Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 9. 2021 13:07:53 - 13:09:08 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi rada budem hlasovať za toto uznesenie a ďakujem zaň, pretože vnímam, že nielen v spoločnosti, ale aj na pôde parlamentu naozaj odznievajú niekedy príliš silné alebo príliš necitlivé slová, ktoré jednak vidí spoločnosť a myslím si, že od slova začína každá nenávisť v spoločnosti medzi ľuďmi. Slovo je to, ktoré vlastne naštartuje a keď my ako politici budeme vysielať takéto signály do spoločnosti, tak sa potom nečudujme, že vlastne rozdeľujeme tých ľudí. Pre mňa je dôležité dodržiavať ľudské práva pre všetkých rovnako. Vieme, že tie komunity alebo inakosti, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti, zažívajú častokrát nepríjemné veci, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a ktoré im upierajú niektoré práva, ktoré bežný občan má. Ako členka ľudsko-právneho výboru nemôžem konať inak, ako zahlasovať za ten, za toto uznesenie a preto má moju podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
17. 9. 2021 12:41:41 - 12:43:17 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, Výborom Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 669. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
30. 6. 2021 11:23:17 - 11:24:33 32. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 556 z 24. mája 2021 pridelil výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor o výročnej správe rokoval 15. júna 2021 a prijal k nej uznesenie č. 59. Týmto uznesením výbor zobral výročnú správu na vedomie a zároveň odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe v tlači 542a. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 5. 2021 9:57:30 - 9:59:11 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcela oceniť snahu o transparentnosť pri prideľovaní dotácií na rozvoj kultúry národnostných menšín, ale zároveň oceňujem to, že je tu veľká snaha o to, aby sme stransparentnili aj výber ľudí do odborných rád a do komisií, pretože už po dva roky sme tu mali v rámci podpory kultúry národnostnej menšiny pre rómsku národnostnú menšinu kauzy, ktoré sú známe aj z médií, a tie minimálne hovorili o tom, že tu bolo podozrenie na to, že tieto peniaze naozaj si prideľovali ľudia, ktorí tam sedeli v tých komisiách, ktorí mali záujem, ktorí mali určité prepojenia medzi sebou. A je veľmi dôležité, aby sme toto dokázali odstrániť, pretože rozvoj kultúry nemôže stáť na niektorých ľuďoch, ktorí si prihadzujú tieto svoje projektíky, ale aby bolo umožnené naozaj transparentne v tomto bojovať o tú dotáciu a tým pádom priniesť aj prínos pre kultúru národnostných menšín.
Takže ja by som chcela poďakovať, určite podporím tento zákon. Dúfam, že sa nám podarí aj fond nastaviť tak, aby naozaj prinášal tie hodnoty, ktoré menšiny majú prinášať pre spoločnosť. A týmto asi by som poďakovala ešte raz a ďakujem za slovo.
4. 5. 2021 14:08:28 - 14:09:50 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcela oceniť, že tento návrh zákona, pretože aj z mojej nedávnej praxe, ktorú som robila v teréne v dosť náročných podmienkach, kde som sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí sú nezamestnaní a evidovaní na úradoch práce, tak väčšina z týchto ľudí naozaj trpí tým, že sú, že majú exekúcie a častokrát sme museli hľadať riešenia. Takže súhlasím s tým, že naozaj tých odborníkov nemáme, ale oceňujem, že toto budú mať vo svojej gescii práve úrady práce, pretože táto služba mi tam chýbala. My keď sme robili sociálnu prácu, tak sme si častokrát tieto veci, ako pomáhať ľuďom, museli naštudovať. Museli sme si to zisťovať a hľadať, hľadať informácie, ako pomáhať. Ja som pomohla x-y ľuďom pri osobných bankrotoch a myslím si, že mi to celkom išlo. Takže naozaj som veľmi rada, že konečne prichádzame s tým, že potrebujeme tú osvetu, potrebujeme prevenciu, samozrejme, a potrebujeme ľudí vzdelávať vo finančnej gramotnosti. Takže za mňa áno. Ďakujem.
