Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 4. 2022 14:55:00 - 15:10:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 830 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Pani poslankyňa Zitka, oceňujem, že územná samospráva má v rukách nástroj, akým je územný plán obce alebo vyššieho územného celku, či už je to teda na miestnej alebo regionálnej úrovni.
Tento zákon však je jedna vec, na druhej strane ustanovuje sa tu aj povinnosť zo strany štátu vytvoriť fond na financovanie takýchto dokumentov. Sú to všetko určite otvorené veci, ktoré sa ešte dotiahnu. Tento dokument je dôležitý aj z hľadiska regionálneho rozvoja, z hľadiska životného prostredia, cestovného ruchu a podobne.
Viacerých pracovných stretnutí som sa zúčastňoval a mnohí tu nie sú, ktorí na tom aktívne pracovali, rôzne pracovné tímy, či už zo strany ministerstva, zo strany výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Je priestor, aby sme aj toto pomenovali a hľadali ďalšie možné východiská, pokiaľ niečo život prinesie, že treba vylepšiť. Tie jednotlivé kroky alebo jednotlivé paragrafové znenia, pokiaľ bolo treba zmeniť, neboli jednoduché a oceňujem, že postupne sa nám to darilo.
Územný plán, samotný stavebný zákon je dôležitý pre samosprávu miestnu, regionálnu, ako sme počuli vo viacerých oblastiach, ako si, pani poslankyňa, povedala. Verím tomu, že tieto kroky, ako aj celá elektronizácia pri procese v stavebných konaniach a pri operatívnosti pri vydávaní rozhodnutí v stavebnom konaní pomôžu napredovať v tejto oblasti.
Ako gestorke týchto zákonov ti chcem, pani poslankyňa, poďakovať za celý proces prípravy týchto zákonov.
18. 3. 2022 10:55:01 - 11:10:21 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 927 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem, pán predsedajúci, navrhujem hlasovanie na stredu o jedenástej.
18. 3. 2022 10:40:01 - 10:55:21 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 927 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Chcem poďakovať všetkým za podnety, za vystúpenia a budem reagovať na pána kolegu Dostála. Tiež si myslím, tie bytovky, že asi vieme, ako to chápe aj pán predkladateľ. My aj na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj sme sa bavili o spomínanej reforme verejnej správy, nie je to jednoduchá reforma, vieme, čo to všetko obnáša. Len si zoberte zákon 369/1990 a následne jeho noviel, koľkokrát už bola doplňovaná alebo pozmeňovaná jednotlivá novela.
Možno z toho, čo sme počuli, pán poslanec Dostál, tak je aj otázka do budúcna, kto by nás mohol inšpirovať, či by to boli poľské gmíny, alebo niektoré iné krajiny ako majú organizovanú samosprávu a výkon samosprávnych funkcií. Pomerne podrobne poznám tento výkon vzhľadom na minulé obdobie, kedy sme mali aj isté partnerské mestá v Poľsku a je to na inšpiráciu, samozrejme, ale v podstate na širokú diskusiu, pretože tá obec je z tohto zákona o obecnom zriadení vymedzená svojím katastrom, svojimi symbolmi, svojimi ďalšími náležitosťami, ktoré toto paragrafové znenie hovorí.
Takže ja uvítam akúkoľvek diskusiu, je to diskusia zaujímavá, o samospráve ako takej, Slovensko nevynímajúc, aj keď to špecifikum tu máme vzhľadom na počet obyvateľov a rozlohu krajiny.
Ďakujem.
18. 3. 2022 9:55:01 - 10:10:20 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 927). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 2. 2022 18:46:32 - 18:48:33 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Dovoľte prečítať zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 17. februára 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 133 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Katarína Hatráková, za hlasovalo 51, proti 46 a zdržalo sa 36;
– za Máriu Vargovú, za 26, proti 26, zdržalo sa 81.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebola za komisárku pre deti zvolená ani jedna z navrhovaných kandidátok. Keďže komisár pre deti nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú obidve kandidátky.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
8. 2. 2022 10:42:56 - 10:43:11 55. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 830 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
aby boli akceptované pre väčšinu. V každom prípade miestna regionálna samospráva tu mala svoje miesto a určite aj v budúcnosti bude mať prioritné miesto, ktoré jej z tohto zákona vyplýva. Ďakujem.
