Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 10. 2021 11:59:33 - 12:01:34 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec si opäť raz pomýlil tému, lebo toto nie ej téme voľba špeciálneho prokurátora ale správa o činnosti špeciálnej prokuratúry. A ja dlhodobo rozmýšľam v tomto pléne nad tým, že či neni pod ľudskú dôstojnosť reagovať na niektoré príhovory a toto je jeden z nich, plný urážok, hnevu, násilia, nenávisti. My sme mali dnes tlačovú, tlačový brífing a spolu s mojimi kolegyňami a dali sme výzvu plénu Národnej rady, aby sme už s tým prestali, aby prestali osobné invektívy, útoky, urážania a dehonestujúce poznámky a na osoby ľudí a toho sme boli predstaviteľom a toho sme boli účastní aj v tomto prejave. Keď zaznievajú slová ako opička a tie slová, ktoré si pán špeciálny musel vypočuť, tak to my je naozaj ľúto, keby som ale chcela reagovať na tento príhovor, čo sa nedá vecne ale keby už by som chcela vecne reagovať potom by som upozornila na dvojitý princíp, ktorý pán poslanec používa a to je že kým generálny prokurátor je nezávislý, pretože, pretože nezávislý hovorí, pretože nebol politicky činný a špeciálny bol politicky činný a nemôže byť nezávislý sa milý, pretože tak isto aj pán generálny prokurátor bol predsa politicky aktívny a bol len štátnym tajomníkom. Keď sú prepustení ľudia, ktorí mu vyhovujú a podľa neho sú tí, ktorý majú byť prepustení tak vtedy je to v poriadku, keď sú prepustení ľudia, ktorí mu nevyhovujú a nie sú hodní toho, aby boli prepustení tak vtedy je to vybavené špeciálnym prokurátorom. A opakuje, ale, že púšťať sa do týchto vecných argumentov sa asi v tomto prípade naozaj ...
22. 9. 2021 16:42:03 - 16:43:23 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Pán poslanec, ja som tu už niekoľkokrát v tejto Národnej rade povedala, že na vaše vystúpenia sa vôbec nedá reagovať, pretože nie sú absolútne vecné. A vy tu rozprávate o tom, že na nikoho neútočíte ani týmto zákonom, ani tým, čo hovoríte, a vaše vystúpenie je jeden obrovský, nechutný útok na všetkých a na všetko. Ešte ani neviete, aký majú poslanci názor. Ešte ani neviete, ako sme nastavení, tí, ktorí tu sedíme, a z vášho vystúpenia sme už pomaly vrahovia a útočíte a útočíte, útočíte. Dovolíte si útočiť na pani Cigánikovú, ja teda nie som jej fanúšik ani fanúšik SaS-ky, ale ako musím to povedať, lebo vaše vystúpenia sú len jeden obrovský útok, nič iné, žiadne fakty.
Ak kvôli niekomu klesá úroveň v tejto Národnej rade, tak ste to určite vy a nie tí ľudia, ktorí sa vôbec dokázali tu ozvať. Ak tu niekto predlžuje hodiny, vy ste vraveli, že zákon treba prečítať a ísť ďalej, ale však ja vidím, že ste v rozprave len vy všetci prihlásení. A viete prečo? Lebo nikto už nechce na vás ani reagovať, pretože okamžite naňho zaútočíte a nevediete normálnu diskusiu ako normálni ľudia. Takže hodiny rokovania sú len a len kvôli na, kvôli vám.
21. 9. 2021 10:10:57 - 10:16:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážení kolegovia, pán predsedajúci, pani ministerka, dovoľte mi v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 559.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zákona zohľadňuje najmä pripomienky legislatívy Národnej rady, pričom zapracovaním týchto zmien dôjde k precizovaniu textu návrhu zákona. Zároveň vzájomné zabezpečenie a právne istoty prijímateľov, ako aj jednotné aplikácie navrhovaných ustanovení zákona v praxi bolo nevyhnutné do zákona doplniť napríklad podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku.
Dovoľte mi teraz ho prečítať, je to trochu dlhšie.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I, 4. bode, § 3 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná" nahrádzajú slovami „priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok vypočítaná z miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítanej" .
2. V čl. I, 4. bode, § 3 ods. 3 písm. b) v prvom bode sa vypúšťajú slová „ako aj ten okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica Slovenskej republiky".
3. V čl. I, 4. bode, § 3 ods. 3 písm. b) druhom bode sa slová „ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy spĺňajúce podmienku podľa prvého bodu alebo štátna hranica Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou".
4. V čl. I, 5. bode, § 3 ods. 4 písm. b) sa za slová „predkladá ho" vkladajú slová „po prerokovaní riadiacim výborom".
5. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
g) prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.".".
Doterajšie body 9 až 15 sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I, 9. bode, § 4 ods. 2 sa slová „súbor aktivít" nahrádzajú slovami „zoznam aktivít".
7. V čl. I, 9. bode, § 4 ods. 4 sa slová „okruh aktivít" nahrádzajú slovami „zoznam aktivít".
8. V čl. I, 11. bode, § 5 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v nadväznosti na schválený plán rozvoja. Riadiaci výbor prerokúva návrh plánu rozvoja a prijíma k nemu stanoviská.".
9. V čl. I, 14. bode, § 8 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „písomnej žiadosti" vkladajú slová
„zverejnenej na webovom sídle ministerstva investícií".
10. V čl. I, 14. bode, § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „údaje o žiadateľovi" nahrádzajú slovami
„identifikačné údaje žiadateľa".
11. V čl. I, 14. bode, § 8 ods. 3 v prvej vete sa na začiatku vkladá slovo „Podrobnosti" , slovo
„Poskytovanie" sa nahrádza slovom „poskytovania" a za slová „ministerstvom investícií" sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorú zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle".
