Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
14. 5. 2021 10:15:45 - 10:17:03 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, naozaj ste veľmi dobre hovorili o tom, aké tu máme kompetencie, čo robí, čo robí snemovňa, čo robia, čo robí vláda. Treba však povedať, že v rámci tých kompetencií, ktoré tu máme, je, že je tu aj stále právo vyjadriť sa. Samozrejme, adekvátnym spôsobom. Preto aj ľudia, ktorí majú k tomu, k tejto téme blízko, sa vyjadrujú. Sú to základné princípy demokracie, ktoré tu máme, chvalabohu.
To znamená, že je úplne normálne, že keď sa rozprávame o samosprávnych veciach, tak sa k tomu vyjadruje ZMOS, Únia miest. A keď sa rozprávame o veciach, ktoré sa dotýkajú súdnictva, tak sa k tomu vyjadrujú právnici, vyšetrovatelia, prokurátori. Samozrejme, každý vhodným spôsobom. Pretože naozaj to fungovanie a prácu v parlamente hodnotia a komentujú naši, taktiež aj naši obyvatelia, pretože sa to dotýka primárne ich. Komentujú to komentátori, odborníci, každý má právo vyjadriť sa. Ja si myslím, že by sme to nemali nikomu zazlievať.
Treba povedať ale jedno podstatné, že hlasovanie proti názoru akéhokoľvek ministra znamená, že koalícia je zbytočná. Majme, prosím, toto na pamäti.
11. 5. 2021 9:33:16 - 9:35:10 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som nemal zastrčenú kartu, preto mi to trošku dlhšie trvalo... Pán Radovan Sloboda, úplne s vami súhlasím, tie zmluvy, ktoré sú podpísané z minulosti, sú naozaj veľakrát často problémové.
My, my sami sme hovorili, že tá zmluva, ktorú sme mali v meste Nitra, naozaj už nebola hodná tých, tých vecí, ktoré v meste potrebujeme, ale môžeme si aj pri forme novej legislatívy zobrať príklad z toho, akým spôsobom sme sa popasovali s verejným obstarávaním v Nitre. Ja som minulý týždeň podpísal kontrakt na, na poskytovanie mestskej hromadnej dopravy novým dopravcom a dokonca sa do tohto verejného obstarávania prihlásili traja, traja dodávatelia. Mali sme naozaj veľmi-veľmi kvalitne nastavenú súťaž, ktorá aj následne vyprodukovala cenu, ktorá zodpovedá službám, ktoré sme si objednali. Objednali sme si to najlepšie, čo sa dalo objednať práve v tomto čase, a áno, dá sa, dá sa takýmto spôsobom aj v iných samosprávach povedať, že toto je spôsob, akým by sa to dalo urobiť.
Treba povedať, že legislatívne to je veľmi komplikované, takže uvítame ako samosprávy akúkoľvek novelu v tomto smere. Vieme, vieme sa, vieme si pozdieľať to know how, ktoré tu máme. Treba povedať, že keď je tá zmluva dobre nastavená, to znamená, že či sú tam zádržné veci alebo tam je jasne povedané, že kto je vlastníkom tých dát, tak sa to dá ošetriť, ale je dobré aj tým samosprávam možno dať barličku aj v tom samotnom legislatívnom koncepte, takže za mňa určite áno, dá sa to robiť aj teraz, ale určite budeme radi, keď sa tento proces zjednoduší a stransparentní.
11. 5. 2021 9:21:11 - 9:29:00 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol podaný do podateľne.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač č. 450), má iba jeden, jeden bod. Predkladám ho kvôli tomu, kvôli dvom veciam a to je, že navrhovaná zmena má za účel uplatnenie núdzového opatrenia aj na dobu od uzavretia novej zmluvy o dopravných službách po dobu dosiahnutia plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
Inak povedané, v praxi sa často stáva, že tá nábehová krivka, ktorá je potrebná k tomu, aby nový dopravca zaujal miesto v samospráve alebo teda aby mohol, aby mohol poskytovať svoje služby, je okolo deviatich mesiacov. To znamená, že, že niekedy sa tento proces môže natiahnuť, niekedy, niekedy to trvá kratšie, ale potrebujeme riešiť práve, práve tento stav, ktorý sa v praxi jednoducho môže, môže vyskytnúť alebo vyskytuje.