8. 2. 2022 10:41:33 - 10:43:09 55. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 830 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem za slovo. Ja ti chcem tiež vyjadriť uznanie pani poslankyňa Zita Pleštinská. Ako člen výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj sme sa tomuto problému systematicky venovali a vidím, že koľko otázok je stále otvorených napriek tomu, že sme mali už niekoľko sedení aj s predkladateľom pánom ministrom. Myslím si, že proces zmeny zákona o územnom plánovaní a následne stavebného poriadku je veľmi zložitý proces a všetkých sa nás viac alebo menej týka. Každý niekde žijeme v nejakej obci, v nejakom meste a táto obec a mesto nám ponúka potenciál svojho územia. Je na nás ako rozumne dokážeme múdro a rozvážne využívať tento priestor s rešpektovaním prírodného, kultúrneho, spoločenského prostredia jednotlivých prvkov krajiny s cieľom, aby sme ich využívali aj tieto danosti, ktoré nám táto obec alebo mesto ponúka. Boli sme spolu účastní s pánom predsedom výboru aj na prijatí členov ZMOS-u. Z poverenia predsedu Národnej rady chcem povedať, že tam sme prevzali po diskusii od predstaviteľov ZMOS-u pripomienky, ktoré uvidíme po vyhodnotení, ktoré sa dajú, ktoré sa nedajú pripomienkovať, aby boli akceptované pre väčšinu. V každom prípade miestna regionálna samospráva tu mala svoje miesto a určite aj v budúcnosti bude mať prioritné miesto, ktoré jej z tohto zákona vyplýva. Ďakujem.
9. 12. 2021 18:00:03 - 18:02:04 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 788 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte prečítať zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 9. decembra 2021 ako opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti v opakovanej voľbe bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 135 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 135 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe o návrhu na voľbu komisára pre deti 1 z poslancov neodovzdal hlasovací lístok. Zo 134 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 1 neplatný a 133 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Katarínu Hatrákovú za hlasovalo 67, proti 30, zdržalo sa hlasovania 36. Ta Annu Niku za 49, proti 46, zdržalo sa 38. Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebola za komisára pre deti zvolená žiadna z navrhovaných kandidátov. Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
3. 12. 2021 11:57:27 - 11:59:54 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 3. decembra 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 134 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 134 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 134 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný a 133 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Natáliu Blahovú: za bol jeden hlas, proti 39, zdržalo sa 93,
– za Jitku Hasíkovú: za 0, proti 40, zdržalo sa 93,
– za Katarínu Hatrákovú: za 52, proti 27, zdržalo sa 54,
– za Jozefa Mikloška: za 4, proti 31, zdržalo sa 98,
– za pani Anna Niku: za 47, proti 39, zdržalo sa 47,
– Ondrej Prostredník: za 2, proti 38, zdržalo sa 93,
– a napokon pani Mária Vargová: za 19, proti 30, zdržalo sa 84.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za komisára pre deti nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže komisár pre deti nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
9. 11. 2021 10:23:35 - 10:24:50 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, nemyslím si, že niekoho obmedzuje tento zákon. Mrzí ma, že už na začiatku vášho vystúpenia ste rozdelili ľudí, kedy ich nazývate náboženskými fanatikmi. Prečo útočíte na náboženské cítenie ľudí, na slobodu, ktorá je zakotvená aj v ústave? Čo vás oprávňuje ich takto nazývať?
Ďalej ste hovorili o sprísňovaní potratových zákonov. Ja si nemyslím, že ide o sprísnenie doterajšieho zákona, predsa zostáva viac-menej všetko tak ako doteraz, keď sa žena rozhodne, má možnosť ísť na tento potrať. Iba čo sa spresňuje, tak sú lehoty a pridáva sa skôr vylepšenie sociálnej situácie ženám, matkám o nové ustanovenia. Pomenovali ste, že ste bojovníci za práva žien. Myslíte si, že iné skupiny, ktoré pomáhajú ženám, ako sú neziskové organizácie, občianske združenia s konkrétnymi výsledkami dlhodobej práce, nie sú bojovníci za práva žien, keď im poskytujú túto konkrétnu pomoc?