12. V čl. I, 14. bode, § 8 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.".
13. V čl. I, 14. bode, § 8 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet a účel zmluvy,
c) podmienky poskytnutia a použitia regionálneho príspevku,
d) podmienky vyúčtovania regionálneho príspevku,
e) merateľné ukazovatele,
f) rozpočet projektu,
g) práva a povinnosti zmluvných strán.".
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
14. V čl. I, 15. bode, § 12 odsek 2 znie:
„(2) O návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predloží okresný úrad ministerstvu investícií do 31. októbra 2021, rozhodne minister investícií.".
A to je všetko.
Ďakujem za pozornosť.
21. 9. 2021 10:10:57 - 10:16:36 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 213 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu a zároveň sa hneď hlásim ako spravodajca do tejto rozpravy.
21. 9. 2021 10:08:02 - 10:10:28 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 559) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 803 zo 17. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 324 z 9. septembra 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 218 zo 14. septembra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 203 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy, vyplýva 6 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 213 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ...
=====
28. 5. 2021 15:23:42 - 15:23:48 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
219.
Ďakujem všetkým, už nebudem reagovať.
28. 5. 2021 15:09:57 - 15:14:22 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
201.
Vážené kolegyne, kolegovia... Ešte, pani Cigániková, ja som na vás nezaútočila, len mám rada takú, takú korektnosť, že keď vy môžte rovnaký fakt použiť, takže ako, ako to chutí, keď sa to vráti, ale naozaj nezaútočila som.
A chcem len povedať, že, veľmi krátko k tejto správe a k tomu vlastne, čo, čo tu prerokúvame, že prečo pre mňa je to dôležité a prečo a čo ma tam zaujalo okrem tých vecí, ktoré tu už boli spomínané. Jednou z vecí, ktorá vlastne sa v správe spomína, tak je taký v podstate nepriamy útok na to, že by mala byť nejakým spôsobom ohrozená u zdravotníckych pracovníkoch výhrada vo svedomí. A toto je pre mňa trochu cez čiaru a vôbec sa zaoberať takouto otázkou, že či, či, či to môže byť platné, či to nemôže byť platné, či to budeme rešpektovať, nebudeme rešpektovať, pretože výhrada vo svedomí a vôbec svedomie je absolútne najzákladnejšia ľudská sloboda, úplná integrita človeka, niečo vo vnútri, čo jednoducho nemôže byť nejakým spôsobom obmedzované, porušované a likvidované. A preto je podľa mňa dôležité, aby sme aj toto stanovisko, ktoré prišlo tuná na pôdu parlamentu dali a vyslovili, lebo, lebo jeden z tých bodov je práve zrušenie tej, tej výhrady vo svedomí.
Mňa prekvapuje to, že, že v tej správe sa jedným dychom môže hovoriť, že má byť, má byť právo ženy na to, aby mohla, aby mohol, mohol urobiť, alebo teda mohol byť vykonaný potrat, a druhým dychom hovoríme, že chceme niekomu zobrať právo na to, aby mal slobodu svedomia a výhrady vo svedomí. Ja sa tou prvou časťou nejdem zaoberať, to je samostatná debata, ani to tu vôbec rozvirovať.
Naozaj chcem sa sústrediť len na to svedomie, že mne naozaj chce, chce niekto tu povedať, lebo tu ani, tu sa hovorí o zdravotníckych pracovníkoch, ale mňa to trápi skôr z pohľadu všeobecného platného, platnej veci. A to je to, že mne chce niekto diktovať, čo ja mám vo svedomí robiť alebo nerobiť. Mne chce niekto diktovať, že kradni, že vraždi, že podvádzaj? To sa nedá. To sa nedá. A tak ako sa to nedá, tak ani nemôžme nikomu zobrať právo výhrady vo svedomí, tak ako sa to v tejto správe uvádza, resp. naznačuje, že by sa to malo týmto smerom uberať.
Potom sa aj pýtam, že keby sme siahli na takúto absolútne základnú ľudskú slobodu, na samotný základ, že čo bude nasledovať, že ja neposlúchnem svoje svedomie. Pokuta? Väzenie? Čo bude nasledovať? Toto je pre mňa veľmi silná vec a viem, že takéto precedensy sa už začali diať aj po celej Európe a mali by sme si dávať na to pozor. A mali by sme sa ostro voči tomu vyhraniť.
Prijatie tohto uznesenia, ktoré dnes prijímame, pokladám za správne, pretože je nevyhnutné upozorniť Európsky parlament nielen na to, čo ste už hovorili, že sme svojbytný národ, ktorý si v týchto otázkach riadi svoju legislatívu sám a rozhoduje o sebe sám, ale zároveň vyslať signál, že odmietame akúkoľvek legislatívu, ktorá likviduje základné ľudské slobody, a v tomto prípade tak intímne, ako je právo na výhradu vo svedomí.
V tomto smere chcem aj pochváliť výbor, že sa tomu vôbec venuje, a mám trošku iný názor možno ako vy, že ja som aj rada, že nás upozorňujú na to, že aká legislatíva práve prichádza na pôdu Európskeho parlamentu, lebo ja ako poslankyňa to neviem sledovať priamo v Európskom parlamente, resp. nie každý akože sa zaoberá tou problematikou, a tak jednoducho som rada, že ste nás na to aj upozornili. Vďaka.
28. 5. 2021 14:54:32 - 14:55:59 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
181.
Pani kolegyňa, mňa prekvapuje v prvom rade ten váš bonmot na vytĺkanie politických bodov a na, práve v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu, ktorý sme tu dneska mali, z vašej strany, neviem, čo iné to bolo.
