Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 5. 2021 9:17:09 - 9:20:47 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, výbor Národnej rady Slovenskej republiky podáva správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 660 z 30. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelení, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Na ústavnoprávny výbor uznesením č. 269 z 28. apríla 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 166 z 27. apríla 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 165 z 29. apríla a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 85 z 29. apríla 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 171 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, ako spravodajcu, predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
6. 5. 2021 14:58:07 - 15:00:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujme pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to zákon o ochrane pred odpočúvaním. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2020 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov v roku 2020. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na svojej 6. schôdzi výboru dňa 3. februára 2021, prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré Vám teraz prečítam. Uznesenie pre Národnú radu Slovenskej republiky zo 6. mája 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417). Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
5. 5. 2021 18:06:22 - 18:08:08 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 519). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
3. 5. 2021 22:32:22 - 22:34:22 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako Marek Kotleba naznačuje, že sme tu aj profesionáli, či už pedagógovia alebo tréneri zo športu, tak mňa, samozrejme, zaujala tiež tá zmienka o tom. A verím, že i napriek tomu, že v Programovom vyhlásení vlády nie je veľa o tom veľa popísané, ale ja viem, že aj od mojich kolegov z nášho klubu, že aj ja som sa zapojil do určitej skupiny, kde chceme pomôcť nejakým spôsobom jednak pri novele zákona, ale aj pri zavedení určitých vecí, ktoré vo vyspelej Európe fungujú. Napríklad zvýšiť počet hodín telesnej výchovy, kde vidíme, že v okolitých krajinách je to minimálne o jednu až dve hodiny viacej. Ale najviac u, dá sa povedať, detí na prvom stupni, kde sa vlastne buduje ten vzťah k športu a k pohybu ako takému. Vieme, že problémy s obezitou, zlé držanie tela, slabá kondícia sa nám neskôr vrátia hlavne v tých problémoch, keď ich budeme musieť liečiť. A skutočne dnešná mládež má toho pohybu menej. Vieme, že aj pandémia sa teraz podpísala na tom, že mnohí vďaka tomu, že museli byť doma popriberali a zhoršila sa im kondícia. Takže čaká nás určite veľa roboty.
Okrem toho, že sa rozšíria hodiny, teraz beží aj taký projekt Tréneri na školách, kde vlastne chodia tréneri pomáhať možno tým na prvom stupni, kde napríklad učiteľky častokrát nemajú tie vedomosti a schopnosti a tie školy, ktoré chcú, tak sa im tam pomôže. Ďalej Fond športu, ktorý takisto chce pomôcť tú infraštruktúru nejakým spôsobom zlepšiť, ktorá tuná chýba, pretože možnože v mestách ešte ako tak ale v menších obciach, atď., skutočne, že aj ja si pamätám sme mali telesnú výchovu na chodbe. Takže verím, že o čo menej je toho v tom Programovom vyhlásení vlády, o to viacej spravíme a budeme radi, keď sa to určite... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 19:05:00 - 19:07:00 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán Tomáš skončil nejakou frázou o tom, že tu začína, alebo že sme v nejakom marazme. Ale by som chcel povedať, že marazmus skončil, keď sa skončilo vaše vládnutie 12 ročné a vieme že čo ste za tých dvanásť rokov ako tuná v tejto republike dovystrájali. Keď vidíme, kto všetko momentálne je vo väzení alebo vo vyšetrovacej väzbe, všetko, ľudia na vysokých miestach od ktorých sme očakávali, že tu budú spravodlivo rozhodovať o tejto krajine a to ešte všetko samozrejme nevieme čo, čo sa dozvieme. A to, že tuná kritizujete súčasnú vládu no tak kľudne ju samozrejme kritizujte máte na to právo. Ale jednoducho voľby skončili tak a demokracia rozhodla o tom, že vy ste momentálne v opozícií a samozrejme nie je vám to príjemné a doslova cynicky zneužívate súčasnú situáciu a hovoríte u o mŕtvych, musím povedať, že vy tancujete na ich hroboch a zneužívate tie slová, pretože určite aj tých mŕtvych by bolo oveľa menej keby ste zdravotníctvo nerozkrádali o čias nebohého Pašku až do volieb, ktoré boli v marci a to zdravotníctvo mohlo byť na inej úrovni. Takže o toto a ešte posledná vec, vy vyčítate nejaké dojatie od Matoviča, on nebol dojatý len teraz v týchto posledných ale vždy keď sa hovorilo o životoch a zdravý ľudí a on to myslel skutočne, skutočne úprimne, že mu na tom záleží, vám ale zdá sa že na tom nezáleží. Ste jednoducho hotový z toho že nevládnete, že tie peniaze ktoré prichádzajú z Európskej únie už nebudete môcť vy rozdeľovať a samozrejme tak ako v minulosti možno aj rozkrádať, takže všetko bude tak ako má byť a vy samozrejme musíte prijať to, že táto vláda je tu a bude. (Potlesk.)
