Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 16:06:44 - 16:09:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 zo 6. decembra 2016 poverený plnením úloh v súvislosti s voľbou a činnosťou Rady pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada pre štátnu službu sa skladá z piatich členov. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
Členka Rady pre štátnu službu, doktorka Zuzana Šabová, navrhnutá na členku Rady za poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti oznámila Národnej rade Slovenskej republiky listom zo dňa z 13.07.2021, že sa vzdáva členstva v Rade k 19.07.2021. Dňa 17.09.2021 doručil poradný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti návrh na zvolanie magistra Maroša Paulíniho za člena Rady pre štátnu službu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 48. schôdzi dňa 14. októbra 2021 uznesením č. 134 konštatuje, že kandidát na člena Rady spĺňa podmienky ustanovené v § 12 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odporúča Národnej rade zvoliť za člena Rady pre štátnu službu magistra Maroša Paulíniho.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011. V prípade nezvolenia člena Rady výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci vyzve subjekt majúci oprávnenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predložil nového kandidáta.
Výbor ma svojim uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o stanovisku výboru. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
6. 10. 2021 18:24:46 - 18:26:19 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
6. 10. 2021 18:24:46 - 18:26:19 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
6. 10. 2021 18:24:46 - 18:26:19 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
6. 10. 2021 18:24:46 - 18:26:19 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
6. 10. 2021 16:59:38 - 17:01:36 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 837 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 583, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona (zaznievanie gongu) prerokoval gestorský výbor na svojej 45. schôdzi dňa 16. septembra 2021. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný počet, potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Uznesením č. 125 zo 14. septembra 2021 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 10. 2021 15:42:36 - 15:44:37 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo.
Pán Taraba, veľmi si vážim, že ste teda tam išli a snažili ste sa teda pomôcť. Registrovala som aj tento prípad. Je viacero facebookových stránok, ktoré vyslovene ponúkajú pomoc tehotným ženám aj prostredníctvom združení, ako sú Zachráňme životy, kde doteraz prerozdelili čisto priamo ženám 522-tisíc eur a zachránili množstvo životov. Takisto je tu poradňa Alexis a poradňa Femina pre ženy, ktoré sú v takejto situácii. Myslím, že podobne ako ja, aj mnohí moji kolegovia, ktorí chcú pomáhať, môžu pomáhať aj takto priamo, určite aj pomáhať týmto konkrétnym organizáciám, ktoré naozaj poskytujú poradenstvo, sprevádzajú v sociálnej situácii a pomôžu aj s ubytovaním a s nákladmi na živobytie.
Ja som presvedčená, že naozaj podať pomocnú ruku žene, ktorá je v takejto situácii, nie je v rozpore s jej slobodnou vôľou, pretože všetci vieme, že ako tá naša slobodná vôľa funguje, keď sme pritlačení k múru a kedy na nás tlačia mnohé okolnosti, častokrát blízki ľudia nás tlačia k nejakému rozhodnutiu a my sami vlastne sa nemáme čoho chytiť. Čiže ja som presvedčená, že treba tú pomocnú ruku podávať či už priamo osobne, alebo aj prostredníctvom organizácií. A to, čo si cením na návrhu Anky Záborskej, je aj to, že tú pomocnú ruku by mohol takto poskytnúť aj štát práve prostredníctvom gynekológov a lekárov, ktorí sa s týmito neplánovane tehotnými ženami, ktoré zvažujú potrat, stretávajú.