Čo sa týka ďalšieho, ďalšieho takého bodu, ktorý alebo ďalšej veci, ktoré tu riešim, je, že v poznámke pod čiarou 44b) je potrebné vnímať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v rozsahu čl. 5 ods. 5 v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte koncesných zmlúv a v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte odplatných zmlúv aplikovanie smernice 214/24/EU o verejnom obstarávaní, ktorá bola transponovaná zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čo to znamená? Ľudskou rečou povedané, že momentálne sme mali alebo máme dva typy zmlúv, jedny sú koncesné a jedny sú odplatné. Tie odplatné si môžte predstaviť tak, že pre samosprávu jazdí alebo poskytuje služby, služby dopravca v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov a potom si na to zarátava určitý zisk, a to tu riešené nebolo. Bolo tu riešené v tomto prípade núdzový stav len pre koncesné zmluvy. Koncesné zmluvy, to sú väčšinou zmluvy, kde je jasne povedané, že za kilometer platí dopravca na nejakú alebo resp. mesto, alebo samospráva platí konkrétnu sumu za, za kilometer. To znamená, že navrhujem tam doplniť aj tento, tento prípad, ktorý sa vyskytuje vo viacerých samosprávach.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I bod 6 znie:
„Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1) Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, môže objednávateľ podľa osobitného predpisu 44b) na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky
a) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,
b) doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže alebo
c) rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb.
(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a) dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b) dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,
c) dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo
d) na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo
e) preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
(3) Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, a to dňom, keď tento správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
(4) Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(5) V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu 44b). Lehota podľa § 15 ods. 5 sa neuplatní. Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o službách. Dopravca a objednávateľ sú oprávnení v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.
(7) Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvy o službách.“
Ďalej. Poznámka pod čiarou k odkazom 44b) znie:
„44b) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Tento pozmeňujúci návrh bol odsúhlasený aj s ministrom dopravy, taktiež bol konzultovaný aj s ďalšími zainteresovanými, ktorých sa toto opatrenie dotkne.
Ešte tu mám jednu poznámku a je to: nakoľko je potrebné, keďže nám koliduje bod 2 spoločnej správy, chcel by som požiadať spoločného spravodajcu o vyňatie bodu 2 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
10. 5. 2021 20:11:47 - 20:12:50 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Ďakujem za slovo. Naozaj ma to, veľmi ťažko počúvam takéto agresívne, spiatočnícke slová. Vtedy mám pocit naozaj, že, že Slovensko sa rúti, rúti niekam, kam naozaj nemá. Zo všetkého máme strach, všetko nové je pre nás problém, akákoľvek zmena je, je problém. Naozaj tieto spiatočnícke slová ma tu unavujú.
Keď som sem prišiel prvýkrát, tak som sa naozaj pozrel, že, že, že toto fašistické krídlo je naozaj hanba Slovenska.
A ja vám poviem takú novinku, hej, 17. mája 1992, to znamená, že to bude teraz o pár dní, Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z medzinárodnej klasifikácie chorôb. To znamená, že už to bude 29 rokov, 29 rokov, prosím vás, a vy tu ešte stále v tom vidíte problém. Zobuďte sa!
10. 5. 2021 15:47:06 - 15:48:39 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pán poslanec Blaha, že don Corleone, to naozaj poviete vy? Vy ste v SMER-e alebo v HLAS-e? V SMER-e. Dobre si pamätám. Pred tým som hovoril, že zlodej kričí, chyťte zlodeja, ale tuná by som povedal, že podľa seba súdim teba. Ja vám niečo pripomeniem, lebo naozaj že tá pamäť vaša je extrémne krátka, ale ja tomu rozumiem. Asi tak dokážete jedine fungovať.
