Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 3. 2023 12:42:06 - 12:43:24 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Výborom pre kultúru a médiá k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Ten spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor, Výbor pre financie a rozpočet a Výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
15. 3. 2023 18:22:46 - 18:24:53 88. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, pánb predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Štatútom Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií (tlač 1325).
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Štatútom Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1502 z 8. februára 2023 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Štatútom Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií prerokoval na 80. schôdzi 14. marca 2023 a uznesením č. 207 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Štatútom Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Štatútom Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií. Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 209 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a predniesol návrh uznesenia Národnej rade.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
=====
30. 9. 2022 10:10:13 - 10:10:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1034 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel, ak dovolíte, zdôrazniť tri veci. To, čo povedal pán poslanec Baránik, je samozrejme reflexiou jednej časti stavu na súdoch, ja by som chcel, aby zaznelo v tomto pléne a aj na základe mojej osobnej skúsenosti, že existujú sudcovia v rodinnoprávnej agende, ktorí naopak sa snažia rozhodovať tak ako im káže zákon v najlepšom záujme dieťaťa a robia to vlastne rýchlo. Chcel som, aby to zaznelo. Nieže neexistuje iná skúsenosť, ale existuje veľmi zjavne aj táto. Po prvé.
Po druhé. Samozrejme, že reflexiou toho, čo hovoril Alojz Baránik čo som hovoril ja alebo zdôrazňoval aj pán minister, veď to bolo v skutočnosti predmetom reformy súdnictva, ktorý poznáme pod takzvanou skratkou súdna mapa a predovšetkým, predovšetkým v tom, že nám predsa ide o špecializáciu, aby tí sudcovia v rodinnoprávnej agende mali viac priestoru na zložitejšie kauzy, aby sa im mohli venovať, aby sa im mohli venovať v spolupráci s inými organizáciami, inštitúciami, jednotlivcami, aby nabádali, aby pomáhali a aby čo najrýchlejšie rozhodovali. Využívam túto príležitosť, aby som poprosil pána ministra, ja rozumiem tomu, že situácia je zložitá, rozumiem politickým okolnostiam, ale zdá sa mi dobré, aby nejakým spôsobom špecializácia sudcov, respektíve súdov v Bratislave, Košiciach na okresnej alebo krajskej úrovni, kde môžme umožniť takúto špecializáciu sudcov na poručenskú agendu hlbšiu a lepšiu, než je dnes, aby ju ministerstvo podporovalo a vytváralo predtým všetkým predpoklady, rozumiem, že do veľkej miery je závislé aj od toho, aká bude spolupráca medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom financií. Samozrejme, že tomu rozumiem.
A po tretie. Budem rád, ak podporíte môj pozmeňujúci návrh, samozrejme, že toto plénum sa vyrovná aj s návrhom pani poslankyne Katky Hatrákovej. Ja v každom prípade by som bol rád, aby sme zákon ako celok, nech to bude akokoľvek, schválili, lebo si myslím, že je výrazným zlepšením situácie oproti dnešku a zároveň to je moje posledné slovo v tomto, predpokladám, že ak sa nestane nič nepredpokladané, budeme o tom hlasovať v utorok o jedenástej. Ďakujem veľmi pekne.
30. 9. 2022 9:10:13 - 9:10:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1034 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, chcel by som predniesť pozmeňujúci návrh tak ako ho vo svojej úvodnej reči v podstate avizoval aj pán minister. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý je krátky, má štyri body. Ja si dovolím na úvod povedať čoho sa tieto štyri body týkajú a následne ho prečítam.
V zásade ide z časti o reakciu na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady. Pôvodne sme predpokladali, že takýto pozmeňujúci návrh by mohol byť predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru. Bol, ale vzhľadom na to, že ústavnoprávny výbor nezaujal stanovisko, resp. v tom čase nebolo možné k nemu zaujať stanovisko, boli sme dohodnutí aj s pánom predsedom, že takýto návrh predložím v pléne.
Týka sa jeho dve ustanovenia toho pozmeňujúceho návrhu spresňujú predovšetkým to, že princíp tzv. jedného sudcu sa bude týkať súrodencov, resp. maloletého a jeho súrodencov, ktorí majú spoločných oboch rodičov, aby bolo zrejmé, že iba v takýchto prípadoch sa bude postupovať spôsobom ako navrhuje novela Civilného mimosporového poriadku.
Takisto sa navrhuje, aby sa zjednotili, zjednotila účinnosť vlastne tejto novely s predpokladanou účinnosťou, resp. schválenou účinnosťou tzv. Súdnej mapy. A takisto sa spresňuje to, že princíp jedného sudcu sa bude vzťahovať iba na prebiehajúce konania. To znamená, tie ktoré boli v minulosti ukončené a znovu by boli z nejakého dôvodu napadli na súd a tým pádom by súd musel o nich rozhodovať, tak bol by v prvom prípade použitý princíp náhodného výberu a až následne by sa postupovalo spôsobom, ktorý predpokladá novela Civilného mimosporového poriadku. Čiže, ak dovolíte pristúpim k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Michala Luciaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. 1 v bode 1 v § 6a ods. 1 a bode 27 v § 396b ods. 1 a 2 sa za slovo „súrodencov" vkladá čiarka a slová „ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý,".
2. V čl. 1 bod 27 vrátane úvodnej vety sa slová „§ 396a" nahrádzajú slovami „§ 396b" a slová „§ 396b" sa nahrádzajú slovami „§ 396c".
