Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 10. 2021 13:48:25 - 13:49:03 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Máš pravdu, pán kolega. Je najvyšší čas, že prišla zmena vlády, polície, súdov i prokuratúry. Je prirodzené, že sa to starej generácie, garnitúre nepáči. Cítia sa ohrození a bránia sa všetkými možnými silami a prostriedkami. My musíme byť dôslední, vytrvalí a vybudovať novú čestnú vládnu garnitúru, ktorou časťou ste aj vy, pán prokurátor. Ďakujem.
21. 9. 2021 17:25:18 - 17:40:37 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
pozmeňujúce návrhy ani procedurálne návrhy. Spoločná správa obsahuje jeden pozmeňovací návrh. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 133.
Uvedený návrh sme schválili.
Pán spoločný spravodajca, predložte návrh na pokračovania rokovania o návrhu zákona v treťom čítaní.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predseda, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem, prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadni, zdržali sa 2,nehalsoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Otváram, nakoľko sme v treťom čítaní otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 131, proti žiadni, zdržali sa, nezdržal sa nikto a nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Pristúpime k hlasovanou o bode 38 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (tlač 574). Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Vonsovi, aby hlasovanie uvádzal.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, bol podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte najskôr, najskôr je potrebné, aby podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý odznel dnes v rozprave. Dajte prosím, o tom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 87, proti 11, zdržalo sa 32, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Spoločná správa obsahuje jeden bod. Dajte prosím, hlasovať o tomto bode.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 124, proti žiadni, zdržali sa 6, nehlasoval.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, dajte prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadni, zdržali sa 3, nehlasoval žiadni.
Pristúpime, uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Vons, Peter, predseda NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti žiadni, zdržali sa 2, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely leteckého zákona.
Než budeme pokračovať, vyhlasujem päťminútovú prestávku.
(Prestávka.)
=====
21. 9. 2021 15:55:29 - 15:58:04 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu...
=====
21. 9. 2021 15:55:18 - 15:58:22 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčiho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 827 z 23. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 569) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 128 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 9. 2021 14:34:53 - 14:36:37 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 656 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súvislosti s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 656. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 678 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 7. 2021 11:42:29 - 11:43:40 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dámy a páni, je známe a prirodzené, že obmedzenie nemá nikto rád. Bude však zaujímavé sledovať dôsledky nedisciplinovanosti, protestov, keď sa objavia možno v krátkom čase. Koalícia ani opozícia nevie presne a určite, čo je dobré a múdre. A nik na svete to nevie. Volíme iba menšie zlo. Česi hovoria: "Čas vše mění, k vítězství on vede pravdu." A toto sa dozvieme aj my.
A na záver, prosím, nezabúdajme, že pri všetkých nepríjemnostiach, ktoré máme, ešte stále teplá a studená voda tečie, elektrina a plyn funguje, máme čo jesť, cesty a mosty a domy fungujú, a to nie je samozrejmé. Prosím, zachovajme pokoj a rozvahu pre blaho národa.
Ďakujem. (Potlesk.)
23. 7. 2021 12:18:08 - 12:18:53 35. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 613 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Vážení páni a dámy, pozorne počúvam od rána všetky príspevky a chcel by som vás len poprosiť, aby ste vo vlastnom záujme neopakovali päť-, šesť-, sedem-, osemkrát, čo tu už trikrát zaznelo.
Po druhé, chcem vás poprosiť, aby tí, ktorí naozaj vedia, ako odstrániť COVID alebo ako ho zastaviť na celom svete, nech neváhajú a nech to povedia. A budú vyvážení zlatom a všetky štáty vás budú blahoslaviť a ďakovať vám.
Ďakujem.
23. 9. 2020 19:06:11 - 19:06:30 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ja sa veľmi teším, panie poslankyne a páni poslanci, že 140-tisíc ukrivdených žien má nádej na určité vyrovnanie, a z toho, myslím, že by sme sa mali všetci tešiť. Ony za to nemôžu a som si istý, že medzi nimi nenájdeme milionárku. Takže veľa úspechov a dobrú noc. (Potlesk.)
23. 9. 2020 18:28:05 - 18:30:41 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 215 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 50 z 11. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 9. 2020 15:45:44 - 15:47:07 12. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Už na strednej škole pred 60 rokmi nám povedal profesor, že my tu v Československu žijeme v nárazníkovej zóne východ – západ. Ťažko môžeme byť neutrálni. Nie sme Švajčiarsko. Musíme niekam patriť.