Firma HF STEEL mala dlhy voči dodávateľom aj poisťovniam. Spoločník, Ficov brat, ju potom previedol na neznámeho Francúza, teda Fic..., teda brat, brat spoločníka, resp. Ficov, spoločník Ficovho brata, tak, pardon, ju potom previedol na neznámeho Francúza. Napokon skončila na chate v Modre spolu s bývalou firmou Ladislava Bašternáka. Sedemnásť mesiacov a výsledok žiadny, toľko trvalo polícii, kým prerušila trestné stíhanie v prípade spoločnosti HF STEEL. Ide o bývalú firmu Ladislava Fica, brata premiéra Roberta Fica.
Spoločnosť HF STEEL bola podozrivá, že uprednostnila časť veriteľov pred inými. Polícia začala jej aktivity preverovať ešte v júni 2013. No v novembri 2014 však trestné stíhanie prerušila, už asi dobre vieme, že z kých dôvodov, resp. oficiálne dôvod doteraz nebol známy. To je článok, ktorý bol na Aktualitách 9. 8. 2016, Ján Kuciak, to len na pripomenutie, pán Blaha. (Potlesk.)
10. 5. 2021 15:04:35 - 15:05:57 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne za slovo. Tomáš Lehotský, veľmi dobre si to spomenul a podľa mňa si zabudol povedať len, že naozaj zlodej kričí, chyťte zlodeja. Pokiaľ ľudia chcú počúvať, tak počúvajú a mohli počuť pani ministerku spravodlivosti v jej úvodnej reči, pokiaľ nechcú počúvať, tak počúvať nebudú. Preto je dôležité aj to, čo si spomenul ty, a to je práve ten rešerš ich ľudí, ktorí si chránili a kde používali rôzne nástroje, ktorých sa teraz nechcú vzdať.
Taký rešerš, povedzme si to ešte raz, naozaj, že kto skončil obvinený vo väzbe: Dobroslav Trnka, Monika Jankovská, Denisa Cviková, Ľuboš Sádovský, Richard Molnár, Kajetán Kičura aj so svojimi zlatými tehličkami, ako si veľmi dobre poznamenal, Juraj Kožuch, Martin Kvietik, Norbert Bödör, Pavol Polka, Ľudovít Makó, Dušan Kováčik, Zoroslav Kollár, Jarmila Urbancová, Otília Doláková, David Lindtner, Peter Hraško, Róbert Krajmer, Tibor Gašpar, Bernard Slobodník a mnohí ďalší. A mnohých ďalších to naozaj čaká. Čaká ich spravodlivosť, pretože to je to, čo tu dnes bojujeme. O to, aby sme si boli naozaj rovní, o to, aby bola spravodlivosť pre všetkých a nielen pre vybraných členov našej rodiny.
Ďakujem. (Potlesk.)
10. 5. 2021 14:26:38 - 14:27:48 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem, že ste v pléne objasnila všetky pripomienky, konštrukty či domnienky, ktoré tu šíri pán poslanec Fico a jemu podobní. Je naozaj zrejmé, že dnes tu svoje politické prežitie rieši hlavne pán poslanec Fico a jeho skupinka. Je to naozaj smutný pohľad, ale, ale aj to patrí k politike, vysporiadanie sa s minulosťou v tejto krajine, s politikmi, ktorí stratili svoj vplyv a nedokážu sa s tým zmieriť. Nedokážu sa zmieriť, že stratili krycie a zametacie nástroje pre svojich ľudí.
Tu sa musím opýtať, to ste naozaj až tak pohnojili, pán Robert Fico, že ste nemohli z politiky odísť na zaslúžený dôchodok a namiesto toho ste ostali a obhajujete neobhájiteľné. (Reakcia z pléna.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
27.
Pán poslanec.

Hattas, Marek, poslanec NR SR
28.
Pani ministerka spravodlivosti, so všetkou pokorou, máte moju plnú dôveru, pretože ste garanciou spravodlivosti na Slovensku pre všetkých a bez rozdielu. (Potlesk.)
6. 5. 2021 11:28:38 - 11:28:47 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem. Chcel by som uviesť do záznamu, že pri tlači č. 501 som sa pomýlil, chcel som hlasovať: zdržať sa. Ďakujem.
