Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 10. 2021 10:07:03 - 10:16:05 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctená snemovňa, mám dve informácie. Jednu zlú a jednu dobrú. Prvá je tá, že môj pozmeňovací návrh je ešte dlhší ako Milana Vetráka a druhá je, že iba žartujem. Takže teraz ako je to naozaj.
Zákon o verejnom obstarávaní je naozaj komplikovaná právna norma. Zahŕňa veľmi veľa procesov, veľmi veľa postupov, veľmi veľa súvislostí a dotýka sa aj keď to možno necítime, každého z nás a každého občana tejto krajiny. Pretože v podstate veľmi veľká časť verejných prostriedkov, ktoré sa točia v tomto štáte a ktoré nie sú naše, nie sú nás poslancov ani ministrov, ani vlády, ale sú to peniaze občanov. Napriek tomu, že ich nemajú vo svojej peňaženke, patria im. Všetky tieto peniaze alebo veľká väčšina týchto peňazí sa točí alebo presúva cez verejné obstarávania, cez rôzne procesy. A upraviť toto všetko je v záujme občanov tak, aby sa to dialo transparentne, aby nedochádzalo k podvodom, aby tieto obstarávania neboli iba formálne, ale aby sa naozaj vybrala najlepšia ponuka.
Dobre vieme, že v minulosti to tak z ďaleka nebolo. Dnes sa objavujú informácie o tom, ako sa vyberalo, ako boli predražené informačné systémy. Všetky tieto informačné systémy, ktoré dnes sú v súdnych sieňach, prešli cez verejné obstarávanie alebo veľmi veľká väčšina z nich. A všetko bolo formálne kóšer, všetko bolo formálne v poriadku. V skutočnosti za tým boli obrovské úplatky, v skutočnosti boli za tým oligarchovia a to dnes vidíme v súdnych sieňach. Takže ja si veľmi cením snahu pána podpredsedu vlády Štefana Holého, takisto pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a takisto každého, kto na tomto zákone pracoval a snažil sa ho vylepšiť a prispieť k tomu, aby ten zákon naozaj fungoval. Aby tlačil verejných obstarávateľov k tomu, aby tento proces bol transparentný.
Spolu s mojimi kolegami, ktorí pracovali na tomto pozmeňujúcom návrhu sme sa zaoberali viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákone a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy. To sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť ...
===== ...viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákona a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy, to sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť výber verejného obstarávateľa, verejného obstarávateľa ak nie sú vybratí. A v tejto oblasti sme alebo navrhujeme, aby sa tieto hranice posunuli, aby sa posunuli tak, aby viac týchto verejných obstarávaní mohlo byť namietaných alebo jednoduchšie namietaných.
Týchto námietok bolo v minulosti pomerne málo, možno to súvisí aj s tým, že tí namietajúci nemali veľkú nádej, že ich námietka má šancu na úspech. Verím, že v budúcnosti bude menej tých špekulatívnych námietok, kde, kde išlo skôr o vojnu právnikov a snahu vytĺcť z toho možno nejaký, nejaký nekalý príjem, a že viac bude tých námietok kde naozaj to verejné obstarávanie nebude v poriadku. Bude netransparentné alebo nejakým spôsobom manipulované. Takže to je prvá oblasť.
A druhá oblasť je oblasť administratívy a byrokracie. Táto novela vlastne prináša zavedenie verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie, čiže takzvaná profesionalizácia verejného obstarávania. Toto by však malo v predloženom znení príliš veľké nároky najmä na menšie mestá, obce, ktorí by si museli takýchto obstarávateľov s odbornou spôsobilosťou objednávať. A keďže ich je veľmi málo na trhu už dnes, tak by to zrejme spôsobilo aj veľký nárast ich cien alebo cien za ich služby. A spôsobilo by to predraženie týchto služieb vo verejných obstarávaní celkovo pre najmä menšie mestá a obce.
Preto sme navrhli určité obmedzenie tejto povinnosti, to znamená, že mestá a obce si ďalej môžu takéhoto človeka s odbornou spôsobilosťou objednať, ale nebude to pre nich povinné v určitej miere. To znamená, že necháme ako keby postupne nabehnúť tento systém a ak uvidíme v budúcnosti, že je to potrebné, tak môžeme túto povinnosť opäť sprísniť. Takže toľko, toľko k tomu nášmu návrhu.
A teraz vlastne prečítam tento návrh:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Miriam Šutekovej a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615). K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod, bode 183 v § 170 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 eur" nahrádzajú slovami „800 000 eur".
2. V čl. I bode 207 v § 175 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1. ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2. v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d)".
3. V čl. I bode 233 sa § 184b ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou".
4. V čl. I bode 233 v § 184b ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa § 1 ods. 2 až 14" vkladajú slová:
„, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty,".
A posledný bod 5. V čl. I bode 236 v § 187h ods. 7 písm. d) a v § 187h ods. 10 sa slová „§ 182 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 182 ods. 9".
To je všetko, verím, že tieto naše návrhy prispejú k zlepšeniu a skvalitneniu tohto zákona a chcel by som vás teda požiadať o ich podporu. Ďakujem.
7. 10. 2021 10:07:03 - 10:16:05 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctená snemovňa, mám dve informácie. Jednu zlú a jednu dobrú. Prvá je tá, že môj pozmeňovací návrh je ešte dlhší ako Milana Vetráka a druhá je, že iba žartujem. Takže teraz ako je to naozaj.