Láska k Sovietskemu zväzu na večné časy, sme hovorili, a nikdy inak. Dozvedeli sme sa, koľko trvá večnosť. Večnosť trvá 20 rokov, od ´48. do ´68. Potom sme vytriezveli. Ak si máme vybrať, čo teraz si môžeme vybrať, tak prosím vás, ten, kto má pochybnosti, nech si zájde niekoľkokrát do Ameriky a nech sa rozpráva s ľuďmi odhora až dole, nech si to dobre prezrie a potom nech ide do Sovietskeho zväzu, bývalého, alebo do Ruska a nech sa pozrie tiež odhora až dole, nechcem sa rozširovať, a potom nech si vyberie, že kam chceme patriť.
Na podrobnosti som prístupný. Tentoraz končím.
16. 9. 2020 16:18:59 - 16:20:19 12. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Pred chvíľou sme tu mali ľudí, ktorí hovorili o rozpočte za minulý rok, ako bol prekročený, koľko strát sme vyprodukovali a podobne a nevieme, ako to nahradíme. Ja sa nedivím pánu predsedovi SMER-u, že na poslednú chvíľu sa snažil urobiť všetko, a to verejne priznal, aby tie voľby dopadli v prospech SMER-u, no nepodarilo sa to. (Reakcie z pléna. Vstup predsedajúceho.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka. Ďakujem.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Áno. A pán exminister, ja verím, mal 12 rokov, 10 rokov na to, aby pracoval pre národ a pre tých, ktorí sú najchudobnejší. Neviem, či je spokojný s tým, ako to dopadlo, ale, žiaľ, podmienky sa zmenili. V prvom polroku tohoto roka sú úplne iné podmienky než, než pred rokom, takže prosím, keby sme mali trpezlivosť. Ja verím, že aj táto vláda sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby tie mzdy rástli.
Ďakujem.
15. 7. 2020 11:14:33 - 11:14:55 9. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.

Gábor, Grendel, podpredseda NR SR
88.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 133 poslancov, proti nikto, nezdržal sa nikto, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Ďakujem pekne, pán poslanec.
Teraz prosím povereného člena výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána poslanca Michala Šípoša, aby uviedol hlasovanie o bode 19 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani (tlač 158).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 158.)Michal, Šípoš, poslanec NR SR
89.
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
90.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona takisto prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie.
Pán spravodajca, nech sa páči.

Michal, Šípoš, poslanec NR SR
91.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020, do prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
92.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 110, proti nikto, zdržalo sa 25 poslancov, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Skôr ako dám slovo k procedurálnym návrhom, nadväzujúc na slová pána podpredsedu Šeligu, by som si vás dovolil srdečne pozvať na záver dnešného rokovacieho dňa do gremiálnej miestnosti, kde bude pripravené malé občerstvenie. (Potlesk a reakcia z pléna.) Všetkých poslancov, áno, všetkých. (Potlesk a reakcia z pléna.) Na záver dnešného rokovacieho dňa.
S procedurálnym návrhom, pán poslanec Zajačik.
14. 7. 2020 18:14:47 - 18:16:49 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súvislosti s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 157. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurečík, Milan, podpredseda NR SR
Kľudne sa vydýchajte, pán poslanec.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 145 z 22. júna 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 7. 2020 12:05:54 - 12:06:46 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 152 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Vážené dámy a páni, tak ako absolútny zákaz interrupcií je riziko, takisto myslím, že absolútny zákaz hazardu je riziko. Bol som v Leningrade práve vtedy, keď Gorbačov zaviedol "suchoj zakon", ľudia vykúpili v obchode všetok alkohol, po pol roku bol vykúpený cukor v štáte na výrobu alkoholu, po roku sa objavili mnohé obete, otravy, slepota, smrť tých, čo pili načierno pálený alkohol. Krátko potom bol suchoj zakon zrušený. Takže berme obidve strany mince do úvahy, prosím.
Ďakujem.
10. 7. 2020 10:11:25 - 10:12:42 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Dámy a páni, bolo tu veľa pekného povedané o tomto probléme. V posledné dni si všímam, že konzervatívci sa boja liberálov a liberáli sa boja konzervatívcov. Aj to otvorene povedali pri rozhovoroch aj pre médiá. Je to zaujímavé pre mňa, pretože slobodu máme už 30 rokov. Boli sme stvorení pre slobodu, máme právo zničiť život a máme právo i zachrániť život. Čo si vyberieme, ako sa rozhodneme. Liberáli sa nehanbia, idú si za svojím, prečo sa majú báť či hanbiť kresťania? A ak tomu dobre rozumiem, zákon nemá zakázať potraty, ale má pomáhať, aby k nim nemuselo prísť. Želám teda všetkým, ktorí budú rozhodovať o tom, aj tí, ktorí sa v budúcnosti podľa tohoto zákona budú riadiť, veľa lásky a múdre rozhodnutia.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->