Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 10. 2021 14:55:00 - 14:55:00 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude dnes o 17.00 h.
20. 10. 2021 14:40:43 - 14:43:17 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 655 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 908 zo 17. septembra 2021 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač č. 655) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 375 zo 14. októbra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 148 zo 14. októbra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrený v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady a o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výbor Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 158 zo dňa 19. októbra 2021. V citovanom uznesením ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predseda, otvorte prosím rozpravu.
20. 10. 2021 10:42:23 - 10:43:08 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega, ste ma celkom pobavili týmto vaším vystúpením a teda ako keď ste sám povedali, že váš semafor bol schválený jednohlasne, tak ste tam mali aj môj hlas, ale teda ako ďalej sa k tomuto, týmto nezmyselným výpadom nebudem vyjadrovať, pretože ak by ste dobre sledovali moje vystúpenia na facebookovej stránke a myslím, že to robíte úplne detailne a to možnože aj zo žiarlivosti, neviem, tak by ste videli, že vlastne ja som s týmto projektom začala pred viac ako rokom. Takže nech sa páči, môžte si kopať ďalej, mňa to len baví.
20. 10. 2021 10:40:01 - 10:40:15 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... písomným súhlasom ministerstva školstva. V nadväznosti na to sa primerane upraví znenie úvodnej vety k bodu 246. Ďakujem za pozornosť.
20. 10. 2021 10:38:02 - 10:40:13 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, rovnako predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodním. Materiálno-spotrebné normy a receptúry sa pripravujú na pôde ministerstva školstva a v spolupráci s Úrad verejného zdravotníctva, ako aj s mnohými odborníkmi. Je to teda dosť náročná práca. Výsledkom, ktorého je teda, že tieto normy sa z pohľadu výživových vlastností posudzujú aj z Úradu verejného zdravotníctva a dávajú sa na to rozhodnutia. Následne sú zverejňované na webovom sídle ministerstva školstva a sú jednak záväzne a jednak všeobecne dostupné. Avšak častokrát sa zneužíva nevedomosť, že sú všeobecne dostupné pre každého jedného. A tieto materiálno-spotrebné normy sa šíria za finančnú odplatu. Práve preto sa navrhuje spresnenie zverejňovania materiálno-spotrebných noriem a receptúr tak, aby bolo jednoznačné, že sú zverejňované na newebovom sídle ministerstva. A zároveň sa navrhuje obmedzenie ich rozširovania, keďže ide o štátom vytvorený materiál. A preto nie je dôvod na jeho neobmedzené komerčné rozširovanie. Samotné komerčné rozširovanie vylúčené nebude, avšak kto bude mať záujem ich šíriť či už v elektronickej alebo písomnej forme, bude na to potrebovať súhlas ministerstva.
Pozmeňujúci návrh v čl. I bod 246 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie: „(13) Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie možno rozširovať za finančnú odplatu len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva školstva.". V nadväznosti na to sa primerane upraví znenie úvodnej vety k bodu 246. Ďakujem za pozornosť.
24. 9. 2021 12:36:52 - 12:38:52 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, takto, ten bod a) je vlastne pôvodné znenie zo zákona a týka pestovateľskej pálenice. To znamená, že tých 43 litrov absolútneho alkoholu pre pestovateľa, vyslovene to bolo vynegociované Slovenskou republikou, keď sme vstupovali do Európskej únie, že ročné množstvo pre pestovateľa, ktorý si dá vyrobiť, pestovať, teda absolútneho alkoholu, ktorý si dá v pestovateľskej pálenici vyrobiť môže byť najviac 43 litrov. Vychádzalo sa zrejme štatistických údajov. Tých 43 litrov neviem, asi to z prsta nevycucali. Ale toto bolo vynegociované.