Pretože som presvedčená, že naozaj čím viac tých informácií je, tým je tá miera slobody rozhodovania väčšia, pretože keď viem, že mi hrozí odchodom partner a rodičia ma idú vyhodiť z domu a neviem o žiadnych iných možnostiach, moja miera slobody... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 10. 2021 14:38:53 - 14:39:56 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem kolegovia za vaše faktické poznámky. Táto téma je naozaj ťažká, boľavá a žiaľ častokrát sa v tej diskusii využívajú rôzne argumenty ako napokon aj naša kolegyňa teraz na facebooku hovorí o kyretáži po zmoknutom potrate v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva. Budem rada ak to pani Marcinková vysvetlí. Ja som jej odpísala, bola by som veľmi rada, ak by sme sa vedeli držať naozaj vecných argumentov a myslím si, že tých vecných argumentov aj v návrhu zákona je a veľmi rada venujem knižky, ktoré som spomínala aj v rozprave práve do parlamentnej knižnice, aby boli tuto dolu k dispozícii všetkým tým, ktorí si chcú prečítať o príbehoch ľudí, ktorí sa síce narodili značne handicapovaní a však napriek tomu ich život preukázal veľký zmysel a boli prínosom aj pre svoje okolie, aj veľkým povzbudením.
29. 9. 2021 15:54:37 - 15:55:35 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem, Katka, za tvoj príspevok. Ja by som tiež sa chcela pripojiť k tomu, že tá oblasť sociálnoprávnej ochrany a osobitne marenie úradného výkonu je veľmi častou témou podnetov, ktoré dostávame. Že naozaj je to veľmi taká citlivá oblasť a je tam zapojených naozaj mnoho zložiek, či sú to súdy, sociálka, prokuratúra, ale častokrát toto marenie úradného výkonu spôsobuje to, že naozaj jeden rodič sa nedokáže stretnúť s druhým rodičom napriek tomu, že opakovane dáva podnety, opakovane sa snaží, ale jednoducho nevie sa domôcť spravodlivosti.
Tak by som tak chcela apelovať na to, aby sa aj tieto veci začali tak nejako možno inak, možno systémovo meniť a riešiť.
Ďakujem.
28. 9. 2021 10:41:31 - 10:51:06 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opäť tu máme vášnivú diskusiu a moji kolegovia, ktorí sú tak vzácne zohratí, strácajú nervy. Myslím si, že strácať nervy nie je mieste, pretože tento návrh zákona je v zásade, čo sa týka reštrikcií, bezzubý, ako by povedali naši ultrakonzervatívni kolegovia.
O čom tu hovoríme? Na jednej strane je tu vytýkané, že niekto nemá páru. Ja si dovolím povedať, že páru mám. Roky som spolupracovala s poradňou Alexis, ku mne chodili ženy do poradne, ktoré mali za sebou spontánny alebo umelý potrat. Niektorá to zvládala lepšie, niektorá horšie. Baviť sa o tom, že to je obyčajný zákrok, myslím si, že nie je na mieste a myslím si aj to, že človek, ktorý ide študovať medicínu a ide vykonávať prácu gynekológa - pôrodníka, tam nejde preto, aby mohol zabíjať nenarodené deti. Možno niekto to zoberie ako nevyhnutné zlo a iný sa dokáže postaviť a povedať, že on toto robiť nebude.
Pani Bittó Cigániková, pán Cmorej, hovoríte tu o kvalitných štúdiách a o tom, že tá úbohá mimovládka nedostala dotáciu. Z môjho pohľadu je určite lepšie financovať organizácie, ktoré pomáhajú veľmi konkrétne tehotným ženám, ktoré sú v sociálne zlej situácii, ako napríklad Zachráňme životy alebo poskytujú odborné poradenstvo, či už medicínske, psychologické alebo sociálne, ako napríklad poradňa Alexis. Ja si myslím, že ak si postavíme na jednu stranu nejakú kvalitnú štúdiu, ktorá môže mať aj tristo strán a môže mať neviem koľko zdrojov, a na druhú stranu si postavíme ženy, ktoré reálne dostali pomoc, z môjho pohľadu je zrejmé, kde sú tie peniaze lepšie investované.
Poďme sa baviť o tom, akých žien sa dotýka tento návrh zákona.
Máme ženu, ktorá zistila, že je tehotná, že je neočakávane tehotná z rôznych dôvodov. Máme ženy, ktoré jednoducho dieťa nechcú. Týchto žien sa tento zákon nedotýka nijako. Tieto ženy sa jednoducho rozhodli z rôznych dôvodov a možno okolie dalo preč ruky a možno ony sami si povedali, že v tejto chvíli chcem robiť niečo iné a jednoducho sa na to necítim, hotovo. Stretla som takú ženu v pôrodnici, stretla som ich veľa. To sú jednoducho ženy, ktoré si v tej chvíli povedali.
