Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 9:25:04 - 9:32:54 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
g) sa vypúšťa slovo "do" a v § 13 ods. 2 písm. g) sa slová "byt poistený do zodpovednosti za škodu" nahrádzajú slovami "mať poistenie zodpovednosti za škodu".
Bod 4. V čl. I § 6 ods. 2 posledná veta znie "výpis z registra trestov, alebo listina, ktorá ho nahrádza, musia byť opatrené osvedčením im podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná". Poznámka6 a predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak. Na listiny vydané v Českej republike sa povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.
Bod 5. Čl. I v § 6 ods. 6 sa slová "na žiadosť komora neprihliada" nahrádzajú slovami "komora rozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu".
Bod 6 pozmeňovacieho návrhu. V čl. I v § 6 ods. 7 posledná veta znie: "Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, má sa za to, že komora fyzickú osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia lehoty. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo.".
Bod 7. V čl. I § 6 ods. 8 a 9 znejú:
Bod 8. Správny poriadok sa vzťahuje na rozhodovanie o po a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku, po b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, alebo registra, po c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo po d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.
Po 9. Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa tohto zákona, má právo domáhať sa ochrany na súde proti rozhodnutiam komory podľa ods. 8.
Bod 8. V čl. I § 6 ods. 17 sa druhá a tretia a štvrtá veta vypúšťajú.
Bod 9. V čl. I v § 7 ods. 2 písm. b) znie: Po b) pri predĺžení času hosťovania, alebo pri opakovanom hosťovaní toho, kto spĺňa požiadavky podľa písm. a) 2., 3. a 6. bodu, o ktorých splnenie a ktorých splnenie komora preverí.
Bod 10. V čl. I § 7 ods. 4 druhá veta znie: "Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať uchádzačov do registra, má sa za to, že komora uchádzača do registra zapísala dňom uplynutia lehoty. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať uchádzača do registra je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo".
Bod 11. V čl. I § 7 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
Bod 12. V čl. I v § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo "činu" vkladajú slová "súvisiaceho s výkonom povolania".
Bod 13. V čl. I v § 16 ods. 4 písm. d) v 2. bode sa za slovo "o" vkladajú slová "neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku, odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, alebo registra".
Bod 14. V čl. I v § 23 ods. 1 sa slová "sa považuje za komoru" nahrádzajú slovami "je komorou".
Bod 15. V čl. I v § 23 sa slová "zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. Z. a zákona č. 125/2016 Z. z. vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "doterajší zákon v príslušnom tvare".
Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie body 3, 4 a 5 informácie.
Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 9:22:31 - 9:31:22 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán podpredseda, vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákone o Komore geodetov a kartografov. Odôvodnenie je to, že sú tam niektoré ešte spresňujúce, doplňujúce ustanovenia, ktoré bolo potrebné teda spresniť a doplniť, aby to vystihovalo zámer zákona. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula a Jána Szőllősa k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689).
Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 2 písm. c) sa slová "mimo územia Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky".
2. V čl. I § 6 ods. 1 písm. c) znie: "c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčení4) , alebo ukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, alebo úspešne absolvuje preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 12 ods. 5 druhej vety.".

Článok 3. V čl. I v § 6 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 2 písm. a) v 6. bode g) sa vypúšťa slovo "zo" a v § 13 ods. 2 písm. g) sa slová "byť poistený zo zodpovednosti za škodu" nahrádzajú slovami "mať poistenie zodpovednosti za škodu".
=====
9. 11. 2021 10:06:46 - 10:08:46 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
(Prosím, vymazať rámček.)
5. 11. 2021 11:14:26 - 11:16:21 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Takže len stručne. Ja som na úvod zdôraznil, že to bude teologický pohľad, postupoval som teologickou metódou, ktorá používa obrazy.
Čo sa týka sekty, som zo štátom registrovanej cirkvi, moje kázne si môžete nájsť na internete, ak chcete, ale nebudem tu konkrétne propagovať, kde. Ale môžete si ich vyhľadať. Postupujem korektne v zmysle teologickej metódy. Povedal som, že to je obohatenie o tento pohľad a nepovedal som vôbec, vložili ste mi do úst tu rôzne veci, aj to, že som povedal, že Boh si praje schválenie tohto zákona. To by som sa nikdy neodvážil, pán Kočiš, povedať. Ja som hovoril o základných princípoch.
Tiež ste mi, pán Mazurek, vložili do úst, že tu nejaký komunizmus propagujem, pričom ja som len upozornil, že spoločný záujem je ten, ktorý je v písme uprednostňovaný, čo mi nemôžete poprieť, a žiadne ministerstvo som tam nespomínal a varoval som pred sebectvom, ktoré je prirodzené pri tom, keď máme súkromný majetok.
Čiže otázka toho, prečo ide na sysle a nie na ľudí, zdôraznil som, pán Taraba, anthropocentricitu, že národný park je pre človeka, a že človek je ten, pre ktorého to robíme.
Pán Kuffa, povedal som minimálne dvoch správcov, nie len dvoch správcov. Čiže to zahŕňa aj tých piatich, o ktorých vy hovoríte. Je mi ľúto a, ale asi to splnilo účel, keď som, keď som trošku ako otvoril iný pohľad a je mi ľúto, pán Kočiš, že vám to spôsobilo kultúrny šok.
Ďakujem.
5. 11. 2021 10:46:45 - 10:56:47 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Môžem? Aha.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, poslanci, kolegyne poslankyne, v diskusiu k reforme národnej, národných parkov tu v tejto snemovni, ale aj mimo nej zazneli rôzne odborné, ale aj neodborné, aj emotívne argumenty, fakty, čísla. Hodnotila sa tu odbornosť tých, ktorí predkladajú alebo sa vyjadrujú k zákonom. Dovoľte mi povedať pár slov k tejto téme a spestriť, obohatiť túto diskusiu ešte z iného pohľadu. Vyjadroval som sa ako geograf, ale moja druhá odbornosť je teológ. Tak aj z tohto pohľadu teológa a kresťana hľadať odpoveď na otázku, prečo vlastne máme národné, mať národné parky, máme chrániť prírodu a život v nich. Už pán minister Budaj načal, že toto je dôležitá otázka.
