Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2020 14:50:21 - 14:51:53 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja úplne rozumiem záujmu ministerstva zdravotníctva mať väčší dopad na to, ako sú prerozdelené peniaze v zmysle jednotlivých odborov. A je to úplne legitímne chcieť to takto. Chápem aj to, že týmto opatrením, týmto fondom solidarity by sa malo zabrániť vyberaniu si ziskov poisťovní v čase, keď nevieme naplniť úplne nárok pacienta, fiktívny, ktorý ešte nie je stanovený, ale pacienti majú dlhé čakacie doby na mnohé vyšetrenia. Tomu úplne rozumiem, je to legitímne. Akurát stále musíme myslieť na to riziko. Vždy, keď sa stáva regulátor zároveň organizátorom, tak ako povedala pani Bittó Cigániková, tak vždy je tam to riziko, že stratí nadhľad, bude v konflikte záujmov. A pre mňa je tam veľmi dôležité, aby som tam celý čas vedela cítiť v tom, že tam tí stakeholderi, to nie je len poisťovňa, poskytovateľ a ministerstvo, ale je tam zastúpená odborná obec. Čiže keď sa bude pojednávať o tom, koľko potrebujeme dať financií do prevencie rakoviny hrubého čreva, potrebujeme tam mať odborníkov, ktorí tomu rozumejú. Lebo tí ostatní, tie ostatné časti tohoto procesu nemusia stačiť tak, aby sme to dobre nastavili.
A tu nejde len o to mať dosť peňazí a neminúť ich a nebyť v dlhu. Ide o to, aby sme dobre poskytovali občanom Slovenskej republiky služby a aby sme mysleli progresívne na to, aby sa operabilné a riešiteľné veci riešili, aby liečiteľné ochorenia sa liečili a pacienti na ne nezomierali. A tento nadhľad tam niekto musí mať. A za každý odbor tam musia byť odborníci.
Ďakujem.
24. 11. 2020 14:31:59 - 14:33:59 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne. Ďakujem vám za vaše poznámky, za vaše pripomienky. Chcela by som jednotlivo reagovať zaradom.
Na pani Cigánikovú, áno, samozrejme, aj predĺženie tej doby fungovania alebo doby pôsobenia predsedu je veľmi dôležitá vec, tých sedem rokov aj máme v návrhu, len je to veľmi obsiahly materiál a chcela som byť veľmi, veľmi stručná, dnes dať naozaj len tie hlavné myšlienky. Ďakujem, to je, s tým úplne súhlasím, je to tak.
A vlastne to je odpoveď možno aj na tie všetky, že prečo otvárame teraz, alebo by som reagovala možno na pána doktora Baláža, že prečo teraz reagujeme, prečo teraz hovoríme o úrade pre dohľad. Ja úplne súhlasím, že to sa nedá vytrhnúť z kontextu a je to komplexná vec a úrad pre dohľad možno by naozaj mal prísť až niekde po stanovení nároku štandardnosti. S tým úplne súhlasím. Ja na to reagujem, pretože sa tento zákon otvoril, urobili sa doňho dosť veľké zásahy, ktoré aj menia fungovanie toho úradu, najmä v zmysle oklieštenia jeho kompetencií, hoci som očakávala, že to bude inak. Čiže to je reakcia na to, že sa to deje práve teraz, ale ináč, samozrejme, súhlasím, že sa to nedá riešiť vytrhnuté z kontextu.
A ešte na pána doktora Urbana by som chcela reagovať. Áno, DRG zďaleka nenapĺňa naše očakávania, vôbec to nefunguje tak, ako sme to chceli, koľko sa dalo do toho peňazí, energie, aké boli očakávania, čo však neznamená, že myšlienka je zlá. Tento systém, žiaden nie je dokonalý, ale tento systém relatívne spravodlivo vlastne navrhuje odmeňovania alebo úhrady za jednotlivé starostlivosti a prináša menej deformít, tak ako je to dnes, ako sú prospektívne rozpočty a podobne. Čiže myslím, že v tejto chvíli nemáme nič lepšie a vzhľadom na investície to potrebujeme dokončiť a dotiahnuť do konca. Ja budem teda vašu vieru, že si myslíte, že ministerstvo je kompetentnejšie to urobiť, ja zatiaľ vôbec tam nevidím tento priestor, ale uvidíme, keďže sa to udeje aj preto, že teda podporíme tento návrh, tak sama som zvedavá. A s pánom ministrom sme sa rozprávali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 11. 2020 14:15:05 - 14:27:37 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k predloženému návrhu. Bude sa moja rozprava týkať predovšetkým úradu pre dohľad.