3. V čl. 1 bode 27 v § 369b sa vypúšťa ods. 3.
4. V čl. VII sa vypúšťajú slová „1. decembra 2022, okrem čl. 1 bodu 11, ktorý nadobúda účinnosť"'.
V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné zmeny:
- v čl. 1 bod 27 § 396b ods. 1 a 2 sa slová „1. decembra 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare,
- v čl. III bod 4 § 19c sa slová „1. decembra 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare, slová „30. novembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2022" v príslušnom gramatickom tvare a slová „31. decembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare,
- v čl. V bod 4 § 11c sa slová „1. decembra 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare, slová „30. novembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2022" v príslušnom gramatickom tvare a slová „31. decembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare,
- v čl. VI bod 3 § 12e sa slová „1. decembra 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ 1. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare, slová „30. novembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2022" v príslušnom gramatickom tvare a slová „31. decembra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom gramatickom tvare.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
30. 9. 2022 9:10:13 - 9:10:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1034 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor ako aj lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený a odporučili ho Národnej rade schváliť. Časť IV spoločnej správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy, ku ktorým nebolo schválené stanovisko gestorského výboru. Ako spoločný spravodajca preto navrhnem o každom hlasovať samostatne. Gestorský výbor ďalej odporučil Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1034a, bolo schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 9. 2022 9:40:04 - 9:55:24 72. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30 a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní a odporučím zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na jeho prerokovanie vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
21. 9. 2022 17:40:04 - 17:55:24 72. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a odporučím zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
21. 6. 2022 14:55:07 - 15:10:26 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 971 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť k tomuto vládnemu návrhu zákona pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je na, obsahuje deväť bodov. Je to v zásade legislatívno-technická úprava tohto návrhu, v siedmich z deviatich bodov je reakciou na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady a v dvoch bodoch je reakciou na dohodu medzi ministerstvom spravodlivosti a medzi ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v tých častiach, v ktorých je práve MIRRI gestorom smernice, na ktorú vlastne reaguje tento, táto novela zákona. Čiže, ak dovolíte, pristúpim k čítaniu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971).
1. V čl. I bode 7 § 21c ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú slová „a za slovom „osobou" sa vypúšťa čiarka a slová „alebo ktoré povinná osoba zriadila"."
2. V čl. I bode 11 § 21c ods. 1 písm. l) sa slová „osoba vykonávajúca výskum a osoba financujúca výskum" nahrádzajú slovami „osoba vykonávajúca výskum a vývoj alebo osoba financujúca výskum a vývoj vrátane osoby vykonávajúcej prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,".
3. V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 21d odsek 3 znie:
"(3) Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bezodkladne zverejní v štruktúrovanej podobe údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 6, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 6, na portáli určenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií") pre sprístupňovanie otvorených údajov."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 27m sa vypúšťa.
4. V čl. I v bodoch 22 a 26 sa za slovo „výskum" vkladajú slová „a vývoj".
5. V čl. I v bode 29 v § 21k ods. 3 v úvodnej vete sa za slovo „ak" vkladajú slová „odsek 2 neustanovuje inak a ak".
6. V čl. I v bode 29 v § 21k ods. 4 tretia veta znie: „Kritériá podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle."
7. V čl. I bode 29 § 21k ods. 6 sa za slovo „úhrady" vkladajú slová „a skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet úhrady,".
8. V čl. I v bode 29 v § 21k ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 druhej vety".
9. V čl. I v bode 3 poznámky pod čiarou k odkazom 27be a 27bf, bode 8 poznámka pod čiarou k odkazu 27j, bode 9 poznámka pod čiarou k odkazu 27k, bode 20 poznámka pod čiarou k odkazu 27n a bode 23 poznámky pod čiarou k odkazom 27na až 27nc sa upravia v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov tak, aby výpočet v nich citovaných právnych predpisov bol taxatívny.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som čítanie môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
21. 6. 2022 13:55:07 - 14:10:26 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1034 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

27. 4. 2022 12:10:26 - 12:12:03 65. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prijmite, prosím, moje ospravedlnenie, pretože pri čítaní, respektíve pri predložení môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme pred chvíľočkou schválili, došlo k chybnému označeniu písmen v jednom z odsekov a považujem tento, túto chybu za natoľko dôležitú, aby sme sa ňou v rozprave pred tretím čítaním zaoberali preto, aby následné schválenie, prípadná publikácia tohto zákona bola naozaj v poriadku. Preto mi dovoľte prečítať tento návrh.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka na legislatívno-technickú opravu v treťom čítaní k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849).
Podľa § 85 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem opravu legislatívno-technickej chyby vo vládnom návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849), takto:
"V čl. X (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) prvom bode sa v § 196a ods. 3 označenie písm. d), e) a f) nahrádza označením a), b) a c)."
Ďakujem vám veľmi pekne.
26. 4. 2022 18:40:00 - 18:55:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predsedajúci, ja ďakujem veľmi pekne za upozornenie, končím. Ďakujem.
26. 4. 2022 17:10:00 - 17:25:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1008 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Text návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Chcel by som upozorniť pána poslanca Galisa, aby sa tu nebavil a nevyrušoval vystupujúceho. Pán Galis, poprosím vás o kľud v sále. Ďakujem pekne.

Luciak, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849).
1. V názve návrhu zákona sa vypúšťa slovo „okresných".
2. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
„1. Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Konanie v prvom stupni v obvode Mestského súdu Bratislava I vykonáva Mestský súd Bratislava I, ak tento zákon neustanovuje inak."