Neviem, či viete, ale podobne ako v mnohom inom aj pri národných parkoch vlastne len nedokonale kopírujeme to, čo Stvoriteľ stvoril. Prvý národný park na svete založil už pri stvorení sveta Pán Boh a bola ním Rajská záhrada, záhrada Eden. Zároveň vymenoval aj prvého správcu tohto národného parku, človeka Adama. Hospodin Boh dal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Samozrejme sa to vzťahuje na celú Zem, na celé stvorenstvo, celé ľudstvo, ale konkretizované to bolo na ten prvý "národný park" a jeho prvého správcu. Stvoriteľ si už vtedy vybral človeka za spolupracovníka a zveril nám ľuďom, tebe a mne, správu tohto stvorenstva.
Človek teda dostal veľkú kompetenciu, že má poznávať a dať mená všetkým stvoreným živočíchom a rastlinám. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Teda pomenovať, znamená to dobre poznať.
O to, ako túto správu najlepšie robiť, o to, kto ju robí v našich národných parkoch lepšie, kto má aké motívy, sa dnes u nás na Slovensku, žiaľ, sporia najmä dve skupiny - ochranári a lesníci. Nepochybujem, že motívy väčšiny týchto ľudí sú dobré. Pán Boh dal určité princípy pre správu svojho stvorenstva, je dobré ich dodržiavať. V podstate ich ani nie je možné nedodržiavať, lebo už vieme, že sa nám to skôr alebo neskôr škaredo vypomstí, ak to nerobíme. Ale spor je o tom, ako ich dodržiavať.
Jedným z cieľov, prečo zriaďujeme národné parky, je, aby sme stvorenú prírodu chránili a zachovali v čo možnom najpôvodnejšom stave k tomu dokonalému stavu, v akom ju stvoril na začiatku Stvoriteľ. Pretože za tie tisícročia sme toho ako správcovia hodne pokazili. Preto je aj zachovanie rozmanitosti stvorenstva, ľudovo povedané biodiverzity, jednou z kľúčových úloh národných parkov. Nejde teda len o ochranu lesa, takpovediac stromov a toho, aby sme z nich mohli mať zisk, ale práve aj o ochranu toho zmieňovaného tetrova, medveďa a konkrétnej rastlinky a prostredia, v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa. Preto Natura 2000, preto sú rôzne konkrétne rezervácie. Ide teda o zachovanie, udržiavanie, niekedy aj obnovenie toho, aby každé stvorenie na území národného parku, všetko spolu, vrátane človeka, nažívalo v pokoji, v mieri a v harmónii podľa Bohom daných zákonov a slúžilo a pomáhalo k životu jeden druhému.
Tento vznešený cieľ nedokážeme už uplatňovať na celom území sveta alebo našej krajiny Slovenska, ale národné parky sú dobrým pokusným územím, kde sa o to môžeme snažiť. A myslím, že kvôli tomu sme to vytvorili.
Dôležité je tiež povedať, že národné parky nie sú samoúčelné a ochrana živočíchov či rastlín nie je samoúčelná. Národné parky a celé stvorenstvo je tu pre človeka. Týmto antropocentrickým pohľadom sa líši kresťanský pohľad na stvorenstvo od biocentrického, kde človek je len rovnocenným stvorením s ostatnými tvormi. Národné parky a lesy v nich majú slúžiť aj k tomu, aby človek mohol vidieť a zažívať tú nádheru, ktorú Pán Boh pre nás, pre teba, pre mňa stvoril v tej najpôvodnejšej forme, tešil sa z toho a oslovoval Stvoriteľa, že to pre nás z lásky stvoril. V reči nášho kmeňa sú to teda tie dôležité ekoprodukčné a ekologické funkcie lesa.
Celá tá nádhera, celé stvorenstvo má však aj tú funkciu, ktorá je pri tejto diskusii o národných parkoch tiež zdôrazňovaná, že ju človek má aj využívať hospodárskym a iným spôsobom, má mu slúžiť aj ako zdroj potravy, stavebného materiálu, v tomto prípade dreva alebo kameňa. Ale to všetko má byť na území národného parku obmedzené kvôli zachovaniu práve tej pôvodnosti. Preto môže prebiehať na území národných parkov aj ťažba dreva, kosenie lúk a človek má aj na území národných parkov žiť. Národný park je pre človeka, nie človek pre národný park. Všetka táto činnosť človeka v národnom parku sa však má diať tak, aby bola v súlade s cieľom, kvôli ktorému sme národné parky zriadili, a to, aby bolo stvorenstvo zachované v čo najpôvodnejšom stave.
To znamená, že má byť aj bezzásahová zóna. Veď už v samotnej záhrade Eden Stvoriteľ ustanovil prvú bezzásahovú zónu, ktorej sa človek nemal dotýkať, nemal využívať, a to bol Strom poznania dobrého a zlého. Vieme, že človek práve to porušil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo Stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Je dôležité vidieť, mať časť prírody, kde môžeme skúmať, ako fungujú Bohom dané prirodzené stvoriteľské zákony bez nášho zásahu, aby sme ich pochopili a potom vedeli múdro spravovať ostatné stvorenstvo nielen v národnom parku, ale na celej Zemi. A z tohto pohľadu, aby mohla byť tá komplexnosť zachovaná a ukázaná, je dôležité aj to, aké veľké sú tie územia.
Pán Boh stanovil pre svoj prvý národný park jedného konkrétneho správcu a s konkrétnym menom Adama. Žiaľ, my máme na tých štátnych pozemkoch správcov dvoch, čo, ako vidíme, nerobí dobrotu. Každý totiž chce, aj lesníci, aj ochranári, čo najlepšie spravovať zverené územie podľa svojich zákonom zadaných úloh, ktoré idú niekedy proti sebe. Preto aby sme tie rôzne úlohy, kvôli ktorým sme národné parky zriadili, zladili, potrebujeme vytvoriť zonáciu, kde sa dohodneme, čo sa tam môže a čo sa tam nemôže robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko
===== (86.)
... robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko malo svoje miesto. Samozrejme, k tým Bohom daným princípom parí aj rešpekt k súkromnému vlastníctvu, ale tu upozorňujem, že Božie slovo nás varuje pred sebeckosťou a lakomosťou ako vážnym hriechom a Boh zdôrazňuje nesebectvo a lásku k blížnemu a spoločný záujem všetkých. Toto musíme mať na pamäti, keď diskutujeme o súkromných vlastníkoch a ich právach v národných parkoch a inde. Tiež musia byť v súlade s celkovým zámerom národných parkov. S tým prirodzene súvisí aj dohoda o tom, ktoré územia budú súčasťou národných parkov.
Tento zákon sa to všetko snaží zlepšiť, dať do súladu, samozrejme, nie je dokonalý ani nebude, ale myslím, že je to prvý krok, aby sme sa pohli dopredu a preto ho podporujem. Ak chcete niečo viac počuť o ekológii a kresťanstve, tak túto nedeľu budem mať o tom kázeň.
Ďakujem.
5. 11. 2021 10:46:45 - 10:56:47 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Môžem? Aha.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, poslanci, kolegyne poslankyne, v diskusiu k reforme národnej, národných parkov tu v tejto snemovni, ale aj mimo nej zazneli rôzne odborné, ale aj neodborné, aj emotívne argumenty, fakty, čísla. Hodnotila sa tu odbornosť tých, ktorí predkladajú alebo sa vyjadrujú k zákonom. Dovoľte mi povedať pár slov k tejto téme a spestriť, obohatiť túto diskusiu ešte z iného pohľadu. Vyjadroval som sa ako geograf, ale moja druhá odbornosť je teológ. Tak aj z tohto pohľadu teológa a kresťana hľadať odpoveď na otázku, prečo vlastne máme národné, mať národné parky, máme chrániť prírodu a život v nich. Už pán minister Budaj načal, že toto je dôležitá otázka.
Neviem, či viete, ale podobne ako v mnohom inom aj pri národných parkoch vlastne len nedokonale kopírujeme to, čo Stvoriteľ stvoril. Prvý národný park na svete založil už pri stvorení sveta Pán Boh a bola ním Rajská záhrada, záhrada Eden. Zároveň vymenoval aj prvého správcu tohto národného parku, človeka Adama. Hospodin Boh dal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Samozrejme sa to vzťahuje na celú Zem, na celé stvorenstvo, celé ľudstvo, ale konkretizované to bolo na ten prvý "národný park" a jeho prvého správcu. Stvoriteľ si už vtedy vybral človeka za spolupracovníka a zveril nám ľuďom, tebe a mne, správu tohto stvorenstva.
Človek teda dostal veľkú kompetenciu, že má poznávať a dať mená všetkým stvoreným živočíchom a rastlinám. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Teda pomenovať, znamená to dobre poznať.
O to, ako túto správu najlepšie robiť, o to, kto ju robí v našich národných parkoch lepšie, kto má aké motívy, sa dnes u nás na Slovensku, žiaľ, sporia najmä dve skupiny - ochranári a lesníci. Nepochybujem, že motívy väčšiny týchto ľudí sú dobré. Pán Boh dal určité princípy pre správu svojho stvorenstva, je dobré ich dodržiavať. V podstate ich ani nie je možné nedodržiavať, lebo už vieme, že sa nám to skôr alebo neskôr škaredo vypomstí, ak to nerobíme. Ale spor je o tom, ako ich dodržiavať.
Jedným z cieľov, prečo zriaďujeme národné parky, je, aby sme stvorenú prírodu chránili a zachovali v čo možnom najpôvodnejšom stave k tomu dokonalému stavu, v akom ju stvoril na začiatku Stvoriteľ. Pretože za tie tisícročia sme toho ako správcovia hodne pokazili. Preto je aj zachovanie rozmanitosti stvorenstva, ľudovo povedané biodiverzity, jednou z kľúčových úloh národných parkov. Nejde teda len o ochranu lesa, takpovediac stromov a toho, aby sme z nich mohli mať zisk, ale práve aj o ochranu toho zmieňovaného tetrova, medveďa a konkrétnej rastlinky a prostredia, v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa. Preto Natura 2000, preto sú rôzne konkrétne rezervácie. Ide teda o zachovanie, udržiavanie, niekedy aj obnovenie toho, aby každé stvorenie na území národného parku, všetko spolu, vrátane človeka, nažívalo v pokoji, v mieri a v harmónii podľa Bohom daných zákonov a slúžilo a pomáhalo k životu jeden druhému.
Tento vznešený cieľ nedokážeme už uplatňovať na celom území sveta alebo našej krajiny Slovenska, ale národné parky sú dobrým pokusným územím, kde sa o to môžeme snažiť. A myslím, že kvôli tomu sme to vytvorili.
Dôležité je tiež povedať, že národné parky nie sú samoúčelné a ochrana živočíchov či rastlín nie je samoúčelná. Národné parky a celé stvorenstvo je tu pre človeka. Týmto antropocentrickým pohľadom sa líši kresťanský pohľad na stvorenstvo od biocentrického, kde človek je len rovnocenným stvorením s ostatnými tvormi. Národné parky a lesy v nich majú slúžiť aj k tomu, aby človek mohol vidieť a zažívať tú nádheru, ktorú Pán Boh pre nás, pre teba, pre mňa stvoril v tej najpôvodnejšej forme, tešil sa z toho a oslovoval Stvoriteľa, že to pre nás z lásky stvoril. V reči nášho kmeňa sú to teda tie dôležité ekoprodukčné a ekologické funkcie lesa.