30. 4. 2021 17:21:49 - 17:22:47 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, máš moju plnú podporu vo veciach, ktoré robíš. Naozaj od prvého dňa je to ministerstvo, ktoré má jasnú víziu, ktoré má jasné kroky a jasné ciele. Ja sa chcem poďakovať za tú robotu, ktorú si odviedla teraz za rok, a teším sa na ďalšie reformy z tvojho ministerstva. Som veľmi rád, že berieš vec komplexne, to znamená, že od samého začiatku toho procesu až po samotnú väzbu, že sa zaujímaš aj o to, ako to vyzerá v našich väzniciach, ale zároveň riešiš aj etické kódexy pri rôznych sporoch, zároveň myslíš aj na transparentné vyberanie uchádzačov o právnické povolanie. A naozaj tá komplexicita sluší tomu ministerstvu a som veľmi rád, že máme takúto ministerku na pozícii.
Takže ďakujem a podporím toto PVV.
30. 4. 2021 16:46:51 - 16:47:54 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel poďakovať za transparentné výberové konanie pri riaditeľovi Agrokomplexu, národné výstavisko v Nitre. Naozaj to bolo veľmi, veľmi transparentne spravené a pán riaditeľ aj teraz ukazuje svoje kvality. Ja by som chcel tuná týmto aj vyjadriť podporu výstavnému sektoru, ktorý naozaj zažíva teraz veľmi, veľmi zlé časy. Treba to naozaj riešiť, aby prežili túto situáciu. Takže aj takýmto prostredníctvom nezabúdajme na nich. Myslime, že to výstavníctvo a tie výstaviská majú tradíciu na Slovensku, plnia si tu svoju nezastupiteľnú úlohu, treba im pomôcť v tejto, v tejto ťažkej chvíli a treba mysleť aj na ďalšie rozširovanie. U nás v Nitre to naozaj nepôjde bez toho, aby sme sa ďalej porozprávali o tom, akým spôsobom bude Agrokomplex ďalej dopravne napojený. To znamená, za mňa len toto.
Ďakujem veľmi pekne.
30. 4. 2021 16:05:28 - 16:07:02 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj som veľmi rád, že máme ministra životného prostredia, ktorému naozaj záleží na životnom prostredí, že sa nebojí robiť aj nepopulárne opatrenia, ktoré sú s tým naozaj spojené, pretože pokiaľ by sme chceli žiť v komforte a v podstate v tom našom konzume, tak je to neudržateľné. Myslím si, že si to všetci uvedomujeme a s tým je spojené, samozrejme, aj nepopulárne opatrenia. Bude to naozaj veľmi komplikované, ale vedzte, že v tomto parlamente máte, máte oporu práve v týchto zelených témach.
Všetci vieme, že COVID je naozaj teraz téma číslo jedna, nemali sme tu väčšiu výzvu od druhej svetovej vojny, ale práve keď ustane táto téma, tak opäť témou číslo jedna bude klimatická zmena, budú zelené témy a tu musíme pokračovať. A preto som rád, že sa myslí aj na túto tému, že riešime odpadové hospodárstvo, že riešime tému lesov, to znamená, že nechceme, aby boli lesy pre nás fabrika, práve naopak, aby to boli pľúca pre naše, pre naše Slovensko, že riešime čistotu ovzdušia a riek. A vedzte teda, že vám v tomto vyjadrujem maximálnu podporu. Pevne verím, že to budeme robiť spoločne. Spoločne so samosprávami, spoločne s ľuďmi zdola, tak ako ste to hovorili, pretože to je cesta, ako sa postaviť klimatickej kríze a ako máme vybudovať životné prostredie, ktoré bude slúžiť, alebo, respektíve prostredie, ktoré bude slúžiť aj našim deťom.
Ďakujem.