Ale chcem sa vecne zaoberať tým, že vy ste si ako keby aj odpovedali, že podľa mňa, je to, toto je miesto, kde by sme sa mali tým zaoberať, a ja práve vítam túto iniciatívu, kde my sa môžme dopredu vyjadriť súhlasne alebo nesúhlasne, alebo vôbec nejakým stanoviskom k tomu, čo sa bude diať. Keď bude niekde napísané, že už niečo musíme, tak ako ste hovorili, už bude neskoro, už bude neskoro. Práve preto, že ešte nemusíme a že ani nechceme, aby sme museli, tak je veľmi dobré vyjadriť svoju námietku alebo svoju stanovisko na zákon Slovenskej republiky už vopred.
Dobre viete, že hoci sú tieto iniciačné správy informatívne, tak sú základom nejakým ďalších budúcich legislatívnych procesov. Čiže ja v tomto vidím to nebezpečenstvo, čo potom z toho môže vzniknúť. A opakujem, že je veľmi dobré, aby sme teraz tú diskusiu viedli, ešte kým vieme veci zmeniť a kým vieme veci ovplyvniť.
11. 5. 2021 11:35:05 - 11:36:35 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Vážený pán kolega a ostatní kolegovia, ja si myslím, že my sa v zásade v tej téme všetci zhodujeme, ale ak si všímate túto diskusiu od začiatku, ktorí tu sedíte, mňa vyrušuje jedna vec, ktorá sa podsúva vo viacerých rečníckych príspevkoch. Ja rozumiem tomu, že je to hlavne zo strany SMER-u a HLAS-u, len ma prekvapuje, že to ide teda aj od, zo spodných lavíc, že bez komory potopa, že bez komory zanikne poľovníctvo, že, že bez komory tu nastane nejaký absolútny chaos.
Mňa naozaj táto myšlienka vyrušuje, pretože reformy sú o tom, že bolia, a ja som aj v svojom rečníckom príspevku hovorila, že proste my sa bavme o tom, že akým spôsobom pomôcť, a nepodsúvajme ten, ten lobistický taký moment, že iba týmto spôsobom sa to dá. Ja nie som proti nej, to som už povedala aj v svojom príspevku, aj som povedala, že ako si to predstavujem, len, len toto ma naozaj vyrušuje, tento moment, ktorý sa tu snažíte akoby dostať do toho celého povedomia, ktoré tu je.
A áno, preto vznikla aj tá petícia, pretože akonáhle ten hlas komory, ako si to ona predstavuje, že to bude, nie je vyslyšaný možno v tej pracovnej skupine, tak je zle, ale veď, veď tých poľovníkov je veľa, to nie je len o komore.
11. 5. 2021 10:43:55 - 10:44:20 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem, kolegovia, za podporu. Som rada, že ste ako pochopili tú reč, ktorá v podstate bola len o tom, že otvoriť problémy. My ich tu nevyriešime a každý z vás, ktorý tu teraz hovorili, tak naozaj má veľa pravdy v tom, čo hovorí.
A na pána kolegu Suju už nemôžem reagovať, nie je tu a bolo by to hlúpe.
11. 5. 2021 10:27:54 - 10:35:33 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, som veľmi rozmýšľala, teda že či sa napíšem pred pánom Sujom, alebo po, a vidím, že som urobila správne, lebo by som chcela vrátiť túto debatu vlastne smerom k tej petícii.
Petícia sa volá Za zachovanie organizovaného poľovníctva a poľovníctvo má zmysel. Ja nie som poľovník, neviem strieľať, nemám ani zbraň a... ale príde mi, tak ako som to povedala aj tej petícii, ktorá tu bola, Za klímu, ktorá je teraz, že ja vítam každý druh tej občianskej, v tomto prípade poľovníckej aktivity preto, aby sa začalo o problémoch hovoriť aj na pôde parlamentu a takisto možno aj v novom zákone, ktorý sa vlastne v tomto smere pripravuje.
Uvedomujem si jednu vec, že bez poľovníkov, a to povedal pán kolega Suja veľmi pekne v svojej reči, by sa v našich lesoch a našich poliach a lúkach ťažko žilo. Mne sa veľmi páčila myšlienka, ktorú povedal, že poľovník je v prvom rade ochranár, a ten, ktorý jednoducho by sa mal o tieto veci starať.
A práve preto, že nie som poľovník, naozaj som absolvovala veľmi veľa odborných stretnutí, sedení s poľovníkmi, pýtala som sa ich, ako to vidia, aké sú ich problémy. Aj u nás v strane ZA ĽUDÍ máme veľmi silnú skupinu aktívnych poľovníkov, ktorí sa angažujú v tejto problematike, a toto je tá podstata, ktorú my by sme sa všetci mali pýtať. Myslím, že aj na výbore sme sa zhodli, že tu nejdeme rozprávať o politike. O tom či SMER, komora a neviem čo. To vôbec nie je podstatné. Podstatné sú problémy poľovníkov.
Čiže ja vítam tento priestor na to a možno všetky tie sedenia s tými poľovníkmi, kde ja som sa pýtala, že aké sú vlastne vaše problémy, že čo chcete riešiť. Povedzme si o tom, že, že ako by sa malo podporiť poľovníctvo. Keď my chceme, aby ste boli ochrancovia našej zveri, keď my chceme, aby ste naozaj robili reguláciu zveri, lebo naozaj nám zver behá po mestských častiach, ja to zažívam takisto u nás v Žiline. My si nevieme dať problém s diviakmi na sídlisku Hájik. Každý deň prechádzky cez prechody pre chodcov, každý deň rozvrátené koše. Tak keď chceme, aby oni boli našou pomocou, tak vytvorme im aj podmienky, aby sa im lepšie fungovalo a aby, aby mohli pracovať tak, ako si predstavujú.