30. 4. 2021 18:14:12 - 18:16:13 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
204.
Ďakujem veľmi pekne. Dá sa povedať, že nás občanov a ľudí na Slovensku sa dotýka každý rezort, ale rezort zdravotníctva je naozaj jeden z tých, ktorý patrí k tým najdôležitejším, pretože má zabezpečovať zdravie občanov a aj vláda Slovenskej republiky si dala za úlohu urobiť maximum pre to, aby sa dokázala čo najlepšie postarať o zdravie svojich občanov. Táto pandémia nám vlastne odhalila všetky tie nedostatky, ktoré tu boli za tie roky, čo sa nazhromaždili a aj preto programové vyhlásenie vlády, ktoré tu je, dá sa povedať, že má možno aj takú najrozsiahlejšiu časť v celom programovom vyhlásení určite zaslúžene, tak má tam viacero tém.
Pán minister začal s tou oblasťou zdravotných pracovníkov. Ja som konkrétne z Martina a my sme tam mali kedysi aj strednú zdravotnú školu, kde sa učili, teda študovali budúce sestričky. Táto škola už, samozrejme, skončila a dnes narážame na to, že zdravotné sestry nám sú čoraz staršie a nemáme ich. Takže, ale kráti sa mi čas, tak veľmi rýchlo. Oceňujem tú otázku tej prevencie, pretože naozaj tam je to veľmi potrebné, ale k tomu treba pripojiť aj ministerstvo školstva, aby bola tam aj určitá taká prevencia už od malička.
A teším sa z toho, že v programovom vyhlásení sa nachádza aj martinská nová nemocnica a dúfam teda, že dôjde k jej realizácii, pretože Martin je určite v rámci Slovenska veľmi známy tým, že má tam lekársku fakultu, je tam biomedicínske centrum, je tam Biotika Martin, to znamená, že Martin naozaj si zaslúži novú nemocnicu. Samozrejme, som rád, že sú tam aj nemocnica v Bratislave a ďalšie, ďalšie nemocnice, tie menšie v tých regiónoch. Takže dúfam, že sa to podarí, a teším sa na to, že sa táto časť v budúcnosti zlepší.
1. 4. 2021 9:49:28 - 9:52:27 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán podpredseda, predkladám (správu) výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania vládneho návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 528 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 328 zo 16. marca 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 140 z 11. marca 2021 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 93 z 15. marca 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 147 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
31. 3. 2021 18:13:05 - 18:13:31 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja sa chcem milé kolegyne a kolegovia ospravedlniť, že som vyrušoval, ale spustila sa mi akurát upútavka na sčítanie obyvateľov, takže dnes je posledný deň, tak to bolo také symbolické, zatiaľ je sčítaných 84 % obyvateľov, takže ak ste sa nesčítali, tak sa sčítajte, aby ste neplatili pokutu. (Potlesk.) Ďakujem a ospravedlňujem.
30. 3. 2021 10:15:50 - 10:17:24 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVIS-19 v cestnej doprave (tlač 476). Návrh zákona prerokúvavame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Slovenskej národnej rady pre hospodárskej záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
30. 3. 2021 9:07:29 - 9:09:34 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujú v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 2. 2021 20:40:36 - 20:42:19 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
187.
Ďakujem. Ja budem tiež reagovať na pána Mareka Kotlebu. Ja v podstate s ním súhlasím. Viem, že on je založený tak podobne vlastne, ako aj ja, aj tuná Jožko Pročko atď., máme k športu blízko a k deťom určite takisto.
