Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 12. 2021 15:29:10 - 15:29:16 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Zároveň by som vás poprosil o termíny hlasovanie. Práve ten som chcel práve oznámiť, budeme hlasovať o danom návrhu zákona dnes o 17-tej hodine. Ďakujem.
9. 12. 2021 15:28:22 - 15:28:47 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja len v krátkosti. Jarko, keď už tak ďakuješ každému, tak vďaka patrí aj tebe, lebo si pomáhal s vypracovaním daného pozmeňujúceho návrhu a vopred môžme poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa daný návrh zákona zahlasujú, či sú v koalícii, či v opozícii, aby sme konečne dali stopku nelegálnemu a čiernemu predaju týchto chránených živočíchov. Ďakujem.
9. 12. 2021 15:16:52 - 15:27:24 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len v krátkosti sa vyjadrím k predmetnému návrhu zákona a prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
Pre mňa je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí prebiehal trh s nelegálnym predajom zvierat podobne ako predaj teplých rožkov. Je to fakt smutné, pretože trh s nelegálnymi zvieratami pravidelne rastie. Na Slovensku jeden z najsilnejších v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa takto nelegálne predávajú rôzne papagáje, plazy, bezstavovce, levy či iná zver. Iba prirodzené teritórium takého tigra v prírode je niekoľko tisíc m2 a častokrát na takých farmách svoj celý život prežije v klietky 3 na 3 metre, kde nemôže napĺňať svoje biologické potreby ako je lov, rozmnožovanie, či iné. Podľa mňa je množstvo nelegálnych rančov, ktoré využívajú známi influenseri, aby sa mohli s danými zvieratkami odfotiť len tak pre radosť, pre fotku. Už ja keď som bol malý, ma rodičia učili, že napríklad zvieratá patria do prírody, ale nie do klietky. Tak bol by som veľmi rád, ak by to aj takto bolo a som rád, že ministerstvo životného prostredia prišlo s danou legislatívou a konečne ideme klepnúť po prstom všetkým tým darebákom, ktorí roky chovali zvieratá v zajatiach a nemali na to žiadne oprávnenia a chovali to vlastne len pre svoj vlastný biznis za účelom zisku. Som veľmi rád, že sa zavádza aj kontrola tzv. spaľovní, kde mŕtve zvieratá pri odstraňovaní likvidácie napríklad budú musieť natočiť na kamerový záznam ako dané telo zvieraťa spálené a zbalené, pretože sa častokrát stávalo, že práve množstvo tých ľudí obchodovalo s časťami týchto mŕtvych zvierat a ich predávali. Už som aj pri minulej rozprave spomínal, že nie je to žiadnou novinkou, keď napríklad sa používajú rôzne maste z tigrov a levov, si kupujú hlavne do Ázie a vraj slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu. Pre mňa je to úplne šialené, keď teda takto práve že obchoduje s tými masťami a sú to povery, ktoré vôbec nepomáhajú a danou zmenou legislatívy by mali o to efektívnejšie všetko kontrolovať. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685).
1. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. l sa v úvodnej vete slová „písm. k)" nahrádzajú slovami „písm. j)".
2. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. 1 písm. b) sa za slovo „exemplára" vkladajú slová „vybraných druhov živočíchov" a za slovom „preparátu" sa vypúšťajú slová „vybraných druhov živočíchov".
3. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnické osoby" vkladajú slová „(ďalej len „kontrolovaná osoba")".
4. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
5. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. b) sa slovo „osôb" nahrádza slovami „kontrolovanej osoby" a slová „miesta ich" sa nahrádzajú slovami „miesto jej".
6. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. g) sa slovo „osoby" nahrádza slovami „kontrolovanú osobu".
7. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. j) sa pred slovo „osoby" vkladá slovo „kontrolovanej" .
8. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. k) sa pred slovo „osobu" vkladá slovo „kontrolovanú".
9. V č. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. m) sa pred slovo „osoba" vkladá slovo „kontrolovaná".
10. V čl. I v 8. bode § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exemplára, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. ".
11. V čl. 1 v 8. bode § 20 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov. 59d)".
12. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 5 písm. j) sa slová „osoba podliehajúca štátnemu dozoru" nahrádza slovami „kontrolovaná osoba".
13. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
14. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 písm. b) a c) sa pred slovo „osobe" vkladá slovo „kontrolovanej".
15. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 12 sa slová „určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba")" nahrádzajú slovami „kontrolovaná osoba".
16. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 16 sa za slová „do 1000 eur a" vkladajú slová „podnikateľovi alebo".
17. V čl. I v 8. bode Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.".
18. V čl. I, 11 bod znie::
„11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).".
19. V čl. I v 12. bode sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
20. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
===== I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. 1, 13. bode sa v druhej vete slovo "Osoba" nahrádza slovami "Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba".
22. V čl. 1, 14. bod znie:
"14. V § 28 ods. 1 sa slová "§ 20 ods. 2, 5 a 6" nahrádzajú slovami "§ 20 ods. 1 až 15 a ods.17 a 18" a na konci sa pripája táto veta: "Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok." .".
23. V čl. 1, 15. bode § 29d vrátane nadpisu znie:
"§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v dražbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
"(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie. ".
24. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.".
