Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 16:01:33 - 16:02:24 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Myslím, že veľmi dobre si to ukončil, až som zauvažoval, či vôbec mám ešte. Ale napadlo ma, že máme taký celý deň školskú tému a taká kvízová otázka, taká kvízová otázka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa...

Marcinčin, Radovan, poslanec NR SR
Ak sú slobodní jednotlivci, je slobodná celá spoločnosť. Počas celej existencie xy je sloboda občanov Slovenska našou najvyššou hodnotou, ktorej podriaďujeme všetko naše konanie. Čím je viacej ekonomickej a osobnej slobody, tým je vyššia životná úroveň. Ľudia sú menej obmedzení vo svojej tvorivosti a znižuje sa ich závislosť na štáte. Viete niekto, kto má také niečo vo svojom poslaní ako poslaní svojej strany? Nie. SaS-ka. Ďakujem. Hlasovanie zajtra o jedenástej.
27. 6. 2023 14:31:03 - 14:31:16 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vysvetlenie, lebo kým doteraz som tak trochu váhal, tak teraz som si istý, že za to uznesenie treba hlasovať. Ďakujem.
27. 6. 2023 11:03:36 - 11:04:52 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Ťažko už mi je niečo doplniť k tomu, čo tu zaznelo, lebo bolo to ozaj vyčerpávajúce, ale pán Gröhling, mal som z toho vystúpenia taký pocit, že ste namaľovali čerta na stenu, a potom ste s ním úspešne bojovali. Teraz som si nie celkom istý, či ten čert bol taký konzervatívny čierny alebo v čiernych farbách alebo či, či ste ho už namaľovali tak pogresívne, že v dúhovom. V každom prípade ten boj s tým čertom ste úspešne zvládli. Ale náš návrh zákona nie je o tom čertovi. Náš zákon je ozaj o väčšej slobode a zodpovednosti, za ktorú by ste aj vy mali bojovať. Rozprávali ste, že, že bez ideológie a bez náboženstva sa má vystupovať v škole. Ale keď odstrihneme od človeka ideológiu a náboženstvo, filozofiu, aký človek nám ostane? Už iba zamestnanec, robot bez citov, bez nádejí, bez snov? Keď sú takí ľudia, samozrejme, potom im štát musí diktovať, ako majú žiť, čo majú robiť, ale tomu sa vraví diktatúra. Ďakujem.
27. 6. 2023 10:13:00 - 10:15:37 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo.
Vážení poslanci, vážené panie poslankyne, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. mája 2023 č. 2274 sa uzniesla prerokovať návrh poslanca Richarda Vašečku na vydanie zákona, tlač 1598, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslanca Richarda Vašečku na vydanie zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh 8. júna 2023 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 233 zo 14. júna 2023 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča návrh poslanca schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2023. Výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
24. 5. 2023 9:07:22 - 9:08:43 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1692 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ako určený spravodajca predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 1692).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
23. 5. 2023 16:48:33 - 16:49:47 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako určený spravodajca predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, tlač 1655. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