K predkladanej novele tohto zákona 581 máme niekoľko výhrad a myslím, že k tejto téme je dôležité otvoriť verejnú diskusiu a diskusiu medzi koaličnými partnermi. Táto téma je našej strane blízka a už pred voľbami sme mali túto tému spracovanú a pripravenú reformu. Je nám trochu ľúto, že k príprave tejto novely sme neboli prizvaní. Novela mohla byť komplexnejšia a vyvolávala by možno menej otázok. Stalo sa však a dnes máme novelu v Národnej rade v druhom čítaní a my predložený materiál dnes aj podporíme. Podporíme ho okrem iného preto, že ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo pri ostatnom rokovaní, že v roku 2021 prejde úrad komplexnou reformou a k tejto reforme budeme prizvaní.
Dovoľte mi teda, aby som uviedla niekoľko konkrétnych výhrad a niekoľko typov na lepšie naplnenie myšlienky nezávislej kontroly zdravotnej starostlivosti. Nezávislá kontrola je hlavnou filozofiou nášho chápania úlohy nového úradu. Na tomto bola zhoda aj vtedajších tieňových ministrov pred parlamentnými voľbami a takto je to uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. Je tam okrem iného napísané, že vláda Slovenskej republiky rozšíri kompetencie a právomoci úradu v oblasti bezpečnosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej starostlivosti, ako aj v edukácii pri implementácii DRG, tzv. DRG úhradového mechanizmu za diagnózu, a navráti úradu nezávislosť a profesionalitu. Z nášho pohľadu však predkladaná novela tieto plány veľmi nenapĺňa.
Naše konkrétne výhrady, vyberám len tie zásadné: Nielenže návrh neponúka zásadnú reformu úradu, ktorá by z neho urobila rešpektovanú a nezávislú inštitúciu svojho druhu, ktorá dnes na Slovensku chýba, návrh nesmeruje ani k naplneniu programového vyhlásenia vlády, keďže navrhovaná novela prináša viac-menej oklieštenie jeho kompetencií. Ponecháva mu viac-menej len šetrenie podaných podnetov k zdravotnej starostlivosti, udeľovanie pokút a vykonávanie pitiev. Odobraté kompetencie prechádzajú pod ministerstvo zdravotníctva.
Nikde tu taktiež nenachádzame rozširovanie kompetencií a posilňovanie nezávislosti a novela nepojednáva dokonca ani o procese voľby nového predsedu v čase, keď je úrad už dlhé mesiace bez riadne zvoleného predsedu po tom, čo bol pôvodný odvolaný pre zmarený záchrankový tender.
V § 86 sa navrhuje, že úrad ako centrum pre klasifikačný systém DRG podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020 je povinný ministerstvu zdravotníctva odovzdať celú agendu. Jedná sa o dáta, informačné systémy, všetky údaje, softvérové vybavenie, špecifikáciu klasifikačného systému DRG.
V ďalšom návrhu, § 67a, ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti reguluje cenu zdravotníckej starostlivosti podľa osobitného predpisu a je centrom pre klasifikačný systém. To je návrh novely. Toto sú funkcie úradu pre dohľad typické, doteraz vykonávané možno nie k úplnej spokojnosti, ale bolo načase ich vylepšiť a očakávať to, že budú vykonávané lepšie. Proste dokončením implementácie DRG a vzdelanie zdravotníckych zariadení, dovzdelávanie tak, aby sa naplnil jeho hlavný účel. Úrad pre dohľad mal byť hlavným regulátorom cenotvorby v zdravotníctve a keď túto kompetenciu presúvame pod ministerstvo, tak sa nevyhneme riziku spolitizovania tejto regulácie.
Na; ďalší návrh, pokračujem z čítania z novely. "Na účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien zriaďuje ministerstvo zdravotníctva riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien ako svoj poradný orgán." Toto opäť považujeme za zbytočný presun exekutívy do rúk regulátora a centralizáciu moci na ministerstve. Navyše je tu odôvodnené riziko konfliktu záujmu, kedy ministerstvo zdravotníctva môže preferovať tie typy zdravotníckej starostlivosti, ktoré samo vykonáva vo svojich zariadeniach.