Keď som sa pýtala na tie problémy, ktoré sú, viete, že, a dajme preč tú politiku, samozrejme, sa musí.. alebo takto ešte že, prvé, čo mi povedali je, že v tej petícii čo ich trošku vyrušovalo, je to, že petícia nepriamo podsúva, že tu chce niekto zničiť organizované poľovníctvo, čo vôbec nie je pravda. Čo vôbec nie je pravda, pretože každý jeden z nás si uvedomuje, takisto aj pán minister si uvedomuje, že bez toho sa fungovať nedá. Čiže toto mi trošku tam prekážalo, že ako keby sme vytvárali dojem, že tu niekto chce tieto veci zrušiť. Nie je to pravda, určite nie zrušiť. Môžme sa baviť maximálne o nejakej reforme, o nejakej transformácii, ktorá môže prebehnúť.
A vždycky sa o tom začne hovoriť preto, lebo sa reflektuje nejaký problém. A ten problém je Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora, tí istí ľudia vo vedení, tí istí ľudia vo vedení. Peniaze v komore, teraz už to zákon rieši, predtým nebol - netransparentné. Nevieme, čo sa s nimi robí poriadne. Budeme to riešiť asi aj pozmeňovacím zákonom.
Čiže toto sú problémy, na ktoré ma upozorňovali poľovníci. Ak chceme mať jednotnú organizáciu a ja netvrdím, že ju netreba v tejto chvíli, tak potom ale nech je to organizácia, ktorá je silná, ktorá tých poľovníkov zastupuje tak, ako si to chcú predstaviť, ako to potrebujú, ktorá jednoducho posilňuje ich kompetencie a ktorá je a ktorá transparentne hospodári a ktorá je demokratická.
Druhý problém, ktorý trápil poľovníkov, o ktorom mi rozprávali, je, že, že v tomto smere, ako je nastavená komora, tak povinné členstvo pre nich je naozaj problém, lebo potom nevidia jeho zmysel. Ak to bude nastavené inak, potom sa o tom kľudne bavme. Platiť za revíry podľa bonity a tabuliek, ktoré sú na to predpísané, toto im robí problém. A tam sa oni pýtajú, že prečo to takto má byť nastavené.
Poľovníci mi hovorili, že sú medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane im hovoria, strieľajte, strieľajte, strieľajte, lebo je premnožené, a na druhej strane im hovoria, že nestrieľajte, nestrieľajte, nestrieľajte, lebo ekológia, lebo ochrana prírody. Toto je ich reálny problém. Toto treba, aby sme riešili. Ich reálnym problémom je prideľovanie revírov. O tomto sa tu tiež dneska hovorilo už, spomenulo sa, ktoré často pokladajú za netransparentné, kde sa dá manipulovať s kritériami tak, aby ten revír nakoniec naozaj dostal ten, ktorý ho má vybavený.
Ich problémom je to, možno ten spoločenský status, že my sme, my sme si z poľovníkov urobili, a to sa musí objektívne povedať, že to tak aj je, že to sú papaláši, ktorí si za drahé peniaze kupujú lovenky a strieľajú si v bohatých revíroch. Ale sú tu predsa tí druhí a tí najpodstatnejší, ktorí, ktorí vlastne dostávajú potom túto, dehonestujúci prívlastok a týchto musíme podporiť. To sú naozaj ľudia, ktorí celý život sa venujú ochrane a ktorí, ktorí žijú s tou prírodou, ktorí žijú s tou zverou a ktorí sú pravými poľovníkmi v tom pravom slova zmysle.
Poľovníkov trápi to, že im stále chodia autá do lesa, hej, ako nastaviť tieto podmienky. Ako nastaviť to, aby, aby vlastne tá, tá zver aj v tomto smere netrpela. Toto sú reálne problémy, a ktoré týchto poľovníkov trápia. Je ich určite ešte veľa. Ja nemám tu teraz priestor na to, aby sme sa tým všetkým venovali a vymenovávali ich. Ja som ich naozaj len zjednodušila do takých, do takých, do takých pár bodov a súhlasím aj s kolegami predrečníkmi, ktorí tu boli, že toto je odborná debata už potom. Toto už je na odborné skupiny, toto je na odborné sedenia a toto je aj o tom, aby sme sa všetci aktívne zapojili do toho nového pripraveného zákona, a do vecí, ktoré sa teda týmto chcú upravovať. Tam sa bavme o tom, akým spôsobom budú veci nastavené a akým spôsobom budú veci fungovať.
Čiže na záver iba chcem povedať to, že ja naozaj podporujem každú jednu dobrú aktivitu poľovníkov. Aj to, že to prišlo, hoci som povedala aj svoju výhradu k tej petícii, ale že môžme o tom sa vôbec baviť a že môžme začať riešiť problémy poľovníkov na Slovensku, ktoré ich skutočne trápia.
Ďakujem.
30. 3. 2021 18:41:23 - 18:45:58 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
199.
Takže aby to zaznelo, hlasovanie bude zajtra o 11.00 hod.
30. 3. 2021 18:41:22 - 18:44:03 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
197.
Kolegovia, ja už krátko, lebo je to maratón, a len na záver si dovoľujem vám poďakovať za tú diskusiu, ktorá tu bola, s takým, s takým vyjadrením k tomu, že sa mi zdá, že za ten rok, čo sa trápime tu s COVID-om, tak všetky témy, čo sa týka životného prostredia, išli ako na okraj, aspoň ja to tak vnímam a prežívam a hovoria mi to aj ľudia okolo, okolo mňa, ktorí sa tejto téme venujú alebo ktorí, ktorí sa zasadzujú o túto problematiku.
A práve preto to vnímam ako celkom pozitívne, že, že v tejto úmornej pandémii COVID-u a ešte aj vládnej krízy sa normálne vytvoril takýto dlhý priestor na to, aby sme mohli na pôde Národnej rady hovoriť úplne o niečom inom a hovoriť o životnom prostredí, že je to pre mňa takou celkom vzácnosťou, hoci táto debata bola dlhá, ale poskytol nám tento čas.