19. 5. 2023 11:20:52 - 11:22:52 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. Je to pravda, ale vlastne práve tá amnestia spôsobí to, že my ako štát budeme vedieť vyžadovať plnenie zákona. Pretože momentálne systém je nastavený tak, že tých pred rokom 520-tisíc, teraz som počul že už 590-tisíc vozidiel, ktoré aktuálne sú registrované a nepoistené. Tak tento zoznam prichádza na 49 okresných úradov a 49 úradníkov každý mesiac tento zoznam má a riešiť ho v správnom konaní. Títo ľudia nemajú na starosti iba tieto nepoistené vozidlá, ale majú celú tú agendu na okresných úradoch, ktoré sa týkajú dopravy. Tým pádom my máme tak systém zahltení, že tieto ďalšie následné kroky, ktoré máme nastavené, nevieme efektívne vykonávať. Keď bude tých vozidiel 100-tisíc nepoistených a bude jazdiť po ceste, tak ich vieme lepšie spracovať a donútiť, aby boli poistení. A vlastne tá naša zmena prináša aj to, že keď je auto nepoistené, tak to neznamená, že nebude postihované za ten čas, kedy nebolo poistené. A teraz je to tak, že ja keď si poistím auto a mohlo byť aj dva roky nepoistené, nemám nič. Keď som neurobil žiadnu, žiaden, žiadnu škodovú udalosť, tak nemám žiaden postih. Ale ten náš návrh hovorí, že keď nemám poistené auto, v prechodnom období sa to bude týkať iba krátkeho obdobia, ale neskôr vlastne, kedy skončí jedna poistka, tak ja budem musieť do garančného fondu doplatiť celý ten čas, kedy som auto nemal poistené. A veľmi jednoducho sa stáva pri prihlasovaní vozidla, že auto nie je poistené, lebo tam sa nevyžaduje doklad o zaplatení, ale uzavretá zmluva. A tá uzavretá zmluva je dokladom a potom vlastne po troch mesiacoch nie je zaplatené, po pol roku je auto vyradené a momentálne sa už nikto nestará o majiteľa či auto poistil, alebo nie. Ďakujem.
19. 5. 2023 10:36:48 - 10:37:48 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za slovo. Príjemný dobrý deň prajem. Myslím si, že máme pred víkendom, tak môžeme sa tak aj, dobrý deň teda, príjemný, dobrý deň. Máme pred víkendom (reakcia z pléna), tak, tak môžeme sa už aj tak chystať, tak uvoľniť a tak spokojnejšie sa tváriť.
Ja som chcel iba povedať, Marián (reakcia a pokriky z pléna), ja som, ja som chcel iba povedať, že keď počúvam tú rozpravu, tak príde mi to, že hráme futbal, tvárime sa, že spolu, ale v skutočnosti každý na svojom vlastnom ihrisku, lebo to, o čom rozprávaš ty, to je, to sú sociálne dávky, to je pomoc suchej krajine, ktorá potrebuje vodu, aby prežila. Ale my rozprávame, a to poznáš tú poučku, že to, čo podporuješ, to prospieva, to rastie. A my podporujeme tú krajinu, kde keď dáme závlahu, tak bude ešte viacej.
Tak. Ďakujem.
17. 5. 2023 10:30:33 - 10:31:32 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za slovo. V takej vážnej téme ma napadol ešte taký jeden smutný vtip zo socializmu. Možno ho budete aj poznať, že urobíme z vás šťastných ľudí, aj keby vás to malo stáť život. Ono je to také smutné, že vlastne je to vtipne podaná pravda o tom, ako ten socializmus fungoval, len, bohužiaľ, mi sa dostávame do situácie, že to isté sa nám stáva aj teraz. Tento zákon je dobrý práve v tom a preto tú dobrú nádej vzbudzujem, že ochraňuje práva rodičov pri výchove svojich detí. Ochraňuje práva detí pred tou indoktrináciou alebo učení vecí, ktoré rodičia nechcú a tak isto dáva väčšiu zodpovednosť rodičom pri výchove svojich detí. Ukazuje, že v prvom rade sú rodičia zodpovední pred štátom aj pred školstvom. V prvom rade rodičia a potom až deti. Tak to by bolo tak všetko. Ďakujem.
17. 5. 2023 10:23:04 - 10:23:46 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo. K tomu všetkému čo tu bolo povedané, samozrejme, že s tým súhlasím a je to pravda. Ale predsa len takú jednu malú poznámku mám k tomu vystúpeniu, že ten jeden chybujúci učiteľ, ktorý pretavuje svoje nejaké zvrátené predstavy do vyučovania nie je obraz celého školstva na Slovensku. Vlastne, chvalabohu, ešte stále máme väčšinu učiteľov, ktorí majú ten zdravý rozum, ktorí boli vychovaní ozaj po ľudsky, povedal by som, a vďaka tomu je ešte stále je tá nádej, že to školstvo, keď budeme prijímať takéto dobré zákony, ako je napríklad tento, bude môcť dobre napredovať. Ďakujem.