Ďalší § 6 ods. 1 písm. h) v návrhu: "Výdavky musia vychádzať zo zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky určených ministerstvom zdravotníctva, ktorých cieľom je hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia." V návrhu ďalej pokračuje: "Ministerstvo zdravotníctva monitoruje a hodnotí hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov z verejného poistenia spôsobom určeným ministerstvom zdravotníctva v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne." Tuná jednoznačne chýbajú nástroje, ktoré budú garantovať, že to bude naozaj účelné a hospodárne. A vždy, keď inštitúcia sama sebe navrhuje, vykoná aj skontroluje, tak sa vystavuje riziku, nielen či má na to kapacitu, či to dokáže, túto kompetenciu, naplniť, ale či sa, či nebude ohrozená rizikom konfliktu záujmu.
Toto sú hlavné výhrady, ktoré k tomuto návrhu novely máme, a na tomto mieste si dovolím dať pár typov, ktoré v našej reforme sú pripravené a verím, ktoré budú vypočuté vzhľadom na sľub, o ktorom som spomínala, že, o ktorom som hovorila, že ministerstvo nás prizve k novele a k tvorbe reformy úradu pre dohľad.
Podľa nášho úsudku a podľa našich predstáv je poslaním úradu pre dohľad ako najvyššieho a nezávislého kontrolného úradu, musí byť spravodlivé, objektívne, apolitické, odborné a rešpektované pôsobenie. Jeho cieľom je garantovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a všetko, čo s tým súvisí. A preto by mohol takýto úrad fungovať, aby mohol takýto úrad fungovať, musí mať aj správneho predsedu. Nemyslím teraz žiadneho "nášho" človeka, ktorý urobí alebo neurobí to, čo by sme chceli, ale predsedu zvoleného správnym spôsobom. V tejto chvíli je spôsob oveľa dôležitejší ako samotný kandidát, tak aby bolo naplnené poslanie úradu.
V našom návrhu prinášame návrh spôsobu, ako vyberať nezávislého odborníka s dostatočným morálnym kreditom napriek spoločenským spektrom. Navrhujeme, aby kandidátov na post predsedu úradu predkladali odborné a stavovské organizácie, analytické útvary a pacientske organizácie. Následne by malo prebiehať verejné vypočutie kandidátov pred odbornou komisiou zloženou zo zdravotníckych pracovníkov, ekonómov, právnikov. Vo verejnom vypočutí by sa mal preveriť odborný a morálny kredit kandidáta. Odborná komisia z navrhnutých kandidátov na základe pridelenia najvyššieho počtu bodov odporučí troch najúspešnejších kandidátov prezidentke Slovenskej republiky a prezidentka z nich vyberie a vymenuje predsedu obdobne ako pri menovaní ústavných sudcov.
Ďalej je dôležité zmeniť nielen voľbu predsedu úradu, ale aj jeho odvolanie. V súčasnosti sú na odvolanie taxatívne vymenované dôvody v zákone, kde jeden z dôvodov je dnes formulovaný veľmi vágne a ktorý možno použiť na akúkoľvek vykonštruovanú situáciu a zbaviť sa tak nepohodlného, možno príliš prísneho predsedu. Takisto navrhujeme, aby odvolanie nebolo realizované vládou Slovenskej republiky, ale znova prezidentkou, pričom návrh na odvolanie bude podávať dozorná rada úradu.
Možno nie všetci z vás sú odborníci na úrad, a preto len zhrniem, že čo sú hlavné piliere úradu pre dohľad dnes a ako by to malo slúžiť, fungovať v budúcnosti. Návrhy sa týkajú zefektívnenia jeho činnosti, tak aby tento úrad najlepšie slúžil svojmu poslaniu, čiže pacientom a zdravotníckym pracovníkom, aby bola táto zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite. Dnes stojí poskytovanie služieb tohto úradu na štyroch hlavných pilieroch. Je to dohľad nad zdravotným poistením, čiže nad poisťovňami, druhý pilier je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čiže nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, tretí pilier je súdne lekárstvo a patologická anatómia, to je realizácia pitiev a dohľadu, a posledný, štvrtý pilier je centrum pre klasifikačný systém DRG takzvaný, na diagnózy naviazaný systém odmeňovania.