A pokiaľ ide o tie návštevy. Tak smernica Európskej únie toto nedefinuje. My sme to prevzali priamo zo smernice takúto dikciu. Čiže ide o to, že keď raz niekto doma vyrába domácke pivo, tak jednak, že má podmienky, že sa musí zaregistrovať a tou druhou podmienkou je, že to vyrobené pivo nesmie byť predmetom predaja. Čiže keď aj si zavolá na návštevu, možne si zavolať aj z Hornej - Dolnej, aj zo susedného Maďarska, kohokoľvek, ale nesmie predávať. Polemizovali sme na ministerstve financií aj o tom, že teda rozumieme tomu, že ide o súkromný priestor a ťažko tým pádom bude kontrolovateľný. Ale zhodli sme sa na tom, že práve tým, že zlegalizujeme, že povolíme súkromnú výrobu piva vlastne odstraňujeme šedú zónu, pretože je to povolené a deje sa to aj dnes. Povedzte mi kto dnes kontroluje, ak ten autobus príde dnes niekomu do záhrady a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 9. 2021 12:29:21 - 12:34:41 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak som spomenula, cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Len v krátkosti by som chcela uviesť toľko, že navrhovanou právnou úpravou dosiahneme, že výrobcovia piva v domácnostiach, ktorá sa dnes už reálne deje a vykonáva, nebudú pôsobiť v akejsi šedej zóne. Totižto už dnes sa môže úplne bežne v obchode zakúpiť zariadenie na výrobu piva a tým pádom zrejme domácnosti nevedia o tom, že toto, takto vyrobené pivo je nelegálne. To je dôvod prečo vlastne zákonom umožňujeme vyrábať pivo i v množstve najviac 10 hl za rok. A vlastne v tomto množstve bude oslobodené od spotrebnej dane.
Vlastne týmto bude mať štát prehľad o drobných výrobcoch, pretože sa budú musieť zaevidovať a bude vedieť zareagovať v prípadoch podozrení pri predaji takto vyrobeného piva. Samotný zástupcovia pivovarníckeho priemyslu, to znamená malí aj veľkí výrobcovia piva, teda výrobcovia remeselného piva, tento návrh zákona vítajú a podporujú. Zároveň predloženým návrhom zavádzame inštitút malého liehovaru, v rámci ktorého bude môcť vyrábať rovnako lieh najviac 10 hl, avšak absolútneho alkoholu, čo znamená 100-percentného alkoholu so zníženou sadzbou spotrebnej dane. Zákonom sú určené podmienky a povinnosti ako pre Colný úrad, ktorý bude vykonávať množstvo a označovanie liehu, ktoré, pričom bude môcť takto vyrobený lieh predávať výlučne v spotrebiteľskom balení a rovnako aj označené kolkovou známkou. Zavádzajú sa podmienky pre podnikateľa, ktorý nebude môcť byť majetkovo, personálne, výrobne, ani technologicky prepojený s inou osobou, ktorá podniká v liehovarníckom priemysle.
Dôvodom predloženia tohto zákona je, že smernica Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje takéto možnosti poskytuje. Poskytovala ich ešte aj pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Avšak Slovenská republika v roku 2004 prijala len tie najnevyhnutejšie inštitúty a typy podnikania také, aké boli u nás zavedené ešte v predchádzajúcom režime. To znamená okrem výroby vína zaviedli sme inštitút veľkého liehovaru, ale nie malého liehovaru. Vygenociovali sme pestovateľské pálenice, pričom pestovateľskými pálenicami je, sa rozumie teda alebo v rámci týchto, tejto činnosti je možné vyrobiť lieh výlučne na vlastnú spotrebu, čiže takto vyrobený lieh nemôže byť predmetom predaja. V priebehu času sme už tu v parlamente v minulom období schválili aj domácku výrobu alkoholu, destilátu. Čiže nevidíme dôvod prečo by nemal byť zavedená alebo povolená aj domáca výroba piva. Hlavne teda zavedenie inštitútu malého liehovaru pomôže malým a stredným podnikateľom, pomôže rozvoj v regiónoch, v agroturistike. Pomôže, by som, urobiť takým väčší výber na trhu našich destilátov a tým pádom vlastne títo regionálni výrobcovia, napríklad sa budú môcť združovať a tieto svoje výrobky registrovať ako svoje špeciality, napríklad s chráneným označením pôvodu. Ďakujem pekne.