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
9. 12. 2021 15:16:52 - 15:27:24 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len v krátkosti sa vyjadrím k predmetnému návrhu zákona a prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
Pre mňa je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí prebiehal trh s nelegálnym predajom zvierat podobne ako predaj teplých rožkov. Je to fakt smutné, pretože trh s nelegálnymi zvieratami pravidelne rastie. Na Slovensku jeden z najsilnejších v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa takto nelegálne predávajú rôzne papagáje, plazy, bezstavovce, levy či iná zver. Iba prirodzené teritórium takého tigra v prírode je niekoľko tisíc m2 a častokrát na takých farmách svoj celý život prežije v klietky 3 na 3 metre, kde nemôže napĺňať svoje biologické potreby ako je lov, rozmnožovanie, či iné. Podľa mňa je množstvo nelegálnych rančov, ktoré využívajú známi influenseri, aby sa mohli s danými zvieratkami odfotiť len tak pre radosť, pre fotku. Už ja keď som bol malý, ma rodičia učili, že napríklad zvieratá patria do prírody, ale nie do klietky. Tak bol by som veľmi rád, ak by to aj takto bolo a som rád, že ministerstvo životného prostredia prišlo s danou legislatívou a konečne ideme klepnúť po prstom všetkým tým darebákom, ktorí roky chovali zvieratá v zajatiach a nemali na to žiadne oprávnenia a chovali to vlastne len pre svoj vlastný biznis za účelom zisku. Som veľmi rád, že sa zavádza aj kontrola tzv. spaľovní, kde mŕtve zvieratá pri odstraňovaní likvidácie napríklad budú musieť natočiť na kamerový záznam ako dané telo zvieraťa spálené a zbalené, pretože sa častokrát stávalo, že práve množstvo tých ľudí obchodovalo s časťami týchto mŕtvych zvierat a ich predávali. Už som aj pri minulej rozprave spomínal, že nie je to žiadnou novinkou, keď napríklad sa používajú rôzne maste z tigrov a levov, si kupujú hlavne do Ázie a vraj slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu. Pre mňa je to úplne šialené, keď teda takto práve že obchoduje s tými masťami a sú to povery, ktoré vôbec nepomáhajú a danou zmenou legislatívy by mali o to efektívnejšie všetko kontrolovať. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685).
1. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. l sa v úvodnej vete slová „písm. k)" nahrádzajú slovami „písm. j)".
2. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. 1 písm. b) sa za slovo „exemplára" vkladajú slová „vybraných druhov živočíchov" a za slovom „preparátu" sa vypúšťajú slová „vybraných druhov živočíchov".
3. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnické osoby" vkladajú slová „(ďalej len „kontrolovaná osoba")".
4. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
5. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. b) sa slovo „osôb" nahrádza slovami „kontrolovanej osoby" a slová „miesta ich" sa nahrádzajú slovami „miesto jej".
6. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. g) sa slovo „osoby" nahrádza slovami „kontrolovanú osobu".
7. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. j) sa pred slovo „osoby" vkladá slovo „kontrolovanej" .
8. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. k) sa pred slovo „osobu" vkladá slovo „kontrolovanú".
9. V č. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. m) sa pred slovo „osoba" vkladá slovo „kontrolovaná".
10. V čl. I v 8. bode § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exemplára, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. ".
11. V čl. 1 v 8. bode § 20 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov. 59d)".
12. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 5 písm. j) sa slová „osoba podliehajúca štátnemu dozoru" nahrádza slovami „kontrolovaná osoba".
13. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
14. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 písm. b) a c) sa pred slovo „osobe" vkladá slovo „kontrolovanej".
15. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 12 sa slová „určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba")" nahrádzajú slovami „kontrolovaná osoba".
16. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 16 sa za slová „do 1000 eur a" vkladajú slová „podnikateľovi alebo".
17. V čl. I v 8. bode Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.".
18. V čl. I, 11 bod znie::
„11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).".
19. V čl. I v 12. bode sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
20. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
===== I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. 1, 13. bode sa v druhej vete slovo "Osoba" nahrádza slovami "Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba".
22. V čl. 1, 14. bod znie:
"14. V § 28 ods. 1 sa slová "§ 20 ods. 2, 5 a 6" nahrádzajú slovami "§ 20 ods. 1 až 15 a ods.17 a 18" a na konci sa pripája táto veta: "Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok." .".
23. V čl. 1, 15. bode § 29d vrátane nadpisu znie:
"§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v dražbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
"(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie. ".
24. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.".
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
9. 12. 2021 15:16:52 - 15:27:24 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len v krátkosti sa vyjadrím k predmetnému návrhu zákona a prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
Pre mňa je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí prebiehal trh s nelegálnym predajom zvierat podobne ako predaj teplých rožkov. Je to fakt smutné, pretože trh s nelegálnymi zvieratami pravidelne rastie. Na Slovensku jeden z najsilnejších v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa takto nelegálne predávajú rôzne papagáje, plazy, bezstavovce, levy či iná zver. Iba prirodzené teritórium takého tigra v prírode je niekoľko tisíc m2 a častokrát na takých farmách svoj celý život prežije v klietky 3 na 3 metre, kde nemôže napĺňať svoje biologické potreby ako je lov, rozmnožovanie, či iné. Podľa mňa je množstvo nelegálnych rančov, ktoré využívajú známi influenseri, aby sa mohli s danými zvieratkami odfotiť len tak pre radosť, pre fotku. Už ja keď som bol malý, ma rodičia učili, že napríklad zvieratá patria do prírody, ale nie do klietky. Tak bol by som veľmi rád, ak by to aj takto bolo a som rád, že ministerstvo životného prostredia prišlo s danou legislatívou a konečne ideme klepnúť po prstom všetkým tým darebákom, ktorí roky chovali zvieratá v zajatiach a nemali na to žiadne oprávnenia a chovali to vlastne len pre svoj vlastný biznis za účelom zisku. Som veľmi rád, že sa zavádza aj kontrola tzv. spaľovní, kde mŕtve zvieratá pri odstraňovaní likvidácie napríklad budú musieť natočiť na kamerový záznam ako dané telo zvieraťa spálené a zbalené, pretože sa častokrát stávalo, že práve množstvo tých ľudí obchodovalo s časťami týchto mŕtvych zvierat a ich predávali. Už som aj pri minulej rozprave spomínal, že nie je to žiadnou novinkou, keď napríklad sa používajú rôzne maste z tigrov a levov, si kupujú hlavne do Ázie a vraj slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu. Pre mňa je to úplne šialené, keď teda takto práve že obchoduje s tými masťami a sú to povery, ktoré vôbec nepomáhajú a danou zmenou legislatívy by mali o to efektívnejšie všetko kontrolovať. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685).
1. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. l sa v úvodnej vete slová „písm. k)" nahrádzajú slovami „písm. j)".
2. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. 1 písm. b) sa za slovo „exemplára" vkladajú slová „vybraných druhov živočíchov" a za slovom „preparátu" sa vypúšťajú slová „vybraných druhov živočíchov".
3. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnické osoby" vkladajú slová „(ďalej len „kontrolovaná osoba")".
4. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
5. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. b) sa slovo „osôb" nahrádza slovami „kontrolovanej osoby" a slová „miesta ich" sa nahrádzajú slovami „miesto jej".
6. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. g) sa slovo „osoby" nahrádza slovami „kontrolovanú osobu".
7. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. j) sa pred slovo „osoby" vkladá slovo „kontrolovanej" .
8. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. k) sa pred slovo „osobu" vkladá slovo „kontrolovanú".
9. V č. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. m) sa pred slovo „osoba" vkladá slovo „kontrolovaná".
10. V čl. I v 8. bode § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exemplára, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. ".
11. V čl. 1 v 8. bode § 20 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov. 59d)".
12. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 5 písm. j) sa slová „osoba podliehajúca štátnemu dozoru" nahrádza slovami „kontrolovaná osoba".
13. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
14. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 písm. b) a c) sa pred slovo „osobe" vkladá slovo „kontrolovanej".
15. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 12 sa slová „určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba")" nahrádzajú slovami „kontrolovaná osoba".
16. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 16 sa za slová „do 1000 eur a" vkladajú slová „podnikateľovi alebo".
17. V čl. I v 8. bode Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.".
18. V čl. I, 11 bod znie::
„11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).".
19. V čl. I v 12. bode sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
20. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
===== I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. 1, 13. bode sa v druhej vete slovo "Osoba" nahrádza slovami "Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba".
22. V čl. 1, 14. bod znie:
"14. V § 28 ods. 1 sa slová "§ 20 ods. 2, 5 a 6" nahrádzajú slovami "§ 20 ods. 1 až 15 a ods.17 a 18" a na konci sa pripája táto veta: "Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok." .".
23. V čl. 1, 15. bode § 29d vrátane nadpisu znie:
"§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v dražbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
"(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie. ".
24. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.".
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
9. 12. 2021 15:16:52 - 15:27:24 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len v krátkosti sa vyjadrím k predmetnému návrhu zákona a prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
Pre mňa je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí prebiehal trh s nelegálnym predajom zvierat podobne ako predaj teplých rožkov. Je to fakt smutné, pretože trh s nelegálnymi zvieratami pravidelne rastie. Na Slovensku jeden z najsilnejších v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa takto nelegálne predávajú rôzne papagáje, plazy, bezstavovce, levy či iná zver. Iba prirodzené teritórium takého tigra v prírode je niekoľko tisíc m2 a častokrát na takých farmách svoj celý život prežije v klietky 3 na 3 metre, kde nemôže napĺňať svoje biologické potreby ako je lov, rozmnožovanie, či iné. Podľa mňa je množstvo nelegálnych rančov, ktoré využívajú známi influenseri, aby sa mohli s danými zvieratkami odfotiť len tak pre radosť, pre fotku. Už ja keď som bol malý, ma rodičia učili, že napríklad zvieratá patria do prírody, ale nie do klietky. Tak bol by som veľmi rád, ak by to aj takto bolo a som rád, že ministerstvo životného prostredia prišlo s danou legislatívou a konečne ideme klepnúť po prstom všetkým tým darebákom, ktorí roky chovali zvieratá v zajatiach a nemali na to žiadne oprávnenia a chovali to vlastne len pre svoj vlastný biznis za účelom zisku. Som veľmi rád, že sa zavádza aj kontrola tzv. spaľovní, kde mŕtve zvieratá pri odstraňovaní likvidácie napríklad budú musieť natočiť na kamerový záznam ako dané telo zvieraťa spálené a zbalené, pretože sa častokrát stávalo, že práve množstvo tých ľudí obchodovalo s časťami týchto mŕtvych zvierat a ich predávali. Už som aj pri minulej rozprave spomínal, že nie je to žiadnou novinkou, keď napríklad sa používajú rôzne maste z tigrov a levov, si kupujú hlavne do Ázie a vraj slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu. Pre mňa je to úplne šialené, keď teda takto práve že obchoduje s tými masťami a sú to povery, ktoré vôbec nepomáhajú a danou zmenou legislatívy by mali o to efektívnejšie všetko kontrolovať. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685).
1. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. l sa v úvodnej vete slová „písm. k)" nahrádzajú slovami „písm. j)".
2. V čl. 1, 5. bode § 12b ods. 1 písm. b) sa za slovo „exemplára" vkladajú slová „vybraných druhov živočíchov" a za slovom „preparátu" sa vypúšťajú slová „vybraných druhov živočíchov".
3. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnické osoby" vkladajú slová „(ďalej len „kontrolovaná osoba")".
4. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
5. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. b) sa slovo „osôb" nahrádza slovami „kontrolovanej osoby" a slová „miesta ich" sa nahrádzajú slovami „miesto jej".
6. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. g) sa slovo „osoby" nahrádza slovami „kontrolovanú osobu".
7. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. j) sa pred slovo „osoby" vkladá slovo „kontrolovanej" .
8. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. k) sa pred slovo „osobu" vkladá slovo „kontrolovanú".
9. V č. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. m) sa pred slovo „osoba" vkladá slovo „kontrolovaná".
10. V čl. I v 8. bode § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exemplára, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. ".
11. V čl. 1 v 8. bode § 20 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov. 59d)".
12. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 5 písm. j) sa slová „osoba podliehajúca štátnemu dozoru" nahrádza slovami „kontrolovaná osoba".
13. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby".
14. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 písm. b) a c) sa pred slovo „osobe" vkladá slovo „kontrolovanej".
15. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 12 sa slová „určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba")" nahrádzajú slovami „kontrolovaná osoba".
16. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 16 sa za slová „do 1000 eur a" vkladajú slová „podnikateľovi alebo".
17. V čl. I v 8. bode Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.".
18. V čl. I, 11 bod znie::
„11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).".
19. V čl. I v 12. bode sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
20. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
===== I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. 1, 13. bode sa v druhej vete slovo "Osoba" nahrádza slovami "Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba".
22. V čl. 1, 14. bod znie:
"14. V § 28 ods. 1 sa slová "§ 20 ods. 2, 5 a 6" nahrádzajú slovami "§ 20 ods. 1 až 15 a ods.17 a 18" a na konci sa pripája táto veta: "Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok." .".
23. V čl. 1, 15. bode § 29d vrátane nadpisu znie:
"§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v dražbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
"(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie. ".
24. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.".
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
9. 12. 2021 15:13:33 - 15:16:26 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 11. novembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2015 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 394 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 161 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685a) nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 153 zo 14. októbra 2021 som bol poverený v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
7. 12. 2021 16:32:37 - 16:33:55 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka. Áno pán Šimko, ja súhlasím. Na začiatku bolo 500, teraz sme znížili na 300. Len bohužiaľ, niekedy údel koalície a kde našli sme dostatok koaličných partnerov, ani členov opozície aby bolo 500. Jednoducho, nielen koaliční partner, aj opozícia sa postavila, že nechcú podporiť seniorov a tak to bohužiaľ skončilo.
K pani Sulanovej a pánovi Tarabovi, hovoríte, že treba podporiť všetkých. Ja rozprávam, my tie peniaze v tej špajze nemáme. My tie ušetrené peniaze, ktoré sa v nemocniciach ušetria budú, že nevyužijeme na tú liečbu COVID pozitívnych, prešli sme tých dôchodcov. Každý dôchodca si má právo vybrať. Máte pravdu, tí, ktorí sa nezaočkujú sa tie peniaze využijú na ich liečbu. Tí, ktorí sa zaočkujú, im tie peniaze môžeme dať. Myslím že je to správny kompromis, lebo tak to presne je. Som aj rád za faktickú poznámku pána Potockého, ktorý znova zdôraznil, kde my ako východniari vnímame ako sa budovala sociálna demokracia v našom okrese na východe, ale aj v Banskej Bystrice, ako povedal pán Šimko, posledných 12 rokov, kde dôchodca za 35 rokov svojej práce má dôchodok 370 eur, 370 eur. Ďakujem.
7. 12. 2021 16:18:27 - 16:23:16 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
ďakujem. No a keďže tá mimoriadna situácia v súčasnosti všetci dobre vieme, že stúpajú ceny energií. Znova počúvame v pléne klamstvá, že za zvyšovanie cien energií môže vládna koalícia. No nuž každý si dokáže v dnešnej dobe vygúgliť, že energie stúpajú dlhodobo. Nestúpajú len dané volebné obdobie a nie, nemôže za to Richard Sulík ako sa to tu snažíme hovoriť, jednoducho tak sa vyvíja trh a jednoducho tie ceny energií budú stúpať a stúpali a budú stúpať či by ste boli pri vláde vy, títo, títo alebo tí, jednoducho ceny energií budú stúpať, lebo také je trhové hospodárstvo. Keď to prepočítame a ešte by som dokončil, že cena tepla, taký príklad, kvôli perfektnému manažovaniu zo strany SMER je v Humennom jedna z najdrahších na Slovensku. Máme investičný dlh na potrubia v Humennom cez 14 miliónov eur, to sa do potrubí nedávali žiadne peniaze. V týchto potrubiach uniká množstvo tepla a tým pádom konečne spotrebitelia , občania musia platiť za to, že mesto v manažmente zlyhalo a za predchádzajúcej vlády SMER-u neinvestovalo do rekonštrukcie potrubí, čo navyšuje cenu. Ak to teraz takto rozmeníme a tá pani, jej ostáva mesačne nejaká tá stovka a to z troch, je samozrejme nejakých 20 eura mesačne. Cena navýšenia, keď sa zvýši cena tepla a iných energií, tá pani nebude mať z čoho žiť. Nebude mať z čoho žiť. Ja preto podporujem túto mimoriadnu finančnú pomoc v tomto čase, to, že táto pani nebude mať z čoho žiť. A to hovorím vám, opozičným poslancom, pretože ona mi to povedala, aby som to vám všetkým povedal. Jednoducho je mimoriadny stav. Tá pani sa nesťažuje v stave v akom žije. Dlhodobo tak celý život prežila, že jej ostalo 20, 15 eura mesačne, 5 eura. Jednoducho chápala to aký je, bohužiaľ, stav, nesťažovala, chápala aké sú podmienky, aký je vývoj. Ale teraz ju to môže negatívne ovplyvniť. Pozerám, že už mám aj na seba pár faktických poznámok a určite budete na mňa reagovať, veď vy tu navrhujete energetické šeky, aby sme pomohli, pomohli seniorom, dali im rôzne príspevky. Ale špajza ostáva prázdna. Povedzme si to po pravde. My tie peniaze nejdeme vyčarovať. Inštitút hodnoty za peniaze vyčíslil, že taká liečba, život človeka nás v dôchodkovom veku stojí 12 tisíc euro. My ak dáme tým ľuďom príspevky a ich motivujeme sa zaočkovať a napríklad pri tých 12 tisíc eur pomôžeme 40 seniorom a vieme, že vakcína chráni ľudské životy, pomáha v lepšom priebehu a u tých 40 ľudí je vypočítané, že by 1,88 % skončilo v nemocnici. Tá liečba by bola násobne drahšia. My tie vlastne peniaze presúvame z nemocníc, ktoré ušetríme, práve priamo pre tých ľudí. Je to presun z miesta A na miesto B. Tie peniaze v tej špajze nie sú. Presunieme z A do B. Nepodporíme tak farmafirmy, ktoré tu dlhodobo kritizujete, ale tie peniaze môžu podporiť miestnych podnikateľov. Miestnych podnikateľov v oblasti gastra, služieb a podobne. A tým seniorom môžme pomôcť. To je momentálne jediná alternatíva ako tie finančné prostriedky nájsť, ich presunúť, tým, že budeme chrániť život a zdravie seniorov a využiť ich efektívne a pomôcť ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Je to len presun. Viem, že viacerí tu z vás ste priamo z Bratislavy. A nikdy ste neboli na východe Slovenska, kde je obrovská chudoba. Je tam chudoba a ľudia tie peniaze v tejto mimoriadnej situácii potrebujú. Ak nie sú v tej špajze, sú možnosti ako ich presunúť. Tak to ja verím, že to všetci využijeme a podporíme tú pani Aničku, ktorá má fakt ťažký život, ale nesťažuje sa. Ale iné, čo chce, je vaša podpora. Ja pevne verím, že dnešnú schôdzu aj pozerá, keďže mi to sľúbila, aby som k vám prehovoril a verím, že bude spokojná. Preto som povedal každé slovo, ktoré mi ona povedala, aby som odkázal vám opozičným politikom. Zahoďte svoje egá momentálne, ide o pomoc ľuďom. Pomoc ľuďom, ktorí to reálne potrebujú. Pomoc ľuďom v štáte, ktorý sa 12 rokov budoval ako sociálny ale bohužiaľ, sociálny nie je, keď sú tu takéto podmienky. Tak ešte raz vám chcem všetkým vopred poďakovať, ktorí v sebe nájdete odvahu, zahoďte nejaké stranícke tričká, že stranícku politiku a podporíte daný návrh zákona. Pretože pomôže tým ľuďom a je to šanca ako tie peniaze pre tých seniorov nájsť. Ďakujem.
