Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 5. 2021 14:08:42 - 14:11:47 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 536 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predseda. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktoré sa konalo 28. mája 2021, obsahuje nasledovné znenie:
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci celkovo 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 100 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Z 99 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Vladimíra Ledeckého za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci hlasovalo celkovo za 76 poslancov, proti bolo 11 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený Vladimír Ledecký. Overovatelia poverujú svojho člena Miloša Svrčeka oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo.
14. 5. 2021 10:47:12 - 10:49:12 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kočiš, tiež sa v mnoho čudujem, že do dnešného dňa viac ako rok po voľbách alebo po zostavení vlády nebol do parlamentu predložený vládny návrh o novele Trestného poriadku, tiež sa čudujem, že keď do pár mesiacov bola schopná pani ministerka, respektíve zamestnanci rezortu spravodlivosti pripraviť reformu Ústavy, keď sme boli schopní zmeniť podmienky čo sa týka vypočúvania a voľby generálneho prokurátora, keď sme boli schopní riešiť úž začiatky súdnej mapy a súdna mapa bude určite predmetom veľkej debaty aj tuto v pléne Národnej rady a neboli sme schopní riešiť vládny návrh o novele trestného poriadku, tak tiež sa čudujem, že prečo v tejto oblasti, keď sa rieši ochrana ľudských práv obvinených v kolúznej väzbe, že to nebolo možné. A práve preto aj pani poslankyňa Hajšelová, respektíve Sme rodina si vypočula všetky námietky, stanoviská, odporúčania jednotlivých medzinárodných inštitúcií, odborných stavovských organizácií, Slovenská advokátska komora, presne ako bolo povedané, aj zo strany akademickej oblasti sme si vypočuli všetky podmienky, všetky návrhy, pripomienky, a práve v tom sú premietnuté v tomto legislatívnom návrhu pani poslankyne tieto pripomienky. Tak jednoducho obviňovať nás z toho, že týmto návrhom budeme mariť vyšetrovanie alebo že nejak závažným spôsobom naštrbíme trestný proces, je bohapustý populizmus. Práve preto bol predložený tento návrh, aby sa riešila táto otázka po odbornej rovine. Odbornej rovine. Toto nie je politika. Odborná rovina.
14. 5. 2021 10:25:53 - 10:27:53 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán predseda Národnej rady vystúpil ako predseda najvyššieho zákonodarného orgánu tohto štátu. Najvyššieho zákonodarného orgánu, ktorý je zložený z poslancov, ktorí v zmysle Ústavy Slovenskej republiky majú legislatívnu iniciatívu. Legislatívny proces preto nie je podľa môjho názoru možné dávať len na exekutívu, vládu beriem ako vysunutý orgán, ako podriadený orgán alebo kvázi externý výbor Národnej rady. Čiže dávať do pozície poslancov, že no, nebude ten proces, legislatívny, zabezpečený tak, ako by sme si to vedeli predstaviť napríklad zo strany vlády, tak pokladám za bohapustý populizmus. Toto si tu nemôžeme dovoliť. Ako myslím si, že všetci, ktorí sedia v tejto miestnosti, si ctia Ústavu Slovenskej republiky ako najvyšší, najvyššiu právnu normu tohto štátu a tá jasne hovorí, že poslanci majú zákonodarnú iniciatívu. A pani poslankyňa Hajšelová využila svoju zákonodarnú iniciatívu a teraz o tom diskutujeme. Máme prvé, druhé, tretie čítanie, ak je tam niečo napríklad z legislatívneho hľadiska nedostatočné, máme tú možnosť, aby sme to doplnili, aby sme to opravili. A hovoriť o tom napríklad, že ideme