Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2023 12:26:56 - 12:27:00 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem pekne. Nedávno sme mali stretnutie na olympijskom zväze, kde sme sa stretli všetci, aj politici, aj športovci a bolo tam veľa pripomienok, s ktorými sme sa, s ktorými by bolo dobré sa zaoberať. Myslím si, že by bolo spravodlivé alebo dobré pre celý, celkový šport, aby sme sa častejšie stretávali a riešili tieto problémy, pretože ak niekto niekedy sám niečo povie a neni sú za ním ostatní, ostatní športovci, neni to správne, ale myslím si, že toto bolo jedno veľmi dobré stretnutie, ktoré by malo mať pozitívny priebeh v budúcnosti a myslím si, že ľudia spolu s prezidentami zväzov by mohli nájsť konečne také riešenie, ktoré by vyhovovalo nielen športu, ale všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o šport.
Ďakujem.
21. 6. 2023 12:14:42 - 12:14:48 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem pripomenúť, že v rámci pripomienkového konania neboli akceptované zásadné pripomienky jednotlivých športových zväzov a združení, ani zákon nebol prerokovaný v legislatívnej rade vlády. Ďakujem.
31. 3. 2023 10:22:19 - 10:24:09 88. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne za slovo.
Počas svojej aktívnej činnosti, kariéry som zažil veľa športových novinárov. Patrili medzi nich povedzme Igor Mráz, Ján Novák, Sväťo Okrucký, Milan Valko a tak ďalej a musím povedať, že títo novinári mali veľký rešpekt pred nami a vychádzali sme spolu veľmi dobre. Dneska, keď sa dívam na tých niektorých, niektoré články, keď čítam o určitých zápasoch alebo športových výkonoch, tak mám taký pocit, že iné som videl a iné čítam. Čiže tá objektivita mi absolútne chýba a mám taký pocit, že mali by byť viac profesionálni. Pretože jak ste v tom-ktorom športe neprecítil tú atmosféru, tak neviem, ako môžete hodnotiť tých športovcov alebo podľa akých kritérií. Čiže dneska je to veľmi zložité, pretože dosiahnuť nejaké výsledky, čo sa týka nielen Slovenska, ale aj sveta, Európy, je skutočne veľmi ťažké a myslím, že by mali byť viac docenení aj tí povedzme, ktorí nemajú tie naj-naj top výsledky, ale tí športovci, ktorí sa dostanú povedzme v prvej desiatke.
Napríklad zoberiem Petru Vlhovú, no keď nebola prvá, tak už, už neviem, čo sa robilo, už bol problém, čo sa stalo, čo sa stalo. Veď predsa to sú majstrovstvá sveta, tam ide najlepších, ja neviem, 30 - 40 športovcov, takže tá objektivita by mala byť ďaleko väčšia. Ale čo sa týka športu, myslím si, že títo novinári športoví, by mali byť viac profesionálni a viac by mali poznať tie detaily a problémy tých športovcov, ktorí to aktívne robia.
Ďakujem pekne.
17. 3. 2023 9:58:04 - 9:59:50 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne vítam túto iniciatívu a som rád, že konečne sme prišli na to, že deti potrebujú pohyb. Ale ak chceme deti motivovať k väčšiemu pohybu a nejak k väčšej láske k športu, tak si myslím, že potrebujú, aby ich vychovali ľudia, ktorí niečo dokázali v športe, aby sa nestalo to, čo koľko razy ja vidím v niektorých mestách, že učiteľ telocviku stojí na ihrisku v obleku, díva sa na deti a tie sa tam hrajú. Proste bolo by dobré, keby sa zapájali do tých výchovných procesov povedzme bývalí športovci, ktorí niečo dokázali a ktorí sú určite vzorom pre tie deti. Pretože je úplne niečo iné, keď ma bude tenis učiť nejaký športovec, ktorý ho nehrával, alebo Karol, ktorý mi môže ukázať, či robím dobré veci alebo zlé veci. Čiže zapojiť viacej bývalých športovcov a myslím si, že aj médiá by sa mali viacej tomu venovať.