30. 3. 2021 9:09:59 - 9:11:29 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Poslednou dobou tu naozaj máme veľmi veľa problémov samospráv, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy. Je to cítiť nielen v samospráve, čo sa týka žúp, ale aj miest. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme mysleli aj na mestá a keby sme mysleli aj na tie situácie, kedy mestá majú uzavreté s dodávateľmi zmluvy, ktoré sú na tzv. EON-och, ekonomicky oprávnených nákladoch, aby sa, aby sa počítalo aj s touto možnosťou, keďže tam tiež vznikajú rôzne, rôzne problematické situácie, takže ja pevne verím, že ešte dopracujeme aj, aj túto časť v rámci EON-ov a, a vyriešime aj takúto komplikovanú situáciu, ktorá by mu v prípade možností tu mohla nastať.
Jednoducho myslím si, že všetci, ktorí sú tu, tak chcú, aby, aby jednoducho jazdili, jazdila mestská hromadná doprava v našich, v našich mestách, v našich krajoch. To znamená, že, že treba sa pripraviť na, na rôzne situácie, ktoré, ktoré nastávajú pri verejných obstarávaniach, ktoré prebiehajú v jednotlivých samosprávach.
Takže ja len ešte raz poviem, že aby sme mysleli aj na tie časti, alebo na tie mestá a samosprávy, ktoré majú dodávateľský vzťah založený na tzv. EON-och.
Ďakujem.
5. 2. 2021 17:58:39 - 18:13:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 413 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
371.
Prosím vás, dodržujme rozostupy. Ako máme ísť potom príkladom našim obyvateľom? Prosím vás, dodržujme rozostupy. Ďakujem.
29. 1. 2021 11:31:32 - 11:32:55 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem za slovo. Miriam, kľudne si mohla hovoriť určite dlhšie, je to téma, ktorá samosprávy trápi nie určitý jediný deň, ale naozaj sú to, sú to roky rokúce. Darmo to môžeme mať v územnom pláne, vo všeobecne záväzných nariadeniach jasne povedané, kde bilbordy môžu byť a kde nie, respektíve reklamné, reklamné pútače, a aj tak sa súdime roky s týmito firmami.
Je to naozaj obrovská loby, treba povedať, že áno, česť výnimkám, sú to naozaj firmy, ktoré po uplynutí doby prenájmu na takýto reklamný pútač naozaj tento reklamný pútač aj dajú dole. Ale, bohužiaľ, tu máme aj firmy, ktoré jednoducho to nechcú akceptovať. A tým, že tie pokuty tu boli doteraz naozaj veľmi, veľmi smiešne, tak sa im to stále oplatilo, ťahať sa so samosprávami po súdoch.
Možno by som nadviazal na tú tvoju reč, kde si hovorila, že nastavenie spoločnosti. Ja si, naopak, myslím, že spoločnosť sa zásadným spôsobom posúva, že už sú tu neni divoké 90. roky, že pevne verím, že ten boom vizuálneho smogu budeme mať aj vďaka tomuto za sebou, si myslím, že v obecných a mestských zastupiteľstvách sedia naozaj veľmi šikovní ľudia, ktorí si uvedomujú, že to takto ďalej nepôjde s vizuálnym smogom, a preto aj vítam taktiež túto iniciatívu legislatívnu a ďakujem Tomášovi Lehotskému.
Ďakujem.
13. 1. 2021 15:54:56 - 15:55:54 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 401 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Príjemný, pekný deň. Ďakujem za slovo. Ten núdzový stav tu nemáme len tak, hej. Tá kritická situácia je tu naozaj veľmi veľká. Ja len poviem, že štatistický prehľad zápisov o úmrtí za rok 2020, ktoré sa, ktoré nastali v Nitre, od januára do septembra 2020 bol priemerný počet úmrtí na území mesta Nitra 135. V mesiaci október 160, v mesiaci november 187 a v decembri 331. Aj kvôli tomu, v akom stave sa nachádza okres Nitra, tu dneska sedíme, pretože v tom návrhu alebo v tej novele sa hovorí o zjednodušení aj celoplošného testovania, nielen o očkovaní, a situácia je kritická, a preto podľa mňa takéto nástroje sú jednoducho nevyhnutné v takomto čase. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2020 10:09:43 - 10:13:42 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich príspevky, či už z piatkového rokovania, alebo z dnešného ranného, naozaj si ich veľmi vážim aj vaše životné skúsenosti, o ktorých ste tu rozprávali, taktiež si vážim aj tie dáta, ktoré sa dali do tejto debaty, a skúsenosti z iných krajín. Naozaj si myslím, že tá debata bola vyvážená a že sme jasne si pomenovali, kde ten hazard našej spoločnosti vlastne stojí.