prepúšťať touto právnou normou nejakých obvinených z väzby? Vážení, ten, kto to hovorí, tak nemá naštudovaný tento zákon. Si otvorte aj tie posledné strany, na ktorých sú napríklad prechodné ustanovenia, kde sa jasne hovorí, akým spôsobom sa to bude riešiť. Čo to tuná rozprávate? Máme tu stanoviská, odborné stanoviská odborných stavovských organizácií, ktoré jasne hovoria - otvorte túto tému, začnite riešiť kolúzne väzobné stíhanie, pretože je nadmerne využívané. Za týmto účelom je otvoriť, je potrebné otvoriť dôvody kolúznej väzby, pretože sú takýmto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 5. 2021 9:48:31 - 9:50:30 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No tak ja musím povedať, že trošku s nemým úžasom som počúval, pani ministerka, vaše vyjadrenie, že ako štátna tajomníčka ste počas minulej vlády nemala na nič dosah. Tak ja sa chcem opýtať, že ak normálne neboli porady vedenia ministerstva, neboli PVMK, normálne v nejakom kumbáliku ste sedela, zamknutá, nemali ste na nič dosah. Tak potom sa aj pýtam, že aká je opodstatnenosť štátnych tajomníkov na ministerstve, keď nemajú na nič dosah. Vy ako dvojka alebo trojka na ministerstve ste jednoznačne mohla vystúpiť v tejto oblasti, mohla ste otvoriť túto tému, mohla ste sa za to biť, keď máme tieto informácie, keď máme informácie a stanoviská z jednotlivých medzinárodných organizácií, stanovisko výboru Rady Európy proti neľudskému zaobchádzaniu, že haló, na Slovensku sa zobuďte. A ja teraz tuná s úžasom počúvam. že vy ste nemali na nič dosah? Máme viacero nálezov Ústavného súdu. Ústavný súd jasne hovoril, že riešte kolúznu väzbu. Môžem odcitovať. Vyjadril sa nasledovne aj v ústavnom náleze 47/2013: Väzba ako výnimočný prostriedok zaistenia obvineného pre účely trestného konania môže byť na neho uvalená iba v prípade zistenia skutočností ustanovených zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jej použitia v záujme včasného a náležitého objasnenia trestných činov. Ide tu o dočasné obmedzenie osobnej slobody, musí existovať nevyhnutnosť uvalenia väzby a držania obvineného v nej len vo výnimočných legitímnych účeloch, a to len po určitý čas. A my tu počúvame, že sú tu zaistené v kolúznej väzbe, napríklad osoby dvanásť, pätnásť, osemnásť mesiacov. Však my sme normálne v stredovekej Európe. V západnej Európe to trvá tri mesiace alebo päť mesiacov. ˇVo to má znamenať? Ako ja normálne žasnem toto, čo som tuná počúval. Že minister spravodlivosti sa takto vyjadruje? Ja len otváram oči.
14. 5. 2021 9:24:00 - 9:25:03 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 28. schôdzi Národnej rady ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 14. mája 2021. O uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu. pán predsedajúci otvorte, prosím, rozpravu.
14. 5. 2021 9:24:00 - 9:25:03 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 28. schôdzi Národnej rady ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 14. mája 2021. O uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu. pán predsedajúci otvorte, prosím, rozpravu.
14. 5. 2021 9:24:00 - 9:25:03 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 28. schôdzi Národnej rady ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 14. mája 2021. O uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu. pán predsedajúci otvorte, prosím, rozpravu.
14. 5. 2021 9:24:00 - 9:25:03 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 28. schôdzi Národnej rady ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 14. mája 2021. O uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu. pán predsedajúci otvorte, prosím, rozpravu.