Zákon o verejnom obstarávaní je naozaj komplikovaná právna norma. Zahŕňa veľmi veľa procesov, veľmi veľa postupov, veľmi veľa súvislostí a dotýka sa aj keď to možno necítime, každého z nás a každého občana tejto krajiny. Pretože v podstate veľmi veľká časť verejných prostriedkov, ktoré sa točia v tomto štáte a ktoré nie sú naše, nie sú nás poslancov ani ministrov, ani vlády, ale sú to peniaze občanov. Napriek tomu, že ich nemajú vo svojej peňaženke, patria im. Všetky tieto peniaze alebo veľká väčšina týchto peňazí sa točí alebo presúva cez verejné obstarávania, cez rôzne procesy. A upraviť toto všetko je v záujme občanov tak, aby sa to dialo transparentne, aby nedochádzalo k podvodom, aby tieto obstarávania neboli iba formálne, ale aby sa naozaj vybrala najlepšia ponuka.
Dobre vieme, že v minulosti to tak z ďaleka nebolo. Dnes sa objavujú informácie o tom, ako sa vyberalo, ako boli predražené informačné systémy. Všetky tieto informačné systémy, ktoré dnes sú v súdnych sieňach, prešli cez verejné obstarávanie alebo veľmi veľká väčšina z nich. A všetko bolo formálne kóšer, všetko bolo formálne v poriadku. V skutočnosti za tým boli obrovské úplatky, v skutočnosti boli za tým oligarchovia a to dnes vidíme v súdnych sieňach. Takže ja si veľmi cením snahu pána podpredsedu vlády Štefana Holého, takisto pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a takisto každého, kto na tomto zákone pracoval a snažil sa ho vylepšiť a prispieť k tomu, aby ten zákon naozaj fungoval. Aby tlačil verejných obstarávateľov k tomu, aby tento proces bol transparentný.
Spolu s mojimi kolegami, ktorí pracovali na tomto pozmeňujúcom návrhu sme sa zaoberali viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákone a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy. To sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť ...
===== ...viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákona a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy, to sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť výber verejného obstarávateľa, verejného obstarávateľa ak nie sú vybratí. A v tejto oblasti sme alebo navrhujeme, aby sa tieto hranice posunuli, aby sa posunuli tak, aby viac týchto verejných obstarávaní mohlo byť namietaných alebo jednoduchšie namietaných.
Týchto námietok bolo v minulosti pomerne málo, možno to súvisí aj s tým, že tí namietajúci nemali veľkú nádej, že ich námietka má šancu na úspech. Verím, že v budúcnosti bude menej tých špekulatívnych námietok, kde, kde išlo skôr o vojnu právnikov a snahu vytĺcť z toho možno nejaký, nejaký nekalý príjem, a že viac bude tých námietok kde naozaj to verejné obstarávanie nebude v poriadku. Bude netransparentné alebo nejakým spôsobom manipulované. Takže to je prvá oblasť.
A druhá oblasť je oblasť administratívy a byrokracie. Táto novela vlastne prináša zavedenie verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie, čiže takzvaná profesionalizácia verejného obstarávania. Toto by však malo v predloženom znení príliš veľké nároky najmä na menšie mestá, obce, ktorí by si museli takýchto obstarávateľov s odbornou spôsobilosťou objednávať. A keďže ich je veľmi málo na trhu už dnes, tak by to zrejme spôsobilo aj veľký nárast ich cien alebo cien za ich služby. A spôsobilo by to predraženie týchto služieb vo verejných obstarávaní celkovo pre najmä menšie mestá a obce.
Preto sme navrhli určité obmedzenie tejto povinnosti, to znamená, že mestá a obce si ďalej môžu takéhoto človeka s odbornou spôsobilosťou objednať, ale nebude to pre nich povinné v určitej miere. To znamená, že necháme ako keby postupne nabehnúť tento systém a ak uvidíme v budúcnosti, že je to potrebné, tak môžeme túto povinnosť opäť sprísniť. Takže toľko, toľko k tomu nášmu návrhu.
A teraz vlastne prečítam tento návrh:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Miriam Šutekovej a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615). K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod, bode 183 v § 170 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 eur" nahrádzajú slovami „800 000 eur".
2. V čl. I bode 207 v § 175 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1. ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2. v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d)".
3. V čl. I bode 233 sa § 184b ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou".
4. V čl. I bode 233 v § 184b ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa § 1 ods. 2 až 14" vkladajú slová:
„, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty,".
A posledný bod 5. V čl. I bode 236 v § 187h ods. 7 písm. d) a v § 187h ods. 10 sa slová „§ 182 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 182 ods. 9".
To je všetko, verím, že tieto naše návrhy prispejú k zlepšeniu a skvalitneniu tohto zákona a chcel by som vás teda požiadať o ich podporu. Ďakujem.
7. 10. 2021 10:07:03 - 10:16:05 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctená snemovňa, mám dve informácie. Jednu zlú a jednu dobrú. Prvá je tá, že môj pozmeňovací návrh je ešte dlhší ako Milana Vetráka a druhá je, že iba žartujem. Takže teraz ako je to naozaj.