25. 2. 2021 11:10:44 - 11:12:27 24. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem za slovo. Ja by som chcela v prvom rade vyjadriť presvedčenie, že všetkým nám, ktorí tu sedíme alebo ktorí počúvame túto diskusiu, riešime tieto veci, ide o dobro ľudí. To ste niekoľkokrát, pán Mazurek, spomenuli a ja s tým úplne súhlasím.
S čím absolútne nesúhlasím, je to, že urážate iných ľudí, že smerom k našim laviciam ste niekoľkokrát povedali, že sme fašisti a ja s tým, ja mám k tomu akože veľkú výhradu, keď mne niekto povie, že som fašistka, hej, lebo, lebo určite aj z môjho pôvodu, viete, vyplýva, že úplne túto ideológiu neuznávam a bojujem proti nej skoro celý svoj profesijný život. To, že tu hovoríte niektoré svoje skúsenosti a väčšina, väčšina z poslancov to tak aj robí, že v podstate hovorí to, čo, čo vie, čo zažil, čo skúsil a mne v tom, mne v tom chýba taký nadhľad. Nie akože hovorím za seba alebo pre seba alebo o sebe, hej, mali by sme viac diskutovať naozaj odbornejšie, menej možno kričať, menej, menej dávať do toho svoje invektívy navzájom. Ja som sa ozvala najmä kvôli tomu, že naozaj akože si vyprosím, aby, aby mne niekto nadával do fašistiek.
Ďakujem.
23. 9. 2020 9:22:44 - 9:22:57 12. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Pán podpredseda, ja by som len chcela uviesť, že som dnes prítomná, takže týka sa to ospravedlnenia na začiatku.
15. 5. 2020 13:55:23 - 13:56:33 7. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 22 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem, pani Žitňanská, za vaše slová, pretože som s nimi úplne stotožnená a ďakujem pani komisárke za to, za tú správu a za všetku tú vašu prácu, ktorú robíte. Téma znevýhodnených zdravotne postihnutých ľudí mi je blízka a takisto sa jej venujem veľmi dlho. Možno, možno by som len chcela upriamiť, pretože ja som sa špecializovala viacmenej na nepočujúcich ľudí a najmä na deti a rodiny s nepočujúcimi deťmi, kde na Slovensku tak ročne máme takých dvesto nepočujúcich detí podľa štatistík, a týmto deťom sa vie dnes veľmi efektívne pomáhať v rámci kochleárnej implantácie a problém vidím jedine v tom, že je to technická záležitosť a v podstate tam ide o tú výmenu tých bateriek, ktoré sú pre mnohé rodiny často finančne dosť náročné. Takže budem veľmi rada, ak budeme môcť spolupracovať, držím palce a prajem všetko dobré. A ďakujem veľmi pekne za vašu správu.
14. 5. 2020 11:57:10 - 11:59:13 7. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 19 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani komisárka, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 42 z 3. apríla 2020 správu o činnosti komisárky pre deti (tlač 19) prerokovali nasledovné výbory: výbor sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor sociálne veci vo svojom uznesení č. 27 vyjadril znepokojenie nad prácou Úradu komisárky pre deti a odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny vo svojom uznesení č. 14 vyslovil dôvodnú obavu z nenaplnenia všetkých cieľov a úloh, ktoré spadajú do kompetencie komisárky pre deti. Odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie a uzniesť sa na tom, že orgány Národnej rady budú venovať náležitú pozornosť podnetom, ktoré upozorňujú na nedostatky v činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej.
Gestorský výbor na základe uznesení uvedených výborov navrhuje Národnej rade prijať uznesenie v znení uvedeného v prílohe k spoločnej správe výborov (tlač 19a). Návrh uznesenia znie:
„Národná rada
a) berie na vedomie správu o činnosti komisára pre deti za rok 2019,
b) poveruje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny venovať náležitú pozornosť podnetom, ktoré upozorňujú na nedostatky v činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej.“
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 20.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 5. 2020 15:46:25 - 15:47:46 7. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 23 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Pán poslanec Mazurek, ja sa vás chcem len opýtať, či vy osobne poznáte lokalitu Blažice, pretože tam ide o tú pitnú vodu a vy ste priamo obvinili tých ľudí, nazývali ste ich tu asociálmi. Ja veľmi dobre poznám túto lokalitu, pretože je v mojom regióne. A problém pitnej vody v tejto lokalite je naozaj dlhodobý a nespôsobili si ju Rómovia. Tam nejde o nelegálnu rómsku osadu. Tam ide o časť obce. A to, že v tomto regióne je takýto problém, netýka sa to len tejto jedinej lokality, ale je to problém viacerých obcí, pretože tam je problém s tým, že tá voda je kontaminovaná z vlastných studní.