Potom tu máme ženy, ktoré zastihlo tehotenstvo v situácii ťažkej, či už to bola sociálne ťažká situácia, málo peňazí, veľa detí, muž pije alebo je muž násilník alebo žena študuje, čokoľvek. Priniesli sme napríklad tehotenské štipendium, priniesli sme určitú pomoc v tehotenstve. Ale myslím si, že vždy je čo priložiť, pretože štát by mal byť solidárny voči ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomoc. Tehotná žena v istej núdzi je. A moja otázka je, aké, aké sú tie optimálne riešenia týchto sociálnych situácií? Ja si myslím, že štát by nemal odťahovať ruky preč od týchto žien, ale mal by im naopak poskytnúť alternatívy a konkrétnu pomoc, tak ako to robí aj tento návrh zákona. Je to, či to je krízové bývanie, či to je príspevok pre matky, ktoré majú viacej detí, zníženie poplatku registrácie za auto, či to je navýšenie poplatku pre postihnuté dieťatko, pre štvrté dieťatko a tak ďalej. Potom tu máme tú kategóriu zdravia dieťatka a tam nám spadajú tieto detičky.
Dvadsaťsedem športovcov nás reprezentovalo na paralympiáde a jedenásť medailí doniesli. Poviem len také dve mená, ktoré mňa veľmi oslovili. Ako dieťa som čítala knižku od Denisy Legrisovej Taká som sa narodila. Narodila sa bez rúk a bez nôh. A hovorila, že možno ak by sa to stalo niekedy v dávnej dobe, možno v nejakej Sparte alebo v Aténach, skončila by niekde pádom zo skaly alebo na smetisku. Táto žena napriek svojim hendikepom sa naučila šiť, naučila sa postarať o seba a maľovala. Maľovala ústami, ako mnoho iných umelcov.
Spomeniem druhé meno, Nick Luičič, ktorý takisto sa narodil bez končatín a prešiel si svojím peklom, prešiel si depresiou a mal mnoho otázok ako mnoho ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí. Aj ja sama, keď som sa nejakých desať rokov života dusila v astme, tak isto som mala pochybnosti. Čo s tým? Ako? Mám okolo seba mnoho takých ľudí. Aj rodičia, ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrónom alebo s akoukoľvek ťažkou diagnózou, si kladú tieto otázky. Ale krízy sú tu práve preto, aby ľudia sa menili, aby ľudia rástli a štát by mal podať pomocnú ruku a mal by ju podať adekvátne, pretože vieme, že tá sociálna pomoc nie je dostatočná. Vždy je priestor na to, aby sme pridali viac.
Čo sa týka ohrozenia života ženy, ja považujem za podpásové uvádzať tu argumenty o tom, že nejaký lekár nútil ženu prenášať mŕtve dieťa niekoľko dní a ohrozil ju. Toto je na podnet na Úrad pre zdravotnú starostlivosť. Toto je pochybenie lekára, ale to nie je argument predsa proti tomuto zákonu. Čo to má s tým spoločné, do kelu? Veď lekári robia chyby a musia niesť zodpovednosť, ak to urobia. Ale to nie je o tom, či ten lekár bol kresťan, alebo prečo to urobil. To je jednoducho pochybenie odborné a tak by sa to aj malo riešiť.