17. 5. 2023 9:09:23 - 9:10:46 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1598. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
16. 3. 2023 17:39:07 - 17:40:32 88. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1491. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
6. 10. 2022 9:24:59 - 9:24:59 72. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1082 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, tlač 1082, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1134 z 10. augusta 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre vzdelávania, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
K návrhu na vyslovenie súhlasu zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporúčal v uznesení č. 557 z 9. septembra 2022 vysloviť súhlas so zmluvou, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 176 z 13. septembra 2022 odporúča vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby vyslovila súhlas so Zmluvou a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 13. septembra 2022 č. 178.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem.
4. 10. 2022 18:40:50 - 18:40:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v posledných desaťročiach sme svedkami postupného demografického prepadu a z toho vyplývajúceho neudržateľného priebežného financovania dôchodkov. Predchádzajúce vlády tento problém riešili, povedal by som, individualisticky zavedením II. a III. piliera, čím prehĺbili nedostatok finančných prostriedkov pre priebežné financovanie a podporili myšlienku, nech sa stará každý o seba sám. Pokračovaním tohto prístupu bolo postupné zvyšovanie dôchodkového veku alebo v realite skracovanie doby vyplácania dôchodku. Rodičovský dôchodok, aj keď vychádza z priebežného financovania a z myšlienky postarať sa o seba sám, je lepší v tom, že môže pomôcť zabrániť dôchodcovskej osamelosti a opustenosti, môže pomôcť dať život novej generácii, našej skutočnej budúcnosti, lebo kde niet detí, niet ani budúcnosti. Preto vyzdvihujem aj tento prodemografický rozmer návrhu.
Pronatálny efekt rodičovského dôchodku dúfajme, že sa prejaví v horizonte možno 20 – 30 rokov. Pretože často od mladých počúvame, že oni sa už dôchodku nedožijú, lebo ho nebude mať kto platiť. Takto pripomíname, že to, či ho bude mať kto platiť, alebo nie, záleží práve od nich. Obávam sa ale, že v spoločnosti, kde dieťa je záťaž, nepriateľ, pred ktorým sa chránime, na ktorého používame antikoncepciu, ktorý vyžaduje obetu matky, otca, kde nehovoríme o láske a jej raste v rodine. Kde mať sa lepšie znamená mať viac majetku, pohodlia, väčšie novšie auto, exotickejšiu dovolenku, kde všetko chceme mať hneď tu a teraz. Je to pekné gesto, možno symbol preferencií štátu, ale problém to ani z dlhodobého hľadiska nevyrieši. Tento pozostatok socialistického materializmu „mám, teda som" alebo „som úspešný, teda som", by sme mali odprevadiť na smetisko dejín, kam patrí. Nikto nebol spokojnejší, šťastnejší, nežil lepší život len preto, že viac zarobil, že bol dlhšie v práci, že spoznal viac krajín, že si viac užil. Spokojnosť, šťastie, dobrý život nám vedia dať iba vzťahy manželské, rodičovské, súrodenecké, priateľské, skutočné vzťahy.
Vytriezvenie z naháňania sa za statkami nepríde hneď budúci rok od 1. januára 23 alebo od posunutej účinnosti, ani o 10 rokov, ale isto príde. Kým na tejto zmene budeme pracovať alebo skúsenosťou ako spoločnosť ju objavíme, mohli by sme zmeniť nazeranie na dôchodkový odvod. Mali by sme sa zamýšľať aj zmenou zdrojov financovania dôchodkov. Stroje, roboty, umelá inteligencia nás už od vynálezu parného stroja výrazne oberajú o prácu. Kým sme používali iba techniku, ktorá uľahčovala a zväčšovali výnosy ľudskej práce, bol dopad na financovanie dôchodkov pozitívny. Keď ale nastúpili automaty, zvýšili produktivitu fabriky, ale nezvýšili odvody na dôchodky.