Celá tá nádhera, celé stvorenstvo má však aj tú funkciu, ktorá je pri tejto diskusii o národných parkoch tiež zdôrazňovaná, že ju človek má aj využívať hospodárskym a iným spôsobom, má mu slúžiť aj ako zdroj potravy, stavebného materiálu, v tomto prípade dreva alebo kameňa. Ale to všetko má byť na území národného parku obmedzené kvôli zachovaniu práve tej pôvodnosti. Preto môže prebiehať na území národných parkov aj ťažba dreva, kosenie lúk a človek má aj na území národných parkov žiť. Národný park je pre človeka, nie človek pre národný park. Všetka táto činnosť človeka v národnom parku sa však má diať tak, aby bola v súlade s cieľom, kvôli ktorému sme národné parky zriadili, a to, aby bolo stvorenstvo zachované v čo najpôvodnejšom stave.
To znamená, že má byť aj bezzásahová zóna. Veď už v samotnej záhrade Eden Stvoriteľ ustanovil prvú bezzásahovú zónu, ktorej sa človek nemal dotýkať, nemal využívať, a to bol Strom poznania dobrého a zlého. Vieme, že človek práve to porušil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo Stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Je dôležité vidieť, mať časť prírody, kde môžeme skúmať, ako fungujú Bohom dané prirodzené stvoriteľské zákony bez nášho zásahu, aby sme ich pochopili a potom vedeli múdro spravovať ostatné stvorenstvo nielen v národnom parku, ale na celej Zemi. A z tohto pohľadu, aby mohla byť tá komplexnosť zachovaná a ukázaná, je dôležité aj to, aké veľké sú tie územia.
Pán Boh stanovil pre svoj prvý národný park jedného konkrétneho správcu a s konkrétnym menom Adama. Žiaľ, my máme na tých štátnych pozemkoch správcov dvoch, čo, ako vidíme, nerobí dobrotu. Každý totiž chce, aj lesníci, aj ochranári, čo najlepšie spravovať zverené územie podľa svojich zákonom zadaných úloh, ktoré idú niekedy proti sebe. Preto aby sme tie rôzne úlohy, kvôli ktorým sme národné parky zriadili, zladili, potrebujeme vytvoriť zonáciu, kde sa dohodneme, čo sa tam môže a čo sa tam nemôže robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko
===== (86.)
... robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko malo svoje miesto. Samozrejme, k tým Bohom daným princípom parí aj rešpekt k súkromnému vlastníctvu, ale tu upozorňujem, že Božie slovo nás varuje pred sebeckosťou a lakomosťou ako vážnym hriechom a Boh zdôrazňuje nesebectvo a lásku k blížnemu a spoločný záujem všetkých. Toto musíme mať na pamäti, keď diskutujeme o súkromných vlastníkoch a ich právach v národných parkoch a inde. Tiež musia byť v súlade s celkovým zámerom národných parkov. S tým prirodzene súvisí aj dohoda o tom, ktoré územia budú súčasťou národných parkov.
Tento zákon sa to všetko snaží zlepšiť, dať do súladu, samozrejme, nie je dokonalý ani nebude, ale myslím, že je to prvý krok, aby sme sa pohli dopredu a preto ho podporujem. Ak chcete niečo viac počuť o ekológii a kresťanstve, tak túto nedeľu budem mať o tom kázeň.
Ďakujem.
5. 11. 2021 10:46:45 - 10:56:47 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Môžem? Aha.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, poslanci, kolegyne poslankyne, v diskusiu k reforme národnej, národných parkov tu v tejto snemovni, ale aj mimo nej zazneli rôzne odborné, ale aj neodborné, aj emotívne argumenty, fakty, čísla. Hodnotila sa tu odbornosť tých, ktorí predkladajú alebo sa vyjadrujú k zákonom. Dovoľte mi povedať pár slov k tejto téme a spestriť, obohatiť túto diskusiu ešte z iného pohľadu. Vyjadroval som sa ako geograf, ale moja druhá odbornosť je teológ. Tak aj z tohto pohľadu teológa a kresťana hľadať odpoveď na otázku, prečo vlastne máme národné, mať národné parky, máme chrániť prírodu a život v nich. Už pán minister Budaj načal, že toto je dôležitá otázka.
Neviem, či viete, ale podobne ako v mnohom inom aj pri národných parkoch vlastne len nedokonale kopírujeme to, čo Stvoriteľ stvoril. Prvý národný park na svete založil už pri stvorení sveta Pán Boh a bola ním Rajská záhrada, záhrada Eden. Zároveň vymenoval aj prvého správcu tohto národného parku, človeka Adama. Hospodin Boh dal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Samozrejme sa to vzťahuje na celú Zem, na celé stvorenstvo, celé ľudstvo, ale konkretizované to bolo na ten prvý "národný park" a jeho prvého správcu. Stvoriteľ si už vtedy vybral človeka za spolupracovníka a zveril nám ľuďom, tebe a mne, správu tohto stvorenstva.
Človek teda dostal veľkú kompetenciu, že má poznávať a dať mená všetkým stvoreným živočíchom a rastlinám. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Teda pomenovať, znamená to dobre poznať.
O to, ako túto správu najlepšie robiť, o to, kto ju robí v našich národných parkoch lepšie, kto má aké motívy, sa dnes u nás na Slovensku, žiaľ, sporia najmä dve skupiny - ochranári a lesníci. Nepochybujem, že motívy väčšiny týchto ľudí sú dobré. Pán Boh dal určité princípy pre správu svojho stvorenstva, je dobré ich dodržiavať. V podstate ich ani nie je možné nedodržiavať, lebo už vieme, že sa nám to skôr alebo neskôr škaredo vypomstí, ak to nerobíme. Ale spor je o tom, ako ich dodržiavať.