No jedna vec je taká, že ja konkrétne, moja nevesta je učiteľka v materskej škôlke. A práve COVID si doniesla z materskej škôlky, pretože chodili tam rodičia, ktorí nemali tie testy, vtedy to ešte akože mohli ich tam doviesť. Následne samozrejme na to dostal pochopiteľne aj jej manžel, náš syn COVID, našťastie nemal ťažký priebeh. Vrátili sa deti do škôlky aj minulý týždeň, o dva dni na to to už mali kuchárky a ďalší, znova museli tú škôlku zavrieť. To znamená, tie deti, kto ich tam dovedie, jednoducho musí mať tie testy a musí to mať v poriadku, nedá sa bez toho proste robiť to, lebo sú ohrození, samozrejme, aj tí druhí.
A ešte, práve minule u nás v tom našom mestskom časopise vyšiel taký článok, práve v martinskej nemocnici leží niekoľko detí. Lebo aj tuná mám taký článok, že dlho sa zdalo, že deti sú proti novému koronavírusu vysoko odolné a priebeh infekcie je u nich spravidla mierny. Ale robila sa analýza vychádzajúca z prípadov bezmála 700 detí, ktoré tento syndróm postihol a boli alarmujúce zistenia. Hrozia tam až trvalé následky pre tie deti. To znamená, aj pre vás Marek.
Poviete, že ste bojovali za to, aby vaše dieťa nemuselo mať v škôlke rúško. Ale ako by ste bojovali potom, keby ste zistili, že sa v škôlke práve preto nakazilo. Možnože vy nie, ale mnohí rodičia by žalovali toho učiteľa alebo tú škôlku. Takže nejak sa chrániť musíme. Má to logiku. Ďakujem.
25. 2. 2021 20:07:01 - 20:09:02 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Ďakujem veľmi pekne. Stačí už len to, že vidíme, že tu sedíte jediný z toho hlasosmeru, to tiež niečo znamená a vnímame vás aj na základe toho, že chodíte k diskusii, že vy ste taký hovorca celého hlasosmeru a ste taký prerážač, aby ste nám ukazovali, akí sme. Nazývate tu ľudí niektorých, že sú demagógmi, ale vy ste neskutočný demagóg. To naozaj ako človek, ktorý má zdravý rozum, tomu rozum neberie.
A tak ako začal tuná kolega, budem reagovať na vás, vy neskutočne zneužívate túto situáciu, to je cynické a odporné. Točíte stále dookola to isté, ale je to zrejmé prečo. Lebo teraz je jediný ten čas, keď sa tu trápime, keď zakazujeme, keď sa snažíme pomôcť, samozrejme na tom strácame body a vy túto situáciu chcete využiť a zneužiť. Nie využiť, zneužiť ju chcete. Pretože ak sa vám to nepodarí teraz, keď už konečne vláda bude mať rozviazané ruky a bude môcť konečne napĺňať všetko to, čo má v programovom vyhlásení vlády, tak vtedy sfúknete ako sviečky a budete len ticho, pretože už si ani nehlesnete. Takže len preto to robíte.
A čo sa týka núdzového stavu, keď vy poviete, že to môže byť vyhlásené len vtedy, keď toto a toto a tuná 4-tisíc ľudí je v nemocnici, 100 ľudí zomiera denne a vy myslíte, že to neni vhodné na núdzový stav? Len preto, že chceme zabrániť ľuďom, aby šli do ulíc, a by sa búrili? Čo by s tým dosiahli? Len by sa to šírilo ešte viac, veď ste to ukázali, keď ste tuná 17. novembra nedemonštrovali, ale ste sa rozprávali s ľuďmi. No a tuná vám vadí nejaký fóliovník, ale to vám nevadí, že Kičurove zlaté tehly, nevadia vám mafie na polícii... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2021 15:58:39 - 16:13:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, vy ste vo svojom príhovore spochybňovali vzdelanie kandidáta Lipšica. Asi trpíte nejakou takou, že stratou pamäti, pretože ste asi zabudli na to, ako ste, ako už tuná spomínal kolega Šudík, keď kandidoval na post ústavného sudcu váš predseda pán Fico, tak ste zabudli na to, že ako ste, ako predkladal, že má pätnásťročnú prax a kolega Dostál prišiel na to, že má len trinásť a polročnú asi prax alebo nejak tak. A to vám nevadilo vtedy a pretláčali ste ho za každú cenu, aby sa tam dostal. A vôbec vám nevadilo, že ste vtedy porušovali zákona. Keď ste hovorili to slovo na hulváta, tak toto bolo doslova na hulváta. A tiež ste vo svojom príhovore povedali, že takýto človek na čelo prokuratúry nepatrí. A akých ľudí ste vlastne vy mali na čele prokuratúry, na čele polície, medzi sudcami za vašej vlády. To boli trpení vaši ľudia, ktorí tam vedeli, prečo sú. Vieme, kde dneska sú. Za tých sa nehanbíte? A teraz tuná spochybníte človeka. Nechajte ho pracovať a uvidíte. Ďakujem.