A videli ste sami, ako sa aj tá debata vyvíjala, že my, že my sme sa naozaj dostali od klímy cez prierezové mnohé témy, ktoré ste tu vy sami v diskusiách načrtli, cez vodu, pôdu a tak ďalej, lesy a všetko, čo s tým, videli sme, že máme veľa problémov, ktoré tu v tých príspevkoch ste načrtli, a, kolegovia, a máme čo robiť. Rovnako som rada a ďakujem aj za to, že pán minister tu s nami vydržal, aspoň koľko mohol, toľko si našiel pre nás čas. A takisto aj na ministerstve nás čaká asi veľa, veľa práce, ktorá je pred nami.
Posledná veta, tak ako sa vyvíjala táto diskusia, ste si všimli aj technicky, že my sme začínali s nejakým uznesením, s nejakým, s nejakou petíciou a dostali sme sa k ďalekosiahlejším problémom a zároveň mám pocit, že sme sa dostali k tomu, čo som povedala na začiatku, keď sme otvárali túto diskusiu, že, že aby sme si dali väčšie ciele. A zdá sa mi, že sa nám snaži..., že sa nám ako keby dokázalo trošku..., a keby sa nám podarilo aj to, že sme, sme trochu začali byť, počúvať na ten stav tej klimatickej núdze, hoci tu boli rôzne názory na to.
A preto ja vás chcem poprosiť, nielen o podporu uznesenia nášho výboru, ale všetkých kolegov o podporu toho pozmeňovacieho návrhu o tom, aby sme sa ako krajina prihlásili k tejto klimatickej núdze, ktorá, ja tvrdím, nám bude otvárať ďalšie dvere a brány k tomu, aby sme mohli presadzovať u nás zelené riešenia a takisto hľadať na to finančné zdroje. Verím, že aj pánu ministrovi to môže na ministerstve pomôcť vydobyť nejaké peniaze z ministerstva financií. Dobre. (Povedané so smiechom.)
Ďakujem ešte raz veľmi pekne. (Potlesk.)
30. 3. 2021 18:02:12 - 18:04:11 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
169.
Pán kolega, ja som si povedala v tejto Národnej rade, že nebudem nikdy na vaše vystúpenia reagovať. To som aj 18. 3., keď ste tu vystúpili, nereagovala. Ale mne to nedá, lebo ja si nemyslím, že ste zlý človek. A mne, mne ale absolútne prekáža, ja sa musím voči tomu ohradiť, že vaše vystúpenia sú o urážaní a o dehonestácii ľudí. Ja tu aj z vašej tuná strany nepočujem nič iné, len to, ako je každý blázon, terorista, nič nevie, vy nás poúčate, my sme tu teraz prišli, vytĺkame si politické body, vy ste doteraz makali, my sme nemakali.
Ako vôbec toto môžete povedať? Veď vy tých ľudí nepoznáte, čo tu sedia. Vy neviete, čo oni robia vo svojich regiónoch, vo svojich prostrediach pre to, aby bolo životné prostredie lepšie, čo robí a akú snahu vynakladá napríklad pán minister. Ako môžete toto v tejto sále vysloviť? Ja, vy nám vždy hovoríte aj na výbore, hocikde, že koľko vy ste robili pre životné prostredie. Ja sa, ja sa neopovážim to spochybniť. Ja vám dokážem veriť, že ste to robili. Ale potom prečo vy spochybňujete nás? Prečo spochybňujete ostatných ľudí, ktorí tu sedia, a o niečo im ide?
A nehnevajte sa, ak teda ideme sa baviť o tom, že klíma je nejaká, teraz sa ňou zaoberáme a teraz nám spadla z neba, no tak nech je prvá lastovička, nech je. Ak urobíte petíciu za vodu, ja sa kľudne budem tu biť za vašu petíciu za vodu. Ak urobíte petíciu za lesy, nech sa páči, ja sa tu budem biť za vašu petíciu za lesy. Toto prišlo, bola to iniciatíva, ktorú nikto z nás neorganizoval, urobili si to mladí ľudia, my sme sa k nej nejako postavili. A to, to považujem za korektné, že poslanci Národnej rady sa proste postavia k tomu, čo prichádza zo spoločnosti.
Takže, pán kolega, urobte akúkoľvek petíciu, ja vám ju podporím. (Potlesk.)
30. 3. 2021 16:44:46 - 16:45:15 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ja v podstate len chcem zaskočiť, lebo každý, kto sa odváži v tejto sále spomenúť slovo petícia, tak dostane otázku, že vy ste ju videli, tých 128-tisíc podpisov, o akej petícii tu vlastne hovoríme. Tak iba som si zaskočila za pána kolegu, keďže vybehol teraz, ale nemusíte mi na to odpovedať.
Chcem vám poďakovať za tento príspevok a za to, ako ste k nemu pristúpili, a iba toľko.
30. 3. 2021 15:57:36 - 15:59:36 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Som si nevšimla, že mám príspevok a že sa reaguje na mňa, a preto budem teda na pána Kazdu.
A ďakujem veľmi pekne ináč za tento váš príspevok, lebo ja som rada, keď sa rozprávame akoby fakticky. A toto je presne ten váš príspevok. Ja ho nepokladám za nejaký útok. Ja, ja ho vnímam korektne ako ekonomický pohľad. Nakoniec ste aj z takejto strany. A ten ekonomický pohľad vždycky bude v rozpore s tým pohľadom z opačnej strany, akoby toho životného prostredia, aj keď ste sa to snažili spájať.