Vybral by som z celej tej debaty asi dve také témy a to sú kvízomaty a peniaze.
Čo sa týka kvízomatov, tu sa trošku zastanem strany Sloboda a Solidarita. Ja si myslím, že budeme mať dostatok času na to, aby sme precizovali legislatívu ku kvízomatom. Myslím si, že momentálne je dostačujúca tá legislatíva, ktorá bola navrhnutá v pozmeňujúcom návrhu v spoločnej správe, a druhým dychom dodávam, že musíme veľmi blízko kooperovať s Úradom pre reguláciu hazardných hier, vieme to z iných miest, že naozaj tie kvízomaty budú mať tú tendenciu sa nám dostať do tej šedej ekonomiky a budeme musieť razantne k nej pristupovať.
To znamená, že verím, že možno o pár mesiacov, za nejaký čas sa zase k tejto téme vrátime a pozreme sa na tom, na to, ako sa správa ten trh na našom Slovensku. Naozaj podľa mňa máme dostatok času, pretože tie licencie, ako vieme, budú dochádzať, niektoré tie kasína a herne majú licencie vydané na dva roky, na päť rokov, to znamená, že budeme veľmi promptne reagovať, a ja si myslím aj z tej debaty, aká tu bola, že ten cieľ je úplne jasný, jednoducho zak..., že regulovať tvrdý hazard a zároveň maximálne potlačovať kvízomaty a šedú ekonomiku, ktorá je s tým spojená.
V Čechách krásny príklad. Ako v Brne sa hovorilo až tak, v podstate to boli také hoaxové informácie, koľko tých čiernych herní tam je alebo neni. Momentálne je ten stav taký, že sú tam tie kvízomaty neni. To znamená, že ja si myslím, že sme tu nastavení jasne, a, a budeme to riešiť pri, pri ďalších zasadnutiach.
Čo sa týka peňazí, veľmi jednoducho. Každý primátor, starosta, ktorý sa na to pozre možno trošku, trošku s nadhľadom, možno si spraví bezpečnostnú stratégiu, tak zistí, že, že naozaj tie peniaze, ten príjem, ktorý z toho hazardu má, nevyrovnáva, nekompenzuje tie, tie následky a dôsledky, ktoré, ktoré sú v tých samosprávach v mestách a obciach. Pevne verím, že bude viacej osvietených primátorov, poslancov, starostov a že hazard bude riadne zaregulovaný na Slovensku a že budú taktiež aj spolupracovať s Úradom pre reguláciu hazardných hier, aby tie kvízomaty, ktoré majú na svojich územiach, vedeli nahlasovať prípadne pre tento úrad, a aby ten boj tu bol na našej strane víťazný, to znamená, že aby sme zvíťazili nad kvízomatmi.
Bolo to tu povedané veľmi jasne, vráťme slobodu mestám a obciam, vráťme im právo regulovať tvrdý hazard na ich území. Postupne verím, že ďalšie samosprávy budú nabiehať, že budú mať odvahu prijať a zaregulovať si hazard na svojom území alebo ho zakázať úplne, a preto vám aj ďakujem za podporu tohto zákona, ďakujem všetkým, ktorí na tom spolupracovali, a pevne verím, že, že budete hlasovať za a podporíte reguláciu a zákaz tvrdého hazardu na Slovensku.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 9. 2020 13:01:17 - 13:16:37 12. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 173 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem veľmi pekne. Tých 500 metrov je teda vzdušnou čiarou, vychádzame zo stavebného zákona. To znamená, že ako v stavebnom zákone máte napísané, že jednoducho musí byť od stavby toľko a toľko metrov nejaká, nejaká najbližšia stavba môže byť alebo nejaké vzdialenosti. To znamená, že vychádzame v tom, že pokiaľ bude herňa v nejakej budove, to znamená, že to bude, to znamená, že to bude od fyzicky, ako končí budova. To znamená, že sa to bude merať nie od stredu, ale v podstate od, od steny tej budovy po najbližšiu stenu zase buď teda herne alebo školského zariadenia. To znamená, že od stenu po stenu.