5. 2. 2021 13:43:39 - 13:58:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No mnohí, ktorí sa tu vyjadrujú, sme buď poslanci v obciach, mestách a tak ďalej a je pravda, že aj ja keď som prvýkrát sa stretol s týmto návrhom, tak na prvý šup som povedal, že som za to, aby sa to zrušilo, pretože aj my sme sa v našom meste stretávali s tým, že tá administratíva, resp. tie poplatky, ktoré okolo toho sú, boli, by som povedal, neprimerané a radi by sme sa, samozrejme, ich zbavili.
Ale aj na základe možno rozhovorov práve aj na klube a aj s Karolom Kučerom, ktorý sa tejto problematike venoval, a chcem oceniť jeho snahu, teda čo pre to všetko spravil a myslím si, že v tej rozprave to dal aj jasne najavo, že má úprimný záujem, venoval tomu veľmi veľa času. Tak aj mňa presvedčil o tom, že to zrušenie zákona ako také bez náhrady ani ja nepodporím.
To znamená, že je potrebné naozaj nájsť tie prieniky tak, aby to bolo vyhovujúce, aby, ako tuná spomenul pán primátor z Rimavskej Soboty, aby aj preňho to vyhovovalo. Lebo do určitej miery zase si musíme uvedomiť, a to som sa aj ja presvedčil, že mnohí starostovia, hlavne v menších obciach si ani neuvedomujú tú zodpovednosť, ktorú majú, že sa to tam môže stať.
To znamená, že tento zákon do určitej miery alebo do značnej miery ich aj chráni, pretože ak sa naplní, tak potom, ak sa tam naozaj niečo stane, tak sú, tak sú chránení. A to konštatovanie, ktoré tuná Karol Kučera povedal, že s tých kontrolovaných ihrísk 70 - 80 % nespĺňalo tie požiadavky a kritéria, tak to je skutočne alarmujúce.
A ja som teda za to, aby sme naozaj našli, našli tú spoločnú reč a dohodli sa na tom, aby to bolo v takej by som povedal priechodné pre jednu aj pre druhú stranu.
Ďakujem.
4. 2. 2021 19:21:29 - 19:23:21 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Tak ja takisto kolegovi Jožkovi Bubnárovi chcem poďakovať. Je to také symbolické, že bol asi, nie bol asi, bol určite posledný vystupujúci v rozprave a dal do toho, samozrejme, jeho vlastnú emóciu a dobrotu, ktorú v srdci má. No a bodaj by tá, taká tá, nazvem to teraz možno tak pateticky, láska, ktorá, ktorá volá vlastne, aby sa dotkla tých ľudí, ktorí rozhodujú aj v tomto parlamente, a prial by som mu aj vzhľadom k jeho mladému veku teda, aby sa naozaj dožil toho, že v parlamente budú sedieť takí ľudia, ktorí sa budú vedieť zjednocovať pre krajinu, pre veci a tak ďalej. Určite sa to stane. Prechádzame veľkými zmenami, aj toto sú veľké skúšky pre nás mladých teda poslancov, ktorí sú, dá sa povedať, ešte neskúsení, ale aj pre krajinu, pre Slovensko, pre všetko taká očista musí prísť, ale zároveň si netreba zakrývať oči pred tým, čo tu bolo.
