Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
31. 3. 2021 14:31:05 - 14:34:26 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 531 z 26. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboroch, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výbor žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 233 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 94 z 15. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 100 zo dňa 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
28. 1. 2021 9:53:23 - 9:54:15 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 408 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladenie zákona so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63 EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.
Návrhom zákona sa predovšetkým upravuje spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávania úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo na vzdelávacie účely. Takisto vzdelávanie sa dopĺňa o praktickú prípravu s následným vykonaním záverečnej skúšky. Súčasne sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
26. 1. 2021 14:53:26 - 14:54:56 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 363. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
14. 1. 2021 16:51:34 - 16:57:00 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 402 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolil by som si predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia
COVID-19.
Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slovami „§ 49 písm. a) a b)“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slová „§ 72“ sa vkladajú slová „a § 135h ods. 4“.
2. V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenom a1), ktoré znie:
„a1) udelí poverenie podľa § 135h ods. 4“.
3. § 135h sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g), na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.“.“
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodom 1 až 3: Dňa 11. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu vypuknutia pandémie vírusu COVID-19 (ďalej len „pandémia“). Počas takmer 10 mesiacov trvania pandémie z dôvodu poskytovania nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19, bolo vyprodukované niekoľkonásobne viac nebezpečného zdravotníckeho odpadu ako v bežnej situácii. Napriek enormnej snahe došlo k situácii, kedy súčasné možnosti zákonnej úpravy neumožňujú zhromažďovanie tohto odpadu u pôvodcov odpadu a ani existujúce kapacity prevádzok, ktoré môžu na základe existujúcich platných povolení nakladať s nebezpečným zdravotníckym odpadom ihneď, sú nepostačujúce.
Pôvodca odpadov môže odpad zhromažďovať, ak má vyhovujúce kapacity, ktoré musia zodpovedať ustanoveným podmienkam. Nakoľko takéto zodpovedajúce kapacity na zhromažďovanie nebezpečných zdravotníckych odpadov nepostačujú, navrhuje sa doplnenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby pôvodca týchto nebezpečných odpadov, ktorý nedisponuje vyhovujúcimi priestormi na zhromažďovanie, mohol odpad odovzdať osobe, ktorá disponuje súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako jedna tona nebezpečných odpadov ročne.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude mať kompetenciu poveriť túto osobu na prijatie nebezpečného zdravotníckeho odpadu vyprodukovaného v čase trvania pandémie.
Ďakujem, skončil som.
25. 11. 2020 14:47:32 - 14:48:52 18. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 251 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o situácii v riešení environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 273 z 5. októbra 2020 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú správu 14. októbra 2020. Uznesením č. 42 vzal uvedenú správu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 53 z 20. októbra 2020 schválil túto správu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady uvedenú správu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 9. 2020 12:10:26 - 12:10:54 13. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šíbl, Jaromír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Chcel by som len upozorniť kolegov poslancov a poslankyne, ktorí sú členmi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru sa uskutoční ihneď.

Deň v parlamente

<- ->