13. 5. 2021 18:40:40 - 18:42:33 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem vám za slovo. Ďakujem, pán predseda, za tvoje vystúpenie. Myslím si, že veľa vecí v ňom bolo povedané, ale ja by som chcel aj upozorniť na to, že čo sa mi nepáči, tak zo strany dosť značný, značného počtu médií, v mediálnom priestore sa tu niekto snaží ukázať, že politici sa púšťajú do riešenia tejto otázky. S tým by som vôbec nesúhlasil, pretože práve že je tu aj veľký dopyt zo strany odbornej verejnosti, zo strany akademikov, že poďme otvárať túto vec, pretože sme, poviem to normálne tak trošku na hulváta, sto rokov za opicami. Ja som tu aj pred určitým časom povedal, že Česká republika napríklad s trvaním troch mesiacov čo sa týka kolúznej väzby, celkovo tohto inštitútu, tak začiatok tohto vykonania tejto lehoty siaha do Rakúsko-Uhorska. Oni jednoducho používajú tento inštitút stodvadsať rokov. A my tu riešime v 2021 riešenie výkonu lehoty tohto inštitútu. To už nehovorím o stanoviskách a odporúčaniach medzinárodných inštitúcií ako spomínaného Výboru proti neľudskému zaobchádzaniu, celkovo medzinárodných organizácií ako Rady Európy. Čiže sú tu medzinárodné organizácie, ktoré nám hovoria, pozrite sa na to, pretože je tu v slovenských podmienkach extrémny výkon dĺžky kolúznej väzby. Zdvíhajú varovný prst. Toto nie je výmysel nejakých politikov. Toto je normálne zdvihnutý prst aj odbornej verejnosti a medzinárodných organizácií. Takže na to by som chcel upriamiť pozornosť, že toto nie je niekoho výmysel. Treba to riešiť, treba to otvoriť a hlavne humanizovať výkon kolúznej väzby. Ďakujem.
13. 5. 2021 16:51:12 - 16:52:57 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, ďakujem za tvoje vystúpenie. Áno, odznelo tam veľa pravdivého aká je súčasná právna úprava na Slovensku. Ja len tak na doplnenie z historicko-právneho hľadiska. Možno neviete, ale napríklad v Českej republike platí lehota výkonu väzby ako zaisťovacieho úkonu tri mesiace. A tá lehota platí od Rakúsko - Uhorska. Takže Česká republika je v 21. storočí s výkonom kolúznej väzby. My máme dĺžku trvania tohto zaisťovacieho úkonu niekedy 10, 12, 15 dokonca 18 mesiacov, čo je absolútne neprijateľné. A presne aj stanoviská alebo odporúčania výboru, špeciálneho výboru Rady Európy, ktorý sa zaoberá vecami ako neľudské zaobchádzanie, nám dal jasné stanoviská, že by sme mali ako Slovenská republika a členský štát Rady Európy riešiť tento zaisťovací úkon. Len na predstavenie. Kolúzna väzba je väzba, v ktorom obvinený sa nachádza 23 hodín denne, má hodinovú vychádzku, nie je v styku s rodinnými príslušníkmi, nie je v styku s nikým. Má hodinovú vychádzku raz do dňa. A môže sa k nemu dostať buď kňaz alebo v určitých prípadoch obhajca, ak má na to priestor. Takže určite by sme sa mali zmenou Trestného poriadku dostať, si myslím, do civilizovaného sveta, hlavne do krajín západnej Európy, kde by sme mali aj týmto zaisťovacím úkonom dávno patriť. Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 16:23:39 - 16:24:44 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a to aj ako gestorský výbor. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu národnej rady. Navrhujem zároveň, aby výbor prerokoval návrh zákona ihneď. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
13. 5. 2021 9:13:47 - 9:14:29 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 534 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že o výsledku prerokovania návrhu na skrátené legislatívne konanie bude informovať Národnú radu.
Schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 13. mája 2021 na 8.30 hod., avšak výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma poveril, aby som k uvedenému návrhu plnil úlohu spravodajcu.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
4. 5. 2021 18:53:48 - 18:55:28 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
237.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, samozrejme, je to vecou diskusie. Je, je to samozrejme aj otázka kapacity, že či sa bavíme o budovách, kde budeme radovo poskytovať sociálne služby pre desiatky, resp. pre stovky týchto. Takže hovorím, že ako, čo sa týka aj kapacít, čo sa týka tých technologických vecí, tak je to, samozrejme, na diskusiu.