A na záver, prečo si myslíte, že predkladatelia chcú žene zle? Ja si to nemyslím.
Ďakujem.
4. 11. 2021 15:01:18 - 15:02:31 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Ďakujem pekne. Chcem oceniť pán poslanec Jaroslav Šíbl tvoj odborný príspevok, ktorým si poukázal na širokú problematiku vo fungovaní a prístupu k národným parkom, na problematiku trvalej udržateľnosti krajiny, takisto si poukázal na ekologické procesy a zákonitosti vo vývoji tejto krajiny z hľadiska fyzicko-geografického a socioekonomického.
Poukázal si aj na vplyv jednotlivých prvkov, biosféry, ako i vplyvu človeka na túto biodiverzitu. Oceňujem tvoju analýzu vrátane botanických a lesných spoločenstiev, ich porastov, ako i druhových zložení. Z nadhľadom si poukázal na tieto procesy vo vývoji krajiny ako takej vrátane štatistických ukazovateľov. Zaujalo ma takisto tvoj prístup, kedy si poukázal i na vzdelávacie možnosti, ako i rezervy, ktoré v tejto oblasti máme s poukázaním na zahraničné poznatky.
Podľa mňa tvoj pohľad na prírodu ako takú skúmaš z hľadiska rozloženia prírodných a spoločenských javov a z hľadiska vzťahov medzi nimi.
Ďakujem pekne.
27. 10. 2021 11:10:24 - 11:10:38 48. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem, pán predseda. Dovoľujem si pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie schôdze výboru sa bude konať dnes o 12.30 hod. v rokovacej miestnosti č. 71 pri ubytovacom zariadení. Ďakujem.
26. 10. 2021 11:04:44 - 11:04:58 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Pripomínam členom Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie rokovania 17. schôdze výboru je dnes o 12.30 v rokovacej miestnosti č. 71, tam pri ubytovacom zariadení ako obvykle. Ďakujem.
6. 10. 2021 16:35:41 - 16:37:41 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Chcem, Martin, ti tiež poďakovať. To, čo si hovoril, že keď prechádzaš z východu sem do Bratislavy, vidíš mnoho historických pamiatok, na jednu takú konkrétnu by som chcel upozorniť alebo doplniť túto rozpravu.
Jedná sa o Lietavský hrad v okrese Žilina, ktorý je výrazným symbolom nielen Žilinského kraja, ale svojou jedinečnou zachovanosťou patrí medzi ojedinelé vzácne stredoveké pamiatky na celom Slovensku. Proces degradácie a rozpadu však neustále na takomto druhu pamiatky prebieha. Pre jej zachovanie je dôležité, aby objekt nebol vydaný napospas prírodným živlom bez ľudskej kontroly. Preto v roku 1999 vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu a spustilo projekt záchrany tejto významnej pamiatky.
Na začiatku bolo potrebné nutne vyriešiť spomínané problémové majetkové pomery, pretože hrad nemal založený list vlastníctva. Existoval len vlastník parcely pod hradom - miestne pozemkové spoločenstvo Lietava, ktoré až do roku 2003 umožnilo potom združeniu spustiť konkrétne záchranné stavebné práce na základe nájomnej zmluvy na pozemok. Za všetky tie roky, od kedy vzniklo združenie, prišlo združenie na to, ako človek dokáže toto umelecké dielo našich predkov chrániť, a tým zachovať jeho vzácnu historickú hodnotu.
Združenie svojou činnosťou a výsledkami práce patrí dnes k ukážkovým a k najefektívnejším organizáciám svojho druhu na Slovensku. Dôkazom toho je aj to, že organizácia na základe dôvery a podpory zo strany odborníkov sa stala 21. októbra 2008 vlastníkom stavby hradu. Na jeseň roku 2009 organizácia Svetový pamiatkový fond zapísala v New Yorku Lietavský hrad do zoznamu sto najohrozenejších pamiatok sveta, a tak Lietava sa ocitla popri peruánskom meste Machu Picchu alebo katedrály Sagrada Familia v tomto zozname.
Chcem povedať, že v minulosti aj v súčasnosti ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo a je dlhoročný partner záchrany a obnovy hradu Lietava.
Ďakujem.