24. 9. 2021 12:24:19 - 12:26:56 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
24. 9. 2021 12:24:19 - 12:26:56 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
24. 9. 2021 12:24:19 - 12:26:56 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
24. 9. 2021 12:24:19 - 12:26:56 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
17. 9. 2021 10:48:50 - 10:52:14 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne. Ohlasujem, že o tomto návrhu zákona sa v prvom čítaní bude hlasovať dnes o 11.00 h.
17. 9. 2021 10:48:50 - 10:50:50 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi rýchla a stručná.
Pán Mazurek, áno, počúvam ľudí a úbytok stavu oviec a hovädzieho dobytka je, súvisí s tým v rámci Európskej únie aj so zvyšovaním ich produkcie, že sa šľachtia nové plemená, ale to sa netýka v rámci Slovenska, pretože politika na Slovensku nie je správne nastavená.
Pán Kuffa, tých tridsať rokov vlastne, pardon, pán Šimko. Tých tridsať rokov, áno, to je dôsledok predchádzajúcich vlád a preto hovoríme, že je potrebné podporovať tvorbu pridanej, pridanej hodnoty.
Pán poslanec Karahuta, súhlasím s tým, čo hovoríš. Áno, jednoznačne naším cieľom je, aby sme nedávali tabletky na spanie, tak ako tomu bolo doteraz.
Pán Kuffa, Rakúsko, áno, môže byť pre nás vzor a aj je a všade to zdôrazňujem. To, že sa treba, že si treba od nich dať príklad, ale chcela by som vedieť, ako vy viete, akú predstavu a názory má pán Sulík? Neviete o ňom nič.
Čo sa týka plánu obnovy, obnovy, pán Kočiš, nechcem sa spoliehať na peniaze z tých, ktoré má pridelené rezort životného prostredia, len hovorím, že komplexné pozemkové úpravy a vodozádržné opatrenia sú nadrezortné, nepatria výlučne do pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, preto by bolo, preto by bolo spravodlivé a férové, ak by sa vyčlenilo minimálne 100 miliónov eur.
Ďakujem veľmi pekne za podporu pána poslanca Mičovského aj Fecka. Samozrejme, my tie peniaze budeme, resp. podporovať tieto rokovania a dohodu budeme podporovať preto, že ak sa toto podarí, tak samozrejme bude viac peňazí pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 9. 2021 10:26:53 - 10:30:49 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážení, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, ja záverom by som bola veľmi krátko chcela vyjadriť podporu tomuto zákonu. Samozrejme, je to dobré, tie diskusie, my v rámci koalície máme vždy korektné a vždy sa vieme dohodnúť na dobrom a správnom riešení.
Nerozumiem však pánovi poslancovi Sujovi, ktorý teraz odišiel, povedal si svoje, nechcem povedať, že vulgárne, ale nakydal na SaS-ku. Ja si myslím a teda pán predseda to môže potvrdiť, programové vyhlásenie vlády sme pripravovali všetci štyria koaliční partneri, zhodli sme sa na tom, že treba podporovať produkciu, treba zvyšovať potravinovú sebestačnosť a aj keď to mnohí nechcú počuť, je to sanovanie poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva po predchádzajúcich vládach. Je to, je v katastrofálnom stave, zle boli nastavené pravidlá v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, takže to, čo teraz robíme, sanujeme, čo sa dialo v predchádzajúcich obdobiach.
