Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2022 16:26:05 - 16:27:41 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 970 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 970). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výboru: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
4. 5. 2022 14:55:59 - 14:57:31 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja len k tomu sa chcem vyjadriť, že neviem, či je zmysluplné sa baviť o nejakých fiktívnych predstavách, čo by bolo keby, ktoré sa nezakladajú na realite. Myslím si, že čo sa týka, ja som duchovný, ktorý chodím aj do nemocníc, chodil som, teraz momentálne nie. Nepredpokladám, že niekto, keďže duchovní majú svoj plat a súčasť ich činností, ktoré sú rôzne a jedna súčasť práce duchovného je ísť do nemocníc za chorými. Nevidím dôvod, prečo by to malo byť extra platené, tak ako keď je to už raz zaplatené, keď už sa bavíme o tom, už je to raz zaplatené v mzde duchovného a práve pri starostlivosti o umierajúcich, tak to už si vôbec neviem predstaviť, že niekto si za to vypýta peniaze ešte extra navyše. Takže toto je pre mňa úplná absurdná predstava, ale rozumiem, rozumiem, že keď vy nemáte žiaden takýto základ, že máte takú predstavu. Navrhujem, dajme do zákona, že je to neplatená služba, aby ste si bola istá, že, že to tam, že nikto nebude chcieť peniaze za to, lebo to podľa mňa ani, ani to je nelogické. K ďalšiemu sa už ani nebudem vyjadrovať. Ďakujem.
24. 3. 2022 10:48:55 - 10:49:43 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 851 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem kolegom a som rád, že takto konštruktívne diskutujeme. Ja som nepovedal, že to bolo konzultované s úplne všetkými aj so zástupcami drevospracujúceho priemyslu. Tiež nepovedal som, že 10 % z fondu má ísť na bezzásah, takže to upresňujem. A tiež, čo sa týka vyčlenenia tých bezzásahových území, som za to, aby sa vyčlenilo to, čo si skutočne zaslúži takúto ochranu bez ohľadu na to, že koľko to nakoniec bude percent, či to bude desať alebo menej, alebo viac.
24. 3. 2022 10:33:29 - 10:40:36 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 851 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, rád by som sa aj ja vyjadril k predkladanej petícii za lepšiu ochranu prírody, ktorú, ako vieme, podpísalo takmer 104-tisíc občanov.
V prvom rade by som sa chcel poďakovať organizátorom tejto petície z Lesoochranárskeho združenia VLK a všetkým podpísaným občanom a podporovateľom tejto petície. Som veľmi rád, že aj prostredníctvom tejto petície môžeme diskutovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody, a že sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijeme.
Ako sme už počuli, petícia obsahuje dve požiadavky, o ktorých sme na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie diskutovali.
Prvou požiadavkou je zredukovať tie základné režimy ochrany v chránených územiach, čo považujem tiež za logické a správne riešenie, ako to už aj tu odznelo, ktoré prinesie zjednodušený model a súčasných päť stupňov je zbytočne zložitý model, ktorý nie je zrozumiteľný pre širokú verejnosť a dokonca aj medzi odborníkmi dochádza k rozdielnym interpretáciám. Vymenil by sa, teda dá sa povedať, že boli by tri stupne ochrany. Prvý by zahŕňal územie celého Slovenska, teda tam by nebola takpovediac ochrana asi žiadna v tom zmysle ochrany prírody. Do druhého stupňa by patrili územia s aktívnou ochranou, teda manažované územia. Bol by to taký medzistupeň. A tretím stupňom by boli územia s prísnou ochranou, tzv. bezzásahové územia. Zrejme by tam potom boli ešte nejaké kategórie v rámci toho.
Zároveň signatári petície žiadajú, aby bezzásahové územia stanovili na minimálne 10 % rozlohy Slovenskej republiky do roku 2030. Možno je otázka prečo práve 10 %. Myslím, že to má niekoľko dôvodov.
Prvým z nich je splnenie medzinárodných záväzkov prichádzajúcich z EÚ, ktorá odporúča všetkým krajinám zaradiť minimálne 10 % svojho územia do najvyššieho stupňa ochrany. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje asi 43 miliónov CO2. 10 % bezzásahových území a lesov na Slovensku dokážu absorbovať až 1,8 miliardy CO2, čo pri tomto množstve nám stačí na štyri, za 40 rokov to naplníme.
Na Slovensku by to bolo takmer 500-tisíc hektárov územia v bezzásahovom režime. Tu by som chcel poznamenať, že pri vytyčovaní týchto území je potrebné podrobne vytýčiť všetky územia, ktoré si takúto ochranu skutočne zaslúžia bez ohľadu na to, či to bude viac alebo menej ako 10 %.
