Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 9. 2021 10:48:56 - 10:51:39 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2021 č. 804 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 97 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 17. septembra 2021 č. 106.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
21. 9. 2021 9:05:37 - 9:06:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 5. 2021 10:17:05 - 10:19:05 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. A mňa vôbec mrzí, že musím vystúpiť v tejto veci, aj keď teda nie som právnik a som v tejto veci skôr laik. Ale veľmi dobre ste, pán predseda, povedali, ja sa dotknem troch vecí.
Strašne ma zamrzelo, keď povedala pani ministerka, že sa bojíme, že tam sa niekto z nás dostane. Že to robíme preto takisto ako vy, ako ja, ako vaša rodina, moja rodina, všetkých tých, ktorí tu sedia, nikdy nevedia, čo sa v živote stane – a takýto argument má hlboko a veľmi sklamal.
Ďalšiu vec, čo povedal pán predseda, alebo ho doplním. Zarazila ma druhá vec, že neviete, ani čo sa tu včera rozprávalo, ako ste povedali. Tak ja som si myslel, že ste si to veľmi dobre pozreli a vypočuli, lebo to je veľmi dôležité. Je to jedna z najdôležitejších vecí možno tohto parlamentného týždňa a myslel som si, že teda budete vedieť o tom, čo tu všetko odznelo.
Nechcem tu vyťahovať veci, ktoré naznačil aj pán predseda, ako ste boli, ako sme boli všetci na našom poslaneckom klube, kde sme veľmi korektne, ako vždy sa chováme, náš klub, ktorý je vždy najkompaktnejší, kde sme sa aj dohodli, že nebudeme toto spájať s vaším odvolaním, teda kolúznu väzbu s vaším odvolaním. My sme vždy všetky dohody dodržali, ale vy, bohužiaľ, ste to, nechcem povedať, že zneužili, ale absolútne podpásovo, dnes aj s niektorými kolegami, ktorí tu sedia, nás napádajú a neviem, ale myslím si, že z nášho klubu nikto nikdy nebol proti PVV, nikto nebol nikdy proti koaličnej zmluve a nikto ani nehlasoval proti v tých najdôležitejších veciach.
Takže je úplne jedno, či je to, či sa kolúzna väzba týka sedem, dvadsiatich alebo sto ľudí, lebo to je vždy len v jednom momente, aj keby to bolo o jednom jedinom človeku, lebo život a zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Ale myslím si a mám pocit, že pre niektorých v tejto miestnosti je dôležitejšie svoje ego. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 5. 2021 16:53:03 - 16:55:03 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade chcem povedať, že samozrejme podporujem iniciatívu u kolegyni Petry Hajšelovej. A síce nie som právnik, ale mám na to svoj názor. Ako tu bolo povedané, kolúzna väzba je najväčším zásahom do osobnej slobody jednotlivca. Ale na porovnanie podľa našej právnej úpravy je možné človeka väzobne stíhať 48 mesiacov. A tak ako bolo spomenuté, niekedy až 5 rokov. A je zarážajúce, že v iných krajinách, ktoré sú nám najbližšie sú tieto lehoty oveľa, oveľa nižšie, či sú to dva mesiace alebo tri mesiace. Pri väzobne stíhanom netreba však zabúdať ani na to, že naozaj človek, ktorý nebol právoplatne odsúdený, to znamená, že ak sa považujeme za právny štát, tak tu musí platiť prezumpcia neviny. O porovnaniach podmienok vo výkone trestu odňatia slobody a vo výkone väzby to asi radšej ani netreba hovoriť. Ale všetci určite uznáme, že podmienky výkonu väzby sú oveľa prísnejšie.
Chcem tu podotknúť a zvýrazniť, že s takouto iniciatívou sme už prišli my dávnejšie, už minulý rok, čo je dávno predtým ako sme vedeli, či napríklad pán Pčolinský bude väzobne stíhaný. To je tu dôležité zvýrazniť. Áno, aj pán Pčolinský je živým príkladom toho, že všetko nefunguje tak, ako by malo. A mňa zaráža, že síce už viac ako dva mesiace je väzobne stíhaný, avšak do dnešného dňa ešte nebol zbavený mlčanlivosti, aby sa mohol účinne brániť, a to napriek tomu, že v iných prípadoch sa tak stalo. Sama pani prezidentka sa vyjadrila, že pokiaľ takúto žiadosť dostane, tak jej vyhovie. Ak si to mám ja, ako možno fakt laik vysvetliť, že niekedy vyšetrovateľ alebo prokurátor neurobí dva mesiace žiadny úkon. Si predstavte, že niečo také by sa stalo niekde inde, napríklad v nemocniciach, že by lekár s vami nespravil dva mesiace žiadny úkon. Ďakujem ešte raz pani kolegyni Petre Hajšelovej za tento profesionálny prejav.