Naším hlavným cieľom je pridávanie hodnoty, teda zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. To je len, je to síce pekne povedané, pekne to znie, ale z môjho pohľadu je trestuhodné, aby sme vyvážali produkty, poľnohospodárske a teda lesné produkty do zahraničia, poskytovali tam pracovnú silu a dovážali ich spracované s pridanou hodnotou. Našou povinnosťou je vytvárať podmienky tak a také, aby sme poskytovali prácu tu doma a aby sme tu doma vytvárali pridanú hodnotu. Jedine tak bude náš štát bohatší.
Sama som sa prihovorila za to, že aj keď teda ministerstvo pôdohospodárstva dostáva jednu veľkú nulu v rámci plánu obnovy, ja som presvedčená o tom, že ministerstvo životného prostredia ak dostalo 1,3 miliardy eur, neznamená to, že teraz nepomôže v rámci ekologických opatrení všetkým rezortom, pretože komplexné pozemkové úpravy, vodozádržné opatrenia nie sú výlučne v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva. To je nadrezortná problematika a aj v pôsobnosti rezortu životného prostredia.
Preto verím, že ministri či už pôdohospodárstva, ale hlavne životného prostredia sa v tejto veci dohodnú a vyčlenia tam peniaze na komplexné pozemkové úpravy, pretože toto je najväčší problém pre ďalší rozvoj poľnohospodárstva a aj lesníctva. Máme najviac diverzifikovanú poľnohospodársku pôdu v rámci celej Európskej únie. A toto bráni ďalšiemu rozvoju. Pretože nemôžme nič budovať na cudzích pozemkoch. Vysporiadanie pozemkov a následne zabránenie ich ďalšej fragmentácie, opätovnej fragmentácie je jednou z úloh, ktorú máme v programovom vyhlásení vlády.
Čiže áno, na záver poviem, aj tento zákon pomáha udržateľnosti vidieka, rozvoju regiónov, podpore zamestnanosti, ale máme tam veľmi veľa opatrení, ktoré tomuto pomôžu.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2021 9:37:18 - 9:38:48 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač č. 655. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 7. 2021 19:38:26 - 19:40:00 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 623 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Zákon, ktorý prerokúvame je legislatívou ktorej, kvôli ktorej sme tu dnes naozaj vôbec nemuseli sedieť. Pretože tento zákon je iba dôsledkom riadenia rezortu pôdohospodárstva za predchádzajúcich vláda. Ja viem že kolegovia, ktorí sú dnes v opozícii neradi o tomto rozprávajú, ale treba veci uviesť na pravú mieru. Ja tomu úplne rozumiem, pretože bola to ministerka Matečná, keď sa teda objavili, ako povedal kolega, kauza Dobytkár a rôzne podvodné praktiky vo vyplácaní priamych platieb. Keď ona sama predsa odobrala a zrušila Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, odvolala riaditeľa VUPOP-u pána Kromku a zobrala si tieto veci pod riadenie priamo pod rezort pôdohospodárstva. Čiže pred túto priepasť ste Slovensko doviedli vy a táto vláda namiesto pomoci našim poľnohospodárom sa musí zaoberať vami spôsobenou katastrofou, pretože je potrebné obnoviť akreditáciu PPA-čky. Tá situácii v PPA je skutočným amaterizmom ale nie je to dôsledkov tejto alebo predchádzajúcej vlády. Preto vás chcem požiadať, a som rada že ste aj povedali, že tento zákon podporíte a že zaňho zahlasujete. Asi dobre viete prečo, ďakujem.
1. 7. 2021 17:02:43 - 17:04:43 32. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Ako povedal pán predseda výboru pre pôdohospodárstvo Karahuta, áno, my sa...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na predrečníka.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
...snažíme, snažíme riešiť veci odborne nie politicky. Tak ako hovorí Programové vyhlásenie vlády v časti pre životné prostredie, áno, tento presun tam je uvedený, ale v časti pre pôdohospodárstvo je uvedené, že po dôslednej expertíze a diskusii so všetkými zainteresovanými subjektami v tomto návrhu zákona je naozaj veľa nezodpovedaných a otvorených otázok, ktoré musíme riešiť.