Čiže súhlasím s tým, že to kritérium by nemalo byť že 10 % a teraz akokoľvek to urobme, ale skutočne územia, ktoré si to skutočne zaslúžia, aby boli bezzásahové a chceme ich za také mať. A v rámci národných parkov sa predpokladá asi, že by to mala byť 5 %, teda polovica, a tie ďalšie by boli asi mimo národných parkov, ochranné lesy, pralesy, vodozádržné lesy či lesy, ktoré sú kvôli svojej geomorfológii hospodársky a ekonomicky neefektívne obhospodarované. V tak, teda také, kde sú náklady na hospodárenie vyššie ako samotné zisky, ako tu zaznelo, že takéto časti tu boli aj v minulosti, kde proste aj tí vlastníci usúdili a aj teraz to tak praktizujú, že je tam neekonomické, neekonomické hospodáriť.
To, na to číslo 10 %, u nás vlastne sa o tomto čísle diskutovalo už skôr medzi odborníkmi, lesníkmi a ochranármi, ako to bolo odporučené zo strany Európskeho parlamentu. Je to možno reálne číslo a ekonomicky to bude mať väčší úžitok, ako umelo dotovať hospodárenie v územiach, ktoré sú napríklad veľmi ťažko dostupné, kde to nemá zmysel.
Tou druhou požiadavku, ako sme už o tom tu dnes hovorili, je všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach. Vrátili by sme sa tak do stavu do roku 2002, kedy sa to zmenilo do súčasnej podoby. Ako dlhoročný ochranár sa s touto požiadavkou plne stotožňujem. Pri diskusiách o reforme národných parkov sme sa častokrát stretávali práve s argumentom, že ochranári zakazujú vstup do lesov alebo nebudú chcieť púšťať ľudí do lesov a národných parkov. Táto požiadavka je plne v záujme ľudí. Môžu sa voľne pohybovať po všetkých lesoch a vyčlenia sa len tie územia, ktoré sú najprísnejšie chránené, a tam sa zakáže vstup.
Zároveň som veľmi rád, že signatári petície majú aj reálne a splniteľné požiadavky, na ktoré vymedzili dostatočne dlhé obdobie na splnenie, a to do roku 2030. Za tento čas dokáže ministerstvo životného prostredia pripraviť kvalitnú legislatívnu úpravu.
Takisto sa myslelo aj na veľmi dôležitý fakt, na ktorý sa pri petíciách často nehľadí, a to na financovanie, ktoré by zmenou zákona č. 414 o obchodovaní s emisnými kvótami prerozdelilo financie. Čiže toto by mohol byť zdroj územia, kde sa nerobí nič, teda je ten bezzásah. Nemajú také vysoké náklady na to obhospodarovanie, ale určitý rozpočet je aj tam určite potrebný.
Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, ja podporujem, aby sme schválili rezolúciu k tejto petícii a podporili vôľu viac ako 100-tisíc občanov Slovenska, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny a zasadzujú sa o zlepšenie ochrany prírody na Slovensku.
Ďakujem.
23. 3. 2022 18:55:23 - 18:57:06 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem za reakcie. Ja len sa vyjadrím asi k pánovi poslancovi Valáškovi, že ja neupieram právo opozícii hovoriť k tomu. Povedal som ten proces, keď takto predložíte poslanecký návrh zákona a neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, nebol, neprebehla široká diskusia (reakcia z pléna), proste to je nemožné, tuto nenadiskutujeme nič. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
141.
Pán kolega Valášek, nechajte priestor. Pán poslanec.


Szőllős, Ján, poslanec NR SR
142.
Ako tuto len povieme si svoje názory, tá diskusia musí byť s cirkvami na širokej platforme práve v takýchto závažných otázkach a pri takých závažných aj nebezpečenstvách, ktoré vnímame v tomto znení zákona, je potrebná táto diskusia. Predložili ste ten zákon, lebo vám ho niekto vypracoval, lebo sa tejto sfére nevenujete. Ja s tými ľuďmi diskutujem, stretávam sa s tými zástupcami aj neregistrovaných aj registrovaných cirkví. Poznám túto problematiku. Myslím, že vám tento návrh zákona vypracoval váš kolega z Progresívneho Slovenska, ktorý, a podali ste ho vy, aby ste proste rozvírili hladinu. Ale takýmto spôsobom sa to nerobí pri takomto závažnom zákone. Tým vám neupieram právo o tomto diskutovať a máte právo aj to navrhnúť. Ja hovorím, že nedá sa to takýmto návrhom zákona seriózne riešiť. Ďakujem.
23. 3. 2022 18:36:46 - 18:49:24 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, prosím, povedať niekoľko slov k predkladanému návrhu kolegu Valáška. Rád by som sa vyjadril ako dlhoročný predseda jednej z registrovaných cirkví a podpredseda Ekumenickej rady cirkví. Mám niekoľko vážnych výhrad, ktoré by som rád v krátkosti predniesol a vyjadril svoj názor na tento návrh.