Ale tak, ako je korektné, keď niekto akoby preferuje a dáva dôraz na tú ekonomiku, tak je korektné aj, aj ten opačný protipól, kedy vlastne hovoríme o tom, že, že potrebujeme urobiť nejaké radikálne riešenia aj v oblasti toho životného prostredia. Viete, to máte, ako keď sme sa bavili o tom, že či sa, či máme vlka strieľať, alebo ho nemáme strieľať, hej, že skupina, ktorá hovorí, že je zákonom chránený, chceme ho mať, chceme mať nulovú kvótu, potom druhá skupina, ktorá hovorí, ale on nám likviduje stáda a tak ďalej a tak ďalej, a teda ho treba a treba. A to máte presne tie dva pohľady. A ja neviem povedať o jednom a o druhom, že ty si blázon, ako tu zaznelo, alebo že ty si blázon. Jednoducho každý to vidí z tej pozície, v ktorej je.
A vieme dobre, že, že akonáhle ideme robiť ako keby zelené riešenia, tak oni sú vždycky ekonomicky nákladné. Čiže jednoducho tie dva protipóly vždycky musia byť. Tak sa nedivne, hej. Vy zastávate viac ten napravo, alebo teda naľavo, to už neviem a zas ten druhý... Ale napriek tomu si dovolím tvrdiť, že aj tá druhá strana má korektný pohľad v tom. A prečo sa schádzajú samity? Prečo máme od klimatických až po neviem aké samity o životnom prostredí? Pretože si uvedomujeme, že sa niečo urobiť dá. Vy ste povedali skôr, vy ste to ťahali skôr smerom, že sa nedá, aj to tu ťaháte, hej, lebo kým ne... kým bude Čína na svete, tak sa nebude nič dať. Ale tým pádom nám chcete povedať čo? Že každá naša snaha je zbytočná? Podľa mňa nie je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2021 11:04:20 - 11:05:43 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Tak v prvom rade moja reakcia, resp. pozmeňovák predkladá pani Marcinková, tak potom by som odporučila pánovi Sujovi, že aj na túto stranu sa obrátiť.
Mne skôr nejde do hlavy, že, do hlavy, ako máme použiť peniaze na to, aby sme pritlačili Čínu, Spojené štáty a ešte všetkých ostatných, o ktorých rozprávate, k tomu, aby sa niečo zmenilo. My robme kroky tam, kde teraz ich môžme urobiť. My sme tu a práve teraz o tomto rokujeme. Ak môžme my ako Slovensko pre to niečo spraviť teraz, tak pre to teraz niečo spravme, aby sa u nás zlepšili pomery, ktoré zlepšiť chceme. Na to, aby sme, pán poslanec, na to, aby sme prijali nejaké deklaratórne vyjadrenie, nepotrebujeme tráviť veľa hodín - podľa môjho názoru - času, pretože deklarácií a memoránd a vyhlásení tohto typu je kvantá, a nikdy na nich nesedia veľa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Táto odborná debata by, samozrejme, neprebehla ani, teda neprebehla ani tam v tých štátoch, kde to už vyhlásili, hej, čiže, čiže ja len ako smerujem k tomu, že, že podľa mňa je to, tak ako som povedala vo svojej reči, deklaratórne vyjadrenie, ktoré nám otvára cestu na ďalšie konkrétne kroky. Za mňa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
30. 3. 2021 10:59:22 - 11:01:22 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
By som rada pár slov k vystúpeniu ešte pani kolegyne Marcinkovej. Ja rozumiem aj, prečo prichádza tento pozmeňujúci návrh, pretože v mojom vystúpení už minulý týždeň, predtým ešte, keď sme začali rozprávať o klíme, som povedala, že, alebo vyslovila ten názor, že si myslím, že z tých cieľov, ktoré si tá petícia postavila, že zostalo iba torzo, a v zmysle tých deklarácií troch hlavných, ktoré tam boli, a že my by sme si naozaj mali dávať vyššie ciele a nemali by sme sa spokojiť s málom. Takisto ak ste tu boli, vtedy rozprával aj pán minister Budaj, presne túto istú myšlienku povedal, že máme si dávať vysoké ciele a máme potom kontrolovať ako poslanci to, že či sme týmto cieľom, či sa k nim blížime a či vlastne smerujeme nejako.
A preto ešte raz hovorím, že ja tomu rozumiem, aj keď je to teraz takýmto spôsobom podávané, a mnohí by sme mali aj na výbore aj s poslancami, ktorí sa tejto téme venujú veľa diskusií o tom. Ja rozumiem aj tej akoby polemike, že čo to znamená, ten stav núdze, čo neznamená, ako, ako môžme sa o tom rozprávať naozaj hodiny, či sú na to presné dáta, či je to, či sa dá ten stav presne vymedziť, zadefinovať. Akože o tomto sa vedia viesť odborné polemiky.
Na druhej strane, ak je to deklaratívne vyhlásenie, tak skutočne to vnímam ako otvorené dvere pre každý, každú jednu vec, ktorú môžeme ďalej urobiť, pre každú jednu podporu zeleného riešenia, pre každú, každé jedno opatrenie, ktoré môže zlepšiť klímu. Samo osebe by bolo prázdne, ak by k nemu nešlo aj, aj tie konkrétne kroky, a tie konkrétne kroky pán minister Budaj predložil už na minulej schôdzi, kde sme mali celú správu, celý súbor opatrení na zlepšenie klímy na Slovensku, ktoré teda ministerstvo chystá, a v tomto kontexte to ja viem prijať, že máme nejaké deklaratórne vyjadrenia, a k tomu idú, samozrejme, opatrenia, ktoré s tým súvisia, a ešte raz zdôrazniť tú myšlienku tých otvorených dverí pre, pre vládu a pre jednotlivé kroky, ktoré môžme urobiť, a takisto pre hľadanie aj financií na podporu všetkých zelených riešení a na podporu toho, aby sme klímu na Slovensku dostali do nejakého normálu.
Ďakujem. (Neutíchajúci ruch v sále.)