A práve preto po diskusii s jednot, s obidvoma ministrami sme sa dohodli, že bude dodržané riadne pripomienkové konanie 15 dňová lehota, kde teda by mali byť vyriešené určité otázky pretože štátnej, štátny podnik Lesy a ostatné aj TANAP, Lesný podnik Ulič a tak ďalej majú v kompetenciách rôzne činnosti, pretože oni vystupujú ako správca majetku štátu podľa zákona o lesoch a riešia nájomné zmluvy, súdne spory, zámeny majetku štátu, podklady na prevod správy, podklady na prevody majetku štátu, obchodno-verejné súťaže, styk s Centrálnym registrom zmlúv, rovnako reštitúcia a tak ďalej.
Čiže tu je, tu zostáva naozaj veľmi veľa nezodpovedaných otázok, ktoré je potrebné v rámci tejto lehoty vyriešiť a ja osobne si myslím, že lesy v treťom stupni ochrany by mali zostať v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Uvidíme ako sa, sa budú plniť dohody o diskusiách a riešeniach problémov a podľa toho tento návrh zákona podporím alebo nepodporím v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
30. 6. 2021 10:26:09 - 10:28:09 32. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že hovoríme vlastne tuná o rovnakej, rovnakých cieľoch a presne toto, táto diskusia v parlamente ukazuje, ako veľmi chýba celospoločenská diskusia na túto tému, ako veľmi sa opomínala táto diskusia. Pretože len v rámci normálnej a odbornej diskusii vieme nájsť najrozumnejšie riešenia. Žiaľ to tu bolo tridsať rokov opomínané. Rada sa zúčastním akejkoľvek diskusie. Na margo, nebudem možno celkom menovať jednotlivých vystupujúcich, ale áno, padlo, padli už aj také návrhy, že komplet celá pôda štátna aj nezistených vlastníkov, že sa má zo Správy pozemkového fondu presunúť na, na obce, mestá a že sa má rozpredať. Ja s tým nesúhlasím, pretože štátna pôda by sa nemala predávať, má zostať v správe Slovenského pozemkového fondu a zaviesť transparentné pravidlá, čo sa týka nájmov. To je prvá vec.
Druhá vec, súhlasím s pánom poslancom a predsedom výboru Karahutom, čo sa týka toho dedenia. Áno, ale to nebráni, aby sme nepracovali na komplexných pozemkových úpravách a otvorme diskusiu aj o tom, ako zabránime rozpredávaniu pôdy a ďalšiemu drobeniu pôdy. Čiže to je zasa len na tom, aby sme zmysluplne diskutovali. Žiaľ, tu počas tridsiatich rokov prevládali individuálne záujmy nad celospoločenskými a toto je potrebné si uvedomiť a vlastne my potrebujeme nastaviť pravidlá tak, aby vlastne celospoločenské záujmy boli uprednostnené, pretože vysporiadanie vlastníctva je celospoločenským záujmom a je to dlh každej jednej... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
30. 6. 2021 10:11:19 - 10:15:57 32. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi, veľmi pekne pán predsedajúci. Vážení panie, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si zareagovať na kolegu poslanca Blcháča. Ja si nemyslím, že štátna pôda a pôda nezistených vlastníkov by mala ísť pod správu obcí. Problém je, problém čo sa týka spravovania tejto pôdy a vôbec akože poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je, že máme najviac fragmentovanú pôdu na v cele, v rámci celej Európskej únie. To znamená, nemáme vysporiadané vlastnícke práva k pôde.
Za 30 rokov dokázali predchádzajúce vlády tým nechcem teda povedať kolega, že to bola len vláda Roberta Fica. Dokázali urobiť pozemkové úpravy na 12 % katastrálnych území. z 3 445 to je cirka nepamätám si presne koľko máme katastrálnych území. Čo je nehorázne málo.