Bude to mať tú výhodu, že hlavne vo väčších mestách sme videli, že naši úradníci jednoducho boli vonku, kde si museli dať certifikované kolečko, si museli dať certifikovať, a jednoducho sa prechádzali a skúmali tam, že, že či to je od toho vchodu po vchod. Potom sa riešilo to, že keď je to vo vnútri v nejakom nákupnom centre, ako s tým kolečkom pôjde cez, cez schody, resp. výťahom. Takže bolo tam niekoľko nuansí a sme to taktiež nepamätám alebo neviem, že by sa to v nejakom zákone takto spomínalo. Takže sme to v podstate štandardizovali a vychádzame z toho, ako to je v stavebnom zákone alebo ako sa to spomína taktiež v iných zákonoch hlavne ohľadom ochranných pásiem.
Takže, takže je to od steny po stenu, aby som to skrátil.
Ďakujem.
25. 9. 2020 13:01:17 - 13:16:36 12. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 173 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Opätovne, vážené dámy a vážení páni, som veľmi rád, že sme posunuli tento zákon do druhého čítania. Tie pripomienky, ktoré tu padli, niektoré z nich sme zapracovali. Naozaj tu bola veľmi plodná debata. Naozaj to pochopenie toho, že, že petícia nie je štandardná vo výkone samosprávy, je to za mňa úplne jednoznačné. Zároveň, keď sa v roku 2012 táto podmienka petície, kde sa občania musia narúšať na, teda sťažovať na narúšanie vereného poriadku, keď sa zaviedla, tak sa možno nečakalo s tým, že aké konzekvencie to bude mať.
Treba povedať, že v realite dve krajské mestá – konkrétne Bratislava a Nitra, ktoré sa snažili zakázať hazard na svojom území, jednoducho rozhodnutím súdu im boli tieto všeobecne záväzné nariadenia buď teda prerušená účinnosť, alebo, alebo zrušené úplne.
To znamená, že ukázalo sa to, že táto inštitúcia petície pri tomto spôsobe alebo takto regulovať hazard jednoducho je, je problematická. A som teda veľmi rád že, že aj v prvom čítaní ste vyjadrili podporu tejto novele.
Máme tu teda niekoľko, niekoľko pozmeňovákov, ktoré, ktoré už tuná načrtol kolega. Ja by som len povedal že, že naozaj pre nás, pre samosprávy je to, hazard je naozaj veľkým bezpečnostným rizikom, ekonomicko-sociálnym rizikom, ničí to naozaj rodiny, rodiny v meste a zároveň je to aj urbanistickým problémom.
Mestá a obce sa zaobídu bez hazardu a je na volených zástupcoch samosprávy, to znamená, že na poslancoch, či si zaregulujú a aký spôsobom si zaregulujú hazard na svojom území. Tak si myslím, že by to malo byť.
Preto aj jeden z tých pozmeňujúcich návrhov tam hovorí, hovorí o tom, že chce zvýšiť ochranu a možnosť regulácie hazardu na území obce a to, že navrhujeme z 200 metrov zmeniť túto ochrannú hranicu na 500 metrov a nie teda a zároveň nie pochôdznym alebo teda krokom od hlavnej, od dverí hlavnej budovy, po ďalšie dvere tej budovy alebo teda školského zariadenia, ale bude to 500 metrov a zároveň to bude vzdušnou čiarou.
Taktiež, taktiež kvitujem aj, aj tú možnosť, resp. to, že, že národ... NBÚ bude mať možnosť prístupu do Registra vylúčených osôb a zároveň sa zavádza pre stávkové kancelárie taktiež tá istá povinnosť, ako majú hazardné hry. To znamená, že taktiež zaviesť Register vylúčených osôb to, to taktiež kvitujem. Myslím si osobne, že, že mestá a obce majú dostatok kompetencií a vychádza to aj, aj z ich štatútu, aby si mohli zaregulovať svoje mesto, tak ako potrebujú. Samozrejme, v medziach zákona.