Bod 2. V § 16 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Na konanie v prvom stupni o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, sú príslušné:
a) Mestský súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu Nitra,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Tmava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
(2) Na konanie v prvom stupni o trestných činoch vojakov podľa § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) Trestného zákona a trestných činov vojnovej zrady, služby v cudzom vojsku a nenastúpenia služby v ozbrojených silách sú príslušné:
a) Mestský súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Okresný súd Prešov pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove."
Bod 3. V § 17 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Bod 4. V § 19 ods. 1, § 21 ods. 2 písm. a), § 24 ods. 2 a § 280 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu" nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. l".
Bod 5. V § 24 ods. 4 sa slová „v sídle toho krajského súdu" nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 2"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 až 8, ktoré znejú:
„3. V § 315 prvá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni; o odvolaní proti rozsudku podľa § 16 ods. 2 rozhoduje Krajský súd v Trenčíne."
4. V § 521 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava 1" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
5. V § 562 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
6. V § 562 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu" nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 1".
7. V § 562 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
8. Za § 567r sa vkladá § 567s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠567s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd."."
4. V čl. II sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV."
2. V § 20 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. II body 1 a 2 znejú:
„1. V prvej časti tretej hlave tretí diel vrátane nadpisu znie:
„Tretí diel
Kauzálna príslušnosť súdu
§ 22 Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch
Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Tmava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
§ 23
Príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch
Na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre" pardon, ospravedlňujem sa (rečník sa obrátil na navrhovateľku s otázkou technického charakteru mimo mikrofónu), ospravedlňujem sa, b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Tmava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
§ 24
Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné:
a) Mestský súd Bratislava IV pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Tmava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
§ 25
Príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva
(1) Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu, je príslušný súd podľa odseku 1.
§ 26
Príslušnosť v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch
Na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
§ 27
Príslušnosť v sporoch z hospodárskej súťaže
Na konanie v sporoch z hospodárskej súťaže okrem sporov podľa § 26 je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 28
Príslušnosť v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania
Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania je príslušný:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
§ 29
Príslušnosť v sporoch z burzových obchodov
Na konanie v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 30
Príslušnosť v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu
Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 31
Príslušnosť v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach
Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný:
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
§ 32
Príslušnosť v sporoch o náhradu jadrovej škody
Na konanie v sporoch o náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou podľa osobitného predpisu, je príslušný Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 33
Príslušnosť vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie
Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach, nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Mestský súd Bratislava IV; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky. ".
2. § 34 znie:
㤠34
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa:
a) § 22 písm. f) a h) a § 23 písm. f) a h) je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
b) § 22 písm. d) a g) a § 23 písm. d) a g) je príslušný Krajský súd v Bratislave,
c) § 22 písm. e) a § 23 písm. e) je príslušný Krajský súd v Košiciach."
Odsek 3, a tu si dovolím uviesť opravu pisárskej chyby, odsek 3 znie:
"(3) O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu rozhoduje najvyšší súd, ak tento zákon neustanovuje inak."."
6. V čl. II sa vypúšťajú body 3 a 4.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. II bod 6 v § 173 ods. 1 sa slová „možno uskutočniť" nahrádzajú slovami „sa uskutoční" a za slová „sídla súdu" sa vkladajú slová „v jeho obvode".
8. V čl. II sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 175 odsek 2 znie:
„(2) Ak sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť strany na pojednávaní, súd umožní strane účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie, a to aj v na to určených priestoroch súdu, ktorý je strane najbližšie."."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
9. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
„(3) Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava II miestne príslušný Mestský súd Bratislava II.
(4) Na konanie vo veciach podľa druhej a šiestej až ôsmej hlavy druhej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.
(5) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti vydanému okresným súdom so sídlom v obvode:
a) Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne je príslušný Krajský súd v Žiline,
b) Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Nitre je príslušný Krajský súd v Trnave,
c) Krajského súdu v Košiciach je príslušný Krajský súd v Prešove.
(6) Na konanie odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy druhej časti vydanému okresným súdom so sídlom v obvode:
a) Krajského súdu v Trenčíne a Krajského súdu v Žiline je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
b) Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave je príslušný Krajský súd v Bratislave,
c) Krajského súdu v Prešove je príslušný Krajský súd v Košiciach.
(7) Krajský súd príslušný podľa odseku 5 uskutoční pojednávanie, ak bolo nariadené, v pojednávacej miestnosti toho krajského súdu, v ktorého obvode je sídlo okresného súdu, proti ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie; účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie tým nie je dotknutá."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. III v § 33 ods. 3 sa slová „možno uskutočniť" nahrádzajú slovami „sa uskutoční" a za slová „sídla súdu" sa vkladajú slová „v jeho obvode".
11. V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a čl. III sa dopĺňa bodmi 2 až 4, ktoré znejú:
„2. § 124 vrátane nadpisu znie:
㤠124
Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný:
a) Mestský súd Bratislava II pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove."
3. V § 279 odsek 3 znie:
„(3) Obchodný register vedie:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline."
4. Za § 396a sa vkladá § 396b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠396b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd."."
12. Za čl. IV sa vkladajú nové články V a VI, ktoré znejú:
„Čl. V
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 108/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 68a písm. b) sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava II".