Zákon o verejnom obstarávaní je naozaj komplikovaná právna norma. Zahŕňa veľmi veľa procesov, veľmi veľa postupov, veľmi veľa súvislostí a dotýka sa aj keď to možno necítime, každého z nás a každého občana tejto krajiny. Pretože v podstate veľmi veľká časť verejných prostriedkov, ktoré sa točia v tomto štáte a ktoré nie sú naše, nie sú nás poslancov ani ministrov, ani vlády, ale sú to peniaze občanov. Napriek tomu, že ich nemajú vo svojej peňaženke, patria im. Všetky tieto peniaze alebo veľká väčšina týchto peňazí sa točí alebo presúva cez verejné obstarávania, cez rôzne procesy. A upraviť toto všetko je v záujme občanov tak, aby sa to dialo transparentne, aby nedochádzalo k podvodom, aby tieto obstarávania neboli iba formálne, ale aby sa naozaj vybrala najlepšia ponuka.
Dobre vieme, že v minulosti to tak z ďaleka nebolo. Dnes sa objavujú informácie o tom, ako sa vyberalo, ako boli predražené informačné systémy. Všetky tieto informačné systémy, ktoré dnes sú v súdnych sieňach, prešli cez verejné obstarávanie alebo veľmi veľká väčšina z nich. A všetko bolo formálne kóšer, všetko bolo formálne v poriadku. V skutočnosti za tým boli obrovské úplatky, v skutočnosti boli za tým oligarchovia a to dnes vidíme v súdnych sieňach. Takže ja si veľmi cením snahu pána podpredsedu vlády Štefana Holého, takisto pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a takisto každého, kto na tomto zákone pracoval a snažil sa ho vylepšiť a prispieť k tomu, aby ten zákon naozaj fungoval. Aby tlačil verejných obstarávateľov k tomu, aby tento proces bol transparentný.
Spolu s mojimi kolegami, ktorí pracovali na tomto pozmeňujúcom návrhu sme sa zaoberali viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákone a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy. To sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť ...
===== ...viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákona a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy, to sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť výber verejného obstarávateľa, verejného obstarávateľa ak nie sú vybratí. A v tejto oblasti sme alebo navrhujeme, aby sa tieto hranice posunuli, aby sa posunuli tak, aby viac týchto verejných obstarávaní mohlo byť namietaných alebo jednoduchšie namietaných.
Týchto námietok bolo v minulosti pomerne málo, možno to súvisí aj s tým, že tí namietajúci nemali veľkú nádej, že ich námietka má šancu na úspech. Verím, že v budúcnosti bude menej tých špekulatívnych námietok, kde, kde išlo skôr o vojnu právnikov a snahu vytĺcť z toho možno nejaký, nejaký nekalý príjem, a že viac bude tých námietok kde naozaj to verejné obstarávanie nebude v poriadku. Bude netransparentné alebo nejakým spôsobom manipulované. Takže to je prvá oblasť.
A druhá oblasť je oblasť administratívy a byrokracie. Táto novela vlastne prináša zavedenie verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie, čiže takzvaná profesionalizácia verejného obstarávania. Toto by však malo v predloženom znení príliš veľké nároky najmä na menšie mestá, obce, ktorí by si museli takýchto obstarávateľov s odbornou spôsobilosťou objednávať. A keďže ich je veľmi málo na trhu už dnes, tak by to zrejme spôsobilo aj veľký nárast ich cien alebo cien za ich služby. A spôsobilo by to predraženie týchto služieb vo verejných obstarávaní celkovo pre najmä menšie mestá a obce.
Preto sme navrhli určité obmedzenie tejto povinnosti, to znamená, že mestá a obce si ďalej môžu takéhoto človeka s odbornou spôsobilosťou objednať, ale nebude to pre nich povinné v určitej miere. To znamená, že necháme ako keby postupne nabehnúť tento systém a ak uvidíme v budúcnosti, že je to potrebné, tak môžeme túto povinnosť opäť sprísniť. Takže toľko, toľko k tomu nášmu návrhu.
A teraz vlastne prečítam tento návrh:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Miriam Šutekovej a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615). K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod, bode 183 v § 170 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 eur" nahrádzajú slovami „800 000 eur".
2. V čl. I bode 207 v § 175 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1. ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2. v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d)".
3. V čl. I bode 233 sa § 184b ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou".
4. V čl. I bode 233 v § 184b ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa § 1 ods. 2 až 14" vkladajú slová:
„, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty,".
A posledný bod 5. V čl. I bode 236 v § 187h ods. 7 písm. d) a v § 187h ods. 10 sa slová „§ 182 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 182 ods. 9".
To je všetko, verím, že tieto naše návrhy prispejú k zlepšeniu a skvalitneniu tohto zákona a chcel by som vás teda požiadať o ich podporu. Ďakujem.
7. 10. 2021 10:07:03 - 10:16:05 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctená snemovňa, mám dve informácie. Jednu zlú a jednu dobrú. Prvá je tá, že môj pozmeňovací návrh je ešte dlhší ako Milana Vetráka a druhá je, že iba žartujem. Takže teraz ako je to naozaj.