Čiže ja chcem, chcem naozaj apelovať na to, buďme solidárna spoločnosť, podajme pomocnú ruku rodinám, ktoré majú viac detí, pretože nesú ťažšie bremeno. Áno, tá rodina, ktorá má tri deti, štyri deti, tak potrebuje aj väčšie auto, potrebuje naozaj viacej toho. A potom je tu legitímna otázka. Čo je tá hodnota? Akou optikou sa na to pozerám? Pretože z môjho pohľadu ľudský život, každý ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť má hodnotu. Nemôžme sa na to pozerať tak ako kedysi v Nemecku, že ľudský život má hodnotu vtedy, keď je zdravý, keď nie je postihnutý, keď nepotrebuje asistenciu, keď nie je príliš starý, keď nie je správnej farby. Nie, ľudský život má hodnotu. Toto, toto si myslím, že je základom našej civilizácie, že ľudský život má svoju dôstojnosť. A tak by sme sa mali pozerať aj na to dieťa, aj na tú matku. A ponúknuť jej dôstojnosť neznamená ponúknuť jej potrat. My jej ten potrat neberieme, neberieme jej tú možnosť, ale hovoríme jej, tu sú ďalšie možnosti, zváž si to, čo je podľa mňa úplne na mieste a je to solidárne.
A ešte na margo tejto vášnivej diskusie chcem len tak v rýchlosti prečítať tie strašné veci, ktoré tu ideme my ideológovia, ktorí sme uverili v tú biológiu, ktorá hovorí o tom, ako vzniká dieťa, pretože pani Bihariová v jednom rozhovore povedala, že dieťa v dvanástom týždni je zhluk buniek alebo že je to bunka. A veľakrát sa ten argument opakuje. Ale nie, to nie je bunka. To už je normálne celý jedinec. A my prinášame nie ideologické nástroje, my prinášame núdzové bývanie pre tehotné ženy, osobitný príspevok pri narodení dieťatka s ŤZP, v plnej výške príspevok pri narodení pre štvrté dieťa, zníženie registračného poplatku na auto o sedemdesiat percent, ak má rodina viac ako tri deti, inštitút utajeného tehotenstva, predĺženie lehoty na rozmyslenie, rozšírenie diapazónu informácií, ktoré tá žena dostane, ako môže riešiť svoju situáciu, kontrola dodržiavania procesných postupov. Veď krajina bez kontroly a bez poriadku a bez prehľadu o tom, čo sa tu deje a ako sa dajú veci lepšie robiť, my to predsa potrebujeme. Správa o potratovosti, správu máme. Ak budeme poznať lepšie tie dôvody, môžeme lepšie nastaviť politiky, zrušenie zastaraných vyhlášok, čo je podľa mňa prirodzené, keď novelizujeme nejaký zákon, právo na druhú lekársku správu. Áno, právo, a kde musí byť ten lekár súčinný.
Zákaz reklamy. Prečo máme zakázanú reklamu na cigarety? Reklama, reklama a informácia sú dve veci a častokrát tu zaznievajú aj informácie v mediálnom priestore, že chceme zakázať informácie. Nie, chceme zakázať reklamu. Reklama je to, čo nás manipuluje k tomu, aby sme niečo chceli. Mapovanie príčin a dotácie z úradu vlády? Čo je zlé na dotáciách z úradu vlády na podporu tehotných žien? Prečo, prečo sa nám nepáčia dotácie?
Ja neviem ako, možno tu moji kolegovia vidia nejaké naozaj ideologické argumenty, ale ja ich tu naozaj nevidím a ja sa k tomuto zákonu hlásim a nemám s ním problém a dávam vám na zváženie, kolegovia, kolegyne, aby ste ho podporili.
Ďakujem. (Potlesk.)
23. 9. 2021 16:36:40 - 16:37:46 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Roman Mikulec, pán minister, máš moju plnú dôveru a verím, že očistenie ministerstva vnútra a polície sa podarí dokončiť do zdarného konca. Pán Robert Fico, 26 vašich nominantov, vašich nominantov na veľmi vplyvných pozíciách sa už do dnešného dňa priznalo ku konaniu korupcie a na margo ovplyvňovania orgánov činných v trestnom konaní len spomeniem takú malú vec. 25.08.2006 bola napadnutá Hedviga Malinová. Krátko na to ste uskutočnili tlačovku s vtedajším ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, kde ste doslovne povedali: "Nejaká dievčina nebola schopná urobiť skúšku, tak obetovala meno Slovenskej republiky len preto, aby zachránila svoju vlastnú kožu." Vážený pán Fico, vaše tlačové besedy v poslednej dobe sú stále o spochybňovaní vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. Ďakujem.