Čl. VI
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 71/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 27 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na Mestskom súde Košice vyhotovuje a podpisuje výkaz podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tieto články nadobudnú účinnosť 1. januára 2023, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
13. V čl. V sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 39 ods. 2 sa slová „tento zákon" nahrádzajú slovami „odsek 3 alebo odsek 4 alebo príloha č. 1".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. V bod 1 v § 46 ods. 3 sa slovo „nadriadený" nahrádza slovom „krajský".
15. V čl. V sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak majú v obvode súdu sídlo dve alebo viaceré prokuratúry, na konanie pred súdom je príslušný prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti súdu."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
16. V čl. V sa vypúšťa bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Článok 17, pardon, bod 17. V čl. V body 3 a 4 znejú:
„3. V § 56b sa slovo „prílohe" nahrádza slovami „prílohe č. 2".
4. Pred prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2001 Z. z.
Sídla a obvody okresných prokuratúr
1. Sídlom Okresnej prokuratúry Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica. jej obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.
2. Sídlom Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
3. Sídlom Okresnej prokuratúry Bardejov je mesto Bardejov, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov a Stropkov.
4. Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava I je Bratislava - mestská časť Staré Mesto, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.
5. Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava II je Bratislava - mestská časť okresu Bratislava II, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.
6. Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava III je Bratislava - mestská časť okresu Bratislava III, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III.
7. Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava IV je Bratislava - mestská časť okresu Bratislava IV, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.
Sídlom Okresnej prokuratúry, 8. Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava V je Bratislava - mestská časť okresu Bratislava V, jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.
9. Sídlom Okresnej prokuratúry Brezno je mesto Brezno, jej obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.
10. Sídlom Okresnej prokuratúry Čadca je mesto Čadca, jej obvod tvorí územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
11. Sídlom Okresnej prokuratúry Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín, jej obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín.
12. Sídlom Okresnej prokuratúry Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda, jej obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
13. Sídlom Okresnej prokuratúry Galanta je mesto Galanta, jej obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
14. Sídlom Okresnej prokuratúry Humenné je mesto Humenné, jej obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
15. Sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok je mesto Kežmarok, jej obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.
16. Sídlom Okresnej prokuratúry Komárno je mesto Komárno, jej obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
17. Sídlom Okresnej prokuratúry Košice I je mesto Košice, jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice I a Košice III.
18. Sídlom Okresnej prokuratúry Košice II je mesto Košice, jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice II a Košice IV.
19. Sídlom Okresnej prokuratúry Košice-okolie je mesto Košice, jej obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.
20. Sídlom Okresnej prokuratúry Levice je mesto Levice, jej obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
21. Sídlom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš, jej obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.
22. Sídlom Okresnej prokuratúry Lučenec je mesto Lučenec, jej obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
23. Sídlom Okresnej prokuratúry Malacky je mesto Malacky, jej obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
24. Sídlom Okresnej prokuratúry Martin je mesto Martin, jej obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
25. Sídlom Okresnej prokuratúry Michalovce je mesto Michalovce, jej obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
26. Sídlom Okresnej prokuratúry Námestovo je mesto Námestovo, jej obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo a Tvrdošín.
27. Sídlom Okresnej prokuratúry Nitra je mesto Nitra, jej obvod tvorí územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce.
28. Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom, jej obvod tvorí územný obvod okresov Nové mesto nad Váhom a Myjava.
29. Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Zámky je mesto Nové Zámky, jej obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
30. Sídlom Okresnej prokuratúry Partizánske je mesto Partizánske, jej územný obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
31. Sídlom Okresnej prokuratúry Pezinok je mesto Pezinok, jej obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
32. Sídlom Okresnej prokuratúry Piešťany je mesto Piešťany, jej obvod tvorí územný obvod okresov Piešťany a Hlohovec.
33. Sídlom Okresnej prokuratúry Poprad je mesto Poprad, jej obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.
34. Sídlom Okresnej prokuratúry Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica, jej obvod tvorí územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov.
35. Sídlom Okresnej prokuratúry Prešov je mesto Prešov, jej obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
36. Sídlom Okresnej prokuratúry Prievidza je mesto Prievidza, jej obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.
37. Sídlom Okresnej prokuratúry Revúca je mesto Revúca, jej obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.
38. Sídlom Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota, jej obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.
39. Sídlom Okresnej prokuratúry Rožňava je mesto Rožňava, jej obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
40. Sídlom Okresnej prokuratúry Ružomberok je mesto Ružomberok, jej obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.
41. Sídlom Okresnej prokuratúry Senica je mesto Senica, jej obvod tvorí územný obvod okresu Senica.
42. Sídlom Okresnej prokuratúry Skalica je mesto Skalica, jej obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.
43. Sídlom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves, jej obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
44. Sídlom Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa, jej obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
45. Sídlom Okresnej prokuratúry Svidník je mesto Svidník, jej obvod tvorí územný obvod okresu Svidník.
46. Sídlom Okresnej prokuratúry Topoľčany je mesto Topoľčany, jej obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.
47. Sídlom Okresnej prokuratúry Trebišov je mesto Trebišov, jej obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
48. Sídlom Okresnej prokuratúry Trenčín je mesto Trenčín, jej obvod tvorí územný obvod okresov Ilava a Trenčín.
49. Sídlom Okresnej prokuratúry Tmava je mesto Tmava, jej obvod tvorí územný obvod okresu Tmava.
50. Sídlom Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš, jej obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.