Takže myslím si, že nazývať ľuďmi tak, ako ste ich nazývali vy tu, nie je správne a nie je to korektné voči nim, pretože ja z nich osobne mnohých poznám.
A táto obec vôbec nie je problémová. Títo Rómovia vôbec nie sú problémoví a vôbec si nezaslúžia, aby ich niekto nazýval asociálmi alebo ľuďmi, ktorí si tam zasypali alebo zničili nejakú tú studňu. Oni si ju nezničili. Proste je to fakt a samospráva to rieši.
Ďakujem. (Potlesk.)
23. 4. 2020 16:22:06 - 16:24:07 6. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem za slovo. Podporujem vyhlásenie Petra Polláka a v súvislosti s problémami, ktoré dlhodobo vnímame v mnohých rómskych komunitách, oceňujem snahu a najmä vôľu vlády Slovenskej republiky ich riešiť v prospech celej našej spoločnosti, pretože za 30 uplynutých rokov síce každá vláda oficiálne deklarovala riešenia, avšak výsledky týchto riešení vidíme dnes všetci. Za tých 30 rokov sme si tu v tejto téme zažili kadečo. O tom by vám vedeli ľudia z terénu hovoriť naozaj dlho. Od reštrikcií po nezmyselné projekty, ktoré cieľovej skupine nijako nepomohli ani z krátkodobého a už vôbec nie z dlhodobého hľadiska. S výsledkami nie sme spokojní, to je realita dnešných dní.
Oceňujem preto, že vláda kladie dôraz na vzdelávanie rómskych detí, že deklaruje záujem. Hovorím konečne. Na Slovensku žijú ľudia bez prístupu k pitnej vode, základnej infraštruktúre ako v stredoveku. Život nehodný človeka v 21. storočí v krajine, ktorá patrí do vyspelej európskej spoločnosti. Zlý stav je aj napriek tomu, že na tzv. rómsku otázku sa vyčerpalo obrovské množstvo financií. Ako je možné, že sme sa ako krajina pohli pár centimetrov miesto kilometrov? Dopadlo to s nami Rómami asi rovnako, ako to dopadlo s diaľnicou z Bratislavy do Košíc. Deklaruje sa, že sa bude riešiť tzv. rómska otázka. Ale kým v prvom rade ide o technickú záležitosť, v druhom prípade ide o ľudské bytosti, o občanov Slovenskej republiky. Na tejto téme si kadekto vybudoval a doslova živnosť, pekné živobytie a poniektorí aj politické posty. Situáciu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 4. 2020 10:59:38 - 11:00:55 6. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kotleba, kolega. Ja viem, že vám asi nebude vyhovovať, ak sa konečne efektívne začne riešiť tzv. rómska téma. Pretože ak by sa to podarilo, čo ja pevne verím, že sa to tejto vláde aj vďaka programovému vyhláseniu vlády podarí, tak vy a vaša strana prídete asi o svoju hlavnú tému. Možno nastal čas, kedy treba porozmýšľať, čím budete oslovovať voliča v ďalších voľbách. Ale to je váš problém.
Spomínali ste, že v programovom vyhlásení vlády sa nedodržiaval alebo celkom neuplatňoval štátny jazyk. Vy sám nie ste jazykovo korektný. Pretože ak v Národnej rade Slovenskej republiky si vy dovolíte Rómov nazývať osadníkmi a cigánmi, tak sa nedá hovoriť o nejakej výške vašej jazykovej korektnosti. Ak potrebujete v tejto oblasti dovzdelať, rada vám s tým pomôžem, tiež som učiteľka, okrem iného. Prosím, používajme korektný jazyk vo vzťahu ku všetkým občanom, pretože sme na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, či už ide o Rómov, inak sexuálne orientovaných ľudí, alebo vo vzťahu k ženám.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->