7. 12. 2021 16:13:55 - 16:18:06 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážení kolegovia, dovoľte sa aj mne tak už netradične vystúpiť k predkladanému návrhu zákona, ktorý predkladá minister financií a ministerstvo, pán minister Igor Matovič. S rukou na srdci o sebe dlhodobo hovorím, že som pravičiar a netajím to. A som zástancom toho, aby sme hľadali komplexné riešenia a nielen nejaké jednorazové príspevky. Ale doba, v ktorej sa nachádzame, určite nie je štandardná, a preto potrebujem aj neštandardné riešenia. Preto som sa rozhodol podporiť v súčasnosti už 300 eurový príspevok. Ja si dovolím som sa tak rozhodol to vyjadriť nejakým menším príbehom. Pochádzam z Humenného skadiaľ pochádzajú aj ďalší traja poslanci Národnej rady. Sme stamaď štyria. Každý pondelok sa snažím čo najviac času tráviť vo svojej kancelárii, ktoré mám, kde za mnou chodia ľudia. Samozrejme v čase Covidu som to o niečo obmedzil, aby som mohlo týchto seniorov, ktorí ma najčastejšie navštevujú, chránil. Dole jedno poschodie podo mnou sa nachádza reštaurácia. A idem si tak hore, hore do svojej kancelárie a zrazu som tam stretol staršiu pani, ktorá ma oslovila. Pán Šudík, prosím, prosím vás, povedzte tým vašim kolegom v koalícii, ale aj v opozícii, podporte predkladaný návrh zákona. V tom čase ešte 500 eurový, dnes už 300 eurový pre každého zaočkovaného.
Ja nechcem teraz kritizovať opozíciu, ale len konštruktívne povedať, keď som sa s tou pani pustil do debaty, mi povedala, že po 35 rokoch práce má 370 eurový dôchodok. 12 rokov sa tu terajšia opozícia snažila budovať sociálny štát. Za 12 rokov vybudovala sociálny štát, ktorom dôchodca za 35 rokov svojej práce má dôchodok smiešnych 370 eur. Je toto normálne? 370 eur má táto pani svoj dôchodok. A opozícia nás tu kritizuje, ako my málo pomáhame dôchodcom. My sme pri moci, teda pri vláde druhý rok. Vy ste boli 12 rokov. 12 rokov a táto pani má smiešny dôchodok. Tak sme to začali pomaličky analyzovať kde tie peniaze míňa. Z toho skoro 370 eurového, 380 eurového dôchodku zaplatí mesačne 180 za byt a ostane jej 200 eur na prežitie. Z tých 200 eura stovku ju stoja lieky, noviny, mobil, ktorý zaplatí a ostane jej k živobytiu stovka. Je to 3 eurá a 33 centov na deň. Tá pani žije z troch eura a 33 centov na celý deň a za to si musí kúpiť raňajky, obed a večeru. To je stravná jednotka, ktorú má. To je výsledok 12 rokov budovania sociálneho štátu.
Ako sme tak ďalej s tou pani rozprávali, tak naša samospráva v Humennom podporuje seniorov. Vieme, že doba je ťažká, tak nejaká táto pani, ktorá má výšku dôchodku 380 eur, dostane príspevok od našej samosprávy v podobe 2 eura a obed stojí v reštaurácii 4. Takže to tá pani doplatí 2 eurá za ten obed a ten obed si musí rozdeliť, do tých 3,33 minie dvojku, si musí rozdeliť , aby si z neho zaplatila, teda si ho rozdelila na obed a na svoju večeru. Tvorí jej celodenný pokrm.
25. 11. 2021 15:16:54 - 15:30:31 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 690 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, keďže prioritou vlády je prinášať kvalitné zákony, tak sme si dovolili aj tento zákon o niečo upraviť a pripraviť spolu s kolegami v koalícii kvalitný pozmeňovák, aby sme vychytali všetky chybičky, ktoré tam v úvode boli.
Teraz mi dovoľte predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Anny Zemanovej a Jaromíra Šíbla k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 690).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
I. V čl. I, 9. bode § 3 ods. 9 sa vypúšťa slovo "nástrojom".
2. V čl. I sa za bod 10 vkladajú nové body 11 a 12, ktoré znejú:
"11. § 4 ods. 1 posledná veta znie: "Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis."
12. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve, 2a), vrátane projektovej činnosti, 2c), zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravu a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
"2c) § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
3. V čl. I, 16. bode § 4 odsek 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) písomne oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie odpojenie odvádzania vôd z povrchového odtoku z jeho pozemku kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a spôsob ich zadržania na pozemku alebo ich využitia producentom."
4. V čl. I sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie:
"30. V § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo "vodovod" vkladajú slová "a opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 32 znie:
"32. V § 15 ods. 4 sa slová "1 písm. c) až g), odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h)" nahrádzajú slovami "1 písm. a), c) až g), odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b), h), k) a l)", slová "§ 4 ods. 3, § 12 ods. 4" sa nahrádzajú slovami "§ 4 ods. 1 a 3, § 12 ods. 3" a vypúšťajú sa slová "§ 27 ods. 3 a 6; a slová "§ 29 ods. 3,"."
6. V čl. I, 46. bode § 16a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie splní povinnosti podľa predchádzajúcej vety prvýkrát do 31. júla 2023 za kalendárny rok 2022."
7. V čl. I, 56. bode § 19 odseky 5 a 6 znejú:
"(5) V pásme ochrany okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, 11b), je zakázané
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
(6) Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevymedzuje."
8. V čl. I, 61. bod znie:
"61. V § 20 odsek 4 znie:
"(4) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniu podľa odseku 1 na pozemku mimo zastavaného územia obce a povinnosti vlastníka pozemku vyplývajúce z rozhodnutia o určení pásma ochrany sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom pozemku; 12a), ak je vlastník pozemku v dôsledku výkonu týchto oprávnení obmedzený v užívaní pozemku, má vlastník pozemku za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú náhradu. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
"12a) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka."
9. V čl. I, 62. bode § 20 ods. 5 sa vypúšťajú slová: "a zmluva o zriadení vecného bremena" a za druhú vetu sa vkladá táto veta: "Vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností je vlastník stavby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku do 60 dní od jeho vykonania."
10. V čl. I, 62. bode § 20 odseky 7 a 8 znejú:
"(7) Vlastník pozemku má za zriadenie vecného bremena z titulu oprávnenia stavebníka uskutočniť na jeho pozemku mimo zastavaného územia obce stavbu vodovodného potrubia alebo potrubia stokovej siete nárok na primeranú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa odseku 5. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa doručenia výzvy, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na náhradu za uplatnenie vecného bremena zanikne. Na základe dohody medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie možno náhradu podľa odseku 4 a náhradu podľa tohto odseku vyplatiť súčasne. Ak sa stavebník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd.
(8) Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní pozemku v určenom pásme ochrany vodovodného potrubia alebo potrubia stokovej siete v zastavanom území obce, má nárok na primeranú náhradu z titulu vecného bremena v dôsledku určeného núteného obmedzenia užívania tejto časti pozemku. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa odseku 5. Náhradu si vlastník pozemku musí uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa doručenia výzvy, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku vecného bremena, inak právo na náhradu zanikne. Na základe dohody medzi vlastníkom nehnuteľnosti a vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie možno náhradu podľa odseku 4 a náhradu podľa tohto odseku vyplatiť súčasne. Ak sa vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a vlastník pozemku na výške náhrady nedohodnú, v sporoch o náhradu rozhoduje súd."
11. V čl. I 85. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
12. V čl. I 91. bode § 39 ods. 1 písm. c) sa slová "§ 16a ods. 1 až 4 a 7" nahrádzajú slovami "§ 16 ods. 1 až 4 a 6".
13. V čl. I sa za bod 91 sa vkladá nový bod 92, ktorý znie:
"92. V § 39 ods. 1 písm. d) sa slová "§ 4 ods. 7, 8 a 10" nahrádzajú slovami "§ 4 ods. 7 až 9"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2022.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
14. V čl. I sa bod 93 vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
15. V čl. I 95. bode sa slová "§ 19 ods. 6, § 19a ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 19 ods. 6, § 19a ods. 4, § 20 ods. 5, 7 a 8".
16. V čl. I 101. bode § 40 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "a d)".
17. V čl. I 107. bode § 41 ods. 1 sa slová "§ 3 ods. 5 a 8" nahrádzajú slovami "§ 3 ods. 6 a 10".
18. V čl. II v 2. bode § 16a ods. 5 sa slová "po dobu 15 dní" nahrádzajú slovami "a súčasne na webovom sídle ministerstva po dobu 30 dní".
19. V čl. II v 2. bode § 16a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová "a súčasne na webovom sídle ministerstva".
20. V čl. II v 2. bode § 16a ods. 8 sa za slová "na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy" vkladajú slová "alebo na webovom sídle ministerstva".
21. V čl. II v 2. bode § 16a ods. 11 sa slová "zverejní orgán štátnej vodnej správy na svojom webovom sídle po dobu 15 dní" nahrádzajú slovami "trvalo zverejní orgán štátnej vodnej správy na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva".
22. V čl. II 6. bod znie:
"6. V § 26 ods. 8 druhá veta znie: "K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu, 37a), na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia." a pripája sa tretia veta, ktorá znie: "Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti s nimi súvisiace, 37a), sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku."."
23. Článok III nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Uvedená zmena sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
24. V čl. IV sa slová "15. decembra" nahrádzajú slovami "30. decembra".
A zároveň vynímam bod 3 z informácie na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončil som.
24. 11. 2021 19:04:53 - 19:05:15 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Áno, úplne v krátkosti. Už vopred ďakujem všetkým za podporu, tí, ktorí ju zajtra vyjadria. Rovnaký a podobný návrh zákona prijali prednedávnom aj v Poľsku, kde ho podporil celý parlament. Verím, že sa nám to podarí, takýto návrh zákona schváliť aj na Slovensku. S podporou celého parlamentu ukážeme mladým ľuďom, že nám na nich záleží a že si myslíme, že by mali vstupovať do vecí verejných a aj oni rozhodovať o svojej budúcnosti. Ďakujem. (Potlesk.)