30. 6. 2021 18:30:10 - 18:30:56 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
240.
Ďakujem. Pán kolega Raši, v predošlej rozprave ste preukázali, že viete oceniť mužskú krásu alebo vystupovanie kolegov. Žiaľ, pri tomto vystupovaní môžem povedať iba toľko, vy ste vyštudovaný lekár, je pravda, že vaša politická činnosť sa spája hlavne s predraženými verejnými obstarávaniami, ale myslím si, že rovnako ste mohol zobrať diktafón do nejakej krčmy a nahrať tam vyjadrenia ľudí, ktorí sú frustrovaní a znechutení. Ako myslím si, že s vaším vzdelaním by ste mohli použiť skôr skutočné argumenty a nie len vlastne sťažovania sa ľudí, ktorí, toto boli len invektívy, toto neboli žiadne argumenty. Ďakujem.
30. 6. 2021 15:52:59 - 15:54:47 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fico, niekedy uvažujem, že aká je téma tejto schôdze, lebo to, čo zaznievalo z vašich úst, išlo teda rôznymi smermi. Vidím tu nejakú ambíciu robiť z Národnej rady súdny tribunál.
Čo sa týka všetkých tých prepojení, ktoré popisujete a aj vaši kolegovia z vašej vlastne dcérskej strany, tak mne to pripadá naozaj veľmi, veľmi silné. Ako mám pocit takého naozaj veľkého obdivu voči Igorovi Matovičovi, lebo pokiaľ je naozaj schopný takýmto spôsobom manipulovať orgány činné v trestnom konaní a všetky ministerstvá a všetko, tak klobúk dole. Ja si osobne myslím, že, že takýto omnipotentný je iba Boh.
Hovoríte, že neviete o žiadnej pomoci. Možno, pán poslanec Fico, keby ste tu sedávali a počúvali, tak by ste aj vedeli, že tej pomoci v oblasti zdravotníctva napríklad bolo 451 mil., v oblasti dopravy 179 mil., ministerstvo práce 143 a tak ďalej. Čiže tam tej pomoci odišlo dosť veľa.
A na margo, na margo možno toho mafiánstva, tak by som len tak pripomenula pani Troškovú, ktorá slúžila ako spojka s Ndranghetou a vy ste jej osobne zabezpečil exkurzie na lukratívne diplomatické rokovania. Čiže potom sa ani nečudujem tým fantáziám, ktoré tu rozvíjate.
A ešte by som na margo toho, v akom stave bol tento štát a čo by ste mali vnímať, povedala toľko, že vám sa darili všetky tunely okrem toho Višňového. Čiže myslím si, že tieto, tieto vaše slová nemajú váhu.
29. 6. 2021 11:52:19 - 11:53:55 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Takto, prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá má slúžiť na výchovu, vzdelávanie. Je to, je to paušálna dávka, v tomto súhlasím s tou adresnosťou a tak isto spôsobom kontroly. Nemáme to úplne v rukách, toto je zasa otázka na sociálnoprávnu ochranu. Na druhej strane máme tu pripravené veľmi cielené, adresné príspevky vo výške 333 na rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze, a nasledovať, malo by sa to dotknúť 13 500 detí, a nasledovať bude pomoc pre 730-tisíc detí, pre rodiny, ktoré majú hrubý príjem každého rodiča približne tisícku v hrubom.
Ja som tak isto za adresné opatrenia, ja si myslím, že naozaj štátna sociálna dávka je dávka, ktorá by mala pomáhať rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi, čiže toto je jedno riziko. Ďalšia výtka voči tomuto návrhu je taká, že ako aj oznámilo stanovisko ministerstva financií, nebolo vydokladované vlastne, aké budú tie náklady a ani z akých zdrojov by mali byť hradené, a pritom vy práve z HLAS-u a zo SMER-u ste veľmi kritizovali navyšovanie štátneho rozpočtu, tak je mi to také zaujímavé, že na jednej strane kritizujete navyšovanie, na druhej strane ponúkate paušál, pričom už tu máme pripravené veľmi cielené podpory práve tých najbiednejších rodín.
