Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 10. 2021 15:41:31 - 15:43:46 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 592 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, prepáčte, ja som prišla pozdejšie, moja chyba. Takže som sa prihlásila až do ústnej rozpravy. Vážené kolegyne, kolegovia, tak ako predkladateľka tiež teda považujem za povinnosť vystúpiť k tomuto návrhu zákona aj, keď ten pozmeňovací návrh je z dielne mojich kolegov a začať možno tým pár vetami, že naozaj žijeme v dome, keď si oveľa viac ako v minulosti uvedomujeme neúmerné zaťaženie nášho životného prostredia a pozeráme sa na odpady a na všetko to, čo okolo nás v podstate produkujeme ako niečo, čo nie je dobré, s čím nie sme spokojný a vlastne čoraz intenzívnejšie a hlasnejšie hľadáme spôsoby ako zmierniť, zmeniť, zastaviť a pre naše budúce generácie vlastne postupne urobiť také právne maximum, ktoré by udržiavalo našu planétu zdravú pre budúce generácie. Uvedomujúc si ekonomickú stránku, ale uvedomujúc si aj to, že žijeme naozaj na planéte, ktorá nám prestáva dýchať a nehovorím to teraz tak pejoratívne, ale myslím si, že toto nám je všetkým jasné. Preto aj tento zákon predkladáme v tejto spomínanej rovine s ohľadom na to, že kolegovia majú aj tú analytiku ekonomiky zvládnutú a teda chceme znížiť to zaťaženie životného prostredia a znížiť poškodzovanie zdravia našich obyvateľov v mestách a obciach a teda aj zakázať dovážanie tohto rádioaktívneho odpadu. Ja sa k tomu hlásim a vlastne, teda samozrejme aj vyhoreného jadrového, jadrového paliva na naše územie z iných štátov, teda tam, kde sa, kde sa vyprodukoval. Takže ja by som naozaj veľmi vás chcela poprosiť, že aby sme sa na tento zákon pozerali aj z tejto roviny a požiadať vás o podporu nielen pozmeňovacích návrhov, ale v podstate aj celého tohto zákona. Je to naozaj veľmi dôležité ukázať tú snahu žiť na zdravej a prosperujúcej planéte pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 17:40:02 - 17:55:21 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -  
22. 6. 2021 14:38:29 - 14:41:29 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu poslancov Národnej rady k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja vám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít a územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
===== návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle, preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 14:38:29 - 14:41:29 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu poslancov Národnej rady k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja vám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít a územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
===== návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle, preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 14:38:29 - 14:41:29 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu poslancov Národnej rady k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja vám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít a územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
===== návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle, preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 14:38:29 - 14:41:29 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto návrhu poslancov Národnej rady k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja vám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít a územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
===== návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle, preto mi dovoľte teda, aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 14:33:18 - 14:36:38 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 508, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 722 z 5. 5. 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 302 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 193 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 190 zo 14. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 100 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 104 z 15. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní predmetného návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
17. 6. 2021 15:45:15 - 15:46:46 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, prítomní, vážení teda prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k tlači 554. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, tak ako bol prednesený.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
5. 5. 2021 17:08:59 - 17:11:37 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, pozmeňujúcim návrhom, ktorý predkladám, sa, k tomuto zákonu, sa navrhuje upraviť poskytnutie súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu odňatia slobody, pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve vykoná ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.
V súčasnosti je možné poskytnúť súhlas na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie formou písomného plnomocenstva, ktoré však musí byť osvedčené. Pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu na týchto plnomocenstvách odňatia slobody sa v aplikačnej praxi vyskytujú problémy s úradným osvedčovaním podpisov na týchto splnomocenstvách, nakoľko napríklad pri kolúznej väzbe je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní, pričom nie je vždy tento súhlas udelený, napríklad v nedávno medializovanej kauze Dobytkár.
Pozmeňujúci návrh by bol riešením získania súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie priamo od pacienta, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve by vykonával ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.
Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Alexandry Pivkovej a Evy Horváthovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, vykoná osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. 5. 2021 19:59:52 - 20:01:52 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
225.