Po prvé, poslanecký návrh kolegu Valáška nemá oporu v programovom vyhlásení vlády ani v súčasných zámeroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Takýto závažný návrh zákona by mal byť skôr ako vládny zákon, nie poslanecký, keďže zmeny v zákone by znamenali zmenu paradigmy a uvádza to aj sám predkladateľ, citujem: "V súčasnosti platné podmienky registrácie sa od prijatia zákona v roku 1991 menili dvakrát. Bolo by vhodnejšie prispieť k celospoločenskému diskurzu a pripraviť vládny návrh zákona, ktorý by bol podrobený riadnym prípravným prácam." Takisto ide o rozsiahly zásah do základného predpisu, upravujúceho postavenie a registráciu cirkví, takže by bolo nevyhnutné pripraviť nový zákon nielen jeho novelu. V tomto návrhu preto ide o nevhodné legislatívno-technické riešenie. Ústavnosť súčasného systému registrácie cirkví už posudzoval Ústavný súd v roku 2010. Konštatoval, že je v súlade s ústavou, citujem: "Náboženská sloboda garantovaná článkom 24 Ústavy Slovenskej republiky a článkom 9 európskeho dohovoru o ľudských právach je ponímaná ako individuálna sloboda a preto nie je dôvod namietať rozpor označených ustanovení zákona a článku 24 Ústavy Slovenskej republiky a článku 9 európskeho dohovoru o ľudských právach tam, kde zákon č. 308/1991 Zb. upravuje právo cirkví alebo náboženských spoločností ako kolektívnych entít."
Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky stav, že určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je registrovaná, neznamená ani neimplikuje skutočnosť, že príslušníci týchto zoskupení sú obmedzovaní v samotnej podstate práva na slobodu svojho vyznania, a to v jeho prejave. Tým, že určitá cirkev nie je zaregistrovaná, sa podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nijako nezasiahlo do výkonu základných práv alebo slobôd osôb hlásiacich sa k tejto cirkvi, ktoré sa môžu realizovať aj prostredníctvom iného právneho subjektu. Neregistrované náboženské subjekty v praxi bežne využívajú možnosť registrácie ako občianske združenia a nadácie alebo ako združenia osôb bez právnej subjektivity.
Uznávam, že je tu ten problém, že tam podľa zákona o občianskych združeniach by to nemali byť cirkvi.
Návrh by zásadne upravoval aj postavenie už registrovaných cirkví. Neprebehla žiadna diskusia či dialóg na túto tému v odbornej ani širokej verejnosti. Pán poslanec chce o téme hovoriť až priamo v pléne parlamentu, čo je v poriadku, ale asi by tá diskusia mala byť najprv inde.
Poukazujem na skutočnosť, že príprava právneho predpisu nevyhnutne vyžaduje odborný dialóg, a to zvlášť pri takejto citlivej téme. V prípade diskusie k financovaniu cirkví bola napríklad zriadená expertná komisia, kde mali svojich zástupcov cirkvi aj štát, ktorá pracovala niekoľko rokov. Expertná komisia mala viacero analytických výstupov a na jej rokovaniach boli prerokované otvorené témy. Výsledkom bol legislatívny návrh zákona, ktorý parlament schválil v roku 2019.
Za veľmi diskutabilné až nebezpečné považujem aj požiadavku v zákone, podľa ktorej by cirkvi museli podávať správu o činnosti štátu, dokonca návrh zákona zmocňuje exekutívu, to je napríklad Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby určilo náležitosti správy o činnosti, resp. jej štruktúru. To by znamenalo, že ak by exekutívna moc chcela šikanovať subjekty podľa zákona, vloží do vykonávacieho predpisu náležitosti, ktoré presahujú rámec zákonného splnomocnenia. V návrhu už chýba len ustanovenie cirkevných tajomníkov, ktorí budú dohliadať na činnosť cirkví a správnosť predkladaných správ. Návrh zákona potenciálne vytvára priestor pre kontrolu cirkví a obmedzenie cirkví, čo sa týka ich učenia z dôvodu neobmedzovania práv osôb bez náboženského vyznania. Podľa práve prebiehajúceho procesu vo Fínsku s poslankyňou Päivi Räsänen za to, že citovala Bibliu, by predložený návrh zákona vytváral možnosť aj na obmedzenie náboženskej slobody a slobody vyjadrovania. Cirkevní predstavitelia, ale aj bežní veriaci by minimálne boli nútení nevyjadrovať sa k niektorým otázkam a cirkvi by verejne nemohli prezentovať niektoré časti svojho učenia založené na Písme Svätom.
Návrh zákona zachádza aj do konštituovania práv, ktoré zasahujú do právnych predpisov, ktoré sú v gescii iných ministerstiev, napríklad ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva kultúry, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, a tieto rezorty by nemali možnosť na patričnú analýzu legislatívnych dopadov, napríklad v oblasti práv, teda nemám vedomosť, že by to bolo s nimi konzultované, a tie práva sa týkajú vyučovať náboženstvo na školách, podľa osobitného právneho predpisu poveriť osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť, výkonu duchovenskej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zriaďovať školy podľa osobitného právneho predpisu, prevádzkovať tlač nakladateľstva a vydavateľstva a tlačiarne, zakladať a prevádzkovať vlastné kultúrne inštitúcie a zariadenia, zriaďovať a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a zúčastňovať sa na poskytovaní týchto služieb aj v štátnych zariadeniach a podobne. Toto všetko tento návrh zákona zasahuje a je potrebné prediskutovať dopad takéhoto zákona na všetky tieto oblasti.