V prvom pilieri je, zásadnou zmenou by malo byť, že úrad by sa mal stať naozaj nezávislým dozorujúcim orgánom a mal by mať dosah na zdravotné poisťovne. Dnes je tento vzťah medzi poisťovňou a malým poskytovateľom často úplne nevyvážený a premieta sa to do vzťahu nároku, splnenie nároku pacienta. Poisťovne jednajú dnes viac-menej z pozície sily a malí poskytovatelia nemajú svojho moderátora, nemajú svojho advokáta. Myslím, že by bolo načase, aby začali byť poskytované férové podmienky pre všetkých poskytovateľov a jedinou, jediným limitom by mala byť kvalita a plnenie nárokov pacientov. Navrhované riešenia by mali okrem iného na ročnej báze auditovať fungovanie zdravotníckych poisťovní bez podania podnetu, čiže z vlastnej vôle, z vlastnej iniciatívy.
Čo sa týka dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, potrebujeme zefektívniť úrad, doplniť ho, doplniť ho aj kompetenčne kvalifikovanými konzultantami, tak aby sa skrátil čas výkonov nad dohľadom. Časť týchto návrhov je premietnutých aj do novely 581, ktorú predkladá pán minister.
Pri výkonoch dohľadu sa často používajú posudky externých konzultantov, ktoré nie sú na súde brané do úvahy. A tento čas znova sa naťahuje, naťahuje, pretože opakovane sú prizývaní súdni znalci. Opäť sa tohto dotýka aj navrhovaná novela.
A úplne na záver by som povedala, je tam mnoho technických záležitostí, ktorými vás nechcem zaťažovať. Veľmi za dôležité považujeme pribratie ďalších dvoch alebo rozšírenie kompetencií úradu pre ďalšie tri úplne nové iniciatívy. Jedna z nich je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z vlastnej iniciatívy. Dnes sa to vôbec nedeje. Dnes keď úrad má robiť dohľad, tak posudzuje to, kde sa niektorý pacient, nejaký pacient sťažuje. Keď si vezmete, že väčšina pacientov nepozná dôkladne svoju diagnózu, nevie, čo je správna liečba, niekedy je liečba poskytovaná opakovane, možno nie celkom efektívne, toto sám pacient posúdiť nevie. Myslím si, že úrad pre dohľad by mal mať, mali by sme mať od neho očakávania, že takéto, liečbu, poskytnutú starostlivosť bude posudzovať aj z vlastnej iniciatívy a bude priebežne kontrolovať poskytovanie, čiže počet operácií, spôsob diagnostiky, liečba, poskytnutá liečba a podobne.
Druhý, druhý dôležitý bod v rozšírení kompetencie je kontrola krížového vlastníctva v zdravotníctve. Spolu s Protimonopolným úradom by mal úrad tam, kde vlastníctvo je vyhodnotené ako rizikové, mal by toto mať možnosť prehodnotiť, auditovať a nariadiť odpredaj majetku, prípadne vyvlastnenie jeho časti v prípade, že je ohrozená zdravotná starostlivosť.
A posledný bod v tejto chvíli, ktorý spomeniem, je vlastne jeho navrhovanie alebo jeho taká nová kompetencia v zmysle investícií. V niektorých krajinách fungujú nezávislé HTA agentúry, na Slovensku ju nemáme, na ministerstve, mám informácie, že by mala byť zriadená ako súčasť ministerstva, tiež to nepovažujem za šťastný krok presne kvôli tej nezávislosti. A úrad pre dohľad by mohol túto kompetenciu veľmi dobre zvládať a mohol by rozhodovať aj o ďalších investíciách, o plánovaní investovania do inovatívnych liekov, do rozvoja technológií a do budúcnosti nášho zdravotníctva. Opäť z pozície svojej nezávislosti.
Ďakujem pekne.
12. 11. 2020 9:43:17 - 9:44:34 17. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Ďakujem pekne za slovo. Pán Kotleba, ocenila by som viac vecnosti vo vašich vystúpeniach, lebo myslím, že práce je veľa, času málo a tieto vaše výlevy tu len plytvú (plytvajú, pozn. red.) našou energiou a silami a časom.