28. 9. 2021 9:31:44 - 9:32:48 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Problematika, ktorú tu prerokovávame, tak nám ukazuje, že ide o jednotlivé problémy žien, ktoré sú medzi nami. Pomáhajme tým, ktorí to potrebujú, ktorí to chcú. My sa nebránime, keď je žena rozhodnutá, nech ide svojou cestou, nech sa slobodne rozhodne, ale práve aj tento návrh, a vnímam aj jeho pozitíva, je v tom, aby sme tým, ktorí to chcú, ktorí to potrebujú, z týchto žien, aby sme im pomáhali. Pred dvadsiatimi rokmi sme založili neziskovú organizáciu ÁNO PRE ŽIVOT a doteraz pomohla takmer tisíc ženám a sedemsto detí sa narodilo, ktoré by ináč medzi nami neboli.
Chcem podčiarknuť, že ide o konkrétnu pomoc, o konkrétne kroky, ktoré tieto ženy potrebovali. Nielen strechu nad hlavou a všetko, čo patrí k tomu, aby prežili aj so svojimi deťmi, ale nie je to pomoc na papieri, ale ide o konkrétny výstup, o konkrétnu pomoc týmto ženám.
Ďakujem.
23. 7. 2021 18:05:56 - 18:11:20 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 802 zo 17. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 313 z 22. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 215 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 106 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 47 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47... (ruch v sále), pán poslanec! ... hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 107 z 23. júla 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
18. 6. 2021 9:42:13 - 9:43:18 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Chcel som sa dotknúť toho rušenia nočného kľudu. Ono aj záleží, v akej destinácii, v akom meste, obci to je, či sú to kúpeľné mestá, ako je vzdialená, ja neviem, obytná zóna a podobne. Tu v Bratislave som bol svedkom, že to riešia tak, že z terasy sa do dvadsiatej druhej musíte stiahnuť do interiéru. Pýtam sa, či je to kvôli nejakým pandemickým opatreniam, že nie, že je to jednoducho VZN-ko a práve z dôvodu, aby sa nerušil nočný kľud, tak sa to takto riešilo, prevádzka bola otvorená alebo má otváracie hodiny do polnoci.
Čiže tu vidím ako vstup tej obce, mesta, že je to celkom také, také prirodzené, aby sa tieto veci koordinovali. Chcem oceniť, že sa zjednodušenie agendy prostredníctvom elektroniky zjednodušuje, uľahčuje sa to pre občana a toto je tiež jeden z prínosov tohto vládneho zákona. Chcem poďakovať rezortu vnútra, že ho predkladá a samozrejme ho podporujeme.
Ďakujem.
7. 5. 2021 12:43:30 - 12:44:49 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, pomenovali ste veľa iniciatív, príbehy ľudí, reagovali ste na právne požiadavky, z prehľadov a z takého nadhľadu ste popísali celú problematiku zdravotne postihnutých osôb. Veľa osôb máme v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tieto domovy sociálnych služieb sú v podstate takými náhradnými domovami, vytvárajú druhý domov pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, sú v týchto zariadeniach alebo sú čakajúci na umiestnenie.
Chcem upriamiť pozornosť, že ide o veľmi citlivú tému, ide o citlivú tému z toho ľudského pohľadu. Títo ľudia väčšinou poberajú, potrebujú pomoc iných, ktorí sa o nich starajú, buď doma, alebo priamo v týchto zariadeniach a zároveň chcem aj oceniť, že ste mnohé z týchto problematík pomenovali, že títo ľudia nie sú nám ľahostajnými. Je dobré, že sa majú na koho obrátiť, aby sa pružne a profesionálne riešili ich požiadavky.
Nevieme, kedy zdravý človek sa môže ocitnúť v tejto skupine osôb so zdravotným postihnutím. Je potrebné neúnavne sa im venovať, sú jedni z nás.
Ďakujem vám.
1. 4. 2021 10:28:08 - 10:31:13 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 396 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Lukáša Kyselicu, Jozefa Pročka, Moniky Kozelovej a Marcela Mihalika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 558 z 29. januára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 248 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 74 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 78 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
1. 4. 2021 9:18:52 - 9:22:55 25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021 Tlač 371 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dobeš, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem, pán podpredseda za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 371), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 526 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 236 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 151 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 72 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 76 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->