To také špecifikum ešte, ktoré sa tu opakuje aj v iných súvislostiach, že návrh zákona zavádza okrem všetkých a ustálených kritérií nediskriminácie aj nové kritérium - rodová identita, ktorá ako vieme, je pre niektorých z nás citlivým termínom a je okolo toho rozsiahla diskusia. A podľa ministerstva financií chýba aj kvantifikácia vplyvu a podrobný dopad na rozpočet na ďalšie roky.
Upozorňujem na zásadné ustanovenie § 4 ods. 2 všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Toto ustanovenie bolo hlavným cieľom novely zákona v roku 2000 a zásadne ho žiadali nekatolícke cirkvi. Deklarovalo sa ním rovnaké postavenie cirkví a umožnilo sa okrem iného uzatváranie vzájomných zmlúv podľa § 3 ods. 5 medzi štátom a registrovanými cirkvami ako reakciu na medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Predkladaná novela poslanca Valášeka § 4 ods. 2 nerieši, ale v praxi by to znamenalo, že všetky cirkvi aj v prvom, aj v druhom stupni by mali rovnaké postavenie, čo vzhľadom na rozsah zachovaných práv a možností cirkví v druhom stupni nebude pravda.
Podobne zastávam názor, že súčasný 50-tisícový cenzus je neprimeraný, zaviedla ho politicky účelová novela poslancov Slovenskej národnej strany v roku 2017. Dvojstupňová registrácia je síce možné riešenie, ale fakticky zavedie až tri kategórie cirkví, pretože tu stále bude veľká skupina cirkevných spoločenstiev, ktoré nebudú schopné splniť ani podmienky na registráciu v prvom stupni. Podľa údajov štatistického úradu je podľa sčítania obyvateľstva viac ako 150 identifikovaných neregistrovaných náboženských skupín, ktoré často majú desiatky a menej členov. Zavedenie dvojstupňovej registrácie by znamenalo úplné prepracovanie a schválenie nového zákona upravujúceho vzťahu štátu a cirkvi, kde by bolo potrebné definovať presný rozdiel v uvedených dvoch stupňoch registrácie, ktoré by bolo potrebné premietnuť aj do značného počtu právnych predpisov upravujúcich súčasné postavenie cirkví v Slovenskej republike.
Táto legislatívna zmena by si vyžadovala primeranú dobu na jej prípravu, ako som uviedol, celospoločenskú diskusiu a konsenzus, pričom jej schválenie v parlamente považujem v súčasnom volebnom období za problematické. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti považujú súčasný stav za vyhovujúci a nežiadajú jeho zmenu. Pri príprave by bolo nevyhnutné zohľadniť aj jeho ľudsko-právny rozmer a záujem medzinárodných ľudsko-právnych inštitúcií a naše záväzky.
Vyriešenie otázky registrácie vnímam ako najzložitejší problém vo vzťahu k štátu a cirkvi, a to aj v porovnaní s otázkou ich financovania. Problémom totiž nie je cenzus a úprava neregistrovaných náboženských skupín, ale nové definovanie a spoločenské postavenie osemnástich už registrovaných cirkví, ktoré by nový zákon priamo či nepriamo priniesol. Teda uznávam, že je tu problém s registráciou a ja som tiež v konzultácii so všetkými tými skupinami, ktoré pôsobia a sú registrované podľa iného zákonu. Uvedomujem si, že je tu ten problém, preberáme ho aj na ekumenickej rade cirkvi, hľadáme možné riešenia aj v konzultácii s ministerstvom kultúry, ale nemyslím si, že tento zákon takto predložený pánom poslancom Valášekom je riešením tohto problému, pretože, ako som uviedol, má to oveľa širšie súvislosti, ktoré nie je možné takýmto návrhom zákona riešiť.
Preto, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vyzývam vás, aby ste nepodporili predkladanú novelu zákona, ktorá nepomôže súčasnému postaveniu cirkví na Slovensku.
Ďakujem.
23. 3. 2022 10:24:33 - 10:25:31 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
K niektorým ďalším otázkam sa vyjadrím vo svojej, vo svojom príspevku. Len k jednej veci, pán poslanec. Ja myslím, že ste si nevybral dobrú skupinu svedkov Liehovových na to, aby ste odôvodnili, prečo je potrebné prijať takýto zákon. Jednak táto skupina skutočne vznikla ako satira, to nepopriete. Ja poviem, že pokiaľ ide o satiru, tak každý nech má slobodu a humor proste, aj keď sa mi to nepáči. Ale keď už sa chcú registrovať, tak nespĺňajú základnú podmienku, lebo parodujú učenie iných cirkví, parodujú učenie iných cirkví a propagujú alkoholizmus. Tak to snáď nechcete, aby tuto nejaká skupina registrovaná ako cirkev propagovala alkoholizmus.