Ale čo sa týka tých nájomných bytov, tak čo mám informáciu, tak je to rozdelené do dvoch častí. Tuším zajtra by malo ísť do medzirezortného pripomienkového konania návrh stavebného zákona, ktorý má riešiť úplne nanovo digitalizáciu stavebných konaní, ako aj prípravu územných plánov, čiže úplne sa prepracuje stavebné právo. Dôjde k rekodifikácii s tým, že k schvaľovaniu by v rámci Národnej rady malo dôjsť niekedy do jesene. Čiže v jeseni by sme tu mali mať stavebný zákon.
A druhá vec je koncepcia výstavby štátnych nájomných bytov, ktoré je v gescii úradu podpredsedu vlády s tým, že mám informáciu, že tiež legislatíva je pripravená, takže je to rozdelené do týchto dvoch častí a do jesene by to malo byť v účinnosti. Ale čo sa týka tohto predkladaného návrhu ohľadne kapacít a využívania týchto budov, ktoré, ktoré sú nie sú využívané, tak, samozrejme, hovorím, je to vecou diskusie a možno aj rozpočtu, ako sa nastaví celková, celková prerábka. Ďakujem.
4. 5. 2021 18:46:43 - 18:52:25 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
233.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nakoľko je financovanie obstarávania zariadenia sociálnych služieb produktom Štátneho fondu rozvoja bývania, rovnako ako financovanie nájomných bytov, týmto návrhom chceme vytvoriť rovnaké podmienky kúpy na základe jednak kúpnej zmluvy a jednak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ako pri nájomných bytoch. Táto iniciatíva vyplynula predovšetkým z prieskumu medzi samosprávami, že zrovna tento spôsob obstarávania je najvýhodnejší aj najvyužívanejší.
Hlavným zámerom tejto zmeny je fakt, že na Slovensku evidujeme veľké množstvo nevyužívaných budov, ktoré môžu po malej investícii do prestavby spĺňať požiadavky pre zariadenia sociálnych služieb. Takto vzniká možnosť využiť jestvujúce stavby na zariadenia sociálnych služieb, ktorých je nedostatok a ktoré je možné vybudovať aj tam, kde nie je záujem alebo možnosť vybudovať nájomné byty. Nakoľko už teraz o zariadenia sociálnych služieb bol prejavený obrovský záujem aj vďaka zvýhodneným podmienkam, očakávame, že sa ich počet radovo zvýši. Napriek tomu je možné, že samotné zariadenia budú pre niektorých prevádzkovateľov neúnosné, a preto vznikla táto možnosť získať finančné prostriedky na odkúpenie takéhoto zabehnutého zariadenia, aby obyvatelia takéhoto zariadenia, nedajbože, neskončili bez opatery a bez domova. Je veľmi dôležité uvažovať dopredu a pripraviť možnosti aj pre takéto situácie.
Ak by mal niekto podozrenie, že sa takýmto spôsobom vytvorí možnosť obchádzať verejné obstarávanie, je na omyle, nakoľko aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve je predmetom verejného obstarávania. Touto zmenou sa vytvorila možnosť kúpy v zariadeniach sociálnych služieb pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby, obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, celok, nakoľko môžu deklarovať schopnosť splácania výhradne finančným plánom vytvoreným na existujúcej budove.
Chcel by som na margo aj tohto bodu ešte uviesť, že chceme predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona a tak by som ho teraz prečítal a poprosím o zastavenie časomeru.
Jedná sa o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452.
1. V čl. 1, sa za bod 9 vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. § 10 odsek 13 znie:
„(13) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) môžeme poskytnúť len vtedy, ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1
a) písm. b) a c) obstaráva nájomný byt na svojom území,
b) písm. f) a g) obstaráva nájomný byt na území Slovenskej republiky.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Obec v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyšší územní celok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa majú starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov s trvalým pobytom na jeho území. V nadväznosti na uvedené sa legislatívnou úpravou navrhuje, aby obce a vyšší územní celok mohli obstarávať nájomný byt na nimi spravovanom území a mohli tak zabezpečiť plnenie potrieb v oblasti bývania najmä pre svojich obyvateľov.
Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov, môžu nájomný byt obstarávať na celom území Slovenskej republiky.