Už teraz mestá regulujú aj svoju, teda život a podnikanie na svojom území. Hlavne cez územný plán, to znamená, že, že tá, tá nutnosť tej petície je, je to naozaj nezmyselná. Keď mestá už dnes si dokážu zaregulovať územný plán bez nejakej petície.
Zároveň si mestá a obce regulujú otváracie hodiny, trhoviská a trhové miesta. To znamená, že historicky tu vždycky tá právomoc bola a ja som rád, že, že naspäť vraciame túto kompetenciu plne do rúk mestského zastupiteľstva a následne primátorom alebo starostom.
Zároveň chcel by som podotknúť, že návrh zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, bol prerokovaný a jednohlasne schválený v príslušných výboroch. Počas tohto procesu bol pôvodný návrh postupne rozšírený o ďalšie prvky regulácie, ktoré tu boli spomenuté alebo budú spomenuté.
Jedna z tých vecí, ktoré sa ma často pýtajú novinári, že ako to teda bude s financiami. Mali sme o tom debatu. Naozaj na tej príjmovej stránke tečie alebo je z tohto podnikania, samozrejme, aj príjem do mestskej či obecnej kasy. My hovoríme, že nezakazujeme hazard na celom území, ale dávame možnosť samosprávam sa rozhodnúť. Či zakážu hazard na svojom území, alebo či si ho prísnejšie zaregulujú. A ja hovorím, že na jednej strane sa obce môžu pripraviť na výpadok v príjmoch, to znamená, že neni to o tom, že sa zastupiteľstvo uznesie a od toho dňa nebudú platiť licencie. Jednoducho sú tu licencie, ktoré dobiehajú týmto herniam. Niektorí majú tie licencie nastavené na dva roky, niektorí na päť rokov. To znamená, že samospráva má dostatok času, aby sa mohla pripraviť na výpadok z príjmov v ich mestskej kase.
Zároveň hovorím, že žiadne peniaze nestoja za tie rozbité rodiny, za tú bezpečnostnú situáciu, ktorá vzniká v meste, a za to, ako to vyzerá v tom meste po tej vizuálnej stránke.
Ďalším takým prvkom je, že tie peniaze sa nestratia, to znamená, že tie peniaze namiesto toho, aby skončili v rukách jednotlivcov, naopak skončia naspäť v lokálnej ekonomike. To znamená, že tie peniaze sa nestratia, len sa použijú úplne iným spôsobom.
Toľko asi, asi za mňa, budem teda reagovať, reagovať v pléne a ďakujem za vašu pozornosť a, a, a teším sa na diskusiu.
Ďakujem.
23. 9. 2020 17:53:35 - 17:53:58 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
155.
Ďakujem za slovo. Chcel by som, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som ešte predložiť doplňujúci návrh poslanca a to, aby tento zákon bol prerokovaný aj vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďakujem.
23. 9. 2020 15:01:33 - 15:02:28 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hattas, Marek (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som možnože rozšíril túto debatu ešte o taký ďalší pohľad toho. Ja som sa rozprával taktiež s niektorými zamestnancami, ktorých by sa to dotklo. A jedna vec je, že tá ekonomika už je tak nastavená, že naozaj niektoré rodiny, niektorí ľudia majú nastavený pracovný pomer tak, že jednoducho za tie príplatky a za tú prácu aj teda počas sviatkov a nedieľ, jednoducho im to robí, robí v tom ich rozpočte rodinnom zásadnú položku, ktorá by jednoducho takýmto pádom by už nebola ich prínosom alebo, teda, respektíve by ju nemali v rodinnom rozpočte. Takže nie je to také úplne jednoznačné, že nakoľko by mal takýto zákon v podstate prínos pre tú rodinu alebo nie. Jednoducho treba, treba sa pozrieť na to aj z tohto druhého aspektu.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->