16. 3. 2022 19:07:16 - 19:08:55 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja vo viacerých veciach môžem súhlasiť s tým, čo ste, pán poslanec, povedali, ale myslím si, že situácia dospela do takého bodu, že je potrebné urobiť aj takéto praktické kroky a zmeniť rokovací poriadok. Ja súhlasím s tým, že slovo má veľkú moc a my sme zodpovední za každé slovo, ktoré povieme a budeme sa za to zodpovedať, to vy viete veľmi dobre. Je to aj v Biblii napísané, a teda s týmto súhlasím a každý má začať od seba a súhlasím aj s tým, že, žiaľ, situácia je taká, že sa používa osobný útok vedome ako pracovná metóda a práve viacerí poslanci z tej kandidátky kde ste vy boli zvolení, to používajú ako pracovnú metódu, ale tým, že ponížite svojho oponenta, vaše vecné argumenty sa nestanú silnejšími, ale slabšími, lebo ho nahneváte a šanca, že bude počúvať, rapídne klesá. A preto si myslím, že to úplne pragmatické riešenie je, keby sme sa zdržali osobných útokov a držali sa vecnej stránky toho o čom sa rokuje a nepoužívali osobné útoky ako pracovnú metódu. Ďakujem.
17. 2. 2022 10:14:26 - 10:15:51 55. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Chcel by som reagovať na to, že ja budem hlasovať pani Katarínu Hatrákovú, pretože ju považujem za odborníčku, ktorá sa, jednu z najlepších odborníčok v tejto oblasti. Ten mediálny lynč, ktorý spustili liberálne médiá, o tom, to nebudem komentovať. Ona podala aj trestné oznámenia, aj sa vyjadrila aj k tým výrokom, čo sa týka domáceho násilia, takže nemusíme to tu rozoberať. Myslím, že je to jedna z najlepších odborníčok. To, že o tej druhej kandidátke nie je nič, tak možnože to svedčí o tom, že nekoná svoju robotu aj tam, kde je teraz, a aj tam, kde bola, v Čistom dni predtým. Neverím, že nevedela o tom, čo sa tam deje. Aj keď sa tá kauza prevalila, už tam nebola.
A pani Hatráková, naopak, kvôli Čistému dňu prišla o miesto a postavila sa proti tomu, čo tam sa deje. A vidí do veci a myslím, že mnohé, tá hlavná obava nie je, že je konzervatívna. Hlavná obava je, že bude riešiť tie veci, do ktorých hlboko vidí, do tej korupcie a všetkým zlým veciam, ktoré sa v starostlivosti o deti dejú.
Ja budem hlasovať za Katarínu Hatrákovú.
9. 2. 2022 18:13:26 - 18:15:02 55. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja len sledujem z povzdália ako neodborník túto diskusiu a trošku mi to pripadá ako pomlčková vojna kedysi, keď bola za oných čias a keď tu teda ide len o to zatraktívniť to, aby sa ľudia hlásili na štúdium na strednú školu za týchto zdravotníckych pracovníkov, tak možno, keď ide len o to ako pán poslanec Kočiš hovoril, že to znie lepšie a podobne, aby sa tam hlásili a tým argumentujú stredné školy, že keď sa zmenil názov, tak sa prihlásilo viac ľudí. Tak nejako to spojiť do kopy s tým, že teda od začiatku sa to môže volať, môže tam byť to slovíčko sestra. Keď študuje už tie 4 roky s tým, že automaticky bez nejakých ďalších, tak ako sa prechádza v podstate medzi bakalárom a magistrom, že by tí zdravotníci mohli automaticky prejsť ďalej na štúdium, aby dosiahli skutočne to vzdelanie potrebné pre zdravotnú sestru a teda, keď nepôjdu ďalej po tých 4 rokov tak budú asistenti a keď pôjdu, ale atraktívne to bude už keď nastupujú, keď pôjdu 4 plus 3 alebo plus ďalšie roky, tak budú zdravotná sestra, tým sa tá atraktívnosť vyrieši. Ďakujem.
1. 2. 2022 16:42:35 - 16:45:41 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil k tomuto zákonu krátky pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Odôvodnenie. V čl. II bode 1 sa v § 2b ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhuje umožniť obci umiestniť označenie ulice alebo iného verejného priestranstva aj na inú stavbu ako budovu, pričom vlastník budovy je povinný takéto označenie strpieť. Vzhľadom na skutočnosť, že nie v každom prípade musí byť vlastník budovy aj vlastníkom inej stavby, na ktorej môže byť umiestnené označenie ulice alebo iného verejného priestranstva, je to potrebné v návrhu zákona zohľadniť.
A druhá malá zmena je, súvisí s týmto, s touto prvou zmenou. Takže idem čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Jána Szőllősa a Marcela Mihálika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 736.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bod 1 znie:
"1. V § 2b odsek 6 znie:
(6) Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.".".
2. V čl. II bode 4 v § 27c ods. 2 sa slovo "budovy" nahrádza slovom "stavby".
Toto bolo znenie pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 17:33:55 - 17:49:53 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci (ďalej len "pomoc") v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre
poskytovanie pomoci. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len "podnik''). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szöllösa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len "administrátor schémy"). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len "vykonávateľ schémy") je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi...
===== ...len vykonávateľ schémy) je banka alebo pobočka zahraničnej banky, index 58 b), je poznámka teda táto.
