravodajca? Pýtam sa, pána spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu. A pardon, sme si to presunuli na zajtra. Dobre. Ospravedlňujem sa. Budeme pokračovať, budeme pokračovať zajtra pri hlasovaní.
A teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 1040), bod 8 schváleného programu. O slovo sa hlási pán minister Budaj.
1. 2. 2023 17:40:34 - 17:42:00 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pevne verím, že sa k tomu vyjadrí teraz pán poslanec Karahuta. Nech sa páči, máte slovo.

Deň v parlamente

<- ->