Jedným z cieľov, prečo zriaďujeme národné parky, je, aby sme stvorenú prírodu chránili a zachovali v čo možnom najpôvodnejšom stave k tomu dokonalému stavu, v akom ju stvoril na začiatku Stvoriteľ. Pretože za tie tisícročia sme toho ako správcovia hodne pokazili. Preto je aj zachovanie rozmanitosti stvorenstva, ľudovo povedané biodiverzity, jednou z kľúčových úloh národných parkov. Nejde teda len o ochranu lesa, takpovediac stromov a toho, aby sme z nich mohli mať zisk, ale práve aj o ochranu toho zmieňovaného tetrova, medveďa a konkrétnej rastlinky a prostredia, v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa. Preto Natura 2000, preto sú rôzne konkrétne rezervácie. Ide teda o zachovanie, udržiavanie, niekedy aj obnovenie toho, aby každé stvorenie na území národného parku, všetko spolu, vrátane človeka, nažívalo v pokoji, v mieri a v harmónii podľa Bohom daných zákonov a slúžilo a pomáhalo k životu jeden druhému.
Tento vznešený cieľ nedokážeme už uplatňovať na celom území sveta alebo našej krajiny Slovenska, ale národné parky sú dobrým pokusným územím, kde sa o to môžeme snažiť. A myslím, že kvôli tomu sme to vytvorili.
Dôležité je tiež povedať, že národné parky nie sú samoúčelné a ochrana živočíchov či rastlín nie je samoúčelná. Národné parky a celé stvorenstvo je tu pre človeka. Týmto antropocentrickým pohľadom sa líši kresťanský pohľad na stvorenstvo od biocentrického, kde človek je len rovnocenným stvorením s ostatnými tvormi. Národné parky a lesy v nich majú slúžiť aj k tomu, aby človek mohol vidieť a zažívať tú nádheru, ktorú Pán Boh pre nás, pre teba, pre mňa stvoril v tej najpôvodnejšej forme, tešil sa z toho a oslovoval Stvoriteľa, že to pre nás z lásky stvoril. V reči nášho kmeňa sú to teda tie dôležité ekoprodukčné a ekologické funkcie lesa.
Celá tá nádhera, celé stvorenstvo má však aj tú funkciu, ktorá je pri tejto diskusii o národných parkoch tiež zdôrazňovaná, že ju človek má aj využívať hospodárskym a iným spôsobom, má mu slúžiť aj ako zdroj potravy, stavebného materiálu, v tomto prípade dreva alebo kameňa. Ale to všetko má byť na území národného parku obmedzené kvôli zachovaniu práve tej pôvodnosti. Preto môže prebiehať na území národných parkov aj ťažba dreva, kosenie lúk a človek má aj na území národných parkov žiť. Národný park je pre človeka, nie človek pre národný park. Všetka táto činnosť človeka v národnom parku sa však má diať tak, aby bola v súlade s cieľom, kvôli ktorému sme národné parky zriadili, a to, aby bolo stvorenstvo zachované v čo najpôvodnejšom stave.
To znamená, že má byť aj bezzásahová zóna. Veď už v samotnej záhrade Eden Stvoriteľ ustanovil prvú bezzásahovú zónu, ktorej sa človek nemal dotýkať, nemal využívať, a to bol Strom poznania dobrého a zlého. Vieme, že človek práve to porušil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo Stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Je dôležité vidieť, mať časť prírody, kde môžeme skúmať, ako fungujú Bohom dané prirodzené stvoriteľské zákony bez nášho zásahu, aby sme ich pochopili a potom vedeli múdro spravovať ostatné stvorenstvo nielen v národnom parku, ale na celej Zemi. A z tohto pohľadu, aby mohla byť tá komplexnosť zachovaná a ukázaná, je dôležité aj to, aké veľké sú tie územia.
Pán Boh stanovil pre svoj prvý národný park jedného konkrétneho správcu a s konkrétnym menom Adama. Žiaľ, my máme na tých štátnych pozemkoch správcov dvoch, čo, ako vidíme, nerobí dobrotu. Každý totiž chce, aj lesníci, aj ochranári, čo najlepšie spravovať zverené územie podľa svojich zákonom zadaných úloh, ktoré idú niekedy proti sebe. Preto aby sme tie rôzne úlohy, kvôli ktorým sme národné parky zriadili, zladili, potrebujeme vytvoriť zonáciu, kde sa dohodneme, čo sa tam môže a čo sa tam nemôže robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko
===== (86.)
... robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko malo svoje miesto. Samozrejme, k tým Bohom daným princípom parí aj rešpekt k súkromnému vlastníctvu, ale tu upozorňujem, že Božie slovo nás varuje pred sebeckosťou a lakomosťou ako vážnym hriechom a Boh zdôrazňuje nesebectvo a lásku k blížnemu a spoločný záujem všetkých. Toto musíme mať na pamäti, keď diskutujeme o súkromných vlastníkoch a ich právach v národných parkoch a inde. Tiež musia byť v súlade s celkovým zámerom národných parkov. S tým prirodzene súvisí aj dohoda o tom, ktoré územia budú súčasťou národných parkov.
Tento zákon sa to všetko snaží zlepšiť, dať do súladu, samozrejme, nie je dokonalý ani nebude, ale myslím, že je to prvý krok, aby sme sa pohli dopredu a preto ho podporujem. Ak chcete niečo viac počuť o ekológii a kresťanstve, tak túto nedeľu budem mať o tom kázeň.
Ďakujem.
5. 11. 2021 10:46:45 - 10:56:47 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Môžem? Aha.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, poslanci, kolegyne poslankyne, v diskusiu k reforme národnej, národných parkov tu v tejto snemovni, ale aj mimo nej zazneli rôzne odborné, ale aj neodborné, aj emotívne argumenty, fakty, čísla. Hodnotila sa tu odbornosť tých, ktorí predkladajú alebo sa vyjadrujú k zákonom. Dovoľte mi povedať pár slov k tejto téme a spestriť, obohatiť túto diskusiu ešte z iného pohľadu. Vyjadroval som sa ako geograf, ale moja druhá odbornosť je teológ. Tak aj z tohto pohľadu teológa a kresťana hľadať odpoveď na otázku, prečo vlastne máme národné, mať národné parky, máme chrániť prírodu a život v nich. Už pán minister Budaj načal, že toto je dôležitá otázka.