Možno by sme si mohli zobrať príklad z mne prvého známeho dôchodkového zabezpečenia, ktoré mali rímski vojaci. Za službu v armáde dostali kus poľa. Na základe analógie môžeme povedať, že neprispievali do dôchodkového systému a dostali štátny dôchodok. K tomu sme sa už v realite priblížili aj my, keď 15 až 20 % výplaty dôchodkov je hradených zo štátneho rozpočtu. Berieme to ale ako nechcené riešenie problému chýbajúcich platiteľov. Štát je donútený doplatiť. Je pravda, že v čase zavádzania dôchodkového zabezpečenia aj 15 pracujúcich financovalo dôchodok jednému dôchodcovi. Momentálne sme blízko troch pracujúcich, keď sa ale pozrieme na výkonnosť našej ekonomiky po vojne a rast HDP alebo HDP na obyvateľa, zistíme, že stále menší kus koláča sa dostáva dôchodcom. Lebo napriek stále väčšiemu počtu dôchodcov a menšiemu počtu zamestnancov nám HDP rastie.
Človek vymyslel stroje, umelú inteligenciu, aby zvýšil produktivitu práce. Ale nie preto, aby sa ovocie investovalo iba do ďalšej práce, do inovácií, uložilo do bánk. Pôvodne bolo cieľom zlepšenie života.
Zavedieme dôchodkový odvod z práce? Veď každý pracujúci platí dôchodkové zabezpečenie. Zavedieme dôchodkový odvod z hodnôt vyprodukovanými automatmi? Zavedieme dôchodkový odvod z práce robotov? Alebo len prestaneme nazerať na dôchodcov optikou výkonu a uvedomíme si, že v prvom rade je človek a jeden z troch grošov sa má vracať rodičom.
Ďakujem za pozornosť.
15. 6. 2022 14:25:00 - 14:40:19 66. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1058 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie, pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1064. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
6. 5. 2022 13:50:25 - 13:51:46 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 988 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 988). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 10. júna 2022 a gestorský výbor do 13. júna 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
5. 5. 2022 17:55:06 - 18:10:26 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 982 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Sme, počuli sme veľmi veľa zlého o znásilnení a jediné dobré riešenie na to je zrazu potrat. Mám pocit, že aj vy ste už pri minulých návrhoch zákonov rozprávali, že potrat je zlo, ale že musíme ho podstúpiť, lebo je to lepšie ako nejaké väčšie zlo. Konkrétna žena, keď je znásilnená, je obeťou. Ona si to nevybrala, to je jasné, že? Ale keď ide na potrat, stáva sa agresorom. Ona si vyberie, že ukončí život dieťaťu a máte množstvo príkladov zo života aj dospelých ľudí, ktorí ďakujú mame, že nešli na potrat, keď boli znásilnené. Ďakujem.
5. 5. 2022 17:25:06 - 17:40:26 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 982 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Pán poslanec, vojna skončí, ceny stúpajú celé naše životy, ale trauma z potratu zostane celý život. Pripomenul by som, že ku traume potratu vy chcete pridať ešte traumu, teda ku traume znásilnenia, vy chcete dať ešte traumu potratu. Tým, že žena pôjde na potrat, sa nestane, sa nezruší znásilnenie. Takže bude znásilnená celý život a bude mať ešte potrat. Takto určite budú mať tie ženy lepší život. Zopakujem. Potratom žena neprestane byť znásilnená. Dobre.
4. 5. 2022 17:59:31 - 18:03:58 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Hlasovať budeme zajtra o jedenástej.
4. 5. 2022 17:59:31 - 18:02:34 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinčin, Radovan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Páni poslanci, pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2022 č. 1331 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, tlač 933, zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 500 z 21. apríla 2022, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 309 z 21. apríla 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 161 z 26. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 166. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->