4. 5. 2021 14:11:44 - 14:12:51 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja si pamätám na môj prvý školský výbor v Národnej rade, tu na tejto pôde a kde moja prvá veta znela, že jeden z mojich hlavných cieľov bude zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí, samozrejme aj na školách, aby sa to dostalo či už do učebných osnov alebo v rámci nejakých predmetov. A niekoľko rokov som pôsobil v bankovom sektore a sám som poskytoval úvery, takže som na vlastnej koži videl a cítil, aké dôležité je vysvetliť ľuďom, čo znamená sa zadlžiť, ale nielen to, ale aj možno kedy je výhodné zobrať úver, kedy nie. A projekt dlhového poradenstva je preto absolútne nutný v tejto dobe, existuje už v mnohých štátoch aj okolitých, kde sa výrazne osvedčil a vláda sa už zaviazala v programovom vyhlásení spred roka podporiť finančnú gramotnosť a teraz vlastne prostredníctvom aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny to môžeme úplne naplniť. Takže sa veľmi teším a samozrejme, ak budem pomôcť, tak veľmi rád. Ďakujem pekne.
3. 5. 2021 19:02:54 - 19:04:54 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
197.
Pán kolega Tomáš, musím povedať, že klamete, že sme zobrali ľuďom 13. dôchodky, a z vašej strany až drzosť, že dokážete niečo také povedať. Vy ste to sľubovali od roku 2010 aj na bilbordoch a neudialo sa to tak, ekonomický rast v dobrých rokoch ste nevyužili ako okolité krajiny na prebytkový štátny rozpočet, ale nechali ste aj v dobrých rokoch tu 2-miliardovú sekeru. V predvolebnom roku 2019 ste dali na dôchodky 150 mil. eur a my v roku 2020 307 mil. eur v čase obrovskej a najväčšej pandemickej a ekonomickej kríze. Vy ste 13. dôchodky ani nechceli schváliť, ale museli ste ich schváliť pár dní pred voľbami, lebo ako povedal váš stranícky vtedajší šéf pán Fico, keby ste to neboli urobili, tak skončíte vo voľbách na 12 %. Čo je však najhoršie, vy ste nenechali ani v rozpočte žiadne peniaze na 13. dôchodky napriek tomu, že ste to sľúbili. A, samozrejme, že poslanci aj za vtedajšiu SME RODINA hlasovali, či Boris Kollár, Milan Krajniak a ostatní, lebo to mali vo volebnom programe, ale poklamali ste aj ich a nechali ste prázdnu špajzu.
Klamete aj to, že 450-tisíc detí prišlo o obedy zadarmo. Všetky rodiny v hmotnej núdzi obedy zadarmo dostali aj dostanú a ostatní, ostatní dostanú dvojnásobnú výšku daňového bonusu, takže reálne dostane každá rodina viac.
A čo sa týka minimálnej mzdy, to sa už hádam ani neoplatí komentovať, lebo z pôvodnej minimálnej mzdy 580 eur ste vy žiadali 656, nie 659, ako ste vraveli, to je navýšenie o 76 eur. Vy ste niekedy o toľko zvýšili minimálnu mzdu? No nezvýšili, napríklad v roku 2013 o 11 eur a v roku 2014 o 14 eur. My sme ju zvýšili o 43 eur v najväčšej ekonomickej a pandemickej kríze.
A posledná poznámka ohľadom nezamestnanosti. Počas vášho vládnutia a krízy sa zvýšila nezamestnanosť zo 6 na 12 % a počas tejto krízy zo 6 na 8 % vďaka opatreniam ministerstvu práce a sociálnej rodiny.
Ďakujem.