4. bod. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi. 58c). Podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
Bod 5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
Bod 6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
Bod 7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
Bod 8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
Bod 9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
Bod 10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
Bod 11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
Bod 12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
"58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 70212014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ)
Č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu. Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol. Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 9:25:04 - 9:32:54 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -  
g) sa vypúšťa slovo "do" a v § 13 ods. 2 písm. g) sa slová "byt poistený do zodpovednosti za škodu" nahrádzajú slovami "mať poistenie zodpovednosti za škodu".
Bod 4. V čl. I § 6 ods. 2 posledná veta znie "výpis z registra trestov, alebo listina, ktorá ho nahrádza, musia byť opatrené osvedčením im podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná". Poznámka6 a predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak. Na listiny vydané v Českej republike sa povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.
Bod 5. Čl. I v § 6 ods. 6 sa slová "na žiadosť komora neprihliada" nahrádzajú slovami "komora rozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu".
Bod 6 pozmeňovacieho návrhu. V čl. I v § 6 ods. 7 posledná veta znie: "Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, má sa za to, že komora fyzickú osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia lehoty. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo.".
Bod 7. V čl. I § 6 ods. 8 a 9 znejú:
Bod 8. Správny poriadok sa vzťahuje na rozhodovanie o po a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku, po b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, alebo registra, po c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo po d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.
Po 9. Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa tohto zákona, má právo domáhať sa ochrany na súde proti rozhodnutiam komory podľa ods. 8.
Bod 8. V čl. I § 6 ods. 17 sa druhá a tretia a štvrtá veta vypúšťajú.
Bod 9. V čl. I v § 7 ods. 2 písm. b) znie: Po b) pri predĺžení času hosťovania, alebo pri opakovanom hosťovaní toho, kto spĺňa požiadavky podľa písm. a) 2., 3. a 6. bodu, o ktorých splnenie a ktorých splnenie komora preverí.
Bod 10. V čl. I § 7 ods. 4 druhá veta znie: "Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať uchádzačov do registra, má sa za to, že komora uchádzača do registra zapísala dňom uplynutia lehoty. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať uchádzača do registra je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo".
Bod 11. V čl. I § 7 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
Bod 12. V čl. I v § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo "činu" vkladajú slová "súvisiaceho s výkonom povolania".
Bod 13. V čl. I v § 16 ods. 4 písm. d) v 2. bode sa za slovo "o" vkladajú slová "neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku, odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, alebo registra".
Bod 14. V čl. I v § 23 ods. 1 sa slová "sa považuje za komoru" nahrádzajú slovami "je komorou".
Bod 15. V čl. I v § 23 sa slová "zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. Z. a zákona č. 125/2016 Z. z. vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "doterajší zákon v príslušnom tvare".
Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie body 3, 4 a 5 informácie.
Ďakujem za pozornosť.
24. 11. 2021 9:22:31 - 9:31:22 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán podpredseda, vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákone o Komore geodetov a kartografov. Odôvodnenie je to, že sú tam niektoré ešte spresňujúce, doplňujúce ustanovenia, ktoré bolo potrebné teda spresniť a doplniť, aby to vystihovalo zámer zákona. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula a Jána Szőllősa k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689).
Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 2 písm. c) sa slová "mimo územia Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky".
2. V čl. I § 6 ods. 1 písm. c) znie: "c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčení4) , alebo ukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine, alebo úspešne absolvuje preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 12 ods. 5 druhej vety.".

Článok 3. V čl. I v § 6 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 2 písm. a) v 6. bode g) sa vypúšťa slovo "zo" a v § 13 ods. 2 písm. g) sa slová "byť poistený zo zodpovednosti za škodu" nahrádzajú slovami "mať poistenie zodpovednosti za škodu".
=====
9. 11. 2021 10:06:46 - 10:08:46 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Oceňujem, milá kolegyňa, že okrem úvodných pasáží, kde ste, žiaľ, zneužili tragický prípad v Poľsku a dali ho do súvisu s týmto zákonom, čo vecne ani fakticky nesedí, nie je nič z toho v tom v tomto zákone. Vo väčšine príspevku ste sa venovali otázkam, o ktorých zákon vecne hovorí. Je jasné, že sa okrem nezhody v tej základnej filozofii toho, že chrániť život, nezhodneme aj v niektorých konkrétnych veciach, čo tento zákon presadzuje a ani v tom základnom zámere, chcem to zdôrazniť, že tento zákon chce pomôcť tým ženám, ktoré nie sú rozhodnuté, nie tým, ktoré sa už rozhodli pre potrat, aby sa mohli zodpovedne, slobodne rozhodnúť, teda aby mali dostatok informácií pre svoje rozhodnutie a dostatok času pre svoje rozhodnutie, čo si myslím, že sú základné podmienky pre to, aby sa niekto mohol slobodne rozhodnúť a nerozumiem tomu, keď vy, moji liberálni kolegovia, ste proti tomuto liberálnemu prístupu. Myslím, že každému ide o to, aby to slobodné rozhodnutie bolo vykonané zodpovedne, na základe dostatku informácií a nie pod tlakom nejakého času. A myslím, že toto a tú sociálnu pomoc, o ktorej ste aj vy hovorili, a myslím, že ste ju skôr mali predložiť v inom svojom zákone, tieto dobré veci, tak toto tento zákon hovorí. Ďakujem.