Niekto hovorí, že nevracajme sa späť, ale nedá sa nič robiť, my sa musíme pozerať späť, pretože vlastne aj tí ľudia, ktorí sa tuná uchádzajú o to, že by chceli opäť viesť krajinu, lebo im stúpajú preferencie, tak jednoducho to sú tí istí, čo tu doteraz boli. A jednoducho rád by som bol, keby sa zmenili k lepšiemu a potom by mohli vládnuť, ale nemám úplne teda istotu, že by sa tak stalo. Takže jednoducho ja to takisto beriem ako zneužívanie, doslova zneužívanie tejto situácie zlej, ktorú na Slovensku zažívame, na to, aby sa nejakým spôsobom pokúsili zvrhnúť to, čo tu je, a aby nadobudli moc. O nič iné v podstate tuná nejde.
Takže ja ešte raz Jožkovi Bubnárovi ďakujem a nech sa on a jeho deti dožijú tých lepších čias. A verím, že sa aj dožijú.
4. 2. 2021 16:53:52 - 16:55:53 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ja vám ďakujem, ktorí ste vystúpili vo faktických poznámkach.
No, viete, pán Raši, mňa na tom vyrušuje to, že vlastne tá situácia, samozrejme, nahráva tým, ktorí sú za dobrých. Tá zodpovednosť je na vláde a, samozrejme, na všetkých tých ľuďoch, ktorí rozhodujú. A tie opatrenia, ktoré slúžia na to v prvom rade, aby ochránili zdravie a životy ľudí, sú, samozrejme, veľmi tvrdé, nepopulárne a uberajú nám, samozrejme, na nejakej tej, na tých, na tých percentách, o ktorých sa zase vy zaujímate, že vám stúpajú. A chcete to využiť, samozrejme, pre, ja to tak vnímam aj ľudia okolo nás to tak vnímajú, že sa chcete vlastne vyviezť na tejto vlne. Je to také, by som povedal, by som povedal až cynické, že v tejto situácii vytĺkať taký kapitál z toho. Samozrejme, že ja verím, že občania to vedia veľmi dobre posúdiť a vedia, o čo tuná kráča, hej, takže.
A čo sa týka kolegu Suju, ja, samozrejme, sledujem aj ja, že tí odborníci sa ozývajú z jednej strany, z druhej strany, ale aj nám sa stane, že sa radíme s lekármi a jeden povie tak a druhý povie tak, ale nakoniec sa niekto musí rozhodnúť. A tým, kto sa rozhoduje, je vláda, ale, samozrejme, aj pandemická komisia, ktorá tam je.
A nakoniec aj to, že keď sa spomína, že mali by sme počúvať tých, ktorí nám radia, tých vedcov a tých lekárov. Tak si zoberte, že do určitej miery aj vy ste značne nepočúvali tých odborníkov, keď hovorili o tom, že máme nosiť rúška, máme dodržiavať vzdialenosti. A, naopak, bola tu veľká skupina ľudí, ktorá to ignorovala, ktorá vyzývala ľudí, nenoste rúška a tak ďalej. Takže na jednej strane my máme počúvať odborníkov a určití ľudia nemajú ľudí počúvať. Tak verím, že nejakým spôsobom sa to, sa to zvládne. Určite sa to zvládne... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
4. 2. 2021 16:42:49 - 16:48:34 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Takže budeme pokračovať vlastne v tej debate, ktorá tuná bola predložená, v tom návrhu od poslancov zo strany HLAS. Ten návrh má vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte mi, ja sa veľmi ospravedlňujem, vás preruším, aby bolo úplne jasné, že kto ide ďalší.
Ešte vás poprosím, páni technici, ide to v poradí pán poslanec Vons, pán poslanec Šudík, pán poslanec Bubnár, áno, a pán poslanec Krajčír. Už to máme správne, aby všetci vedeli, že majú šancu vystúpiť.
A teraz, nech sa páči, ešte raz.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Tak včera sme si tu vypočuli, samozrejme, veľmi tvrdé debaty, ktoré vyplynuli z toho, že zástupcovia politickej strany HLAS teda sa rozhodli, že chcú vyriešiť tú pandemickú situáciu, ktorá tu je, a jednoducho, že my ju nezvládame, tak chcú to spraviť tak, že krízové, krízovú situáciu vyriešia tým, že sa zorganizujú predčasné voľby. Dovoľte, aby som sa ja teda vyjadril k tomuto predloženému návrhu na skrátenie tohto volebného obdobia.