3. 5. 2021 17:52:30 - 17:54:30 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
157.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja chcem sa venovať, Martin, jednej téme, ktorú si spomínal, a to je zníženie DPH v gastre. Mňa tiež oslovili viacerí predstavitelia gastro sektoru a nechal som si, teda nechal som teda vypočuť alebo vypočul som ich a počúval som veľmi pozorne ich argumenty. A ja ako ekonóm mám k tomu aj svoje argumenty a chcem povedať aj názor na túto vec.
Na zamyslenie je, že okolité krajiny, všetky naše okolité krajiny majú túto sadzbu vo výške 5 až 10 %, tak alebo myslím si, že vedia, čo robia. A trošku nesúhlasím možno s tým názorom, že zníženie DPH v gastre automaticky znamená zníženie výberu daní v gastre. To vôbec nemusí byť pravda. Už sme to zažili napríklad pri rovnej dani. Keď sa znížila daň z príjmu, tak niektorí samozvaní ekonómovia hovorili, že na 100 % sa nám zníži aj príjem v rozpočte. A opak bol pravdou. A to nielen to, ale ďalšia vec, ktorá by pomohla zníženiu gastra, je to, že by sme určite oklieštili šedú ekonomiku, ktorá, ktorá je tu prítomná v tomto sektore, a, samozrejme, zvýšime spotrebu.
Pre mňa, alebo ja čo si myslím, že by bolo najvhodnejšie riešenie, možno by som nešiel do tej úplne sadzby 5 % ako keby navždy, ale skúsiť 10-percentnú dépeháčku v gastre na jeden rok, čo je merateľný ukazovateľ, ktorý by sme vedeli porovnať potom aj s okolitými krajinami, aj s výberom daní u nás. A myslím, že keby sa to osvedčilo, tak by sme mohli v tom pokračovať. A som presvedčený, že by to mohlo mať a malo by to opačný efekt. To znamená, že štátny rozpočet by to nestálo možno ani jedno jediné euro, práve naopak, zo štátneho rozpočtu by sme dostali oveľa viac peňazí.
Takže som rád, že v programovom vyhlásení to je aspoň takýmto spôsobom zatiaľ vďaka SME RODINA, vďaka hnutiu SME RODINA, že to tam dalo, a budeme bojovať za to, aby sme to presadili.
Ďakujem.
24. 2. 2021 14:22:47 - 14:23:39 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 431 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, myslím, že predseda Národnej rady veľmi jasne vysvetlil, prečo je tento zákon potrebné predložiť aj v skrátenom legislatívnom konaní. A pán minister tu nie je preto, že nemá čo robiť a že má záľubu v tom, že predkladá zákony v skrátenom legislatívnom konaní, ale je tu preto, aby ten zákon opravil, a to je veľmi dôležité povedať. A mňa mrzí aj, mňa mrzia teda aj slová kolegov, ktorí to napádajú. A myslím si, že keby tento zákon tu nebol, tak zase rozprávajú, prečo sme ho nedali, prečo sme tú lehotu nepredĺžili a že je to nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. Ja si myslím, že to nehospodárne nakladanie by bolo, keby ten zákon práveže tu nebol. A som presvedčený, že ten zákon je dobrý. Samozrejme, ho podporím a chcem požiadať ostatných kolegov z opozície, aby túto rozpravu nezneužívali v svoj prospech.
Ďakujem pekne.
27. 1. 2021 11:33:28 - 11:34:51 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 221 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Patrick, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať nielen teda za seba, ale aj za všetkých, ktorí ti verili, že potravinový semafor predložíš, ako aj za všetkých poctivých potravinárov na Slovensku. Dovoľ mi, aby som bol aj ja trošku taký osobný.
Môj pohľad na potraviny po stretnutí s tebou a po zoznámení s tebou musím povedať, že sa výrazne zmenil a vždy, keď idem do potravín alebo do reťazcov, tak si pozerám nielen zloženie, ale aj ostatné veci a výrazne tým ovplyvňujem aj iných ľudí, čo im trošku lezie niekedy už aj na nervy. Ale musím povedať, že najlepšie zážitky mám, keď s tebou naozaj reálne do tých potravín idem, a to mám takú výsadu alebo šťastie. A neboj sa, nebudem tu rozprávať tie príbehy, ktoré zažívame spolu pri tých jednotlivých pultoch, ale sú to pre mňa naozaj zážitky, na ktoré, na ktoré nikdy nezabudnem.