Vážená pani ministerka, ja naopak ako môj predchodca, keďže robím v systéme a viem, čo to je žiadať o nenávratné finančné príspevky, mám s tým skúsenosti, naopak, vyzdvihujem prácu aj tvoju, aj ministerstva investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja, pretože už za tak krátky čas, za necelý rok existencie tohto nového ministerstva sa naozaj prijali veľmi významné opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie implementácie čerpania eurofondov. Vidíme to a cítime, takže nebudem to ďalej komentovať.
Čo vidím v programovom vyhlásení vlády tiež ako veľmi dôležité, že aj naďalej v ďalšom období vláda zabezpečí ďalšie zdroje s EŠIF-ov na minimalizovanie negatívnych dopadov na zdravotníctvo, aj na ekonomické dopady a v podstate následky v súvislosti s pandémiou alebo s postcovidovým, v postcovidovom čase veľmi dôležitých vecí, ktoré potrebujeme, ale musím povedať, že ako primátorka mesta a aj ako viceprezidentka Únie miest za regionálny rozvoj očakávam hlavne to, čo je v programovom vyhlásení vlády, a to nastavenie rozvojových a inovatívnych regionálnych politík, o ktoro..., po ktorom už voláme niekoľko, ktorých už voláme niekoľko rokov, a prebudenie a rozvoj regiónu práve tým dobrým spravovaním, čo má aj náväznosť na reformu verejnej správy, aby tie riešenia a potreby boli v podstate zdola nahor a posilnili sa kompetencie regionálnych, miestnych a lokálnych, prípadne mestských samospráv v súčinnosti s novým modelom financovania, po ktorom tiež voláme.
Toto všetko je v programovom vyhlásení vlády a je to veľmi ambiciózny cieľ, naozaj to vyzdvihujem a za tie zostávajúce roky vlády naozaj je potrebné zastaviť vyľudňovanie a v tých regiónoch trošku iným spôsobom pracovať ako doteraz, to znamená nehovoriť o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 4. 2021 17:19:13 - 17:20:19 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Vážená pani ministerka, chcem ti poďakovať za tvoju odvahu a rozhodnosť, že budeš aj naďalej teda presadzovať také reformy v justícii, ktoré postupne obnovia dôveru občanov v náš právny štát, čo je pre nás súčasníkov, ale aj hlavne pre budúce generácie veľmi kľúčové.
Ale oceňujem aj ďalšiu vec, ktorú čítam v programovom vyhlásení vlády, že pri tých, popri všetkých tých reformných krokoch, ktoré tu uvádzaš, myslíš aj na zamestnancov súdov a máš ambíciu zaviesť adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov, teda zamestnancov súdov a vytvoriť im možnosti kariérneho rastu. Na toto sa po minulé roky zabúdalo, nechcem povedať, že boli odstrčení, ale ich problémy sa neriešili. A veľmi si to vážim, že hlavne, samozrejme, v regiónoch, kde sú okresné súdy, vlastne bude aj takáto podpora zamestnancov a ľudí, obyvateľov, ktorí nám žijú na našom Slovensku. Takže, dúfam, že sa to celé podarí. Držím palce.
30. 4. 2021 16:07:05 - 16:08:19 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Pán minister, rovnako z pohľadu problémov samospráv okrem iných dôležitých vecí, ktoré ste zapracovali do programového vyhlásenia vlády, teda do vašej pôsobnosti v oblasti životného prostredia, veľmi oceňujem záväzok, ktorý ste prijali, a síce podporovať budovanie verejných vodovodov v obciach do dvetisíc obyvateľov, najmä v lokalitách, kde je environmentálna záťaž, a taktiež že občania v aglomeráciách nad dvetisíc ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. Samozrejme, záväzok do roku 2030 vo vzťahu k menším obciam aspoň dosahuje tých 50 %.
Myslím si, že pre nás v rámci Banskobystrického kraja je veľmi dôležité zároveň si uvedomiť, že ste do programového vyhlásenia vlády zaradili aj, že vyviniete teda maximálne úsilie na odstránenie environmentálnej záťaže, a to sú naše gudróny v areáli Predajná. To si veľmi cením a dúfam, že sa vám to podarí, pretože je to niekoľko desiatok rokov problematická záťaž, ktorá sa nepodarila zatiaľ vyriešiť.
Takže ďakujem pekne, oceňujem a dúfam, že sa to všetko naplní a podarí.
28. 1. 2021 17:49:51 - 17:50:38 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
213.
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, presne tak, ako povedala pni Zemanová, cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024, ktorá sa zaoberá vlastne neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území, doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské časti zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvoriť možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorá založil..., ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne.
