Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 9:35:52 - 9:46:13 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, tlač 731.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh v prvom čítaní, spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
28. 9. 2021 10:24:25 - 10:24:55 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Rišo, plne s tebou súhlasím, ďakujem za tvoje slová. Ja musím sa priznať, že veľmi tomu nerozumiem, že prečo sa takto zbrojí proti tomuto návrhu zákona. Veď tento zákon vôbec nezakazuje potraty, ja som si to prečítal. Ak by zakazoval, tak ako rozumel by som tomu, ale nezakazuje, ale pomáha budúcim mamičkám. Tak ja tomu vôbec nerozumiem a ja plne podporujem tento zákon.
Ďakujem.
2. 7. 2021 13:16:51 - 13:18:34 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 514 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Hlasovať budeme dnes po prerokovaní všetkých bodov.
2. 7. 2021 12:56:05 - 12:59:03 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 514 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 724 z 5. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 305 z 10. júna 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 188 zo 14. júna 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uznesení uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rade Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 196 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
17. 6. 2021 15:51:19 - 15:52:56 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 559). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
30. 4. 2021 14:28:13 - 14:28:35 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán minister za to, čo si robil pre záchranu občanov posledný rok. Je stále veľmi veľa ľudí, ktorí si to uvedomujú, a ja pevne verím, že je ešte mnoho ľudí, ktorí si to uvedomia s odstupom času. Za mňa len toľko, že ďakujem. (Potlesk.)
1. 4. 2021 19:45:49 - 19:46:17 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Marek, ďakujem ti za tvoje vecné a kultivované vystúpenie. Ďakujem ti aj za to, ako si vysvetlil to testovanie. Chcem ti poďakovať aj za to, ako si viedol jeden z najťažších rezortov, a to zdravotníctvo. Za to, že si začal odsekávať chápadlá zdravotníckej chobotnice, aby sa ďalej nepriživovali na verejných zdrojoch, ako to robili dlhé roky za vlády SMER-u. Pevne verím, že nový pán minister zdravotníctva v tom bude pokračovať.
Ďakujem.
16. 3. 2021 16:48:52 - 16:49:51 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 452). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
25. 2. 2021 19:03:42 - 19:04:07 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie a zdôvodnenie potreby predĺženia núdzového stavu. Na druhej strane ma veľmi mrzí, že dnes tu celý deň počúvame klamstvá, demagógie opozície, namiesto toho, aby sme sa dnes spojili a ťahali za spoločný koniec, aby sme čím skôr sa zbavili tejto pandémie. Ďakujem.
27. 11. 2020 11:39:24 - 11:41:16 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 302 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 302.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 11. 2020 18:37:36 - 18:40:35 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme ako skupina poslancov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je automatické priznanie daňovej úľavy, respektíve oslobodenia od dane daňovníka z dôvodu dosiahnutia 62 rokov alebo veku ustanovenom vo všeobecnom záväznom nariadení obce.
Verím, že spoločne prijmeme túto novelu a odbremeníme seniorov od tejto povinnosti, nakoľko každá obec má vedomosť o veku jej obyvateľov. Povinnosť daňovníka požiadať obec o úľavu na dani zbytočne zaťažuje občanov a je pravdepodobné, že mnohí z nich ani nevedia o možnosti požiadať obec o úľavu alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti od dosiahnutia požadovanej vekovej hranice.
Ďakujem.
4. 11. 2020 14:18:08 - 14:18:55 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 321 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo. Vítam návrh tohto zákona. Určite sa všetci zhodneme, že je dôležité podať pomocnú ruku tomu ťažko skúšanému segmentu a udržať ho pri živote, hlavne z hľadiska budúcnosti. Pandémia, ja verím, že čoskoro pominie a vrátime sa do normálu. Cestovný ruch sa však bude pomaly rozbiehať. Opätovné naštartovanie však bude pre mnohých bolestivé a náročné, hlavne pre tie fyzické a právnické osoby, ktorým v dôsledku výpadku tržieb počas tohto roka hrozí krach. Ako štát musíme dopomôcť k zachovaniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku v tomto krízovom období a prispieť aj finančne k prežitiu dotknutých subjektov. Mnohým totiž ide o samotné prežitie.