5. 11. 2021 11:14:26 - 11:16:21 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Takže len stručne. Ja som na úvod zdôraznil, že to bude teologický pohľad, postupoval som teologickou metódou, ktorá používa obrazy.
Čo sa týka sekty, som zo štátom registrovanej cirkvi, moje kázne si môžete nájsť na internete, ak chcete, ale nebudem tu konkrétne propagovať, kde. Ale môžete si ich vyhľadať. Postupujem korektne v zmysle teologickej metódy. Povedal som, že to je obohatenie o tento pohľad a nepovedal som vôbec, vložili ste mi do úst tu rôzne veci, aj to, že som povedal, že Boh si praje schválenie tohto zákona. To by som sa nikdy neodvážil, pán Kočiš, povedať. Ja som hovoril o základných princípoch.
Tiež ste mi, pán Mazurek, vložili do úst, že tu nejaký komunizmus propagujem, pričom ja som len upozornil, že spoločný záujem je ten, ktorý je v písme uprednostňovaný, čo mi nemôžete poprieť, a žiadne ministerstvo som tam nespomínal a varoval som pred sebectvom, ktoré je prirodzené pri tom, keď máme súkromný majetok.
Čiže otázka toho, prečo ide na sysle a nie na ľudí, zdôraznil som, pán Taraba, anthropocentricitu, že národný park je pre človeka, a že človek je ten, pre ktorého to robíme.
Pán Kuffa, povedal som minimálne dvoch správcov, nie len dvoch správcov. Čiže to zahŕňa aj tých piatich, o ktorých vy hovoríte. Je mi ľúto a, ale asi to splnilo účel, keď som, keď som trošku ako otvoril iný pohľad a je mi ľúto, pán Kočiš, že vám to spôsobilo kultúrny šok.
Ďakujem.
5. 11. 2021 10:46:45 - 10:56:47 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Môžem? Aha.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, poslanci, kolegyne poslankyne, v diskusiu k reforme národnej, národných parkov tu v tejto snemovni, ale aj mimo nej zazneli rôzne odborné, ale aj neodborné, aj emotívne argumenty, fakty, čísla. Hodnotila sa tu odbornosť tých, ktorí predkladajú alebo sa vyjadrujú k zákonom. Dovoľte mi povedať pár slov k tejto téme a spestriť, obohatiť túto diskusiu ešte z iného pohľadu. Vyjadroval som sa ako geograf, ale moja druhá odbornosť je teológ. Tak aj z tohto pohľadu teológa a kresťana hľadať odpoveď na otázku, prečo vlastne máme národné, mať národné parky, máme chrániť prírodu a život v nich. Už pán minister Budaj načal, že toto je dôležitá otázka.
Neviem, či viete, ale podobne ako v mnohom inom, aj pri národných parkoch vlastne len nedokonale kopírujeme to, čo Stvoriteľ stvoril. Prvý národný park na svete založil už pri stvorení sveta Pán Boh a bola ním Rajská záhrada, záhrada Eden. Zároveň vymenoval aj prvého správcu tohto národného parku, človeka Adama. Hospodin Boh dal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Samozrejme sa to vzťahuje na celú Zem, na celé stvorenstvo, celé ľudstvo, ale konkretizované to bolo na ten prvý "národný park" a jeho prvého správcu. Stvoriteľ si už vtedy vybral človeka za spolupracovníka a zveril nám ľuďom, tebe a mne, správu tohto stvorenstva.
Človek teda dostal veľkú kompetenciu, že má poznávať a dať mená všetkým stvoreným živočíchom a rastlinám. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Teda pomenovať, znamená to dobre poznať.
O to, ako túto správu najlepšie robiť, o to, kto ju robí v našich národných parkoch lepšie, kto má aké motívy, sa dnes u nás na Slovensku, žiaľ, sporia najmä dve skupiny - ochranári a lesníci. Nepochybujem, že motívy väčšiny týchto ľudí sú dobré. Pán Boh dal určité princípy pre správu svojho stvorenstva, je dobré ich dodržiavať. V podstate ich ani nie je možné nedodržiavať, lebo už vieme, že sa nám to skôr alebo neskôr škaredo vypomstí, ak to nerobíme. Ale spor je o tom, ako ich dodržiavať.
Jedným z cieľov, prečo zriaďujeme národné parky, je, aby sme stvorenú prírodu chránili a zachovali v čo možnom najpôvodnejšom stave k tomu dokonalému stavu, v akom ju stvoril na začiatku Stvoriteľ. Pretože za tie tisícročia sme toho ako správcovia hodne pokazili. Preto je aj zachovanie rozmanitosti stvorenstva, ľudovo povedané biodiverzity, jednou z kľúčových úloh národných parkov. Nejde teda len o ochranu lesa, takpovediac stromov a toho, aby sme z nich mohli mať zisk, ale práve aj o ochranu toho zmieňovaného tetrova, medveďa a konkrétnej rastlinky a prostredia, v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa. Preto Natura 2000, preto sú rôzne konkrétne rezervácie. Ide teda o zachovanie, udržiavanie, niekedy aj obnovenie toho, aby každé stvorenie na území národného parku, všetko spolu, vrátane človeka, nažívalo v pokoji, v mieri a v harmónii podľa Bohom daných zákonov a slúžilo a pomáhalo k životu jeden druhému.