Zákon o verejnom obstarávaní je naozaj komplikovaná právna norma. Zahŕňa veľmi veľa procesov, veľmi veľa postupov, veľmi veľa súvislostí a dotýka sa aj keď to možno necítime, každého z nás a každého občana tejto krajiny. Pretože v podstate veľmi veľká časť verejných prostriedkov, ktoré sa točia v tomto štáte a ktoré nie sú naše, nie sú nás poslancov ani ministrov, ani vlády, ale sú to peniaze občanov. Napriek tomu, že ich nemajú vo svojej peňaženke, patria im. Všetky tieto peniaze alebo veľká väčšina týchto peňazí sa točí alebo presúva cez verejné obstarávania, cez rôzne procesy. A upraviť toto všetko je v záujme občanov tak, aby sa to dialo transparentne, aby nedochádzalo k podvodom, aby tieto obstarávania neboli iba formálne, ale aby sa naozaj vybrala najlepšia ponuka.
Dobre vieme, že v minulosti to tak z ďaleka nebolo. Dnes sa objavujú informácie o tom, ako sa vyberalo, ako boli predražené informačné systémy. Všetky tieto informačné systémy, ktoré dnes sú v súdnych sieňach, prešli cez verejné obstarávanie alebo veľmi veľká väčšina z nich. A všetko bolo formálne kóšer, všetko bolo formálne v poriadku. V skutočnosti za tým boli obrovské úplatky, v skutočnosti boli za tým oligarchovia a to dnes vidíme v súdnych sieňach. Takže ja si veľmi cením snahu pána podpredsedu vlády Štefana Holého, takisto pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a takisto každého, kto na tomto zákone pracoval a snažil sa ho vylepšiť a prispieť k tomu, aby ten zákon naozaj fungoval. Aby tlačil verejných obstarávateľov k tomu, aby tento proces bol transparentný.
Spolu s mojimi kolegami, ktorí pracovali na tomto pozmeňujúcom návrhu sme sa zaoberali viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákone a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy. To sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť ...
===== ...viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákona a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je sú revízne postupy, to sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť výber verejného obstarávateľa, verejného obstarávateľa ak nie sú vybratí. A v tejto oblasti sme alebo navrhujeme, aby sa tieto hranice posunuli, aby sa posunuli tak, aby viac týchto verejných obstarávaní mohlo byť namietaných alebo jednoduchšie namietaných.
Týchto námietok bolo v minulosti pomerne málo, možno to súvisí aj s tým, že tí namietajúci nemali veľkú nádej, že ich námietka má šancu na úspech. Verím, že v budúcnosti bude menej tých špekulatívnych námietok, kde, kde išlo skôr o vojnu právnikov a snahu vytĺcť z toho možno nejaký, nejaký nekalý príjem, a že viac bude tých námietok kde naozaj to verejné obstarávanie nebude v poriadku. Bude netransparentné alebo nejakým spôsobom manipulované. Takže to je prvá oblasť.
A druhá oblasť je oblasť administratívy a byrokracie. Táto novela vlastne prináša zavedenie verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie, čiže takzvaná profesionalizácia verejného obstarávania. Toto by však malo v predloženom znení príliš veľké nároky najmä na menšie mestá, obce, ktorí by si museli takýchto obstarávateľov s odbornou spôsobilosťou objednávať. A keďže ich je veľmi málo na trhu už dnes, tak by to zrejme spôsobilo aj veľký nárast ich cien alebo cien za ich služby. A spôsobilo by to predraženie týchto služieb vo verejných obstarávaní celkovo pre najmä menšie mestá a obce.
Preto sme navrhli určité obmedzenie tejto povinnosti, to znamená, že mestá a obce si ďalej môžu takéhoto človeka s odbornou spôsobilosťou objednať, ale nebude to pre nich povinné v určitej miere. To znamená, že necháme ako keby postupne nabehnúť tento systém a ak uvidíme v budúcnosti, že je to potrebné, tak môžeme túto povinnosť opäť sprísniť. Takže toľko, toľko k tomu nášmu návrhu.
A teraz vlastne prečítam tento návrh:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Miriam Šutekovej a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615). K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod, bode 183 v § 170 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 eur" nahrádzajú slovami „800 000 eur".
2. V čl. I bode 207 v § 175 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1. ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2. v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d)".
3. V čl. I bode 233 sa § 184b ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou".
4. V čl. I bode 233 v § 184b ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa § 1 ods. 2 až 14" vkladajú slová:
„, ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty,".
A posledný bod 5. V čl. I bode 236 v § 187h ods. 7 písm. d) a v § 187h ods. 10 sa slová „§ 182 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 182 ods. 9".
To je všetko, verím, že tieto naše návrhy prispejú k zlepšeniu a skvalitneniu tohto zákona a chcel by som vás teda požiadať o ich podporu. Ďakujem.
6. 10. 2021 11:19:24 - 11:19:34 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 672 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem len pripomenúť členom hospodárskeho výboru stretnutie hospodárskeho výboru dnes o 13.30 ako bolo avizované. Ďakujem.
29. 9. 2021 17:42:49 - 17:42:58 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ja som sa len chcel pánovi Kuffovi veľmi ospravedlniť, že zatiaľ nie som neomylný, ale keď budem dosahovať jeho kvality, budem naozaj veľmi rád.