2. V čl. 1, sa za bod 18 vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 18 ods. 4 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20%“.“.
Odôvodnenie: Úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania sú výrazne výhodnejšie ako komerčné úvery (stabilná ročná úroková sadzba do 1% počas výstavby, ako aj počas celej lehoty splatnosti, t. j. 20 až 40 rokov). Predloženým návrhom sa rozširuje možnosť právnických osôb realizovať obstaranie nájomných bytov v rámci celého územia Slovenska.
Navrhuje sa preto zvýšiť sankciu v prípade, ak by došlo k porušeniu podmienok zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov. Ustanovením bude takto upravená jednotná výška sankcie v prípadoch, ak nebude dodržaná minimálna doba pre zachovanie nájomného charakteru podporených bytov, poskytovania sociálnych služieb v podporených zariadeniach sociálnych služieb, resp. ubytovania v ubytovacích domoch. Snahou navrhovanej úpravy je minimalizovať negatívne dopady na činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, za mňa všetko.
4. 5. 2021 18:40:35 - 18:43:03 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
229.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, jedným z hlavných nástrojov podpory rozvoja bývania zo strany štátu je nepochybne štátny fond rozvoja bývania a prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje aj do oblasti podpory financovania výstavby a obnovy vybraných zariadení sociálnych služieb. Možno povedať, že ŠFRB patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania na Slovensku.
Čo je cieľom tohto nami predkladaného návrhu? Ide o možnosť navrhnúť úpravu možnosti pre podporu obstarávania zariadenia sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálnej služby. Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhujeme zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb.
Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. V týchto zariadeniach, ktoré môžeme podporovať podľa platného znenia zákona, sa poskytujú celoročnou pobytovou formou sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania.
Podľa platného znenia zákona je možné poskytovať podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenia sociálnych služieb a na obnovu zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia. Predloženým návrhom zákona navrhujeme rozšíriť formu obstarávania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynulo viac ako tri roky.
Pozitívnym vplyvom tohto návrhu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.
Na úvod toľko a následne, pán predsedajúci, ja by som sa prihlásil aj do rozpravy.
Ďakujem.
3. 5. 2021 20:45:32 - 20:47:32 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem za váš príspevok. Ja sa budem zase venovať tej oblasti čo ste spomínali návrh reformy súdnej mapy, alebo nových obvodov súdov. Vy ste v podstate tuším vyštudovaný právnik, ste bývalý policajt alebo vyšetrovateľ. A veľmi dobre si uvedomujete aký vplyv majú súdne obvody aj na ďalšie inštitúcie v štáte. Jednak to bude mať vplyv na nové obvody okresných prokuratúr. Potom sociálne kurately na úradoch práce. Jednak vyšetrovateľov. Čiže samozrejme ide o veľmi zásadnú reformu a môžem vám povedať, že musí byť k tomuto návrhu ešte diskusia, pretože sú tam aj veci a otázniky ktoré vyvolávajú otázky aj vo mne, ako členovi ústavnoprávneho výboru, pretože jednoducho musí aj ministerstvo spravodlivosti vysvetliť v rámci tohto návrhu, že z akého dôvodu ruší ten ktorý konkrétny súd. Prečo sa menia tieto súdne obvody.
Vyvoláva, vyvoláva napríklad otázka u mňa to, že prečo napríklad bude zrušený okresný súd v Piešťanoch a presunie sa do úplne iného kraja, do Trenčianskeho kraja. Presunie sa celá prokuratúra, presunie sa sociálna kuratela. Ďalej musí sa riešiť otázka prestupu sudcov a administratívnych zamestnancov. Budú vôbec môcť dochádza z jednotlivých regiónov do iných regiónov. Budú mať na to financie, čiže samozrejme že musí byť zodpovedaná aj táto otázka. Veľmi dobre že ste do otvorili, pretože v tejto oblasti musí byť určite diskusia a oveľa podrobnejšia.