51. Sídlom Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou, jej obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
52. Sídlom Okresnej prokuratúry Zvolen je mesto Zvolen, jej obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
53. Sídlom Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom, jej obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
54. Sídlom Okresnej prokuratúry Žilina je mesto Žilina, jej obvod tvorí územný obvod okresov Žilina a Bytča.
Sídla a obvody krajských prokuratúr
1. Sídlom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica, jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Banská Bystrica,
b) Okresnej prokuratúry Brezno,
c) Okresnej prokuratúry Lučenec,
d) Okresnej prokuratúry Revúca,
e) Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota,
f) Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš,
g) Okresnej prokuratúry Zvolen,
h) Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom.
2. Sídlom Krajskej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava, jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Bratislava I,
b) Okresnej prokuratúry Bratislava II,
c) Okresnej prokuratúry Bratislava III,
d) Okresnej prokuratúry Bratislava IV,
e) Okresnej prokuratúry Bratislava V,
f) Okresnej prokuratúry Malacky,
g) Okresnej prokuratúry Pezinok.
3. Sídlom Krajskej prokuratúry v Košiciach je mesto Košice, jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Košice I,
b) Okresnej prokuratúry Košice II,
c) Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
d) Okresnej prokuratúry Michalovce,
e) Okresnej prokuratúry Rožňava,
f) Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves,
g) Okresnej prokuratúry Trebišov.
4. Sídlom Krajskej prokuratúry v Nitre je mesto Nitra; jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Komárno,
b) Okresnej prokuratúry Levice,
c) Okresnej prokuratúry Nitra,
d) Okresnej prokuratúry Nové Zámky,
e) Okresnej prokuratúry Topoľčany.
5. Sídlom Krajskej prokuratúry v Prešove je mesto Prešov; jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Bardejov,
b) Okresnej prokuratúry Humenné,
c) Okresnej prokuratúry Kežmarok,
d) Okresnej prokuratúry Poprad,
e) Okresnej prokuratúry Prešov,
f) Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa,
g) Okresnej prokuratúry Svidník,
h) Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou.
6. Sídlom Krajskej prokuratúry v Trenčíne je mesto Trenčín; jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou,
b) Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom,
c) Okresnej prokuratúry Partizánske,
d) Okresnej prokuratúry Prievidza,
e) Okresnej prokuratúry Trenčín.
7. Sídlom Krajskej prokuratúry v Trnave je mesto Trnava; jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Dunajská Streda,
b) Okresnej prokuratúry Galanta,
c) Okresnej prokuratúry Piešťany,
d) Okresnej prokuratúry Skalica,
e) Okresnej prokuratúry Senica,
f) Okresnej prokuratúry Trnava.
8. Sídlom Krajskej prokuratúry v Žiline je mesto Žilina; jej územný obvod tvoria obvody:
a) Okresnej prokuratúry Čadca,
b) Okresnej prokuratúry Dolný Kubín,
c) Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš,
d) Okresnej prokuratúry Martin,
e) Okresnej prokuratúry Námestovo,
f) Okresnej prokuratúry Považská Bystrica,
g) Okresnej prokuratúry Ružomberok,
h) Okresnej prokuratúry Žilina."
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.
18. V čl. VI bod 1 znie:
„1. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Sídla a obvody okresných súdov
(1) Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(2) Sídlom Mestského súdu Bratislava II je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(3) Sídlom Mestského súdu Bratislava III je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(4) Sídlom Mestského súdu Bratislava IV je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(5) Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
(6) Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.
(7) Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Okresný súd Bardejov má pracovisko v meste Svidník.
(8) Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
(9) Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
(10) Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
(11) Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
(12) Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
(13) Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko v meste Ružomberok.
(14) Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Okresný súd Lučenec má pracovisko v meste Veľký Krtíš.
(15) Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
(16) Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
(17) Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
(18) Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Okresný súd Námestovo má pracovisko v meste Dolný Kubín.
(19) Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresný súd Nitra má pracovisko v meste Topoľčany.
(20) Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
(21) Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
(22) Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad a Kežmarok. Okresný súd Poprad má pracovisko v meste Kežmarok.
(23) Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
(24) Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza má pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou a v meste Partizánske.
(25) Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a Revúca. Okresný súd Rimavská Sobota má pracovisko v meste Revúca.
(26) Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
(27) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Senica a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko v meste Skalica.
(28) Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
(29) Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
(30) Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
Sídlom Okresné... (31) Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Okresný súd Trenčín má pracovisko v meste Nové Mesto nad Váhom.
(32) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Okresný súd Trnava má pracovisko v meste Piešťany.
(33) Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
(34) Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
(35) Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
(36) Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Žilina má pracoviská v meste Čadca a v meste Považská Bystrica.
§ 3 Sídla a obvody krajských súdov
(1) Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Banská Bystrica,
b) Okresného súdu Lučenec,
c) Okresného súdu Rimavská Sobota,
d) Okresného súdu Zvolen,
e) Okresného súdu Žiar nad Hronom.
(2) Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody:
a) mestských súdov podľa § 2 ods. 1 až 4,
b) Okresného súdu Malacky,
c) Okresného súdu Pezinok.
(3) Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody:
a) Mestského súdu Košice,
b) Okresného súdu Michalovce,
c) Okresného súdu Rožňava,
d) Okresného súdu Spišská Nová Ves,
e) Okresného súdu Trebišov.
(4) Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Komárno,
b) Okresného súdu Levice,
c) Okresného súdu Nitra,
d) Okresného súdu Nové Zámky.
(5) Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Bardejov,
b) Okresného súdu Humenné,
c) Okresného súdu Poprad,
d) Okresného súdu Prešov,
e) Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f) Okresného súdu Vranov nad Topľou.