29. 9. 2021 17:38:27 - 17:41:01 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, skúsme sa vrátiť k zákonu o významných investíciách po tejto humornej vložke, ktorú si niektorí humoristi určite užili, ale myslím, že sme tu na niečo iné, ako sa len zabávať. Túto rozpravu sme potrebovali otvoriť preto, že v mojom pozmeňovacom návrhu, ktorý som predniesol počas prerokovania zákona, som to neprečítal dobre. Poznámky pod čiarou som prečítal ako poznámky pod čiarou a jednu som prečítal tam, kde som nemal. Čiže musel som ten pozmeňovací návrh stiahnuť a nahradiť ho týmto, ktorý je presný, takže túto polhodinu, ktorú sme práve zabili, beriem na seba. Je to moja vina, moja vina. Takže dovolím si prečítať ho ešte raz.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách, tlač 560.
Návrh zákona o významných investíciách sa mení a dopĺňa takto:
"1. V § 2 písm. h) znie:
"h) Strategickým územím okrem písmena f) a g) aj stavba plynovodu, plynárenského zariadenia distribučnej siete, plynárenského zariadenia prepravnej siete, elektrického vedenia, elektroenergetického zariadenia prenosovej sústavy, elektroenergetického zariadenia distribučnej sústavy, ako aj strategickej, dopravnej a inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu, o ktorej rozhodla vláda Slovenskej republiky.
2. V § 2 písm. i) bod 1 sa vypúšťajú slová "podľa písm. f)".
3. V § 3 ods. 5 znie:
"(5) Významná investícia je okrem odsekov 1 až 3 aj investičný projekt, ktorého účelom je výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy, poznámka x), ak je súčasťou kritickej infraštruktúry, poznámka 3), a spĺňa podmienky podľa odseku 1."
Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie:
"x) § 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne. Len sa teším, že sa nevolám Svrček, ale aspoň moje meno sa nebude dať komoliť. Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
29. 9. 2021 11:55:27 - 11:57:27 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. No, len veľmi krátko. Pán Kmec, ako samozrejme, že dotácie sú potrebné, ale je obrovský rozdiel aké sú tie dotácie. Hovoríme tu o tom, že tie dotácie boli nadsadené, extrémne až do výšky vyše 400 eur za megawatthodinu, pričom teraz je cena elektriny zhruba okolo 100, alebo tesne nad. Vtedy bola 40, čiže tá dotácia bola desaťnásobná oproti trhovej cene. To iste uznáte, že to je úplne nadsadené.
Pán kolega Valášek, alebo teda ešte k pánovi Kmecovi, myslím naozaj, že fifty five je niečo tak úplne nereálne, že to verím, že veľmi rýchlo Brusel pochopí, že toto musí zmeniť, že tam ako naozaj sa život v Európe zastaví, jak toto sa presadí.
Pán kolega Valášek, trošku ste posunul význam toho môjho príkladu. Ja som to povedal preto, že veci proste treba zaplatiť, že to nikto nezaplatí za nás, že sa to nezoberie z ničoho niečo. Nejde o obed a keď sme pri tom dopade na obyvateľov, ceny elektriny reálne stúpnu zhruba o 5 % v koncových cenách pre spotrebiteľa. Čiže nie je to niečo čo by proste ľudí zničilo, čo by proste nemali čo jesť a nemohli svietiť, ale samozrejme v prípade toho moratória, najmä v prípade tepla s vami súhlasím, že malo by sa nad týmto uvažovať a je to jedno z riešení, ktoré určite by ľuďom pomohlo. Myslím si, že najväčší dopad bude práve v tej oblasti dodávky tepla, pretože tí dodávatelia tepla budú musieť často platiť trhové ceny za plyn a ak kúria plynom, tak tam dopad bude naozaj citeľný. Čiže tam to považujem za dôležité. A možno ešte k tým riešeniam, viem, že som tu nepovedal veľa riešení, ale povedal som ich napr. včera pre médiá, takže nech sa páči, jak vás zaujímajú, môžete si to pokojne pozrieť. Žiaľ týchto desať minút mi príliš veľa riešenia nedovolilo.
29. 9. 2021 11:55:26 - 11:57:26 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. No len veľmi krátko, pán Kmec. Ako samozrejme, že dotácie sú...
===== ubezpečiť ľudí, že vláda pripraví nejaké kroky, ktoré trošku tú situáciu zmiernia, ale nič ste k tomu nepovedali, takže vlastne vypočuť si vás bolo úplne zbytočné.
29. 9. 2021 11:55:26 - 11:57:26 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. No len veľmi krátko, pán Kmec. Ako samozrejme, že dotácie sú...
===== ubezpečiť ľudí, že vláda pripraví nejaké kroky, ktoré trošku tú situáciu zmiernia, ale nič ste k tomu nepovedali, takže vlastne vypočuť si vás bolo úplne zbytočné.
29. 9. 2021 11:55:26 - 11:57:26 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. No len veľmi krátko, pán Kmec. Ako samozrejme, že dotácie sú...
===== ubezpečiť ľudí, že vláda pripraví nejaké kroky, ktoré trošku tú situáciu zmiernia, ale nič ste k tomu nepovedali, takže vlastne vypočuť si vás bolo úplne zbytočné.
29. 9. 2021 11:55:26 - 11:57:26 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. No len veľmi krátko, pán Kmec. Ako samozrejme, že dotácie sú...
===== ubezpečiť ľudí, že vláda pripraví nejaké kroky, ktoré trošku tú situáciu zmiernia, ale nič ste k tomu nepovedali, takže vlastne vypočuť si vás bolo úplne zbytočné.
29. 9. 2021 11:40:22 - 11:50:05 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave...
===== Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa poloprávd, veľa ohnutých tvrdení , na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel.
Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku. Nuž ale keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec SMER-u, je tu 1 poslanec za HLAS a traja bývalú Kotlebovu stranu , neviem jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak, čiže vidíte aký je záujme o riešenia. Pán ex premiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť, čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je, už si odbehol na obedík za 50 euro a je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma. Vidíte v tomto to pokrytectvo. Priniesť tu tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho čo príde. Budúci rok sa zdražia energie o 50 %, o 100 %. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne váš, vaša taktika. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obáv v ľuďoch vzbudíte, tým lepšie, lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo. Ale tak to nie je priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko čo používame, za všetko, čo, všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť a keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 euro, tak treba zaplatiť zaň 50 euro, alebo sa ísť najesť inde. Alebo možno si dať prestávku a nejesť, nedať si ten obed. Dať si až večeru.
Vrátim sa k tomu, čo nám pán expremiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že užý sa nemáme vracať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak, pozerajme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablká z jablone a musím sa pozrieť čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral a keď som sa oň nestaral. ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablká. Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Predsa že práve tá minulosť určuje to, aké tie jablká sú dnes a tie jablká v energetike aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, páni kolegovia zo SMR-u a HLAS-u a tak isto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím 8 rokov vlád SMER-u. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila čo tu máme dnes. Do teraz tie ceny boli relatívne nízke. Tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť. A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021 ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti klesli od roku 2021 v priemere o 5 %. A ceny plynu dokonca o 21 až 27 % podľa typu odberu. Prišiel tu niekto s tým ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie, pretože klesli kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády, ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí, vláda ich mala zlacnieť. Ale priatelia, to sa nedá, že na jednej strane keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže a potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví. Tie ceny stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení, tak isto ako si môžme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, tak isto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké alebo veľmi podobné. Buďme féroví.
Vrátim sa k tomu o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009. To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficova vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia, to bola prvá Ficova vláda.
A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 euro za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 euro ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom. Investigatívne centrum Jána Kuciaka nedávno vydalo analýzu kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť. Aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri. Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára SMER-u. Dnes je za mrežami za korupciu. Ešte nie právoplatne. Ďalšie meno Roman Šipoš. Bývalý poradca Romana Fica, predsedu vlády. Tretie meno Oskar Világy. Človek, ktorý bol známy ako sponzor strany MOST a tak isto riaditeľ Slovnaftu. A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad aj Antoníno Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a tak isto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica, Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správe prečítať. A takýto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrieť čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič a to je dôvod prečo sú dnes vysoké ceny energií. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2021 11:40:22 - 11:50:05 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave...
===== Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa poloprávd, veľa ohnutých tvrdení , na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel.
Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku. Nuž ale keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec SMER-u, je tu 1 poslanec za HLAS a traja bývalú Kotlebovu stranu , neviem jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak, čiže vidíte aký je záujme o riešenia. Pán ex premiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť, čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je, už si odbehol na obedík za 50 euro a je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma. Vidíte v tomto to pokrytectvo. Priniesť tu tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho čo príde. Budúci rok sa zdražia energie o 50 %, o 100 %. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne váš, vaša taktika. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obáv v ľuďoch vzbudíte, tým lepšie, lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo. Ale tak to nie je priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko čo používame, za všetko, čo, všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť a keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 euro, tak treba zaplatiť zaň 50 euro, alebo sa ísť najesť inde. Alebo možno si dať prestávku a nejesť, nedať si ten obed. Dať si až večeru.
Vrátim sa k tomu, čo nám pán expremiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že užý sa nemáme vracať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak, pozerajme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablká z jablone a musím sa pozrieť čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral a keď som sa oň nestaral. ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablká. Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Predsa že práve tá minulosť určuje to, aké tie jablká sú dnes a tie jablká v energetike aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, páni kolegovia zo SMR-u a HLAS-u a tak isto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím 8 rokov vlád SMER-u. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila čo tu máme dnes. Do teraz tie ceny boli relatívne nízke. Tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť. A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021 ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti klesli od roku 2021 v priemere o 5 %. A ceny plynu dokonca o 21 až 27 % podľa typu odberu. Prišiel tu niekto s tým ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie, pretože klesli kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády, ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí, vláda ich mala zlacnieť. Ale priatelia, to sa nedá, že na jednej strane keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže a potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví. Tie ceny stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení, tak isto ako si môžme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, tak isto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké alebo veľmi podobné. Buďme féroví.
Vrátim sa k tomu o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009. To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficova vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia, to bola prvá Ficova vláda.
A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 euro za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 euro ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom. Investigatívne centrum Jána Kuciaka nedávno vydalo analýzu kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť. Aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri. Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára SMER-u. Dnes je za mrežami za korupciu. Ešte nie právoplatne. Ďalšie meno Roman Šipoš. Bývalý poradca Romana Fica, predsedu vlády. Tretie meno Oskar Világy. Človek, ktorý bol známy ako sponzor strany MOST a tak isto riaditeľ Slovnaftu. A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad aj Antoníno Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a tak isto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica, Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správe prečítať. A takýto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrieť čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič a to je dôvod prečo sú dnes vysoké ceny energií. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2021 11:40:22 - 11:50:05 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave...
===== Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa poloprávd, veľa ohnutých tvrdení , na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel.
Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku. Nuž ale keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec SMER-u, je tu 1 poslanec za HLAS a traja bývalú Kotlebovu stranu , neviem jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak, čiže vidíte aký je záujme o riešenia. Pán ex premiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť, čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je, už si odbehol na obedík za 50 euro a je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma. Vidíte v tomto to pokrytectvo. Priniesť tu tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho čo príde. Budúci rok sa zdražia energie o 50 %, o 100 %. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne váš, vaša taktika. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obáv v ľuďoch vzbudíte, tým lepšie, lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo. Ale tak to nie je priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko čo používame, za všetko, čo, všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť a keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 euro, tak treba zaplatiť zaň 50 euro, alebo sa ísť najesť inde. Alebo možno si dať prestávku a nejesť, nedať si ten obed. Dať si až večeru.
Vrátim sa k tomu, čo nám pán expremiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že užý sa nemáme vracať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak, pozerajme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablká z jablone a musím sa pozrieť čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral a keď som sa oň nestaral. ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablká. Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Predsa že práve tá minulosť určuje to, aké tie jablká sú dnes a tie jablká v energetike aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, páni kolegovia zo SMR-u a HLAS-u a tak isto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím 8 rokov vlád SMER-u. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila čo tu máme dnes. Do teraz tie ceny boli relatívne nízke. Tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť. A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021 ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti klesli od roku 2021 v priemere o 5 %. A ceny plynu dokonca o 21 až 27 % podľa typu odberu. Prišiel tu niekto s tým ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie, pretože klesli kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády, ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí, vláda ich mala zlacnieť. Ale priatelia, to sa nedá, že na jednej strane keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže a potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví. Tie ceny stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení, tak isto ako si môžme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, tak isto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké alebo veľmi podobné. Buďme féroví.
Vrátim sa k tomu o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009. To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficova vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia, to bola prvá Ficova vláda.
A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 euro za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 euro ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom. Investigatívne centrum Jána Kuciaka nedávno vydalo analýzu kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť. Aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri. Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára SMER-u. Dnes je za mrežami za korupciu. Ešte nie právoplatne. Ďalšie meno Roman Šipoš. Bývalý poradca Romana Fica, predsedu vlády. Tretie meno Oskar Világy. Človek, ktorý bol známy ako sponzor strany MOST a tak isto riaditeľ Slovnaftu. A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad aj Antoníno Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a tak isto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica, Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správe prečítať. A takýto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrieť čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič a to je dôvod prečo sú dnes vysoké ceny energií. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2021 11:40:22 - 11:50:05 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave...
===== Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa poloprávd, veľa ohnutých tvrdení , na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel.
Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku. Nuž ale keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec SMER-u, je tu 1 poslanec za HLAS a traja bývalú Kotlebovu stranu , neviem jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak, čiže vidíte aký je záujme o riešenia. Pán ex premiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť, čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je, už si odbehol na obedík za 50 euro a je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma. Vidíte v tomto to pokrytectvo. Priniesť tu tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho čo príde. Budúci rok sa zdražia energie o 50 %, o 100 %. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne váš, vaša taktika. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obáv v ľuďoch vzbudíte, tým lepšie, lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo. Ale tak to nie je priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko čo používame, za všetko, čo, všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť a keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 euro, tak treba zaplatiť zaň 50 euro, alebo sa ísť najesť inde. Alebo možno si dať prestávku a nejesť, nedať si ten obed. Dať si až večeru.
Vrátim sa k tomu, čo nám pán expremiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že užý sa nemáme vracať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak, pozerajme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablká z jablone a musím sa pozrieť čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral a keď som sa oň nestaral. ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablká. Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Predsa že práve tá minulosť určuje to, aké tie jablká sú dnes a tie jablká v energetike aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, páni kolegovia zo SMR-u a HLAS-u a tak isto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím 8 rokov vlád SMER-u. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila čo tu máme dnes. Do teraz tie ceny boli relatívne nízke. Tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť. A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021 ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti klesli od roku 2021 v priemere o 5 %. A ceny plynu dokonca o 21 až 27 % podľa typu odberu. Prišiel tu niekto s tým ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie, pretože klesli kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády, ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí, vláda ich mala zlacnieť. Ale priatelia, to sa nedá, že na jednej strane keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže a potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví. Tie ceny stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení, tak isto ako si môžme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, tak isto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké alebo veľmi podobné. Buďme féroví.
Vrátim sa k tomu o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009. To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficova vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia, to bola prvá Ficova vláda.
A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 euro za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 euro ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom. Investigatívne centrum Jána Kuciaka nedávno vydalo analýzu kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť. Aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri. Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára SMER-u. Dnes je za mrežami za korupciu. Ešte nie právoplatne. Ďalšie meno Roman Šipoš. Bývalý poradca Romana Fica, predsedu vlády. Tretie meno Oskar Világy. Človek, ktorý bol známy ako sponzor strany MOST a tak isto riaditeľ Slovnaftu. A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad aj Antoníno Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a tak isto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica, Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správe prečítať. A takýto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrieť čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič a to je dôvod prečo sú dnes vysoké ceny energií. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2021 11:03:00 - 11:03:10 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci, prosím, upozornite kolegov poslancov, aby si dali rúška nejako zase sa im nechce do toho. Ďakujem.