Pretože ak porovnáme, koľko máme rôznych politických relácií v televízii a keď porovnávam, koľko máme detských, tak je to neporovnateľné v prospech politiky. Čiže tie deti, si myslím, že určitým spôsobom sú aj znechutené a to, čo sa týka aj tej obezity, no tak, samozrejme, keď nemáte pohyb, tak dneska, najpopulárnejší šport je dneska pre deti telefón. Proste pozerať do telefónov a hľadať veci, ktoré by niekedy ani nemali pozerať. Takže zapojiť jednoznačne športovcov. O to by sa mali zaslúžiť zväzy, zaplatiť ich a určite, som hlboko o tom presvedčený, že tie deti by mali absolútne iný záujem na to, aby chodili športovať.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2023 9:41:04 - 9:42:30 83. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja mám na toto svoj názor, pretože u žiakov, u detí je veľmi dôležité a dá sa povedať, že aj najdôležitejšia je motivácia. Tie deti, keď nemajú motiváciu a nemajú učiteľa, ktorý vie byť určitým spôsobom vzorom, tak si myslím, že tá nálada aj na tom telocviku nie je taká, aká je, pretože je veľa učiteľov, ktorí vedia aj teóriu, ale vedia aj prax. A veľa učiteľov je takých, ktorí tú prax nevedia. Čiže jak som chodil do školy, mali sme športové hry mládeže školské, okresné, ja neviem, mestské, celoštátne, dokonca v Prahe sme boli na rôznych športových hrách mládeže. A to si myslím, že je chyba nielen učiteľov, a je to chyba tých samotných škôl, pretože tie deti musia mať nejaké vzory. A podľa môjho názoru dneska tie športové vzory nie sú na tej úrovni, ako boli niekedy. Niekedy sme sa chceli porovnávať s Golonkom, ja neviem, s Joklom, s pánom Popluhárom, ja neviem, tuto s rôznymi významnými športovcami. Ja som hlboko presvedčený o tom, že by bolo dobré, keby títo športovci boli zapojení do toho, aby tiež prišli na tú hodinu telocviku a ukázali tým deťom, čo majú robiť, ako to majú robiť. Pretože teória je úžasná vec, to vám poviem, ale keď nemáte prax, tak to stojí za nič.
Ďakujem pekne.
1. 12. 2022 17:55:08 - 17:55:08 78. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1230 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. septembra 2022 č. 1645 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu vôbec nerokovali.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika zaujali výbory nasledovné stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 214 z 12. októbra 2022 konštatoval, že pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 596 zo 14. októbra 2022 odporučil návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v tretej časti informácie.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 62. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu a šport určil za spoločného spravodajcu Dušana Galisa s tým, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
3. 5. 2022 11:21:18 - 11:22:10 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne za slovo. Tak ja by som to trošku odľahčil a dal to do takej polohy športu. Zoberme si, že bojujú dva kluby proti sebe, koaličný a opozičný a koaličný klub zistí, že v tom opozičnom klube je nejaký Fico, ktorému sa darí, je obľúbený u ľudí, dobre hrá, ľudia ho majú radi, vyhráva atď. atď. a nevedia sa s tým zmieriť. A postupne v tej súťaži ide do finále a koaličný klub si sadne a rozmýšľajú, jak sa ho zbaviť, čo urobiť pre to, aby nehrával. Takže jeden z tých vedúcich povie, no tak dobre, no tak musíme niečo vymyslieť. A čo môžme vymyslieť? No tak urobme niečo, aby ho rozhodca vylúčil. No veď ale nič nerobí. Ale akože by nerobil, treba si sadnúť s rozhodcom a nech ho vylúči za to, že veľa rozpráva. A je vymaľované.
28. 4. 2022 16:35:31 - 16:37:04 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem pekne. Juraj, súhlasím absolútne s tebou, je to politický boj, kde ide o deštrukciu demokracie, a, samozrejme, treba zatvoriť ústa opozície, to je ako jednoznačné.
Pravda je ale taká, že Robert Fico je veľmi silný hráč za pultom, a to veľa ľudí znervózňuje. Keď má argumenty, má faktá, a to si myslím, že musí veľmi trápiť koaličných, koaličných súperov, pretože za pultom vie argumentovať, vie tak odpovedať na otázky, ktorým rozumie, nielen tuná rozumieme my poslanci, ale rozumejú aj tí ľudia na dedinách.
A čo sa týka, čo sa týka života, my sa tu zaoberáme problematikou Roberta Fica a politikou, ale zabúdame na ľudí a to je najväčší problém, pretože dneska ľudia na Slovensku majú iné problémy. Nie sa týmto zaoberať, ale zaujímajú sa a chcú sa zaoberať tým, koľko, aké budú ceny, elektrika, plyn a tak ďalej, a toto sa nejako vždycky dáva na druhú koľaj, čo je na škodu veci, preto si myslím, že toto je vymyslená vec, kde chcú upútať, odpútať pozornosť od prel... od problému, aký je na Slovensku, a myslím si, že s týmto druhým problémom budú mať skutočne veľmi ťažko, pretože tí ľudia už majú toho dosť, a bude to krátko trvať, že pôjdu do ulíc a bude veľa, veľa nepokojov a rozbrojov medzi ľuďmi.