Neviem si celkom predstaviť, resp. čo konkrétne vám vadí na tomto návrhu, lebo ste to nepovedali. Ale mňa nenapadajú príhodnejšie podmienky na skrátené legislatívne konanie ako epidémia, ktorú nemáme pod kontrolou, a zdravotníctvo má svoje kapacity, ktoré sa blížia k ich hraniciam, k limitom. Neviem, neviem, prečo sa smejete. Máte o tom asi oveľa menší prehľad ako ja. V priebehu 24 hodín sme prijali v našej nemocnici troch pacientov na ARO. Ja netvrdím, že to je trend a že to bude každý deň, ale rozhodne to nemáme pod kontrolou.
Tento zákon prináša rozšírenie kapacít zdravotníckych systémov, a to je presne to, čo nám povie, koľko ľudí zomrie, koľko nezomrie. Čiže nechajte, prosím, pracovať ministra. Ak máte vecné výhrady, povedzte.
Ja netrpím nedostatkom kritiky voči návrhom ministerstva zdravotníctva na legislatívne zmeny, ale tuná som nenašla jednu jedinú. Je to užitočný, rozumný návrh, ktorý nám zvýši kapacity a budú zomierať menej ľudia. Nechajte ich pracovať, prosím. (Potlesk.)
22. 10. 2020 10:09:46 - 10:11:41 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 314 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne za slovo. Nebudem sa vyjadrovať vecne k tomu návrhu, pretože sa primárne venujem inej oblasti, a tej rozumiem trošku lepšie. Som zdravotník v nemocnici, naďalej pracujem ako lekárka a sedím tu dnes a takto vás pozorne počúvam, pretože mám veľký strach a veľmi som dúfala, že pristúpime k niečomu, čo vy nazývate záchranným fondom. Ja tomu moc nerozumiem, ale je to niečo, čo môže zachrániť po korone celú krajinu. Pracujem v nemocnici a mám strach nie z korony, pracujeme, zvládneme to, je to ťažká kríza a prekonáme ju, ako ľudstvo prekonalo vojny a vo fáze revitalizácie a obnovy krajiny, na ktorú musíme dnes myslieť, bude hrať kľúčovú úlohu práve kultúra. A keď je, práve som sa dozvedela, že prispieva 1,7 % do HDP. V období revitalizácie bude prispievať možno sto percentami k tomu, aby sa z nás znova vyvinul a pozviechal po tejto kríze citlivý, slušný a národ ľudí, ktorí sú vnímaví a ktorí prestanú hľadieť len na to, aby v tej chvíli uspokojili svoje základné potreby, aby neboli hladní.
A pokiaľ, a mám veľký strach, pretože dnes sa v nemocnici stretávam aj kade-tade inde s tým, že kultúru a šport treba vypnúť. Zbytočne teraz len berú peniaze, dajme všetko do zdravotníctva. To je ako ovocný sad. Keď ho prestaneme polievať, vyschne a o rok si nemôžme myslieť, že ho znova zapneme a budeme mať z neho jablká, ovocie. Budeme ho znova od piky pestovať dlhé roky a dovtedy sa náš národ môže úplne zvlčiť a budeme úplne inou krajinou, ako pred touto krízou. Takže ja si, ja som veľmi vďačná za to, že sa takého niečo robí. Preto tu počúvam, lebo nádejam sa a dúfam, že niečo také bude a že nenecháme padnúť a úplne vyschnúť našu kultúru.
Ďakujem.
17. 9. 2020 14:12:26 - 14:13:02 12. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Letanovská, Andrea (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne, pán minister, rozumiem. Vidím, že prebiehajú rokovania a nechcem predbiehať. Veľmi oceňujem, že sa neuvažuje o nejakých reštrikciách napriek tomu, že mnohé kluby nebudú možno vykonávať v plnom profile svoju činnosť. A ako som už povedala, nechcem predbiehať, len či uvažujete aj o nejakej kompenzácii do budúcnosti v zmysle nejakých ušlých ziskov pre kluby, ktoré nežijú z vysielacích práv, z reklamy, ale z lístkov, z predaja, vlastne z organizácie športových podujatí. Nejaké tzv. lístkové kompenzácie alebo niečo také. Uvažujete týmto smerom alebo je to nereálne?
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->