19. 3. 2021 13:39:59 - 13:42:31 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
155.
Vážení kolegovia, chcem poďakovať, ja si myslím, že sme akoby jednomyseľne v tom, v tom, o čom sa tu rozpráva, a zároveň aj pánu ministrovi za to, že, za tú podporu tejto témy a aj za veci, ktoré už sa urobili, a dúfam, že sa ešte urobia.
A na pána poslanca Suju absolútne nemienim reagovať.
19. 3. 2021 13:20:08 - 13:31:30 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Vážené kolegyne, kolegovia a vážený pán predsedajúci, ja som od začiatku, odkedy som sa dozvedela o tejto iniciatíve "Klíma ťa potrebuje", o petícii, ktorá prebiehala, a vedia to aj petičiari, vie to aj verejnosť, akoby stala zástancom všetkého, o čo tam petícia požadovala. A naozaj robili sme postupne kroky, aby sme dostali túto petíciu aj na pôdu parlamentu, aby mohla byť prerokovaná a aby zazneli tie požiadavky, ktoré tam sú, takto verejne aj v snemovni.
Rozhodla som sa tento svoj čas, ktorý mám ako spravodajca, môžem mať teda pridelený, byť akoby hlasom týchto mladých ľudí, ktorým je, na srdci leží budúcnosť našej krajiny. A chcela by som práve preto, že tu nemôžu byť, akože že byť ich hlasom a odkázať Vám ich odkaz, ktorý adresovali nám všetkým:
„Vážený pán predseda, podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, využili sme ponuku pani poslankyne Šutekovej, aby sme sa Vám aspoň prostredníctvom nej takto prihovorili, nakoľko z objektívnych dôvodov nie je naša účasť na tomto zasadnutí možná.
Bol to boj, v rekordne krátkom čase sme vyzbierali takmer 128-tisíc podpisov občianok a občanov Slovenska, mnoho z ich bolo vašich voličov a voličiek. Preto sme verili, že bude prvoradým záujmom väčšiny z Vás si vypočuť, čo Vám chcú títo ľudia povedať.
Nečakali sme, že o to budeme musieť trochu bojovať. Často sa stretávame s tým, že ľudia, ktorým nie je ľahostajná klimatická zmena, dostávajú rôzne nálepky: deti, frajeri, fanatici. Áno, niektoré z týchto titulov sme verejne počuli aj od vybraných z Vás.
Kto skutočne sme? Sme študentky a študenti, matky a otcovia, predavači, doktorky, strojári, farmaceutky, lesníčky, mladí aj starí, sme bežní ľudia, ktorí chcú normálne žiť a pracovať, chcú si užívať prírodu minimálne takú, akú ju poznáme teraz.
Preto Vás žiadame, Vás politikov,“ ktorí si, „ktorým sme prepožičali vo voľbách svoju moc, aby ste riešili problémy, ktoré my občania Slovenskej republiky považujeme za dôležité a ktoré sú otázkou prežitia. Áno, určite je dnes dominujúcou témou koronakríza. Za ňou sa však na nás valí kríza klimatická, ktorá prinesie ďalšie straty ekonomické a ľudské a tie budú násobne väčšie.
Vieme, že niektorí z Vás to slovo neradi počujú, slovo „kríza“, vraj vzbudzuje beznádej a smútok, vraj v mladých ľuďoch podnecuje neoprávnené obavy a strach z budúcnosti. Pravdou však je, že my naozaj pociťujeme beznádej a obavu z toho, čo nás čaká. Ďalšie prázdne slová a sľuby z nás skutočne robia stratenú generáciu. Pomôcť môže jedine zastavenie klimatickej zmeny a globálneho otepľovania.
Častokrát počúvame argumenty, že na to, aby sme mohli riešiť klimatickú krízu, nám chýbajú presné údaje. Odbíjajú nás tým, že používame vymyslené čísla bez reálnych analýz. Vraj nemáme predstavu, koľko nás budú žiadané zmeny stáť.
Nie je to pravda, my máme radi dáta, vieme, že sa svet oteplil už o viac ako 1 °C. Vieme, že podľa vedeckých odhadov môže dôjsť k otepleniu minimálne o 1,5 stupňa. Vieme presné čísla, koľko oxidu uhličitého sme vypustili, aj aká je jeho koncentrácia v atmosfére. A preto vieme, koľko času nám ostáva. Súčasným tempom prekročíme oteplenie o 1,5 stupňa v priebehu najbližšieho desaťročia.
Vieme, že takáto výrazná zmena bude mať dopad na celé ekosystémy, ktoré podporujú rovnováhu života na tejto planéte a katastrofálny dopad na životy miliónov ľudí po celom svete, aj na obyvateľov Slovenska.
Aj preto sme v petícii žiadali o vypracovanie jasného a zrozumiteľného plánu, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Žiadame, aby dal štát dohromady svojich najlepších odborníkov a spoločne vypracovali plán, ako sa pripraviť na zmeny, ktoré prinesie globálne otepľovanie.
A, áno, transformácia si vyžiada náklady. Ak však budeme mať plán a zodpovedne nastavené vedecky podložené ciele, tak spolu s financovaním z Európskej únie, ktorá má do roku 2050 Slovensku priniesť viac ako 50 miliárd euro iba na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, to určite zvládneme. Dokonca môžeme aj profitovať.
Pán poslanec Kazda pred vyše mesiacom pri prerokovaní správy o legislatívnych riešeniach klimatickej zmeny, ktorú predniesol pán minister Budaj, povedal, že naša petícia bude mať drastické dopady. Pravdou však je, že skutočne drastické dopady bude mať klimatická kríza a jej neriešenie. Od roku 1980 do roku 2019 si na Slovensku vyžiadala 1,75 miliardy priamych nákladov na riešenie dopadov, ako sú častejšie povodne, suchá a požiare. A to sa prejavy klimatickej krízy budú v nasledujúcich rokoch stále zhoršovať. Ak neprijmeme žiadne politiky na zmiernenie klimatických zmien, Slovensko môže celkovo strácať 0,1 % HDP v roku 2030 a 7,54 % HDP v roku 2100. To hovorí analýza Národnej banky. A to sú len ekonomické ukazovatele.