Ďakujem pekne.
25. 2. 2022 15:32:22 - 15:35:17 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne za slovo. (Zaznievanie gongu.)
Ja začnem s tým, čo som osobne zažil. V šesťdesiatom ôsmom som 1. októbra narukoval a v auguste došli, viete dobre, ruské vojská. Dva roky v kasárňach som absolvoval za čias, keď sme nevedeli, či máme ruských vojakov vítať alebo, alebo im, zakázali nám ich púšťať do kasární, proste bordel, taký som v živote ešte nevidel a buzerácia, ktorá skutočne nemala obdoby, kde v noci sme mali aj tri, štyrikrát aj päťkrát poplach. Proste bola taká doba, dva roky sme vydržali a myslím si, že to bolo veľké poučenie nielen pre mňa, ale pre všetkých chalanov, ktorí sme tam vtedy túto základnú vojenskú službu absolvovali. V noci sme mávali nočné streľby s ruskými vojakmi a koľkokrát sme sedeli spolu, tak sa nás pýtali, že kde vlastne sú. Oni ani nevedeli, tí chlapci, kde sú. Boli to veľmi skromní a dobrí ľudia, ktorí mi skutočne, niekedy nám ich aj bolo ľúto, že nevedeli alebo nemohli sa nejak skontaktovať so svojimi rodinami. Ale proste boli to dva roky vysokej školy, pretože tam sme sa naučili poriadku, disciplíny, všetkému, čo k tomu patrí.
Po skončení vojenskej služby som sa začal venovať športu, futbalu a čo sa nestalo? Dostali sme sa do kontaktu práve s ruskými hráčmi, s ruskou reprezentáciou, s ktorou sme odohrali niekoľko zápasov zhodou okolností v meste, kde dneska je vojna, v Kyjeve. A môžem povedať, že títo ľudia boli veľmi milí, dobrí, osobný priateľ Oleg Blochin, ktorý bol hviezda v Európe, nás pozval na večeru, dokonca keď mal, keď absolvoval, mal narodeniny, tak pozval nás reprezentantov, sme tam boli tri-štyri dni a myslím si, že taký program, ako mu urobili vtedy to vedenie, vedenie zväzu, to som ešte osobne ako nevidel.
Ale chcem povedať, že tie medziľudské vzťahy medzi nami boli také kamarátske aj sú, že niekedy sa zle počúva tuná tieto nadávky alebo povedzme tieto intrigy medzi nami a tak ďalej. Pretože ja som na to neni zvyknutý. Šport je fenomén, ktorý spája ľudí, a verte mi, že ja by som chcel za všetkých športovcov vyjadriť solidaritu, za všetkých slovenských športovcov vyjadriť solidaritu ukrajinskému národu, prosím. Ale to, čo sa stalo, to sa skutočne nikdy už nemôže stať, pretože to človeka trápi a niekedy sa zamýšľa nad tým proste, kde sme, kde to žijeme. Všetci rozprávame to isté, ale robíme úplne opačné veci.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
7. 12. 2021 16:49:34 - 16:50:50 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v prvom rade chcel povedať asi toľko, že ja osobne problém najväčší vidím v tom, že dvaja poprední predstavitelia tohto štátu, či je to pán Sulík, alebo pán Matovič, si robia navzájom zle a na to trpí a dopláca celá krajina. Myslím si, že týmto odborným veciam, ktorých sa týka očkovanie, je, by sa mali zaoberať iba, iba odborníci, nikto druhý. Keď človek sleduje televíziu, tak hocikto sa k tomu vyjadruje, každý má svoj názor a musím povedať, že ľudia sú z toho úplne zblbnutí. Pretože čo je v správach o piatej, o siedmej už neplatí, ráno to už vôbec neni. Čiže bolo by dobré, aby bola skupina ľudí, ktorá je absolútne zodpovedná za toto. Odborníci, nie ľudia, ktorí prakticky so zdravotníctvom nemajú nič.