A čo sa týka podpory zaostalých regiónov. Ja som zo Zemplína, tam máme tuším sedem zaostalých okresov. Je tam 450 tis. obyvateľov a jednoducho nemáme ani jeden kilometer diaľnice, nemáme jeden kilometer rýchlostnej cesty. Tak verím, že aj táto vláda neostane so sľubmi len na papieri ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 20:13:27 - 20:15:27 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, ďakujem pekne za slovo, ďakujem pani vicepremiérka za vystúpenie, ale veľa problémov, ktoré ste zdedila v rámci riešenia eurofondov, aj v tejto oblasti, vyslovene je dôležité riešiť menej byrokracie, zjednodušenie procesov, toto je alfa, omega celej tejto oblasti. Ja som aj rád, že teraz na tejto schôdzi budeme riešiť aj vládny návrh zákona o príspevku poskytovanom v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde sa práve rieši táto oblasť tým, aby došlo k menšej byrokracii a k zjednodušeniu procesov. Čo ma zaujala aj ďalšia vaša veta, že chcete riešiť problematiku alebo oblasť HI tech technológií na diaľniciach alebo diaľnic budúcnosti. Ja by som len, nielen vám, pani vicepremiérka, ale aj celkovo vláde a zodpovedným rezortom chcel upriamiť ich pozornosť na to, že Slovensko je momentálne v pozícii, že sa ešte len pozerá akým spôsobom by to riešila. Ale poviem vám, že napríklad taká Ukrajina , ktorú teraz berieme momentálne ako krajinu, kde prebieha vojnový konflikt, je pred nami, dokonca ukrajinský premiér Šmigel v marci tohto roku riešil túto vec, že Ukrain to door, čo je v podstate taká ukrajinská národná diaľničná spoločnosť, podpísala memorandum, ktoré oprávňuje na to, aby začala riešiť verejno- súkromné partnerstvá, kde práve jednou z podmienok je, aby táto diaľnica bola na európskej západnej úrovni. Čiže pred nami. Ďalej napríklad vysoko inteligentné alebo technologické hraničné priechody, ale nie na Slovensku, nie medzi Slovenskom a Ukrajinou., ale medzi Poľskom a Ukrajinou a Maďarskom a Ukrajinou. Napríklad poviem takú informáciu, maďarská vláda, minister ...
3. 5. 2021 19:33:04 - 19:35:04 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, chcem reagovať ohľadne vašej výčitky, že pán vicepremiér Holý je zbytočný v tejto vláde, že je neviditeľný. Ja viem, možno sa očakáva niekedy, že keď je niekto minister, tak by sa mal ukazovať každý deň nejak v médiách, aby bol mediálne prezentovaný, ale môžem vám povedať otvorene, že pán Holý sedí na pracovných skupinách a či je zbytočný? No, poviem vám ako čisto z praxe viem, že má viacero pracovných skupín, ktoré riešia napríklad momentálne rekodifikáciu stavebného práva. Vieme, že stavebný zákon je tu účinný 40 rokov, je absolútne neaktuálny. Či už developeri, či už štátna správa, či už štátne orgány, samospráva vyslovene žiadajú po jednom. Zmeňte konečne stavebný zákon a stavebné právo, pretože to, čo sa tu deje je šialené.
Ďalšia vec, koncepcia výstavby štátnych nájomných bytov. Za rok sa tu niekto smeje, že však nespravili ste ani jeden byt, nevystavali ste ani jeden z tých 25-tisíc nájomných bytov. Ja vám poviem vyslovene porovnanie komparáciu. Mali sme tu rok 2012 - 2016, bol tu minister Počiatek, ktorý po tisíc pripomienkach stiahol stavebný zákon z pléna. Potom tu bol minister Érsek, ktorý po štyroch rokoch ani nepredložil ten stavebný zákon, čiže ideme tu porovnať 8 rokov nečinnosti vlády SMER-u s rokom činnosti vlády Igora Matoviča, resp. SME RODINA, ktorá si zobrala tento bod ako svoj vlastný. A jednoducho je to naša téma, ktorou ideme. A jednoducho môžem povedať k stavebnému zákonu, momentálne je v predbežnom pripomienkovom konaní. Teraz v stredu by malo ísť do medzirezortného pripomienkového konania a na jeseň by mal byť účinný stavebný zákon. Koncepcia výstavby štátnych nájomných bytov ide do prázdna (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Takže, či je zbytočný pán podpredseda Holý? Nemyslím si. Má pracovné skupiny, ktoré riešia reálne túto agendu. Ďakujem.