Neviem, či viete, ale podobne ako v mnohom inom aj pri národných parkoch vlastne len nedokonale kopírujeme to, čo Stvoriteľ stvoril. Prvý národný park na svete založil už pri stvorení sveta Pán Boh a bola ním Rajská záhrada, záhrada Eden. Zároveň vymenoval aj prvého správcu tohto národného parku, človeka Adama. Hospodin Boh dal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Samozrejme sa to vzťahuje na celú Zem, na celé stvorenstvo, celé ľudstvo, ale konkretizované to bolo na ten prvý "národný park" a jeho prvého správcu. Stvoriteľ si už vtedy vybral človeka za spolupracovníka a zveril nám ľuďom, tebe a mne, správu tohto stvorenstva.
Človek teda dostal veľkú kompetenciu, že má poznávať a dať mená všetkým stvoreným živočíchom a rastlinám. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Teda pomenovať, znamená to dobre poznať.
O to, ako túto správu najlepšie robiť, o to, kto ju robí v našich národných parkoch lepšie, kto má aké motívy, sa dnes u nás na Slovensku, žiaľ, sporia najmä dve skupiny - ochranári a lesníci. Nepochybujem, že motívy väčšiny týchto ľudí sú dobré. Pán Boh dal určité princípy pre správu svojho stvorenstva, je dobré ich dodržiavať. V podstate ich ani nie je možné nedodržiavať, lebo už vieme, že sa nám to skôr alebo neskôr škaredo vypomstí, ak to nerobíme. Ale spor je o tom, ako ich dodržiavať.
Jedným z cieľov, prečo zriaďujeme národné parky, je, aby sme stvorenú prírodu chránili a zachovali v čo možnom najpôvodnejšom stave k tomu dokonalému stavu, v akom ju stvoril na začiatku Stvoriteľ. Pretože za tie tisícročia sme toho ako správcovia hodne pokazili. Preto je aj zachovanie rozmanitosti stvorenstva, ľudovo povedané biodiverzity, jednou z kľúčových úloh národných parkov. Nejde teda len o ochranu lesa, takpovediac stromov a toho, aby sme z nich mohli mať zisk, ale práve aj o ochranu toho zmieňovaného tetrova, medveďa a konkrétnej rastlinky a prostredia, v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa. Preto Natura 2000, preto sú rôzne konkrétne rezervácie. Ide teda o zachovanie, udržiavanie, niekedy aj obnovenie toho, aby každé stvorenie na území národného parku, všetko spolu, vrátane človeka, nažívalo v pokoji, v mieri a v harmónii podľa Bohom daných zákonov a slúžilo a pomáhalo k životu jeden druhému.
Tento vznešený cieľ nedokážeme už uplatňovať na celom území sveta alebo našej krajiny Slovenska, ale národné parky sú dobrým pokusným územím, kde sa o to môžeme snažiť. A myslím, že kvôli tomu sme to vytvorili.
Dôležité je tiež povedať, že národné parky nie sú samoúčelné a ochrana živočíchov či rastlín nie je samoúčelná. Národné parky a celé stvorenstvo je tu pre človeka. Týmto antropocentrickým pohľadom sa líši kresťanský pohľad na stvorenstvo od biocentrického, kde človek je len rovnocenným stvorením s ostatnými tvormi. Národné parky a lesy v nich majú slúžiť aj k tomu, aby človek mohol vidieť a zažívať tú nádheru, ktorú Pán Boh pre nás, pre teba, pre mňa stvoril v tej najpôvodnejšej forme, tešil sa z toho a oslovoval Stvoriteľa, že to pre nás z lásky stvoril. V reči nášho kmeňa sú to teda tie dôležité ekoprodukčné a ekologické funkcie lesa.
Celá tá nádhera, celé stvorenstvo má však aj tú funkciu, ktorá je pri tejto diskusii o národných parkoch tiež zdôrazňovaná, že ju človek má aj využívať hospodárskym a iným spôsobom, má mu slúžiť aj ako zdroj potravy, stavebného materiálu, v tomto prípade dreva alebo kameňa. Ale to všetko má byť na území národného parku obmedzené kvôli zachovaniu práve tej pôvodnosti. Preto môže prebiehať na území národných parkov aj ťažba dreva, kosenie lúk a človek má aj na území národných parkov žiť. Národný park je pre človeka, nie človek pre národný park. Všetka táto činnosť človeka v národnom parku sa však má diať tak, aby bola v súlade s cieľom, kvôli ktorému sme národné parky zriadili, a to, aby bolo stvorenstvo zachované v čo najpôvodnejšom stave.
To znamená, že má byť aj bezzásahová zóna. Veď už v samotnej záhrade Eden Stvoriteľ ustanovil prvú bezzásahovú zónu, ktorej sa človek nemal dotýkať, nemal využívať, a to bol Strom poznania dobrého a zlého. Vieme, že človek práve to porušil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo Stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Je dôležité vidieť, mať časť prírody, kde môžeme skúmať, ako fungujú Bohom dané prirodzené stvoriteľské zákony bez nášho zásahu, aby sme ich pochopili a potom vedeli múdro spravovať ostatné stvorenstvo nielen v národnom parku, ale na celej Zemi. A z tohto pohľadu, aby mohla byť tá komplexnosť zachovaná a ukázaná, je dôležité aj to, aké veľké sú tie územia.
Pán Boh stanovil pre svoj prvý národný park jedného konkrétneho správcu a s konkrétnym menom Adama. Žiaľ, my máme na tých štátnych pozemkoch správcov dvoch, čo, ako vidíme, nerobí dobrotu. Každý totiž chce, aj lesníci, aj ochranári, čo najlepšie spravovať zverené územie podľa svojich zákonom zadaných úloh, ktoré idú niekedy proti sebe. Preto aby sme tie rôzne úlohy, kvôli ktorým sme národné parky zriadili, zladili, potrebujeme vytvoriť zonáciu, kde sa dohodneme, čo sa tam môže a čo sa tam nemôže robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko
===== (86.)
... robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko malo svoje miesto. Samozrejme, k tým Bohom daným princípom parí aj rešpekt k súkromnému vlastníctvu, ale tu upozorňujem, že Božie slovo nás varuje pred sebeckosťou a lakomosťou ako vážnym hriechom a Boh zdôrazňuje nesebectvo a lásku k blížnemu a spoločný záujem všetkých. Toto musíme mať na pamäti, keď diskutujeme o súkromných vlastníkoch a ich právach v národných parkoch a inde. Tiež musia byť v súlade s celkovým zámerom národných parkov. S tým prirodzene súvisí aj dohoda o tom, ktoré územia budú súčasťou národných parkov.
Tento zákon sa to všetko snaží zlepšiť, dať do súladu, samozrejme, nie je dokonalý ani nebude, ale myslím, že je to prvý krok, aby sme sa pohli dopredu a preto ho podporujem. Ak chcete niečo viac počuť o ekológii a kresťanstve, tak túto nedeľu budem mať o tom kázeň.
Ďakujem.
5. 11. 2021 9:55:06 - 9:56:29 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán minister, že v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch ste zdôraznili a zdôrazňujete, keď sa o niečom diskutuje alebo rozhoduje, že ide aj o hodnotovú otázku a, samozrejme, aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. To je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo...
===== (44.)
ide aj o hodnotovú otázku a samozrejme aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. A to je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo hovorím tak, ako hovorím, a zmienili ste aj teda encykliku a ten pohľad kresťanov a je mi trošku ľúto, že práve aj pod rúškom kresťanstva vystupujú aj k tejto otázke ľudia spôsobom, akým sme to počuli. Ja nerozumiem tomu, ako môže kresťan, ktorý sa vyznáva ako kresťan, používať také slovo, urážať svojho brata v Kristu alebo blížneho, lebo to nie je v súlade s Božím slovom, tomu ja vôbec nedokážem rozumieť a preto, preto ako ďakujem, že si to zdôraznil a povedal, že toto je fakt, takáto je realita a ja sa k tomu viac vyjadrím v mojom príspevku.
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 11. 2021 9:55:06 - 9:56:29 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán minister, že v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch ste zdôraznili a zdôrazňujete, keď sa o niečom diskutuje alebo rozhoduje, že ide aj o hodnotovú otázku a, samozrejme, aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. To je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo...
===== (44.)
ide aj o hodnotovú otázku a samozrejme aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. A to je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo hovorím tak, ako hovorím, a zmienili ste aj teda encykliku a ten pohľad kresťanov a je mi trošku ľúto, že práve aj pod rúškom kresťanstva vystupujú aj k tejto otázke ľudia spôsobom, akým sme to počuli. Ja nerozumiem tomu, ako môže kresťan, ktorý sa vyznáva ako kresťan, používať také slovo, urážať svojho brata v Kristu alebo blížneho, lebo to nie je v súlade s Božím slovom, tomu ja vôbec nedokážem rozumieť a preto, preto ako ďakujem, že si to zdôraznil a povedal, že toto je fakt, takáto je realita a ja sa k tomu viac vyjadrím v mojom príspevku.
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 11. 2021 9:55:06 - 9:56:29 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán minister, že v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch ste zdôraznili a zdôrazňujete, keď sa o niečom diskutuje alebo rozhoduje, že ide aj o hodnotovú otázku a, samozrejme, aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. To je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo...
===== (44.)
ide aj o hodnotovú otázku a samozrejme aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. A to je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo hovorím tak, ako hovorím, a zmienili ste aj teda encykliku a ten pohľad kresťanov a je mi trošku ľúto, že práve aj pod rúškom kresťanstva vystupujú aj k tejto otázke ľudia spôsobom, akým sme to počuli. Ja nerozumiem tomu, ako môže kresťan, ktorý sa vyznáva ako kresťan, používať také slovo, urážať svojho brata v Kristu alebo blížneho, lebo to nie je v súlade s Božím slovom, tomu ja vôbec nedokážem rozumieť a preto, preto ako ďakujem, že si to zdôraznil a povedal, že toto je fakt, takáto je realita a ja sa k tomu viac vyjadrím v mojom príspevku.
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 11. 2021 9:55:06 - 9:56:29 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán minister, že v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch ste zdôraznili a zdôrazňujete, keď sa o niečom diskutuje alebo rozhoduje, že ide aj o hodnotovú otázku a, samozrejme, aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. To je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo...
===== (44.)
ide aj o hodnotovú otázku a samozrejme aj pri tomto rozhodovaní a reforme národného parku ide o naše motívy, o naše postoje aj k tejto otázke. A to je práve to dôležité, aké sú moje motívy, prečo konám, prečo hovorím tak, ako hovorím, a zmienili ste aj teda encykliku a ten pohľad kresťanov a je mi trošku ľúto, že práve aj pod rúškom kresťanstva vystupujú aj k tejto otázke ľudia spôsobom, akým sme to počuli. Ja nerozumiem tomu, ako môže kresťan, ktorý sa vyznáva ako kresťan, používať také slovo, urážať svojho brata v Kristu alebo blížneho, lebo to nie je v súlade s Božím slovom, tomu ja vôbec nedokážem rozumieť a preto, preto ako ďakujem, že si to zdôraznil a povedal, že toto je fakt, takáto je realita a ja sa k tomu viac vyjadrím v mojom príspevku.