A nepochybujem aj o tom, že veľa dobrých názorov majú aj opoziční poslanci. A ja neviem, prečo sa nerešpektujú. Proste jak je niečo dobré pre tento národ, pre momentálnu situáciu, aká momentálne na Slovensku je, tak ja nevidím problém v tom, prečo poslanec alebo lekár, ktorý je sympatizant SMER-u, by nemal mať pravdu.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 16:40:01 - 16:41:32 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem pekne za slovo. No v nedeľu sme videli, že teória je síce teória, ale prax je prax, a na jednom z najmodernejších štadiónov na Slovensku sme videli, že ako to fungovalo, ako to tam prebiehalo a pritom na štadióne, ktorý je skutočne moderný, sú, je kamerový systém, proste kontrola, bezpečnosť absolútne mala byť na stopercentnom poriadku. A preto by som chcel povedať, že ako je to možné, opýtať sa, ako je to možné, že rizikový zápas, to bol rizikový zápas, kde by aj primátor Trnavy mal sedieť v pozore, čo sa tam môže stať, sa takto odflákalo?
Čiže to, čo povedal tuná kolega predo mnou, je pravda, že ak má byť denne šport vzor a priťahovať mladých ľudí, tak skutočne urobiť treba poriadky s ľuďmi, ktorí narušili tento poriadok. Ale som hlboko presvedčený o tom, že aj keď, aj keď sa stalo to, čo sa stalo, tak nakoniec jako, čo tí hráči, ako za čo môžu? Čo urobili zle tí športovci, na ktorých boli tí ľudia zvedaví? Čiže som za to, aby ľudia, ktorí to zapríčinili, boli potrestaní a verím, že do budúcna sa takéto niečo nemôže opakovať.
Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 15:32:23 - 15:33:47 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 567. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 5. 2021 18:04:27 - 18:05:25 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
205.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, kolúzna väzba je prakticky týranie toho-ktorého človeka. Chcem povedať, že je to nepochopiteľné, že v dnešnej dobe človek, ktorý je v kolúznej väzbe, prakticky je tam zavretý, má hodinu za 24 hodín voľno a myslím si, aj keď sa vyšetruje, že tam ide s putami, ako neviem proste, je to také dosť ponižujúce podľa môjho názoru.
Najhoršie na tom je asi to, že ťažko to musí znášať predovšetkým jeho rodina, manželka, deti. Predsa ak tie deti chodia do školy a dozvedia sa, že bol zavretý otec toho-ktorého dieťaťa, viem si predstaviť, jak sa vysmievajú, aké sú škodoradostné a tak ďalej. Tak preto som aj veľmi rád, že, pani poslankyňa, tento zákon dávate a, samozrejme, že ho podporím a som hlboko presvedčený o tom, že aj väčšina našich poslancov ho podporia.
5. 5. 2021 11:51:33 - 11:52:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Ďakujem pekne. Je veľmi dôležité, že v tomto zákone je to predprípravné vzdelávanie. A keďže tam budú jasné pravidlá, tak nepochybujem o tom, že tento zákon bude určite dobrý. Ďakujem.
23. 7. 2020 21:13:24 - 21:13:49 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
274.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ja som vás mal za takého spravodlivého človeka, ale jak vy tu tvrdíte, jak Univerzita Komenského tvrdí, že to je plagiát, a vy tvrdíte, že nie, tak ja potom neviem. Treba zrušiť asi aj Univerzitu Komenského, pretože tu bude toľko mudrcov, že nakoniec tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, asi nemajú pravdu. Zamyslite sa nad tým.
14. 7. 2020 16:35:29 - 16:36:25 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 155 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem pekne za slovo. Taktiež patrím medzi milovníkov zvierat a musím povedať, že to, čo som niekedy videl, čo sa robilo s niektorými druhmi zvierat, tak mi to bolo skutočne veľmi ťažko vidieť. Myslím, že na toto treba jedine jednu vec, a to tvrdé zákony, ktoré tých ľudí trošku postavia do pozoru, pretože jak tuná povedal kolega predrečník, tak veľa vecí sme mali, mali aj možnosť vidieť v televízii, aj máme možnosť ďalej vídavať, ale prakticky s tými ľuďmi, ktorí nemajú ten citový vzťah k tým zvieratám, sa prakticky nič nestane a to je veľká chyba. Takže je mi to veľmi ľúto, ale nevidím nejakú veľkú šancu, pretože tak jak som ja mal možnosť vidieť to alebo aj vy, tak tu budem vidieť to isté možno ešte aj o mesiac, o dva, aj o rok. Je to situácia taká, pretože tých ľudí, a aj mladí ľudia nemajú žiaden citový vzťah nielen k zvieratám, ale aj k ľuďom.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->