(6) Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Prievidza,
b) Okresného súdu Trenčín.
(7) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Tmava; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Dunajská Streda,
b) Okresného súdu Galanta,
c) Okresného súdu Senica,
d) Okresného súdu Tmava.
(8) Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody:
a) Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
b) Okresného súdu Martin,
c) Okresného súdu Námestovo,
d) Okresného súdu Žilina."."
19. V čl. VI sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 7 sa vrátane nadpisu vypúšťa."."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2023, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
20. V čl. VI bod 2 znie:
„2. Za § 18k sa vkladajú § 18l až 18n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18l
Prechodné ustanovenia k úpravám sídiel a obvodov okresných súdov
(1) Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z
a) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Prievidza,
b) Okresného súdu Brezno na Okresný súd Banská Bystrica,
c) Okresného súdu Čadca a Okresného súdu Považská Bystrica na Okresný súd Žilina,
d) Okresného súdu Dolný Kubín na Okresný súd Námestovo,
e) Okresného súdu Kežmarok na Okresný súd Poprad,
f) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,
g) Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
h) Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota,
i) Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
j) Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
k) Okresného súdu Svidník na Okresný súd Bardejov,
l) Okresného súdu Topoľčany na Okresný súd Nitra,
m) Okresného súdu Veľký Krtíš na Okresný súd Lučenec.
(2) V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2023 výkon súdnictva z Okresného súdu Trenčín na Okresný súd Žilina vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okresoch Považská Bystrica a Púchov.
(3) Predseda okresného súdu podľa odseku 1, ktorý 1. januára 2023 zaniká, je od 1. januára 2023 podpredsedom okresného súdu, ktorý je nástupníckym súdom zanikajúceho okresného súdu; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(4) Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(5) Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov okresných súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(6) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov okresného súdu, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu; odkaz 4), túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda okresného súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
§ 18m
Prechodné ustanovenia k zriadeniu Mestského súdu Košice
(1) Okresný súd Košice sa od 1. januára 2023 označuje ako Mestský súd Košice.
(2) Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice­ okolie na Mestský súd Košice.
(3) Predseda okresného súdu podľa odseku 2, ktorý 1. januára 2023 zaniká, je od 1. januára 2023 podpredsedom Mestského súdu Košice; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(4) Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022, ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(5) Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 15. decembra 2022.
(6) Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov Mestského súdu Košice na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdelí, možno prerozdeliť veci v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(7) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Košice, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu, odkaz 4), táto nerovnomerná zaťaženosť sa rieši v rozvrhu práce Mestského súdu Košice úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
§ 18n
Prechodné ustanovenia k zriadeniu mestských súdov v Bratislave
(1) Od 1. januára 2023 sa
a) Okresný súd Bratislava I označuje ako Mestský súd Bratislava I,
b) Okresný súd Bratislava II označuje ako Mestský súd Bratislava II,
c) Okresný súd Bratislava III označuje ako Mestský súd Bratislava III,
d) Okresný súd Bratislava IV označuje ako Mestský súd Bratislava IV.
(2) Od 1. januára 2023 prechádza výkon súdnictva
a) v trestnoprávnych veciach z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b) v rodinnoprávnych veciach vrátane vecí podľa prvej a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti Civilného mimosporového poriadku z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c) v obchodnoprávnych veciach vrátane vecí podľa § 23 a § 26 až 29 Civilného sporového poriadku v znení účinnom od 1. januára 2023 a agendy konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia a obchodného registra z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d) v ostatných veciach z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na veci pridelené sudcovi pred 1. januárom 2023 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah jeho rozhodovacej činnosti, konanie v týchto veciach dokončí sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená. Ak súd vyššieho stupňa po 1. januári 2023 zruší rozhodnutie vydané vo veci podľa predchádzajúcej vety, vráti vec mestskému súdu, ktorý je príslušný na konanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2023.
(4) Ak odseky 5 až 10 neustanovujú inak, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(5) V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov sudcov k štátu z:
a) Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. a),
b) Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. b),
c) Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. c),
d) Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. d).
(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na predsedov mestských súdov podľa odseku 1.
(7) V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 predchádzajú, prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov prísediacich z radov občanov k štátu z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I.
(8) V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správu majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe okresných súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 2, v prípade agendy podľa:
a) odseku 2 písm. a) z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b) odseku 2 písm. b) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c) odseku 2 písm. c) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d) odseku 2 písm. d) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(9) Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 8 sa upravia dohodou medzi mestskými súdmi, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(10) Predseda Okresného súdu Bratislava V je od 1. januára 2023 podpredsedom Mestského súdu Bratislava IV, funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(11) Predseda príslušného okresného súdu podľa odseku 1 prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 5 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 15. decembra 2022.
(12) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov mestského súdu podľa odseku 1, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti vo veciach, v ktorých konanie začalo po 28. februári 2015 s výnimkou trestnoprávnej agendy, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu, odkaz 4), túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda príslušného mestského súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci."
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Navrhované ustanovenia § 18l ods. 4, 18m ods. 4 a 5 a § 18n ods. 11 nadobudnú účinnosť 1. júna 2022, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
21. V čl. VII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Mestský súd má postavenie okresného súdu."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. VII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 7, ktoré znejú:
„3. V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na Mestskom súde Košice sa zriaďuje občianskoprávne grémium, obchodnoprávne grémium, trestnoprávne grémium a rodinnoprávne grémium."