Počet automobilov v našich mestách sa niekoľkokrát zvýšil, preto je potrebné, aby sa nielen Bratislava, ale aj mestá, obce zaoberali parkovacou politikou na svojom území. Aj keď sa tento návrh zákona týka len Bratislavy, veľmi vítam návrh navrhovateľa, ktorý predniesol pri prednesení tohto návrhu zákona, a vyjadril, že má ochotu rokovať so ZMOS-om a Úniou miest Slovenska, ktoré zastupujú naše mestá a obce, a riešiť neuspokojivú dopravnú situáciu nielen v aglomerácii Bratislavy, ale zároveň rozšíriť riešenie efektívnej parkovacej politiky aj na území miest a obcí novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ja sama som starostkou síce malej obce, má len tisíc obyvateľov, ale skutočne počet automobilov je tam možno aj 5-krát zvýšený a hlavne vidíme obrovské problémy pri zimnej údržbe, keď občania parkujú, ako parkujú, a potom nie je možné robiť zimnú údržbu tak, ako by bolo potrebné. Takže pokiaľ bude záujem ZMOS-u, prípadne Únie miest Slovenska, veľmi by som privítala, aby sa táto problematika riešila aj v zákone č. 369, teda novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. 11. 2020 14:05:16 - 14:05:18 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadala vás, aby ste hlasovanie o tomto bode vyhlásili o 17.00 hodine.
3. 11. 2020 10:25:01 - 10:40:21 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 293 z 22. septembra 2020 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 120 zo 14. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 39 z 15. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 45 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zároveň si vás dovoľujem, pán predsedajúci, požiadať, aby sme hlasovali o tomto bode návrhu o 17. hodine.
22. 10. 2020 14:22:04 - 14:22:37 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Snažím sa prihlásiť, ďakujem veľmi pekne. Tiež rešpektujem, pani ministerka, že asi toto nebude téma pre nás dve. Ja by som len chcela upozorniť na to, že tento proces je naozaj veľmi, veľmi akútny a kritický. Ja viem, že ten proces verejného obstarávania je naozaj dlhotrvajúci, a to nás na tom práve vyrušuje, pretože naozaj môže dôjsť k obrovskej ekologickej havárii. Takže ja si to tiež zrejme budem ďalej riešiť a konzultovať s pánom ministrom, aby sme, ak sa dá, urýchlili tento proces sanácie tohto, tejto záťaže. Ďakujem pekne.
22. 9. 2020 16:12:22 - 16:13:44 12. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 220). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
14. 7. 2020 16:39:35 - 16:40:29 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 155 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem veľmi pekne za reakcie. Práve toto sme chceli, aby sme takýmto spôsobom reagovali.
Pán Mazurek, treba túto tému otvoriť, treba o nej hovoriť. A to, že sme nehovorili o osadách, pretože chceme povedať, že toto sa nedeje len v osadách, toto sa deje aj v bytových domoch za dverami a takisto sa to deje v rodinných domoch za dverami, takže nevyčleňujme túto problematiku len na problematiku, ktorá vyhovuje vám, treba sa na to pozrieť komplexne a myslím si, že potom môžme k tomu aj vy pridať a spoločne nejaké tie, tie body, aby sme túto problematiku riešili.
A čo sa týka, pán Svrček, ďakujem za podporu. Myslím si, že ste to veľmi dobre vystihol a presne o toto nám ide. Takže budem rada, ak sa na tomto spoločne dohodneme a začneme s touto témou pracovať ďalej.
Ďakujem.
14. 7. 2020 16:26:36 - 16:31:56 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 155 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, milí poslanci, niekoľkokrát som sa už k tejto téme mediálne vyjadrila a, ale považujem za potrebné takisto v rámci rozpravy znovu vystúpiť, pretože možno mnohí si neuvedomujeme dosah tejto témy, ktorá by mala v spoločnosti rezonovať tak, ako rezonujú iné témy. Treba možno poukázať na to, a kolegyňa už hovorila o štatistikách, ktoré sú verejne dostupné, že za posledných sedem rokov sa dostalo do väzenia za trestný čin týrania zvieraťa iba šesť ľudí. Išlo o vyhladovenie na smrť, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Za zanedbanie starostlivosti nebol nikto odsúdený. Teda týranie zvierat u nás na Slovensku, tak ako možno počúvame aj od niektorých kolegov, je ešte stále tolerovaný jav, aj keď niektoré veci sa už podarilo zmeniť.