Ďakujem.
25. 6. 2021 8:55:02 - 9:10:21 32. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem za slovo. Dobré ráno, kolegovia. Chcem tak v reakcii na rozpravy, ktoré tu už odzneli, povedať takú jednu vec. William Wilberforce tridsať rokov bojoval za zrušenie otroctva a takmer sa ho nedožil. Bol vytrvalý a bojoval s vášňou. A to je to, čo vidím aj tu na jednej i druhej strane, že každý z vás s vášňou bojuje za hodnotu, ktorú považuje za najcennejšiu.
To, čo nás všetkých spája, je to, že chceme pomáhať ženám. Na tom sa zhodneme. Nezhodneme sa na tom, či cenou môže byť počatý ľudský život. Je jasné, na ktorej strane stojím v tomto boji ja, a myslím si, že to, čo sa tu teraz deje, sa tu dialo už mnohokrát v tomto parlamente, ale mojou takou nádejou a aj výzvou na nás všetkých, aj pre mňa samú je to, že zatiaľ nás tie počty nepustia. Zatiaľ tie počty jasne ukazujú, aké je nastavenie a ako to celé vnímame. Je otázka, ak by sme hlasovali tajne, či by sa to hlasovanie líšilo, pretože či už také alebo onaké hlasovanie prináša mnohé ataky a mnohé tlaky zo strany spoločnosti. Ešte, ešte som chcela povedať takú jednu vec, že táto diskusia, aj keď možno niektorým mojim kolegom, ktorí tu možno aj teraz nie sú, pripadá jalová a zbytočná, pretože aj tak nič nezmeníme, aj tak sa nikam neposunieme. Mne taká nepripadá a vidím to minimálne ako výzvu na to, aby sme sa naučili diskutovať kultivovane, aby sme sa naučili rešpektovať jeden druhého a vnímať ho ako partnera, ako človeka.
Ďakujem.
24. 6. 2021 9:49:37 - 9:51:35 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Kéry, desať rokov ste boli pri vláde. Zákon o štátnej službe alebo vôbec celkové fungovanie štátnej služby vyzerá tak, ako vyzerá. Naozaj musím súhlasiť s kolegami, potrebujeme profesionálnu štátnu správu, potrebujeme úradníkov, ktorí sú kvalitní, ktorí sú zaplatení, aby neboli náchylní na korupciu a podobné veci.
Čo sa týka prednostov, zákon jasne hovorí o tom, že ich menuje vláda na návrh ministra. Čiže tá pozícia je jasne politická. Tie výberové konania prebehli aj preto, aby sme preukázali odbornosť a zorientovanosť kandidátov a vybrali tých najlepších. Je zrejmé, že prednosta by mal spolupracovať s ministerstvom a mal by podporovať konkrétne kroky ministerstva, malo by byť naňho spoľahnutie.
Tento návrh zákona hovorí o odvolávaní vedúcich odborov. Ja si myslím, že naozaj ten manažér, ktorým ten prednosta je, by mal mať v rukách prostriedky na to, aby mohol normálnym spôsobom odvolať ľudí, ktorí či už vykonávajú nejaké obštrukcie alebo sú tam nejaké podozrenia na korupciu, alebo jednoducho nerobia tú prácu tak, ako by ju robiť mali. Toto je jeden z krokov. Ja si myslím, že naozaj my potrebujeme a mali ste na to desať rokov, kolegovia, aj viac, my potrebujeme jednak sprofesionalizovať štátnu správu, potrebujeme pripraviť aj vzdelávanie ľudí, ktorí budú pracovať ako úradníci, pretože v mnohých krajinách pracovať ako štátny úradník je istý status spoločenský. U nás, žiaľ, sa to veľmi spája s tou korupciou a je to odôvodnené v mnohých prípadoch.
Čiže myslím si, že u prednostov je to jasné podľa zákona, teraz hovoríme o odvolávaní vedúcich zamestnancov.