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 11. 2021 9:21:35 - 9:23:30 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem, Janka, že si urobila práve aj ten historický exkurz, lebo vždy je dôležité aj z môjho pohľadu ako vidieť to aj v historickom kontexte, že to nie je niečo, čo sme si práve my vymysleli z nejakého kapricu, alebo že nás to práve napadlo, aleže aj tie národné parky u nás majú aj so všetkými, všetkými svojimi nedostatkami a všetkým tým okolo, čo sa počas histórie udialo, svoje opodstatnenie, svoju tradíciu, svoju históriu. A tiež súhlasím s tým, že je čas na zmenu.
Je potrebné najmä z toho pohľadu, ako si aj zdôraznila to, aby národné parky získali reálnu právomoc, reálnu právnu subjektivitu, aby mohli v tom regióne reálne spolu pôsobiť aj s ostatnými tými záujmovými združeniami, skupinami, ľuďmi, ktorí tam žijú, aby práve cez to, že ten národný park bude mať právnu subjektivitu, tá správa bude tam a bude aj vlastne ten poradný orgán, kde budú všetci tí ľudia tam, ktorí majú nejaké záujmy v národnom parku, združení, tak môžu to reálne ovplyvniť. A to vidím za veľmi dôležitý krok, aby bol urobený aj cez túto reformu, aj cez tento zákon, aby národné parky skutočne sa aj priblížili ľuďom a aj mohli reálne rozhodovať o tom území, na ktorom majú chrániť prírodu.
5. 11. 2021 9:04:28 - 9:06:46 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Milá kolegyňa, ďakujem aj ja za faktografické, aj také pokojné vystúpenie a ďakujem, že si pripomenula ten základný význam a rôznorodé úlohy, ktoré majú národné parky, viac k tomu poviem potom aj ja vo svojom príspevku, a tiež teda že čo majú byť, na čo sú určené a na čo slúžia. Žiaľ, práve tento zákon je vlastne určený k tomu, on je teda určený k tomu, nie žiaľ, ale aby napravil ten stav, ktorý nie je dobrý v tom, že tú svoju úlohy nemôžu dobre vykonávať súčasné národné parky v tom, že oni sú také potemkinove dediny alebo papieroví tigri, teda tie správy národného parku, ktoré majú síce na papieri nejaké kompetencie, ale reálne nemôžu nič rozhodnúť a vykonať to, môžu len dať odporúčanie okresným úradom, odboru životného prostredia a je to veľmi komplikovaná a zložitá. Keď som bol na diskusiách nielen v Slovenskom raji, ako si aj ty bola, ale aj so súkromnými vlastníkmi, tak som im hovoril, že práve úlohou zákona je toto zlepšiť, aby národné parky boli priamo v regióne, priamo pri tých ľuďoch. Tam správa národného parku s právnou subjektivitou, ktorá môže rozhodnúť priamo o tých veciach, ktoré budú na prospech vlastne aj tých ľudí, ktorí tam žijú a pôsobia. A zároveň tí ľudia môžu cez správu národného parku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 11. 2021 18:01:54 - 18:03:54 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Už tu kolega spomenul to Švajčiarsko, ale jeden ten častý argument, ktorý ste aj vy použili, pán kolega, je, že máme veľkú rozlohu národných parkov percentuálne v porovnaní s inými, inými štátmi Európskej únie a že by sme to mali vlastne nejako znížiť alebo redukovať, lebo tu bude skanzen alebo podobné vyjadrenia som tu už počul.
A ja poviem tak, že všetci tu deklarujeme, že ako nám ide o to, aby Slovensko bolo super, aby sa tu dobre žilo, aby sme si tú prírodu chránili a všetkým nám ide o toto, verím. A potom ale chceme vlastne redukovať národné parky a argumentujeme, že prečo nám Európska únia vlastne na to vôbec dáva peniaze, aby sme tu chránili prírodu a podobne a že my to, ako ste to hovorili, my vlastne ideme tie peniaze ukradnúť na rôzne nezmyselné projekty, čo nie je pravda, lebo odborníci nie sú len na jednej strane. Tie projekty skutočne, ja pracujem a pracoval som dlhé roky vo vedeckej inštitúcii, aj v mimovládnych organizáciách a viem, že ako je to častokrát prepojené, že niektoré veci ako vedec nemôžete realizovať na vedeckej inštitúcii, ale cez mimovládnu organizáciu môžete urobiť veľký kus roboty, nakoľko doteraz u nás je veda financovaná tak, ako je financovaná.
Takže ak to nepoznáte dopodrobna, ja by som nespochybňoval odbornosť a účel tých projektov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 11. 2021 14:04:22 - 14:06:22 48. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, nezvyknem príliš reagovať ale keďže som bol priamo menovaný oslovený tak budem reagovať. Je mi trochu ľúto, tej zlej tradície v tejto Národnej rade ktorého ste vy pán kolega Suja jeden z čelných reprezentantov keď miesto odborných argumentov začínate a častokrát aj pokračujete vo svojom, pri svojich príspevkoch osobnými útokmi na kolegov poslancov v tomto prípade na predkladateľov zákona a žiaľ aj mnohí vaši spolu kolegovia z vášho klubu ale aj iných sa tohto držia, že neargumentujú odborne alebo ak tak len málo a skôr potom osobnými útokmi. Keď už chcete vedieť, mám prírodovedné vzdelanie, vyštudoval som geografiu aj mám doktorát s geografie. Geografia sa zaoberá geosférami a štúdiom a krajmi a medzi geosférami je aj biosféra teda aj lesy a skúmame to, ako vzájomne tieto geosféry vplývajú na seba a zároveň aj ako činnosť človeka na to vplýva. Keď chcete vedieť pri projektoch týkajúcich sa národných parkov a zonácie národných parkov a trvale udržateľného rozvoja národných parkov som už bol v čase kalamity v roku 2004 na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde do teraz pracujem. Toľko k odbornosti, keď už a zároveň poviem, nepôjdem vašim štýlom a nebudem skúmať vašu minulosť čo bolo v nej a aký ste vy odborník. Verím, že máte právo sa vyjadrovať k tomuto zákonu tak ako ja mám právo a keď už ..

Deň v parlamente

<- ->