Je to návrh, ako som už povedal, ktorý má priniesť vyriešenie krízovej situácie. Nemôžem sa ale ubrániť dojmu, že za predloženým návrhom nie je úprimná snaha riešiť krízu, ale sú za tým zištné a mocenské záujmy.
Návrh je podľa predkladateľov predložený ako forma riešenia krízovej situácie. Tu si dovolím polemizovať, pretože každý návrh by mal mať aj nejakú formu a obsah. Ten, v dôvodovej správe žiadny obsah nenájdete, je tam len celý zoznam, čo všetko sa robí zle, a nie je tam napísané to, ako by chceli túto situáciu riešiť oni do budúcnosti, čiže je to vlastne taká mačka vo vreci.
Dovolím si, dovolím si nesúhlasiť aj s vetou, že zlyhala vláda na čele so svojím predsedom a i parlamentná väčšina, ktorá má túto vládu kontrolovať a korigovať jej činnosť. Hovorím, že tieto zložky nezlyhali a sú funkčné, a môžem vás ubezpečiť, že celej vláde i nám koaličným poslancom ide v prvom rade o zvládnutie pandémie a všetkých následkov, ktoré s ňou súvisia. Ale zároveň tu máme aj schválené programové vyhlásenie vlády, kde sme zapracovali množstvo volebných sľubov, ktoré mienime dodržať a zrealizovať. To je najvyšší mandát, ktorý nám občania dali.
Určite, tak ako aj včera odznelo, nikto neberie opozícii kontrolnú funkciu v parlamente, naopak, kontrolujte, ale aj dávajte alternatívy a podnety. Zatiaľ však žiadne alternatívy ste nepredložili a to, čo dávate, má skôr taký anarchistický, anarchistický, anarchistickú podobu a smeruje to len k tomu, že by ste boli radi, aby to, čo ste stratili vo voľbách, teda vládnuť v tejto krajine, aby ste sa mohli vrátiť k vláde. Pri všetkej úcte, tento návrh je len takým výstrelom do tmy a vôbec nie je riešením na krízy, ktorá tu je.
Na druhej strane nikto nespochybňuje, že krízová situácia tu je a, žiaľ, je na celom svete. Slovensko nie je ostrov, kde sa dajú ideálne nastaviť rôzne opatrenia. Sme malá a otvorená krajina a vývoj epidémie môžeme len odhadovať a korigovať. Robia to tak aj v iných krajinách. Ak chceme operatívne a čo najrýchlejšie urobiť opatrenia pri najnižších stratách ľudských životov a zachovaní životaschopnosti ekonomiky, je nutné operatívne prijímať rozhodnutia. A áno, neboli sme na to pripravení a určite by ste to, určite to aj v mnohých krajinách, kde tie vlády boli, by som povedal, už zastabilizované, ale my sme tu prišli ako noví a museli sme sa začať zaoberať s tým, ako pandémiu riešiť, ale zároveň aj začať vládnuť.
Vyhodnotiť správne informácie a nastaviť opatrenia nie je naozaj jednoduché ani u nás, ani vo svete. Keby ste na začiatku tej krízy vedeli nastaviť kvalitatívne a kvantitatívne meratele, merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sme dnes mohli kritizovať vládu, nemal by som argumenty, ale predložený materiál stojí len na pocitoch, emóciách a nie na serióznych ukazovateľoch.
Keď nastupovala naša vláda, očakávalo sa, že niekde sa môžu vyskytnúť nejaké nášľapné míny, ktoré neočakávane skomplikujú riadenie ministerstiev. Ako sa ukázalo, tou najväčšou nášľapnou mínou po vašej vláde bolo zdravotníctvo. Stav zdravotníctva po personálnej, technickej a finančnej stránke nemal ďaleko od kolapsu. Dnes si tu zamieňate dôsledok s príčinou a zbytočne nafukujete mnohé veci. Chápem, že je to súčasť vašej opozičnej práce, ale vaše argumenty stoja určite na hlinených nohách. A vlastne tam nemáte ani žiadne argumenty, len také konštatovanie všetkého, čo sa tuná udialo zlé, neni tam nič, čo sa tuná udialo dobré.