Ďakujem.
24. 6. 2021 9:03:10 - 9:04:42 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 583. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 596 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
23. 6. 2021 17:47:56 - 17:49:57 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Milá Janka, chcem ťa takto osloviť a chcem na úvod povedať, že je mi to nesmierne ľúto, že tu padá veľmi veľa tvrdých a podľa môjho názoru veľmi necitlivých slov z obidvoch strán. Nechcem ti kaziť, nechcem ti kaziť, Janka, tvoj starostlivo vystavaný val z biologických poznatkov rôznych sociologických prieskumov, z rôznych štatistík a predikcií o tom, kto sa ako bude vyvíjať. Ja som takisto nebola plánovaná, takisto som nebola očakávaná a takisto sa zvažovalo na začiatku, že či a vôbec a či budem. A ďakujem Bohu za to, že som. A moje detstvo bolo také, že som sa v podstate do svojich 14 rokov stále dusila, lebo som bola stále po nemocniciach. Bola som veľmi choré decko, ale napriek tomu sa to, nejako neľutujem.
A chcem povedať aj k tým smutným príbehom, aj k tej žene, ktorú si spomínala, určite sa budem za ňu modliť, že toto sú naozaj situácie, kedy človek potrebuje podať pomocnú ruku, potrebuje odbornú pomoc, potrebuje psychoterapiu, pretože depresia je veľmi vážna vec a takisto post traumatická stresová porucha. Tá žena určite zažila veľmi strašné veci. Ale nie sme determinovaní tým ako sme boli počatí, či sme boli chcení alebo sme neboli chcení. Toto nie je to čo určuje náš ďalší vývin. A preto spoločnosť potrebuje naozaj tú solidaritu a to podanie pomocnej ruky tým ženám, ktoré sú v tej ťažkej situácii a naozaj sa to všetko na nich valí a pomoci niet.
A chcem ešte reagovať aj na to čo si povedala, že ak Boh je. Tak ja verím, že je. A som presvedčená, že je. A som presvedčená, Janka, že ťa miluje a že miluje každého z nás. A som presvedčená aj o tom, že mne ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 6. 2021 17:15:01 - 17:17:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Milí kolegovia, len krátko chcem vystúpiť aj v rozprave, viete, že mi je tá téma blízka. Je o mne jasné, že som konzervatív, konzervatívec a takisto zastávam právo na život. Zaznela tu otázka o porušení zákona, moja otázka na predkladateľov je aké budú sankcie, koho chcete potrestať. Viete, páni kolegovia, my si tu opakujeme dokola poznatky z biológie, ale ja si myslím, že iba totálny ignorant, alebo totálny nevzdelanec si myslí, že to čo rastie v lone ženy je nejaký zhluk. V tomto s vami súhlasím. Hovorí sa častokrát, že nie je to otázka pre mužov, muži by sa tým nemali zaoberať, ale ja chcem povedať takúto vec. Potraty sú často dôsledkom nezodpovednosti práve tých mužov, ktorí to dieťatko splodili a dali ruky preč a ponechali tu maminu. A chcem vás poprosiť, milí kolegovia, či ste liberáli, konzervatívci, ja som konzervatívec. Chcem vás poprosiť, pristupujte k tejto téme aj k svojim oponentom citlivo, pretože toto je boľavá vec. Ja potraty považujem za hanbu civilizácie a považujem ju zároveň za otvorenú ranu. Sama som prišla spontánne o bábätko, možno nemalo ani centimeter, ale pre mňa to bolo dieťatko a ja som ho, nemohla som ho ani pochovať, pretože nebolo ani dostupné, ale v mojom srdci je a som rada, že sú aj také pomníky a dala som mu meno. Buďte citliví, neviete akých rán sa dotýkate aj vo svojom okolí, pretože ten milión 400 tis. potratených detí zasiahol takmer všetkých ľudí na Slovensku. Ďakujem.
23. 6. 2021 14:33:35 - 14:35:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený po tlačou 584. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 597 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->