24. 11. 2021 18:58:03 - 19:01:17 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za slovo. Ja vám o pár sekúnd prečítam pozmeňujúci návrh. V prvom rade ho vysvetlím. Ide iba o legislatívno-technické úpravy, kde sa ráta s novou účinnosťou zákona, keďže tá pôvodná bola zlá, a ďalšia je, že sa žiacke školské rady, ktoré sú v súčasnosti už vzniknuté, sa nebudú rušiť, len sa premenujú na školské parlamenty. A zároveň ešte jedna taká malá drobnosť, že pri rovnosti hlasov za člena školského parlamentu sa nebude rozhodovať žrebom, ale budú nové voľby vlastne pre tých kandidátov, ktorí získali najviac hlasov.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Milana Vetráka a Karola Kučeru
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky rady (Slovenskej národnej rady, pozn. prepis.) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 718.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.".
2. V čl. II bode 3 v § 26 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami".
3. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 9 znie:
„(9) Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.".
4. V čl. II bod 4 znie:
„4. Za § 39he sa vkladá § 39hf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.".".
5. V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.".".
Ďakujem, skončil som.
24. 11. 2021 18:54:03 - 18:54:38 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže sa nám čas chýli ku koncu, tak budem veľmi stručný. Vlastne zákon rieši len to, aby obecné zastupiteľstvo a vyššie územné celky môžu, ak bude záujem zriadiť mládežnícke parlamenty a rady seniorov ako poradné orgány obcí. A zároveň dáme aj väčšie právomoci mladým ľuďom sa v ich samosprávach alebo VÚC-kach realizovať, aby mohli meniť veci verejne. Pretože sme presvedčení, že mladým patrí budúcnosť, ale aj súčasnosť, aby mali možnosti robiť to, čo robiť chcú a ukázali aj nám starším, že majú záujem meniť veci verejné. Takže takto v krátkosti.
Ďakujem.
23. 11. 2021 17:04:28 - 17:05:39 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 752 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja budem hovoriť taktiež z praxe a súhlasím s pánom Kremským, ja keď som pred pár rokmi prišiel niekedy na Okresný úrad v Humennom, som tam chodil pravidelne, tak som sa cítil ako na nejakom smere SMER-u. Veď tam čo oddelenie, to bol člen strany SMER, Kľudne si môžte pozrieť, mestskí poslanci, ktorí boli v zastupiteľstve za stranu SMER, boli zároveň aj zamestnanci okresného úradu na vedúcich pozíciách. Teraz sa všetko zmenilo a ja rozprávať s tými zamestnancami, oni mi prídu a vedúci na našom oddelení len celý deň hrá karty a všetko robíme zaňho. To sú akí odborníci na tých okresných úradoch? Čoho sa tu boja, kolegovia, aby boli transparentné výberové konania na okresných úradoch, na vedúcich. Ak je niekto odborník, tak vyhrá, ale je tam aj množstvo neodborných ľudí, ktorí tam boli politicky dosadení a o rodinných príslušníkoch ani nehovorím, v tom sa to plne hemží. Len taký príklad, rozprával som prednedávnom so starostom z okresu v Medzilaborciach a mi povedal, že pán Šudík, s vašou vládou nesúhlasím, on je nominant SMER-u, ale prednostov máte trikrát lepších ako sme mali my, a to je pravda.
Ďakujem krásne.
(Potlesk.)
10. 11. 2021 18:03:26 - 18:03:57 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem. Ja budem veľmi stručný, keďže mi prišla počas mojej rozpravy aj správa, ale kolega tu už aj spomínal, že ako to bude vlastne so súčasnými chovmi a že či týchto levov, tigrov a iné exotické zvieratá momentálne pustia z tých chovov. Tak nie, je tam, tieto chovy už dokončia, ktoré tam sú zvieratá, a už ďalšie chovy nebudú obnovovať, takže sa občania nemusia báť, že im budú behať nejaké tigre a levy do ich záhrad a ich naháňať po námestiach, ako mi prišla správa.
A chcel by som ohlásiť zároveň aj hlasovanie. Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude zajtra o sedemnástej hodine.
Ďakujem.
10. 11. 2021 17:50:34 - 17:54:54 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Vážený pán minister, vážení kolegovia, predložený vládny návrh zákona je ďalší zo série zákonov, ktoré má súčasná vláda za úlohu pomáhať, pomáhať a bojovať proti týraniu zvierat a ukončiť týranie týchto zvierat či chovanie v nevhodných podmienkach. Postupne sa tak pridávame k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, ktoré takéto zákony už prijali oveľa dávnejšie a oveľa skôr, ako ich prijíma Slovensko.
Ja som presvedčený o tom, že všetkých divo žijúce zvieratá patria do prírody, pretože napríklad taký tiger, lev, jeho prirodzené teritórium v prírode je niekoľko tisíc kilometrov štvorcových. Častokrát v takom zajatí svoj celý život prežije v klietke tri na tri metre, kde nemôže spĺňať svoje klasické fyziologické potreby, nemôže sa hrať, chýba mu lov a iné, ďalšie podmienky, ktoré sú pre jedného tigra, leva úplne typické.
Zároveň čo ma tak najviac mrzí, je súčasná zábavka, súčasná kultúra, keď množstvo ľudí, ktorí na sociálnych sieťach si využívajú a chovajú zvieratá len pre zháňanie lajkov, popularity a zdieľania, neskôr ich dajú na nejaké vodítko a si robia na nich vlastnú reklamu. Čo sme to za spoločnosť, keď na vlastné potešenie budeme zneužívať zvieratá a brániť im v ich prirodzenom biologickom živote, ktorý by mali? Podľa mňa je to veľmi nevkusné, odporné v 21. storočí pre vlastnú zábavu takto zneužívať tieto živé tvory. Sme to aj pred nedávnom mohli vidieť, aj nejakú takú známu instangramerku, ktorá sa fotila, ktorá sa fotila s vodítkom s levom, tigrom, potom neskôr prechovávala vraj nejaké drogy a tak ďalej a tak ďalej a na tom si zháňala popularitu na sociálnych sieťach.