Ďakujem.
29. 9. 2020 9:35:07 - 9:38:53 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som rád za tento návrh zákona. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Tí, ktorí ste sa proti hazardu pokúšali postaviť, viete, akým problémom bolo doposiaľ nutné čeliť. V súčasnom znení zákona to prakticky znamenalo zaktivovať niekoľko stovák dobrovoľníkov, ktorí investujú niekoľko mesiacov, niekedy až rokov zo svojich životov zbieraniu potrebných podpisov pre petíciu. Keď sa to podarí, legislatíva dovolí miestnemu zastupiteľstvu, aby o tom hlasovalo. Ak samospráva podporí tento návrh, tak nastúpi prakticky okamžitý lobing hazardného priemyslu. Napríklad prokurátor podá žalobu na mesto, ako to bolo, keď sa ľudia chceli zbaviť hazardu v Nitre alebo v Bratislave. Zbavenie sa hazardu na základe súčasnej právnej úpravy znie na papieri zložito, no v praxi je prakticky nemožné hazard zakázať. Som rád, že tu dnes máme možnosť k náprave systému.
Chcel by som vás, kolegovia, povzbudiť k hlasovaniu za tento zákon. Je dôležitý nielen preto, aby sme prinavrátili samospráve to, čo je podľa ni..., podľa mňa ich výsostnou právomocou, teda rozhodovať o tom, ako budú spravovať svoje územie. Ale máme príležitosť pomôcť rodinám a jednotlivcom, ktorým hazard priamo alebo nepriamo ničí život, či už v prípade, že sú závislí na hazarde, alebo či je ich blízka osoba závislá. Alebo ľudí, ktorí budú musieť trpieť hazard a s tým spojené nepríjemnosti vo svojom susedstve. Hazard nie je len nevinná zábavka, nie je to chodenie do kina. Hazard je častok..., častokrát ničí ľudské životy tým najpodlejším spôsobom, dáva zúfalým nádej vo formy vidiny rýchleho zisku, len aby im zobral aj to málo, čo im zostalo.
Hazard nie je v žiadnom prípade spoločnosti prospešné odvetvie, a preto nevidím jediný dôvod, prečo by sme ho mali chrániť v súčasnom znení zákona. Hazard je dlhoročne jedným z navýs..., najvýnosnejšej odvetví Slovenskej republiky. Je to jedno z odvetví s dlhoročne najvyššou návratnosťou aktív, ale aj čo sa týka návratnosti kapitálu. Sú na popredných miestach, čo sa týka hrubej aj ziskovej marže, a teda nečudo, že práve SMER - SD v roku 2012 zhotovil zákon, ktorý dal prakticky tomuto odvetviu výsostné postavenie, ktorému sa teší hádam polovica podsvetia tejto krajiny. Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú argumentovať, že daň z hazardu tvorí nemalé peniaze do obecného rozpočtu. Tento zákon však neprikazuje obciam povinnosť hazard zakázať. Naopak, dáva im možnosť hazard na svojom území zakázať. Obecní či mestskí poslanci budú mať možnosť ukázať, či stoja na strane svojich občanov, alebo stoja na strane hazardného priemyslu.
No netreba však zabúdať na morálnu povinnosť, na morálnu rovinu. Ja osobne som proti tomu, aby štátny rozpočet sa priživoval na nešťastí svojich občanov. Pevne verím, že tu dnes nie som sám. Osobne verím, že tento zákon nie je ukončením našej spo..., našej práce. Do budúcna budeme musieť zaviesť systémové opatrenia. Na riešenie hazardu je potrebné nazerať v troch rovinách: prevencia, pomoc závislým a systémové obmedzenie. To nám prináša nové výzvy a problémy, ktoré sa budeme musieť naučiť tiež čeliť. Vidím, že azda prvýkrát v histórii tu v sále sa nachádza dostatok odhodlaných ľudí tento boj úspešne dokončiť.