29. 9. 2021 10:54:22 - 10:56:22 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Len pár slov, pán Pellegrini. Som prekvapený, že ste prišiel s ďalším takýmto žalostným príspevkom práve vy, keď ste dlhé roky bol súčasťou vlády, dokonca ste bol dva roky predsedom vlády, asi musíte vedieť, že nedá sa niečo vyrobiť z ničoho. To len niekto dokáže z vody vyrobiť Coca-colu, ale s tým máte tiež dlhoročné skúsenosti. Ale plakať nad tým, prečo nemáme vplyv na ceny v situácii, keď trhy s energiami sú prepojené, obchodujú sa energie na burzách. To je tak, ako keby ste pri vysokej ceny ropy chceli, aby benzín stál euro a nafta 50 centov. No proste niekto to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí. A niečo to stojí. A že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý ...
===== ...to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí a niečo to stojí, a že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý už mal byť 10 rokov dostavaný, tak by mal výrazné, výrazný vplyv na znižovanie cien elektriny, pretože by jej bolo, bol prebytok na Slovensku a pravdepodobne aj v Strednej Európe. A tie ceny by tu nestúpali tak rýchlo.
Vy ako predseda vlády ste tam mali jedného ministra, ktorého máte aj teraz vo svojej strane, volá sa Peter Žiga a tento váš minister hospodárstva roky nedosadil na dostavbu Mochoviec štátny audit dostavby. Dostavovala ho talianska firma EMEL dostavovala ho tak, že zbohatli všetci dokonca aj obyčajný elektrikár v Leviciach má PORSCHE, ale doplatil na to štát.
Čiže tam sa pozrite, že prečo dneska ľuďom stúpajú ceny a nič s tým nevieme urobiť.
29. 9. 2021 10:54:22 - 10:56:22 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Len pár slov, pán Pellegrini. Som prekvapený, že ste prišiel s ďalším takýmto žalostným príspevkom práve vy, keď ste dlhé roky bol súčasťou vlády, dokonca ste bol dva roky predsedom vlády, asi musíte vedieť, že nedá sa niečo vyrobiť z ničoho. To len niekto dokáže z vody vyrobiť Coca-colu, ale s tým máte tiež dlhoročné skúsenosti. Ale plakať nad tým, prečo nemáme vplyv na ceny v situácii, keď trhy s energiami sú prepojené, obchodujú sa energie na burzách. To je tak, ako keby ste pri vysokej ceny ropy chceli, aby benzín stál euro a nafta 50 centov. No proste niekto to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí. A niečo to stojí. A že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý ...
===== ...to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí a niečo to stojí, a že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý už mal byť 10 rokov dostavaný, tak by mal výrazné, výrazný vplyv na znižovanie cien elektriny, pretože by jej bolo, bol prebytok na Slovensku a pravdepodobne aj v Strednej Európe. A tie ceny by tu nestúpali tak rýchlo.
Vy ako predseda vlády ste tam mali jedného ministra, ktorého máte aj teraz vo svojej strane, volá sa Peter Žiga a tento váš minister hospodárstva roky nedosadil na dostavbu Mochoviec štátny audit dostavby. Dostavovala ho talianska firma EMEL dostavovala ho tak, že zbohatli všetci dokonca aj obyčajný elektrikár v Leviciach má PORSCHE, ale doplatil na to štát.
Čiže tam sa pozrite, že prečo dneska ľuďom stúpajú ceny a nič s tým nevieme urobiť.
29. 9. 2021 10:54:22 - 10:56:22 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Len pár slov, pán Pellegrini. Som prekvapený, že ste prišiel s ďalším takýmto žalostným príspevkom práve vy, keď ste dlhé roky bol súčasťou vlády, dokonca ste bol dva roky predsedom vlády, asi musíte vedieť, že nedá sa niečo vyrobiť z ničoho. To len niekto dokáže z vody vyrobiť Coca-colu, ale s tým máte tiež dlhoročné skúsenosti. Ale plakať nad tým, prečo nemáme vplyv na ceny v situácii, keď trhy s energiami sú prepojené, obchodujú sa energie na burzách. To je tak, ako keby ste pri vysokej ceny ropy chceli, aby benzín stál euro a nafta 50 centov. No proste niekto to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí. A niečo to stojí. A že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý ...
===== ...to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo. Niekto ho zaplatí a niečo to stojí, a že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý už mal byť 10 rokov dostavaný, tak by mal výrazné, výrazný vplyv na znižovanie cien elektriny, pretože by jej bolo, bol prebytok na Slovensku a pravdepodobne aj v Strednej Európe. A tie ceny by tu nestúpali tak rýchlo.
Vy ako predseda vlády ste tam mali jedného ministra, ktorého máte aj teraz vo svojej strane, volá sa Peter Žiga a tento váš minister hospodárstva roky nedosadil na dostavbu Mochoviec štátny audit dostavby. Dostavovala ho talianska firma EMEL dostavovala ho tak, že zbohatli všetci dokonca aj obyčajný elektrikár v Leviciach má PORSCHE, ale doplatil na to štát.
Čiže tam sa pozrite, že prečo dneska ľuďom stúpajú ceny a nič s tým nevieme urobiť.

Deň v parlamente

<- ->