Na záver ale musím sa ohradiť voči nepravdivému tvrdeniu predkladateľa, že poslanci vládnej koalície sú v područí vlády Slovenskej republiky a nie sú schopní si splniť voči nej svoje ústavné povinnosti. Takéto tvrdenie je od vás naozaj nekorektné a utvrdzuje ma v tom, že predložený návrh je len pokusom nafúknuť problémy, nie ich riešiť. Naopak, v čase takejto vážnej krízy, keď denne zbytočne umierajú ľudia, by bolo štátnické gesto dať na parlamentný stôl alternatívne riešenia a nie takýto bezzubý materiál.
Chcem vás vyzvať k ceste dialógu v prospech občanov. V tých nemocniciach končia pacienti, ktorí volili nás aj vás. Každý z nich si zaslúži, aby sa tento štát, ktorý reprezentujeme aj my, aj vy, o nich postaral. Ako sa vraví, len v krízových situáciách sa naozaj prejaví charakter človeka. Prosím preto, zamyslite sa nad tým a nerobte to, čo robíte.
Ďakujem. (Potlesk.)
4. 2. 2021 14:38:18 - 14:39:33 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem, pán podpredseda, pán minister za odpoveď. Dúfam, že teda sa tam nájdu, tá, asi nebudete vedieť povedať nejako konkrétne, pretože, samozrejme, tie prevádzky sú špecifické. Poviem príklad, v tom cestovnom ruchu, ja neviem, gastro, bolo im tam vyčlenené, že 10 % sa bude kryť z tých ich tržieb, a či tuná je už nejako vyšpecifikované a či je nejaká šanca teda aj spätne, aby to išlo už odvtedy, odkedy boli zavretí, pretože, samozrejme, najviac boli zavretí v roku 2020.
A ešte, prepáčte, ak vás môžem opýtať sa, že vlastne tie fitnescentrá máme, častokrát majú problém s tým, že nie sú zaradení do nejakého konkrétneho ministerstva, pretože aj na, v odbore živnosti sú registrované ako fitnescentrum, starostlivosť o ľudské telo, služby pre verejnú hygienu obyvateľstva, vnútorné športoviská a tak ďalej, čiže je to roztrúsené. Lebo ja, keď som sa dopytoval na slovenskom Štatistickom úrade, tak mi povedali, že pod tým fitnescentrom je zaregistrovaných 343 firiem, hej, ale v podstate vieme, že ich, ja neviem, možnože ich je do 2 000 na Slovensku.
3. 2. 2021 9:05:10 - 9:09:07 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 302 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 302), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výbor v Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 476 z 1. decembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 205 z 21. januára 2021, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 125 z 25. januára 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 74 tiež z 25. januára 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva, vyplývajú štyri nasledu..., štyri pozmeňovacie návrhy a odporúčam, gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 302) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 130 z 26. januára 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som.
28. 1. 2021 12:03:52 - 12:05:05 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať jednak kolegom za tú podporu a dávam za pravdu aj pánovi Kotlebovi tuná, že skutočne tá pohybová príprava, resp. telesná výchova, tá má problémy na normálne školskom riadnom systéme. Vieme, že to nemá tú úroveň, ktorú by to malo, a ustriehnuť to doma, samozrejme, znova to bude určite na tých rodičoch v prvom rade, ak si uvedomujú, že nielen to vzdelávanie je dôležité, ale aj by tie deti boli zdravé, aby netrpeli nejakými problémami, lebo vieme, že teraz sa ten pohyb obmedzil a mnohé, mnohé deti a mnohí rodičia hlásia, že deti im pribrali, deti majú problémy s chrbticami a tak ďalej, pretože veľa trávia nad počítačom. Samozrejme, že nie, menej času trávia pri tom vzdelávaní, pri tých počítačoch ako pri, pri tom, že sledujú nejaké, rôzne hry hrajú a tak ďalej. Takže dávam toto za pravdu a určite aj na to treba myslieť pri to, dá sa, dá sa povedať, tom kontrolnom systéme, že ako to individuálne vyučovanie prebieha, či aj na toto sa pamätá, či to vedia nejakým spôsobom odprezentovať a dokázať, že sa to tam realizuje.
Takže ďakujem za tento postreh.

Deň v parlamente

<- ->