Za posledný rok sa podľa štatistík uskutočnilo 41 trestných konaní v prípade týrania zvieraťa, z toho v 19 prípadoch bolo vznesené obvinenie. Takže toľkoto čísla, takýto je stav a práve predkladaný zákon hovorí o sprísnení trestov v trestnoprávnej rovine, čo je ďalším krokom k tomu, aby sme ochránili tých, ktorí nemôžu hovoriť a nemôžu sa brániť.
Som aj primátorkou mesta, preto si myslím, že je potrebné povedať, s čím sa stretávame v mestách, s čím sa stretávame za zatvorenými bránami a niekedy aj za zatvorenými dverami možno aj v bytových domoch. Je nemysliteľné, aby sme sa stretávali s prípadmi, keď niekto zavlečie teda psa do lesa, už to tu bolo spomínané, kde ho nechá priviazaného, opusteného a čaká na smrť, prípadne si ho ešte nahráva. Aby sme sa stretávali s topením šteniat, hlavne na obciach, aby sme sa stretávali s prípadmi brutálneho týrania zvierat, ktoré, samozrejme, znova niektorí chápu ako roztopaš alebo ako srandu alebo ako niečo, čo je prirodzené a normálne. Takisto sa stretávame s tým, že často sviatky, cez sviatky obdarúvavame deti, príbuzných a tieto zvieratká sa po sviatkoch stávajú nepohodlné a my v útulkoch, ktorí financujeme útulky a pomáhame týmto útulkom, vlastne vidíme, že ich máme preplnené, že jednoducho nie sme schopní sa postarať o tieto zvieratá, ktoré sú vlastne takýmto spôsobom, takýmto spôsobom vyhodené. Prečo?
Takže čo je v, čo je v teréne? Vidíme týranie, častú agresivitu voči zvieratám, chovateľské strádanie, zneužívanie na zápasy, ale aj nevšímavosť a neposkytnutie pomoci, nekonanie ľudí, ľahostajnosť. Prax teda ukazuje, že je potrebné sa k tomuto vrátiť, zaoberať sa touto problematikou a dostať túto tému do spoločnosti, tak ako iné významné témy, a klasifikáciou a sprísňovaním týchto trestných činov v Trestnom zákone, ako aj v ďalšom zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Momentálne však musíme poukázať a chcem poukázať na to, že aj dnešný systém, ktorý žijeme v rámci tejto témy, teda prevencia a kontrola, ktorú vieme uplatňovať v rámci dobrého zákona o veterinárnej starostlivosti, je nedostatočná, že personálne kapacity regionálnych veterinárnych správ sú nedostatočné, že služby a kontroly v teréne sa jednoducho nekonajú a mnohí veterinári, tí, ktorí by mohli tento zákon napĺňať, vlastne tento zákon kontrolujú doslova alebo tento problém kontrolujú od stola. Takže týmto zákonom, a to je ten záver, ktorý chcem povedať, vlastne naša práca v tejto téme nekončí, v oblasti ochrany zvierat, a naďalej budeme upozorňovať aj na nedostatočnú aplikačnú prax o veterinárnej starostlivosti, ktorú v obciach a mestách vidíme, budeme sa týmito nedostatkami aj už prijatých zákonov zaoberať, budeme sa pýtať aj štátnej veterinárnej správy, aj pána ministra na jeho riešenia, na jeho návrhy a tiež budeme požadovať dôslednú súčinnosť veterinárov, ktorí majú túto kompetenciu, a environmentálnej polície pri riešení takéhoto týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zvieratá.
Chcem vás teda poprosiť všetkých o podporu tohto zákona a zamyslenie sa aj nad touto problematikou, ktorú predkladáme. Ďakujem pekne.
10. 7. 2020 12:14:26 - 12:19:55 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 152 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pivková, Alexandra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi ťažko sa mi vystupuje po tejto veľmi plodnej diskusii, jednak teda k rozprave a faktickým, ktoré som tu počula. Mala som pripravené úplne niečo iné, ale ako viceprezidentke únie miest sa mi pýta povedať pár slov.