4. V § 17 ods. 1 prvá veta znie: „Na krajskom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium a trestnoprávne kolégium."
5. V § 39 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda súdu, ak na súde pôsobia viacerí podpredsedovia súdu, predseda súdu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia súdu zastupujú. Predseda súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
(2) Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch. Na okresných súdoch a krajských súdoch pôsobí jeden podpredseda súdu a na Mestskom súde Košice pôsobí podpredseda súdu pre občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, trestnoprávnu agendu a rodinnoprávnu agendu. Ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva, minister môže na návrh predsedu súdu vymenovať aj viac podpredsedov súdu."
6. Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o funkciu podpredsedu súdu na Mestskom súde Košice, návrh predsedu súdu a rozhodnutie o vymenovaní podpredsedu súdu musí obsahovať aj označenie oblasti výkonu súdnictva, ktorú má podpredseda súdu riadiť."
7. § 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Povinnosti podľa odseku 3 vykonáva na Mestskom súde Košice popri predsedovi súdu aj podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva, na tento účel je podpredseda súdu navrhovateľom v disciplinárnom konaní, ak ide o sudcu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
23. V čl. VII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na príslušnom mestskom súde sa do rozvrhu služieb podľa § 50 ods. 2 písm. h) zaraďujú všetci sudcovia, ktorých prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti tvorí trestnoprávna agenda."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. VII bod 4 v § 51b ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté prideľovanie alebo prerozdeľovanie vecí, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu mimo obvodu pracoviska, týmto sudcom, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia rovnomernej zaťaženosti sudcov okresného súdu."
25. V čl. VII bod 4 sa § 51b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak je podľa odseku 1 vytvorený obvod pracoviska a ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia rovnomernej zaťaženosti sudcov okresného súdu, môžu byť veci, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska, prideľované všetkým sudcom okresného súdu, ktorí podľa rozvrhu práce vybavujú príslušnú hlavnú agendu."
26. V čl. VII bod 5 znie:
„5. V § 52 ods. 1 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj zásadu špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy s cieľom efektívneho výkonu súdnictva" a na konci sa pripája táto veta „Na Mestskom súde Košice zodpovedá za prípravu návrhu rozvrhu práce podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva."
27. Čl. VII sa dopĺňa bodmi 6 až 14, ktoré znejú:
„6. V § 52 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a v prípade Mestského súdu Košice aj s príslušným podpredsedom súdu".
7. V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na Mestskom súde Košice vybavuje sťažnosti podpredsedu, podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva."
8. V § 67 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo podpredsedom súdu podľa § 63 ods. 1".
9. V § 73 ods. 3 a § 78 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre Mestský súd Košice."
10. V § 73 ods. 4 sa za slovo „pre" vkladajú slová „Mestský súd Košice a".
11. § 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Predseda Mestského súdu Košice a riaditeľ správy Mestského súdu Košice vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu Mestského súdu Košice, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít Mestského súdu Košice do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu Mestského súdu Košice prerokuje minister s predsedom tohto súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu Mestského súdu Košice predloží predseda tohto súdu v termíne do 31. decembra roka ministerstvu a súdnej rade."
12. V § 85 druhej vete sa za slová „na vedomie" vkladajú slová „predsedovi Mestského súdu Košice,".
13. V § 87 druhej vete sa za slová „krajského súdu" vkladajú slová „s výnimkou Mestského súdu Košice".
14. V § 88 ods. 1 druhej vete sa za slová „v súčinnosti s" vkladajú slová „predsedom Mestského súdu Košice a"."
28. Za čl. VII sa vkladajú nové čl. VIII až XIII, ktoré znejú:
„Čl. VIII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠196a
Príslušnosť
(1) Na konanie podľa tohto zákona sú kauzálne príslušné:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Tmava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
(2) Na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov, sú kauzálne príslušné:
a) Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove,
b) Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave.
(3) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa
d) odseku 1 písm. c), f) a h) a odseku 2 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
e) odseku 1 písm. a), d) a g) je príslušný Krajský súd v Bratislave,
f) odseku 1 písm. b) a e) je príslušný Krajský súd v Košiciach.
(4) Na konanie podľa tohto zákona je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník bydlisko alebo sídlo.
(5) Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
(6) Súd, na ktorom prebieha konanie podľa tohto zákona, je príslušný aj na spory vyvolané osobitnou povahou konaní podľa tohto zákona, s výnimkou sporov o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov." Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ospravedlňujem sa.
"(7) Na konanie v sporoch o náhradu škody podľa § 11a je príslušný súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, v ktorého mene mala byt' porušená povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, alebo súd, ktorý by bol príslušným na vyhlásenie konkurzu, ak by takýto návrh bol podaný.".
2. V § 197 sa vypúšťajú odseky 9 a 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.
3. Za § 206n sa vkladá § 206o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd."
Čl. IX
Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 3 sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
Čl. X
Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
Čl. XI
Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
Čl. XII
Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Ak sa na vykonanie vyšetrovacieho úkonu uvedeného v európskom vyšetrovacom príkaze vyžaduje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky príkaz súdu, na jeho vydanie je príslušný okresný súd podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku v obvode krajskej prokuratúry, ktorá zabezpečuje vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu."
2. V § 36 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava I" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I".
Čl. XIII
Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia sa..." Ešte raz, pardon.