Chcem ťa poprosiť, aby si sa naozaj nedal odradiť, aby si bojoval ďalej, lebo slovenské potravinárstvo ťa potrebuje doslova ako soľ. A na záver ti chcem povedať, že som na teba veľmi hrdý, že som veľmi hrdý na tvoj dlhoročný boj za zdravie a som hrdý aj na tvoj potravinový semafor.
14. 1. 2021 16:30:41 - 16:31:28 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 402 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa veľmi teším, že svitá na krajšie časy. Pani kolegyňa Cigániková pochválila hnutie SME RODINA. Tak ja mám hneď deň krajší, musím povedať.
Absolútny súhlas s predsedom Národnej rady, ktorý poukázal na to, aby ani jedna vakcína, ani jedna vakcína nevyšla nazmar. A to je veľmi, veľmi dôležité na tomto celom. A preto budem aj ja veľmi rád, keď potom bude mať slovo pán minister a objasní niektoré aj otázky Borisa Kollára.
To, že tu dnes sedíme, má veľký význam a dôsledok toho alebo dôkaz toho je aj to, že podľa informácií už aj okolité krajiny sa idú inšpirovať touto našou novelou.
Takže ja držím palce a všetkými desiatimi budem za.
26. 11. 2020 15:29:58 - 15:31:09 18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja musím teda znovu zareagovať na pána Tomáša, ktorý tu opäť zavádza. Ja rozumiem, že by ste boli najradšej, aby tá minimálna mzda bola 656 eur, tak ako aj odborári. Pripomínam, že v tomto roku je minimálna mzda 580 a na budúci rok teda bude 623 eur. Ale ťažko sa komunikuje s odborármi, keď nechcú pristúpiť na žiadny kompromis na rozdiel teda od zamestnávateľov.
Ale čo je najhoršie, vy hovoríte, že my sme pripravili ľudí alebo sme znížili minimálnu mzdu o 33 eur. A pravda je taká, že ju zvyšujeme o 43 eur. A veľmi rád by som vám pripomenul, že vy keď ste tú minimálnu mzdu mohli zdvihnúť v oveľa väčšej výške, ako napríklad v roku 2013, kedy bola ekonomika na úplne inej úrovni, ste ju zvýšili o 11 eur a v roku 2014 ste ju zvýšili o 14 eur. Tak kto tu je, znovu sa pýtam, viac sociálnejší?
Ďakujem.
26. 11. 2020 11:40:52 - 11:41:25 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne za slovo. Chcem reagovať na kolegu Takáča a na sociálne balíčky, ktoré sme teda vraj zrušili. Je to, samozrejme, klamstvo a povedzme si, ako to naozaj je.
Spomínali sa najskôr 13. dôchodky. Vy ste veľmi zabudli na to, že vy ste ich akosi záhadne zabudli dať do rozpočtu na tento rok, a to je presne to isté, ako keby som ja prišiel za vami, daroval vám poukážku na takéto krásne autíčko a vy prídete do predajne, tam vám povedia, áno, máte ho tu rezervované, ale zabudli ste ho zaplatiť. Čiže takisto to bolo s vašimi 13. dôchodkami. Nehovoriac o tom, že vy ste na to minulý rok vyčlenili 150 mil. a my v tejto kríze viac ako 300 mil. Tak sa pýtam, kto je tu viac sociálny.
Za ďalšie. Pracujúci rodičia budú mať reálne vyšší príjem, pretože sa tieto nahradia vyšším daňovým bonusom, a vy to veľmi dobre viete. A tak ako som spomínal, deti v hmotnej núdzi tie obedy zadarmo budú mať.
A tretí balíček, vládne, tretí balíček vlaky zadarmo ostávajú. Tak sa pýtam, kto je tu viac teda sociálnejší, aký je teda výsledok. Táto vláda je oveľa viac sociálnejšia ako tá vaša napriek tomu, že ste mali na to oveľa viac prostriedkov ako my.
Ďakujem pekne.
26. 11. 2020 11:39:59 - 11:40:50 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!