Tento vznešený cieľ nedokážeme už uplatňovať na celom území sveta alebo našej krajiny Slovenska, ale národné parky sú dobrým pokusným územím, kde sa o to môžeme snažiť. A myslím, že kvôli tomu sme to vytvorili. Dôležité je tiež povedať, že národné parky nie sú samoúčelné a ochrana živočíchov či rastlín nie je samoúčelná. Národné parky a celé stvorenstvo je tu pre človeka.
Týmto antropocentrickým pohľadom sa líši kresťanský pohľad na stvorenstvo od biocentrického, kde človek je len rovnocenným stvorením s ostatnými tvormi. Národné parky a lesy v nich majú slúžiť aj k tomu, aby človek mohol vidieť a zažívať tú nádheru, ktorú Pán Boh pre nás, pre teba, pre mňa stvoril v tej najpôvodnejšej forme, tešil sa z toho a oslovoval Stvoriteľa, že to pre nás z lásky stvoril. V reči nášho kmeňa sú to teda tie dôležité ekoprodukčné a ekologické funkcie lesa.
Celá tá nádhera, celé stvorenstvo má však aj tú funkciu, ktorá je pri tejto diskusii o národných parkoch tiež zdôrazňovaná, že ju človek má aj využívať hospodárskym a iným spôsobom, má mu slúžiť aj ako zdroj potravy, stavebného materiálu, v tomto prípade dreva alebo kameňa. Ale to všetko má byť na území národného parku obmedzené kvôli zachovaniu práve tej pôvodnosti. Preto môže prebiehať na území národných parkov aj ťažba dreva, kosenie lúk a človek má aj na území národných parkov žiť. Národný park je pre človeka, nie človek pre národný park. Všetka táto činnosť človeka v národnom parku sa však má diať tak, aby bola v súlade s cieľom, kvôli ktorému sme národné parky zriadili, a to, aby bolo stvorenstvo zachované v čo najpôvodnejšom stave.
To znamená, že má byť aj bezzásahová zóna. Veď už v samotnej záhrade Eden Stvoriteľ ustanovil prvú bezzásahovú zónu, ktorej sa človek nemal dotýkať, nemal využívať, a to bol Strom poznania dobrého a zlého. Vieme, že človek práve to porušil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo Stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Je dôležité vidieť, mať časť prírody, kde môžeme skúmať, ako fungujú Bohom dané prirodzené stvoriteľské zákony bez nášho zásahu, aby sme ich pochopili a potom vedeli múdro spravovať ostatné stvorenstvo nielen v národnom parku, ale na celej Zemi. A z tohto pohľadu, aby mohla byť tá komplexnosť zachovaná a ukázaná, je dôležité aj to, aké veľké sú tie územia.
Pán Boh stanovil pre svoj prvý národný park jedného konkrétneho správcu a s konkrétnym menom Adama. Žiaľ, my máme na tých štátnych pozemkoch správcov dvoch, čo, ako vidíme, nerobí dobrotu. Každý totiž chce, aj lesníci, aj ochranári, čo najlepšie spravovať zverené územie podľa svojich zákonom zadaných úloh, ktoré idú niekedy proti sebe. Preto aby sme tie rôzne úlohy, kvôli ktorým sme národné parky zriadili, zladili, potrebujeme vytvoriť zonáciu, kde sa dohodneme, čo sa tam môže a čo sa tam nemôže robiť. Pri sporoch a hádkach o to, ako to urobiť, musíme stále vidieť ten pôvodný cieľ, aby sme zachovali čo najpôvodnejšiu prírodu a boli správcami podporujúcimi harmóniu spolužitia stvorenstva na území národných parkov. Ako dobrí správcovia musíme zladiť, aby všetko malo svoje miesto. Samozrejme, k tým Bohom daným princípom parí aj rešpekt k súkromnému vlastníctvu, ale tu upozorňujem, že Božie slovo nás varuje pred sebeckosťou a lakomosťou ako vážnym hriechom a Boh zdôrazňuje nesebectvo a lásku k blížnemu a spoločný záujem všetkých. Toto musíme mať na pamäti, keď diskutujeme o súkromných vlastníkoch a ich právach v národných parkoch a inde. Tiež musia byť v súlade s celkovým zámerom národných parkov. S tým prirodzene súvisí aj dohoda o tom, ktoré územia budú súčasťou národných parkov.
Tento zákon sa to všetko snaží zlepšiť, dať do súladu, samozrejme, nie je dokonalý ani nebude, ale myslím, že je to prvý krok, aby sme sa pohli dopredu a preto ho podporujem. Ak chcete niečo viac počuť o ekológii a kresťanstve, tak túto nedeľu budem mať o tom kázeň.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->