Už v týchto rokoch zažívame vlnu akútnych horúčav, ktoré ohrozujú nielen deti, starých rodičov a chorých, tieto suchá decimujú úrodu a farmárov. Čoraz nárazovejšie povodne strhávajú cesty a podmývajú domy. Víchrice lámu stromy a strhávajú strechy. Na Slovensku už aj zabíjajú. Dýchame vzduch, ktorý spôsobuje päťtisíc zbytočných úmrtí ročne. Sme v stave akútnej krízy a tak k nej musíme aj pristupovať.
V našej petícii preto žiadame vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Je to náš spoločný záväzok, že pri každom rozhodnutí v budúcnosti budeme myslieť na existenčnú výzvu, ktorej čelíme.
Podpisy našej petície sme začali zbierať v septembri minulého roka symbolicky v deň globálneho klimatického štrajku a rozhodovať o nej budete dnes opäť symbolicky v deň ďalšieho globálneho klimatického štrajku, jeho heslo znie: „Dosť bolo prázdnych sľubov.“
Takže dosť bolo prázdnych sľubov, je najvyšší čas konať. Žiadame Vás aj týmto spôsobom, vyhláste stav klimatickej núdze.
Ďakujeme za Váš čas.
Iniciatíva "Klíma ťa potrebuje", menovite Marta Fandlová, Natália Pažická, Zuzana Dutková, Jakub Hrbáň, Michal Sabo, Jakub Filo a ďalších 128 000 ľudí, ktorým nie je budúcnosť ľahostajná. Veríme, že sa pridáte k nim.“
Toľko slová petičiarov.
Ja sa ešte raz chcem poďakovať im za túto aktivitu a za seba chcem povedať ešte k tomu všetkému, že uznesenie, ktoré predkladáme v nadväznosti na túto petíciu za klímu v kontexte s ním a v kontexte s tým, čo ste v interpretácii v tejto chvíli počuli, musím povedať, že nereflektuje charakter a naliehavosť požiadaviek tejto iniciatívy, ale druhým dychom dodávam, že je to umenie možného. Umenie kompromisu a zhody, ktorý sme momentálne našli.
Mne osobne prekáža, že v tomto uznesení nezaväzujeme, iba odporúčame, ale na druhej strane, ak si vláda osvojí tieto odporúčania, aj to bude pre mňa výhrou.
Len pripomeniem, že iniciatíva "Klíma ťa potrebuje" pritom formuluje jasné, konkrétne záväzky, žiada vyhlásenie klimatickej núdze, žiada vypracovanie štátnej stratégie uhlíkovej neutrality do roku 2040, žiada o podporu sprísnenia klimatických cieľov tak, aby Slovensko dosiahlo zníženie emisií do roku 2030, a to o 65 %.
Musím, žiaľ, konštatovať, že žiadna z týchto požiadaviek iniciatívy, ktorú podpísalo 128 000 obyvateľov Slovenska, že sme nenabrali odvahu a silu zapracovať tieto požiadavky do uznesenia tak, ako boli definované, a prihlásiť sa k nim. A ja musím za seba povedať, že mi to je ľúto a že je to škoda smerom k signatárom a obyvateľom, smerom k našej krajine, životnému prostrediu a smerom k našej planéte. Ale toto je v tejto chvíli slovenská realita.
Napriek všetkému ale nie je možné na tento zápas rezignovať, a preto si myslím, že aj dnešný dokument, ktorý máme teraz predložený, je výrazným kompromisom a ktorý dnes predkladáme na schválenie, nie je a nebude zbytočný a môže posunúť boj proti klimatickým zmenám na Slovensku dopredu, ak sa s ním reálne vláda začne pracovať a osvojí si ho.
V tomto smere chcem vyzdvihnúť aj aktivity ministerstva životného prostredia a pána ministra Budaja, ktorý už na minulej parlamentnej schôdzi predložil plán na riešenie klimatických problémov, s ktorým sa stotožňujem.
Platí, že parlament a my ako poslanci sa jednoznačne hlásime k záväzkom a krokom, ktoré majú pomôcť znížiť emisie v najbližších rokoch na Slovensku, a to výraznejším spôsobom. Týmto uznesením opätovne potvrdzujeme vážnosť klimatických zmien a hlásime sa k záväzkom medzinárodnej Parížskej dohody.
V kontexte riešenia klimatickej krízy a petície občanov parlament vláde odporúča použitie konkrétnych nástrojov a politík: jednoznačne zastaviť štátne investície do projektov využívajúcich fosílne palivá, posudzovať nové investície v kontexte dosiahnutia uhlíkovej neutrality, prípravu akčného plánu na zníženie emisií vo všetkých sektoroch spoločenského života, prípravu stratégie uhlíkovej neutrality na úrovni kľúčových ministerstiev, prípravu novely zákona o vplyvoch na životné prostredie v kontexte dopadov na klímu. Vláda, ktorá si osvojí tieto odporúčania a zoberie ich vážne a neuspokojí sa len s deklaratívnym účinkom, ale začne robiť reálne kroky, dokáže reálne pohnúť Slovensko v otázke ochrany klímy dopredu.
Som o tom presvedčená a verím, že sa to tak stane. Poznanie, že situácia je naozaj vážna, máme všetci a nedá sa viac vyhovárať, niet na čo čakať. Máme naozaj zodpovednosť voči sebe i zodpovednosť voči nasledujúcim generáciám.
Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->