26. 11. 2020 10:21:30 - 10:22:53 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán kolega Tomáš, ja rozumiem tomu, že ste v opozícii, že musíte napádať tieto opatrenia, a chápem aj to, že máte perfektný mediálny tréning a naozaj vám to tam ide, ale ak tu niekto klame a zavádza, tak to určite nie sme, nie sme my, ani ja, ani pán minister a vy ste mi to vlastne aj potvrdili s vaším kolegom, že sa vlastne zvýšili poplatky pre rodičov za réžiu, za mesačnú réžiu pre jedálne na základe vašich opatrení. Samozrejme, že do zákona ste to nemohli dať ani ste to nedali, ale obciam a mestám nezostávalo nič iné, väčšine obcí a mestám, aby som bol úplne presný, ako to, aby výrazným spôsobom vraj aj niekoľkonásobne zvýšili mesačný poplatok za réžiu, za stravu. Takže to je reálna, to je reálna pravda, tak, ako to naozaj bolo.
A zabudli ste povedať jednu ešte dôležitú, samozrejme, vec, lebo sa vám to nehodí do tých vašich vystúpení, a teraz si dovolím ja vám povedať, že asi vy neviete, o čom hovoríte, lebo veľmi dobre viete, že pre pracujúcich rodičov sa ako keby nahradilo toto opatrenie a nahradí sa toto opatrenie vyšším daňovým bonusom.
A opakujem, tie deti, ktoré najviac potrebujú obedy zadarmo, deti v hmotnej núdzi, tým tie obedy zadarmo zostanú.
26. 11. 2020 9:56:37 - 9:58:35 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa k tomu tiež vyjadriť, lebo ako komunálny politik som to zažil, ako to bolo aj u nás, a tak, ako povedala aj kolegynka predo mnou, boli s tým naozaj veľké problémy. Išlo o materiálno-technické zabezpečenie, ktoré nemali jednotlivé školské jedálne, jednotlivé obce a mestá, a nehovoriac o zvýšených nákladoch, samozrejme, na personál, ktorý bol minimálne na začiatku úplne na pleciach miest a obcí, na čo neboli pripravené.
Ale čo ma najviac zaujalo alebo sklamalo, alebo ako to povedať, o tom, ako vy hovoríte, o obedoch zadarmo. Prosím vás, aké obedy zadarmo? Veď nezavádzajme tu ľudí, veď to nie sú obedy zadarmo. Predsa každý jeden rodič platil mesačný poplatok na réžiu, ktorú si touto vašou zmenou takmer všetky školské jedálne zvýšili nie o 100, ale niektoré aj o 200 %. To znamená, že keď bol február alebo december a boli prázdniny, nedajbože, keď bolo ešte dieťa nejaký týždeň na PN, tak tých rodičov stáli tie obedy mesačne oveľa viac ako predtým. (Reakcia z pléna.) No určite, že áno. Ja mám vlastnú skúsenosť s tým, takže (reakcia z pléna), no je to pravda (reakcia z pléna), keď platíte mesačne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
29.
Poprosím, nechajte pána poslanca.

Kašper, Igor, poslanec NR SR
30.
Ja som vám neskákal do reči. Keď platíte mesačnú réžiu školskej jedálni povedzme 12 eur alebo 10 eur, tak ju platíte tak či tak, či je v tom mesiaci týždeň prázdniny alebo či to dieťa je týždeň alebo dva týždne na péenke. Takže nehovorme tu, prosím vás, o obedoch zadarmo.
A na záver, lebo ste mi zobrali pár sekúnd času, tie deti, ktoré to najviac potrebujú a ktoré sú zo sociálne slabších rodín, predsa pre nich to zostáva zachované. Takže taká je reálna pravda.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2020 18:10:00 - 18:11:21 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Prosím o hlasovanie zajtra o jedenástej hodine.
24. 11. 2020 18:05:43 - 18:08:18 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 369 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 145 zo 16. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 54 z 19. novembra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 pod číslom 56. Týmto uznesením ma výbor poveril na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovať o výsledku rokovania výborov a o stanovisku k návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
20. 10. 2020 14:35:40 - 14:37:41 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem k vám, pán kolega Fico, vecný. Dnešná minimálna mzda je 53 % priemernej mzdy, čo je druhý najväčší podiel v rámci celej Európskej únie. Schválením minimálnej mzdy vo výške 623 eur sa dostaneme na prvé miesto v rámci celej Európskej únie. Nezabudnite toto, prosím, uviesť vo vašich stanoviskách a článkoch.