3. 5. 2021 19:00:49 - 19:02:49 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Tomáš, mňa sa k vám trošku taká informácia alebo veta ktorú ste povedali, že jednotlivé úrady práce po Slovensku sú organizované údernými jednotkami SME RODINA, ja by som vám chcel pripomenúť, že na rozdiel od predchádzajúcich vládnych garnitúr súčasný minister práce pán Krajniak, jednoducho dal na odbornosť, dl na manažérske schopnosti ľudí, ktorí sú dlhé roky v rámci tejto oblasti. Veľmi dobre viete, že napríklad ústredie práce riadi človek, ktorý je tam v podstate už 9, 10 rokov. Zároveň na úradoch práce sú schopní manažéri ktorí ja som to už aj dnes povedal, bravúrne zvládli riešenie pandémie v rámci tohto segmentu, čiže som trošku ako nemilo prekvapený, že zhadzujete týchto ľudí, ktorí jasne ukázali že majú manažérske a odborné schopnosti viesť tieto úrady. A čo sa týka tej antisociálnosti SME RODINA. Ja som to už aj hovoril dnes keď bola rozprava v rámci vystúpenia pána poslanca Richtera, my sme žiadne obedy pre deti nezrušovali v rámci škôl, jednoducho každý pracujúci rodič, ktorí má dieťa od 6 do 15 rokov má nárok na daňový bonus a zvýhodnený daňový bonus, jednoducho od 1. júla sa zvýšilo o 1,7 násobok z tej základnej sadzby tohto daňového zvýhodnenia tuším to vychádza na 39 eur. Od 1. januára 2022 na 44 eur, čo sa týka rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi im sa zvyšovali tie príspevky z 1,20 na 1,30 eura s tým, že teraz pokiaľ mám informáciu tak koaliční poslanci niektorí predkladali návrh do pléna aby do toho boli zaradení aj rodičia, ktorí sú nezamestnaní, alebo ktorí sú poberatelia aj dôchodkov, čiže ...
3. 5. 2021 18:02:18 - 18:03:52 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno, ďakujem vám za slovo. Pán poslanec, ďakujem ti za tvoje kultivované vystúpenie. Ja by som sa dotkol práve v tej oblasti čo si spomínal cestovný ruch. Je to určite významný segment národného hospodárstva, ktorý bol výrazne zasiahnutý pandémiou a ukazovatele za minulý rok nám jasne ukazujú, že tá krivka turistov, ktorí prichádzajú na Slovensku sa nám výrazne znížila 50-60 percent. To isté domáci turisti. Čiže určite tu bude potreba zo strany ministerstva dopravy vo výraznejšej miere pomôcť tomuto segmentu národného hospodárstva, aj keď minister dopravy jasne prízvukoval, že idú do toho, do tejto oblasti desiatky miliónov eur. Čo sa týka tej reformy, ktorú otvoril Igor Matovič čo sa týka daňovo-odvodovej reformy, ktorú chce verejnosti predstaviť v dohľadnej dobe, osobne si myslím, že určite treba podporovať rodiny na Slovensku, ktoré boli výrazne zasiahnuté pandémiou, ale nie takýmto spôsobom. Vieme, že už časť koaličných strán sa postavila proti tomuto návrhu, nebolo to ešte tuším ani na koaličnej rade, ale môžem za seba povedať presne ako ty, reflektujem na tvoj názor, že určite je toto červená čiara, ktorú, ktorú si neviem predstaviť aby sme prekročili. A mám na takýto istý názor, že neviem si predstaviť podporiť takéto opatrenie. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->