Ďakujem.
29. 9. 2020 9:15:27 - 9:15:54 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Lucia, plne s tebou súhlasím. Je potrebné riešiť aj tento online priestor, lebo tento hazard naozaj sa, treba riešiť ho už systémovo. Ale som rád aj za tento zákon, pretože rozviaže ruky miestnym a mestským poslancom, aby nepotrebovali túto petíciu, a je potrebné urobiť aspoň niečo, aby sme chránili občanov a ich rodiny. Ďakujem.
16. 9. 2020 13:53:52 - 13:56:35 12. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Vážený pán predseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), tlač 136a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 181 z 18. augusta 2020 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 8. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 86. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 53.
Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 61 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 7. 2020 11:25:53 - 11:26:54 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 152 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem, pán predseda.
Michal, plne s tebou súhlasím. Viem, čo si urobil v Starej Ľubovni, koľko energie to muselo ťa stáť, aby tento hazard bol zakázaný a na Slovensku máme ďalšie stovky obcí, miest, ktoré by chceli ešte zakázať, ale táto petícia ich obmedzuje. Uvoľnime ruky poslancom obecných, mestských zastupiteľstiev, aby mohli zakázať tento hazard.
A ja ťa len doplním, že hazard je už dlhodobé odvetie s jednou z najvyšších hodnôt návratnosti aktív. Častokrát predčí aj, aj tie odvetia. To znamená, dokážu vytvoriť zisk za predpokladu veľmi malých investícií. Oproti iným odvetiam, ako je napríklad automobilový priemysel, je návratnosť aktív dokonca troj- až štvornásobná. Takže ak sa niekto chce zastávať herní a kasín z podnikateľského hľadiska, musí pochopiť, že hazard na Slovensku je ľahký a finančne pre prevádzkovateľov veľmi prospešný biznis. Žiaľ, profitujúci na nešťastí ľudí.
Ďakujem.
10. 7. 2020 9:58:43 - 9:59:27 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Marek, plne s tebou súhlasím, ďakujem za tvoje slová. Som presvedčený, že tento návrh je vyvážený, nič nezakazuje. Naopak, snaží sa pomáhať tehotným mamičkám, aby nemuseli ísť na tento potrat. Ja sám mám štyri deti a odkedy mám deti, vnímam to úplne inou optikou ako predtým, keď som ich nemal. Pevne verím, že tento návrh zákona podporia aj liberálnejšie zmýšľajúci kolegovia a kolegyne, nakoľko, ako som povedal, tento zákon nezakazuje, ale pomáha, snaží sa pomáhať týmto mamičkám. Ak by sa nám podarilo zachrániť čo len jedno dieťa, tak tento zákon má zmysel.
Ďakujem.
20. 5. 2020 16:38:42 - 16:42:11 7. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 2 Tlač 112 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (rečník je zadychčaný), prepáčte... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Opäť chvíľku, počkajte chvíľku, pán poslanec, ste museli dobehnúť do rokovacej sály, v rúšku sa vám zle dýcha, takže chvíľočku, kľudne sa vydýchajte a potom. Nech sa páči.

Liba, Peter, poslanec NR SR
... ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania cestovného ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 146 z 20. mája 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 20. mája 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 23 z 20. mája 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento jeden pozmeňujúci návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania a cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 24 z 20. mája 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril podľa príslušných ustanovení Národnej rady.
Ďakujem.
20. 5. 2020 14:42:57 - 14:44:24 7. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 112 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 111). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením dnešného dňa 20. mája 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
20. 5. 2020 14:32:27 - 14:36:28 7. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 111 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
39.
Ďakujem.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 115, proti 1, zdržali sa 3, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

A na základe tohto rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Tento vládny návrh zákona má tlač č. 112, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 105.
Poprosím podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Richarda Sulíka, aby tento vládny návrh zákona uviedol, nech sa páči.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., tlač 112.)

Deň v parlamente

<- ->