Ale viete, čo by ste vy urobili, keby sa tá mzda schválila v tej výške, ako ste navrhovali alebo ako to bolo pôvodne schválené, tých 656 eur? Zvolali by ste tlačovku a prvé, čo by ste povedali: „Prečo ste dali takú vysokú minimálnu mzdu, veď to, veď to zničí zamestnávateľov a bude sa zvyšovať nezamestnanosť!“ (Smiech v sále a rekcie z pléna.) No, áno, presne tak by ste reagovali (povedané so smiechom), že to zničí zamestnávateľov a budú musieť prepúšťať. (Ruch v sále.) Ja som vás nevyrušoval, prosím vás pekne, keď ste vy hovorili.
Dovolím si jeden citát tu ešte povedať a budete toho človeka určite veľmi, veľmi dobre poznať: „Rapídne zvyšovanie slovenskej minimálnej mzdy kritizuje aj Národná banka Slovenska. Varovanie osobne vyslovil bývalý minister financií“, predopkl..., uvádzam, že váš, samozrejme, „a súčasný guvernér Národnej banky Peter Kažimír. Podľa neho ohľadom minimálnej mzdy opatrnosti v období, keď externé vplyvy spomaľujú slovenskú a európsku ekonomiku, nie je nikdy nazvyš.“ Opakujem, že to je váš bývalý nominant.
A o tých 13. dôchodkoch, to sa už ani nemá význam baviť. Je všeobecne známe, že dôchodky sme my zvýšili o 300 mil. eur, za vašej vlády to bolo 150 mil., keď ste mali na to oveľa viac času, a, samozrejme, aj oveľa viac, oveľa viac zdrojov.
Ale chcem povedať na záver jednu dôležitú vec, že vďaka SME RODINA a vďaka tejto vláde je 300 mil. v rozpočte, ktoré ste vy zabudli na 13. dôchodky dať. Takže keď ste doteraz klamali dôchodcov, prosím vás, aspoň teraz ich neklamte.
24. 9. 2020 18:36:08 - 18:37:29 12. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
228.
Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 212. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
23. 9. 2020 16:20:29 - 16:22:29 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kašper, Igor (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem reagovať tiež na kolegu Ferenčáka a trošku upresniť tie jeho slová. Myslím, že tá pomoc pre obce a mestá, ktoré, ktorá, momentálne využívajú, čo sa týka nenávratného finančného príspevku, podotýkam, že s nulapercentným úrokom, je naozaj dobrá, ja mám sám veľmi veľa ohlasov na túto pomoc.
A nespomenuli ste jednu zásadnú vec, a to je to, že tieto obce a mestá, vyššie územné celky majú priamo v zmluve o nenávratnej finančnej výpomoci klauzulu, že táto návratná, pardon, návratná finančná pomoc sa môže zmeniť na nenávratnú, čiže je tu veľká šanca, že to bude ako príspevok mestám a obciam.
Čo sa týka tej možnosti, čo ste hovorili, že niektoré mestá a obce si to nebudú môcť dovoliť, že je tam hranica. Áno, je tam hranica 60 % k pomeru k bežným výdavkom, resp. príjmom z minulého roku, ale ja priznám sa, sám nepoznám nejakú obec alebo mesto, že ktorá by túto podmienku nesplnila. Ak poznáte vy vo vašom okolí, aspoň mi vymenujete päť alebo desať, tak sa vám ospravedlním, ale myslím si, že toľko ich ani nie je.
A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je to, že mi to je trošku také komické, že teraz predkladáte tento zákon, že ako chcete vy pomôcť obciam a mestám a VÚC-kam, aby sa im zvýšili nejako príjmy, ale práve vy ste v posledných rokoch schvaľovali zákony ako zvyšovanie odpočítateľnej položky, bola tam chodníková reforma, bolo tam, samozrejme, platy pedagogických a iných zamestnancov štátnej správy, GDPR, terénne sociálne služby a všetky tieto zákony, ktoré boli schválené, znížili komfort obciam a mestám, zvyšovali im výdavky, ale podielové dane ste im nezvýšili. Čiže dlhé roky ste tým obciam, mestám a VÚC-kam, dovolím si povedať, podrážali, podrážali nohy a teraz prídete s návrhom, ako im chcete veľmi pomôcť. Tak ja tomu veľmi neverím.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->