A teraz ja si myslím, teraz keď predchádzajúca vláda, pani ministerka Matečná povedala a urobila vlastne tú koncepciu pozemkových úprav, kde je vízia, že tieto komplexné pozemkové úpravy sa uskutočnia za 30 rokov. Ja som diskutovala s pánom ministrom Mičovským, len som povedala, či, či si vie niekto predstaviť, že moje deti, ktoré majú 33 a 32 rokov, keď budú viac ako 60-roční, dostanú scelené pozemky. To je nonsens, nonsens, a preto si myslím, že naozaj by štát mal pristúpiť k urýchleným procesom a kontinuálnym procesom pozemkových úprav. To je ad jedna a dve, mal by prednostne osloviť ľudí a občanov, a ponúknuť im finančnú náhradu za tieto spoluvlastnícke podiely. Pretože som presvedčená, že mnohí ľudia toto budú chcieť urobiť a tej, a tá pôda, ktorú si dajú oni zaplatiť, ja vám poviem tak. Moja 80-ročná mama určite radšej využije svoj peniaze a pôjde do kúpeľov a nejakým spôsobom si ich ešte užije, ako by mali sme 30 rokov čakať na pozemkové úpravy. A tá pôda by mala ísť do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu, nie obcí.
A v rámci tých komplexných pozemkových úprav predsa by sa mali robiť tá krajinná tvorba a to vysporiadané, vysporiadanie tak, aby konečne tá pôda ktorá bude v pláne na cesty a rôzne iné infraštruktúry nebola pridelená nejakým reštituentom, nejakým súkromným vlastníkom, ale, aby to bolo usporiadané tak, aby sa potom nemusela následne vyplácať ako to bolo urobené za predchádzajúcich vlád významným politikom, ktorí dostali túto pôdu a následne ju predali, lebo bude tam budovaná diaľnica. Nebudem menovať.
Takže toto si myslím, že by mala byť priorita, nechápem, prečo by mala ísť do vlastníctva obcí, pretože do vlastníctva obcí naozaj má ísť len tá pôda, ktorá mala by byť scelená a robte si s ňou čo chcete. Ale Pozemkový fond by ma byť tým správcom štátnej pôdy a pôdy nezistených vlastníkov. Nezistení vlastníci sú vlastne len teda, je to neprededená pôda. A každé právo aj zaväzuje, čiže ak raz niekto má vo vlastníctve pôdu, tak jeho povinnosťou je uskutočniť dedičské konania a následne teda sa z tých nezistených stávajú zistení vlastníci, a toto sa robí rovnako pri pozemkových úpravách.
Čo je pre mňa dôležité, je zaviesť transparentnosť do procesov prideľovania pôdy do nájmu. Toto je alfa omega, to máme aj v Programovom vyhlásení vlády a samozrejme nastaviť pravidlá a podmienky tak, aby sa spravodlivejšie dostali k nájmom štátnej pôdy všetci poľnohospodári. To je všetko. Ďakujem.
29. 6. 2021 17:00:04 - 17:01:13 32. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 522 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem pekne, ja len veľmi krátko. Treba sa obzrieť do minulosti, čo ste urobili vy za tých 12 rokov na Slovenskom pozemkovom fonde, ale pokiaľ ide o výšku nájomného, samozrejme, tam je potrebné upraviť výšku nájomného, pretože je to konkurenčná výhoda všetkých tých, ktorí nájomné vlastne majú od Slovenského pozemkového fondu, v porovnaní s občanmi. A ten list z Bruselu, neviem, či bol dementovaný, nemám tú informáciu. V každom prípade ale je za týmto účelom, aby, je potrebné stransparentniť podávanie žiadostí a prideľovanie pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu, aby sa nedostávali stál jedni a tí istí poľnohospodári k pôde.
A pokiaľ ide o tú poddimenzovanosť, tak som práve v tej rozprave aj spomenula, takže určite treba navýšiť počet zamestnancov v Slovenskom pozemkovom fonde.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->