Určite, že ste v debate, ktorú som si tu vypočula, zašli už úplne niekde inde, určite máte na to svoje dôvody a určite chcete riešiť túto problematiku v tom najlepšom svetle, naozaj prinášajúc lepší a kvalitnejší život našich ľudí. Chcem však podotknúť, že situáciu momentálne máme v rukách v rámci novely, predloženej novely a poďme sa baviť teda o tom, čo nám možno v krátkom čase prinesie zmena paragrafového znenia pre, teda tejto novely o hazardných hrách, pre nás, pre mestá a obce. Jednoznačne únia miest presadzuje a má svoje stanovisko, že je potrebné túto situáciu zmeniť, že je potrebné túto novelu prijať, a preto vás žiadam o jej podporu aj v tomto čase, aj keď tá diskusia sa už viedla možno iným spôsobom a zašla až niekde inde.
Únia miest nie je len nejaký ten orgán, je to organizácia, resp. stavovská organizácia, ktorá združuje 50 najväčších miest na Slovensku. Poprosím, aby sme to všetci ako poslanci Národnej rady navnímali, pretože zastupuje tretinu občanov tohto štátu, nášho Slovenska, pretože jej hlas je hlasom týchto ľudí, je hlasom zdola a my, korí sme z regiónov, to vnímame veľmi citlivo, keď tu možno v Bratislave presadzujeme veci, ktoré sa nám zdajú byť úplne jednoznačné a možno niektorým z vás sa zdajú byť absolútne absurdné.
Preto aj z tejto pozície by som veľmi rada povedať, že táto naša pozícia presadzovania aj tejto novely je pre nás, pre mestá, aj v tomto štádiu veľmi dôležitá, pretože práve táto kompetencia nám dá v krátkom čase možnosť riešiť na mestských zastupiteľstvách, samozrejme, aj na obecných zastupiteľstvách, v každom tom meste a obci to, čo potrebujeme riešiť. Každé to zastupiteľstvo je, samozrejme, iné, každé má svoje iné možno kvórum vo vzťahu aj k zastúpeniu poslancov, ale vždy je odrazom vôle občanov toho mesta a vždy sú to volení zástupcovia. Poslanci sú volenými zástupcami občanov toho-ktorého mesta. Prosím, aby sme na toto nezabúdali, a prosím, aby sme si vždy pamätali, že kto tvorí štát, že sú to občania tohto mesta, teda občania tohto štátu a sú to mestá a obce, ktoré sú dôležitými súčasťami tohto nášho Slovenska.
Poviem už len takú tú poslednú vetu vo vzťahu k tomu, že hazard je naozaj možné najefektívnejšie regulovať vtedy, ak my – obce a mestá – budeme môcť tieto hazardné hry nejakým spôsobom zakázať alebo dať im priestor práve takýmto slobodným rozhodnutím bez tohto komplikovaného procesu, ktorý máme momentálne v zákone. Som presvedčená o tom, že my ako poslanci Národnej rady dáme samosprávam túto zvýšenú kompetenciu rozhodnúť o hazarde na svojom území a toto rozhodnutie bude naozaj oveľa lepšie korešpondovať s vôľou tých, ktorých sa to bezprostredne dotýka, teda občanov.
Chcem však ešte na záver mojej krátkej rozpravy, nakoľko už bolo toho veľmi veľa povedané, povedať, že hazard nepredstavuje len etický a morálny problém, o ktorom ste tu vy všetci hovorili, ale negatívne mení aj podobu našich miest a obcí a čoraz viac sa nám v obciach a mestách ukazujú budovy, ktoré sú zatemnené, stávajú sa akýmisi mŕtvymi bodmi vo verejnom priestore a neprinášajú pre nás, pre obce a mestá ani pre občanov, ani vizuálne nič pozitívne. Takže máme tu rozmer etický, morálny, máme tu rozmer ekonomický, ktorý možno prezentovala práve svojím postojom, práve svojím postojom prezentovalo združenie miest a obcí, ale máme tu aj tento vizuálny postoj, postoj, možno ten negativizmus, ktorý vnímame v našich mestách, ktoré; samozrejme, obrovsky vplýva tento negativizmus, obrovsky vplýva aj na, na správanie sa našich občanov, či si to uvedomujeme alebo nie.
Preto vás chcem všetkých naozaj požiadať, aby ste podporili aj túto zmenu zákona o hazardných hrách, teda aj túto novelu a chcem vás aj v mene tých 50 primátorov našej, nášho, našej únie miest teda požiadať o podporu a o hlasovanie za.
Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->