"Čl. XIII
Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia sa mení takto:
V § 30 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava II" nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava III"."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Tieto články nadobudnú účinnosť 1. januára 2023, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na to, že prebieha spojená rozprava o dvoch parlamentných tlačiach o obvodoch súdov, okresných, krajských, mestských v Bratislave a Košiciach, ale takisto aj o správnych súdoch, dovolím si zároveň, keďže je to nevyhnutné, spraviť vzhľadom na znenie tohto pozmeňujúceho návrhu, ale takisto na odstránenie potenciálnych konfliktov medzi týmto návrhom a existujúcou tlačou 917, teda o návrhu zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prečítať aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týka tejto parlamentnej tlače. Ak dovolíte, začnem čítať tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, už ste ho zdôvodnili, predpokladám, predtým.

Luciak, Michal, poslanec NR SR
To zdôvodnenie je predovšetkým, súvisí s potenciálnou kolíziou medzi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Luciak, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Čítajte, čas vám stojí, pretože už máte len priestor na prečítanie tohto pozmeňujúceho návrhu.
Nech sa páči.

Luciak, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka k vládnemu návrhu zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917).
1. Čl. III sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XI bod 1 znie:
„1. V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria súdy všeobecného súdnictva a súdy správneho súdnictva.
(2) Súdmi všeobecného súdnictva sú
a) okresné súdy,
b) krajské súdy,
c) Špecializovaný trestný súd,
d) Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd")."."
3. V čl. XI sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Súdmi správneho súdnictva sú
a) správne súdy,
b) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd")."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. XI sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. XI bod 26 znie:
„26. § 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Predseda správneho súdu a riaditeľ správy správneho súdu vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu správneho súdu, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít správneho súdu do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu správneho súdu prerokuje minister s predsedom správneho súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu správneho súdu predloží predseda správneho súdu do 31. decembra ministerstvu a súdnej rade."."
6. Čl. II body 1 a 3 až 13, čl. V až VII, čl. VIII bod 1, čl. IX body 1 až 5, čl. X až XIII nadobudnú účinnosť 1. januára 2023, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, to bol posledný bod môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k tlači týkajúcej sa v tomto prípade návrhu zákona o zriadení správnych súdov.
Bol by som veľmi rád, pokiaľ by sme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
26. 4. 2022 16:40:00 - 16:55:20 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Luciak, Michal (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi aj na základe predchádzajúcej informácie ministerky spravodlivosti predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka okresných súdov, krajských súdov a takisto mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Zároveň mi dovoľte v krátkom úvode ešte doplniť informáciu, ktorá sa týka Mestského súdu v Košiciach, a to spôsobu, akým by mal byť tento súd zriadený. Je to tá časť informácie, ktorá je technická, ale pre lepšie porozumenie, ako tento mestský súd vznikne, by som si dovolil pani ministerku krátko doplniť.
Zriadenie Mestského súdu v Košiciach je naplánované od 1. januára roku 2023. Uvedený mestský súd vznikne transformáciou Okresného súdu Košice I na Mestský súd Košice. Do tohto mestského súdu budú formou zlúčenia pojaté ostávajúce dva okresné súdy pôsobiace na území mesta Košice, vo vzťahu, ku ktorým je mestský súd nástupníckym súdom, t. j. preberie ich agendu, sudcov, iný personál či spravovaný majetok štátu. Predsedom Mestského súdu Košice bude predseda Okresného súdu Košice I. Doterajší predsedovia zostávajúcich dvoch okresných súdov sa stanú podpredsedami mestského súdu, čím sa zabezpečí kontinuita v riadení a v správe tohto súdu. Berúc, samozrejme, do úvahy veľkosť takto vznikajúceho mestského súdu, sa navrhuje, aby na mestskom súde pôsobili podpredsedovia pre jednotlivé úseky: úseky trestný, občiansky, obchodný, rodinný, a to s posilnenými právomocami napríklad pri vypracúvaní rozvrhu práce, vybavovania sťažností, disciplinárnych návrhov, čím sa zároveň lepšie uchopuje zodpovednosť za riadenie tohto súdu.
Ostatné technické informácie o tom, ako vzniknú mestské súdy v Bratislave, akým spôsobom sa stanú predsedovia okresných súdov podpredsedami tých nových sídelných súdov na úrovni okresov, respektíve akým spôsobom bude rozdelená kauzálna príslušnosť v jednotlivých krajských súdoch, o tom všetkom pani ministerka už informovala.
Je pravdou, že pri takomto rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu budeme musieť urobiť aj zopár úprav v iných právnych normách súvisiacich práve s kauzálnou príslušnosťou, a preto budeme musieť vykonať novelizácie súvisiacich predpisov, a tak isto v súvislosti s tým, čo hovorila pani ministerka, budeme musieť pozmeňujúcim návrhom rozšíriť možnosti využitia online pojednávaní a definovať podmienky za akých sa vykoná pojednávanie mimo sídla súdu v jeho obvode.
Teraz mi dovoľte začať čítať text tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, dovolím si vás prerušiť. Predpokladám, že ten pozmeňujúci návrh je pomerne rozsiahly a za dve minúty ho nestihnete prečítať. My budeme o sedemnástej hlasovať, dohodnime sa tak, že teraz prerušíme rokovanie a potom po hlasovaní, aby to bolo kontinuálne, aby poslanci počuli celý ten pozmeňujúci návrh naraz.
Takže v tejto chvíli prerušujem rokovanie o týchto bodoch programu. Vyhlasujem krátku minútovú prestávku a pripravíme sa na hlasovanie.

(Prestávka.)

Deň v parlamente

<- ->