Myslím si, že takýto súkromný chov zvierat častokrát prispieva aj nelegálnemu obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a ich transportom. Tieto transporty sú naozaj nevhodné a Slovensko, Česko aj Poľsko patrí ku krajinám, kde to aktívne pokračuje. Možno málokto z nás by povedal, že práve aj na Slovensku pôsobia rôzne tigrie farmy, kde sa chovajú tigry, ktoré sú neskôr zabíjaní, sú prevážaní do Čiech a neskôr do Ázie, kde sú neskôr využívaní, napríklad ako už spomínal aj pán minister, častokrát tie výťažky z týchto napríklad mŕtvych tigrov slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu a tak ďalej. Podľa mňa je to veľmi zvláštna doba, keď sa práve využívajú zvieratá v týchto ázijských kultúrach, ľudia tomuto veria, že práve taký mŕtvy tiger im pomôže v ich živote a zlepší im nejakú kondičku v niečom, a je to práve smutné, že práve Slovensko je tá krajin,a kde sa tieto zvieratá chovajú a produkujú. Takže, ale je to súčasný stav, o ktorom hovoríme. Prednedávnom boli aj medializované informácie o českej rodine Berousek, kde práve našli na ich farme množstvo mŕtvych tigrov, ktoré následne putovali do zahraničia. By som podotkol, ten nelegálny rozvoz zvierat do zahraničia nie je len u týchto exotických zvierat a je to častokrát aj u tých domácich, napríklad u psov, kde Slovensko patrí taktiež k top krajinám, ktoré vyvážajú zahraničia do... ktoré vyvážajú zvieratá do zahraničia za účelom exportu a získania finančných prostriedkov, samozrejme, častokrát načierno.
Biznis so zvieratami je častokrát výhodnejší ako napríklad biznis s kokaínom. A na mŕtvych tigrov zarábajú stovky rodín v... teda firiem, alebo ako by som to nazval, v týchto krajinách a podľa mňa to nie je správne, a preto verím, že Slovensko sa konečne pridá k moderným krajinám a teraz v prvom čítaní sa nám podarí posunúť túto dôležitú, tento dôležitý zákon do druhého čítania a následne ho schváliť, aby sme sa aj my mohli v Európskej únii pýšiť ako moderná, rozvojová krajina a nie ako krajina, ktorá sa hrdí utrpením zvierat.
Ďakujem krásne.
10. 11. 2021 17:33:11 - 17:34:29 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 685. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 11. 2021 16:23:27 - 16:25:08 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Kolegynka, taktiež ďakujem, že ste tu v pléne takto vysvetľovala, o čom sa táto, čoho sa táto reforma týka, o čom sa jedná. Zas mi ľúto, že veľa ľudí, ktorí túto reformu aj verejne kritizujú, napríklad z HLAS-u, SMER-u, tu vôbec nesedia a nepočúvajú tie výhrady, ktoré ste tu vlastne povedali, a že častokrát možno aj sami sa dostali k nejakým hoaxom, ktoré šíria ďalej a nie sú pravdivé. Ja som presvedčený o tom, že ide len o prvé čítanie a momentálne každému, komu záleží na zmene v zdravotníctve, pri reforme, tak by mohol zahlasovať za, príde ešte to druhé čítanie, prídu nejaké pozmeňováky, ak niekto tam niečo chce pridať, ale podľa mňa by sme sa mali teraz spoločne spojiť koalícia, opozícia a cez to prvé čítanie to minimálne posunúť a ďalej, ďalej o tom konzultovať a vyvracať tie hoaxy. Samozrejme, každý môže mať nejaké mylné informácie, o čo sa jedná. Ja som si tiež pár regiónov prešiel, rozprával som s kolegami v Snine, vo Vranove, v Humennom, veď bola konferencia, sme o tom rozprávali. A pán minister Lengvarský každému vysvetľoval, že nie je to pravda. Častokrát sú uniknuté vraj nejaké zoznamy nemocníc, ktoré sa idú rušiť. No kedy ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam, ktoré nemocnice idú rušiť? No nikde som takýto zoznam nevedel nájsť. Tak, prosím, nechajme tú reformu zatiaľ prejsť aspoň cez prvé čítanie a môžeme spoločne o tom ďalej a ďalej konzultovať, hľadať možnosti. Teraz ak dáme stopku reforme zdravotníctva, tak to bude veľmi smutné. Súčasná situácia COVID ukázala, že zdravotníctvo na Slovensku nefunguje. Máme príležitosť to zmeniť. Tak sa tejto šance môžeme chytiť a to zdravotníctvo zmeniť.
Ďakujem.
4. 11. 2021 17:59:06 - 18:00:04 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šudík, Tomáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo.
Pán Kuffa, vaša rozprava bola k čomu? Akože som bol v nej stratený. Spochybňovali ste tu vzdelanie pána Šíbla, čo si myslím, že s predkladaným zákonom vôbec nesúvisí, ale myslím, že najprv sa treba pozrieť na svoje vzdelanie a potom kritizovať vzdelanie ďalších ľudí. A zároveň ste nás tu obvinili, že ideme robiť nejaký biznis s pozemkami atď. atď.
No jedno také slovenské príslovie hovorí, že ´podľa seba súdim teba´ a ja keď som si dal vaše meno do takého týždenníka Plus 7 dní, som tam našiel zaujímavé texty, ak vám staršia pani dala facku, pretože ste vstúpili na jej pozemok a ju chceli o ten pozemok okradnúť a zároveň aj realitná maklérka sa vyjadrovala, že k pozemkom, ktoré ste nadobudli, nebola tá suma reálna v tom, v tom čase, za akú ste si tie pozemky kúpili. A tu citujem zdroj Plus 7 dní, kde to píše.
Takže najprv sa treba pozrieť na seba, až potom na ďalších, keď kritizujete. (Reakcie z pléna.)

Deň v parlamente

<- ->